Aranya Kanda Sarga 68 – அரண்யகாண்ட³ அஷ்டஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (68)


॥ ஜடாயு꞉ ஸம்ஸ்கார꞉ ॥

ராம꞉ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய தம் க்³ருத்⁴ரம் பு⁴வி ரௌத்³ரேணபாதிதம் ।
ஸௌமித்ரிம் மித்ரஸம்பந்நமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

மமாயம் நூநமர்தே²ஷு யதமாநோ விஹங்க³ம꞉ ।
ராக்ஷஸேந ஹத꞉ ஸங்க்²யே ப்ராணாம்ஸ்த்யக்ஷ்யதி து³ஸ்த்யஜாந் ॥ 2 ॥

அயமஸ்ய ஶரீரே(அ)ஸ்மிந்ப்ராணோ லக்ஷ்மண வித்³யதே ।
ததா²ஹி ஸ்வரஹீநோ(அ)யம் விக்லவ꞉ ஸமுதீ³க்ஷதே ॥ 3 ॥

ஜடாயோ யதி³ ஶக்நோஷி வாக்யம் வ்யாஹரிதும் புந꞉ ।
ஸீதாமாக்²யாஹி ப⁴த்³ரம் தே வத⁴மாக்²யாஹி சாத்மந꞉ ॥ 4 ॥

கிம் நிமித்தோ(அ)ஹரத்ஸீதாம் ராவணஸ்தஸ்ய கிம் மயா ।
அபராத⁴ம் து யம் த்³ருஷ்ட்வா ராவணேந ஹ்ருதா ப்ரியா ॥ 5 ॥

கத²ம் தச்சந்த்³ரஸங்காஶம் முக²மாஸீந்மநோஹரம் ।
ஸீதயா காநி சோக்தாநி தஸ்மிந்காலே த்³விஜோத்தம ॥ 6 ॥

கத²ம் வீர்ய꞉ கத²ம் ரூப꞉ கிம் கர்மா ஸ ச ராக்ஷஸ꞉ ।
க்வ சாஸ்ய ப⁴வநம் தாத ப்³ரூஹி மே பரிப்ருச்ச²த꞉ ॥ 7 ॥

தமுத்³வீக்ஷ்யாத² தீ³நாத்மா விளபந்தமநந்தரம் ।
வாசா(அ)திஸந்நயா ராமம் ஜடாயுரித³மப்³ரவீத் ॥ 8 ॥

ஹ்ருதா ஸா ராக்ஷஸேந்த்³ரேண ராவணேந விஹாயஸா ।
மாயாமாஸ்தா²ய விபுலாம் வாதது³ர்தி³நஸங்குலாம் ॥ 9 ॥

பரிஶ்ராந்தஸ்ய மே தாத பக்ஷௌ சி²த்த்வா ஸ ராக்ஷஸ꞉ ।
ஸீதாமாதா³ய வைதே³ஹீம் ப்ரயாதோ த³க்ஷிணாம் தி³ஶம் ॥ 10 ॥

உபருத்⁴யந்தி மே ப்ராணா꞉ த்³ருஷ்டிர்ப்⁴ரமதி ராக⁴வ ।
பஶ்யாமி வ்ருக்ஷாந்ஸௌவர்ணாநுஶீரக்ருதமூர்த⁴ஜாந் ॥ 11 ॥

யேந யாதோ முஹூர்தேந ஸீதாமாதா³ய ராவண꞉ ।
விப்ரநஷ்டம் த⁴நம் க்ஷிப்ரம் தத்ஸ்வாமி ப்ரதிபத்³யதே ॥ 12 ॥

விந்தோ³ நாம முஹூர்தோ(அ)யம் ஸ ச காகுத்ஸ்த² நாபு³த⁴த் ।
த்வத்ப்ரியாம் ஜாநகீம் ஹ்ருத்வா ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ॥ 13 ॥

ஜ²ஷவத்³ப³டி³ஶம் க்³ருஹ்ய க்ஷிப்ரமேவ விநஶ்யதி ।
ந ச த்வயா வ்யதா² கார்யா ஜநகஸ்ய ஸுதாம் ப்ரதி ॥ 14 ॥

வைதே³ஹ்யா ரம்ஸ்யஸே க்ஷிப்ரம் ஹத்வா தம் ராக்ஷஸம் ரணே ।
அஸம்மூட⁴ஸ்ய க்³ருத்⁴ரஸ்ய ராமம் ப்ரத்யநுபா⁴ஷத꞉ ॥ 15 ॥

ஆஸ்யாத்ஸுஸ்ராவ ருதி⁴ரம் ம்ரியமாணஸ்வ ஸாமிஷம் ।
புத்ரோ விஶ்ரவஸ꞉ ஸாக்ஷாத்ப்⁴ராதா வைஶ்ரவணஸ்ய ச ॥ 16 ॥

இத்யுக்த்வா து³ர்லபா⁴ந்ப்ராணாந்முமோச பதகே³ஶ்வர꞉ ।
ப்³ரூஹி ப்³ரூஹீதி ராமஸ்ய ப்³ருவாணஸ்ய க்ருதாஞ்ஜலே꞉ ॥ 17 ॥

த்யக்த்வா ஶரீரம் க்³ருத்⁴ரஸ்ய ஜக்³மு꞉ ப்ராணா விஹாயஸம் ।
ஸ நிக்ஷிப்ய ஶிரோ பூ⁴மௌ ப்ரஸார்ய சரணௌ ததா³ ॥ 18 ॥

விக்ஷிப்ய ச ஶரீரம் ஸ்வம் பபாத த⁴ரணீதலே ।
தம் க்³ருத்⁴ரம் ப்ரேக்ஷ்ய தாம்ராக்ஷம் க³தாஸுமசலோபமம் ॥ 19 ॥

ராம꞉ ஸுப³ஹுபி⁴ர்து³꞉கை²ர்தீ³ந꞉ ஸௌமித்ரிமப்³ரவீத் ।
ப³ஹூநி ரக்ஷஸாம் வாஸே வர்ஷாணி வஸதா ஸுக²ம் ॥ 20 ॥

அநேந த³ண்ட³காரண்யே விஶீர்ணமிஹ பக்ஷிணா ।
அநேகவார்ஷிகோ யஸ்து சிரகாலஸமுத்தி²த꞉ ॥ 21 ॥

ஸோ(அ)யமத்³ய ஹத꞉ ஶேதே காலோ ஹி து³ரதிக்ரம꞉ ।
பஶ்ய லக்ஷ்மண க்³ருத்⁴ரோ(அ)யமுபகாரீ ஹதஶ்ச மே ॥ 22 ॥

ஸீதாமப்⁴யவபந்நோ வை ராவணேந ப³லீயஸா ।
க்³ருத்⁴ரராஜ்யம் பரித்யஜ்ய பித்ருபைதாமஹம் மஹத் ॥ 23 ॥

மம ஹேதோரயம் ப்ராணாந்முமோச பதகே³ஶ்வர꞉ ।
ஸர்வத்ர க²லு த்³ருஶ்யந்தே ஸாத⁴வோ த⁴ர்மசாரிண꞉ ॥ 24 ॥

ஶூரா꞉ ஶரண்யா꞉ ஸௌமித்ரே திர்யக்³யோநிக³தேஷ்வபி ।
ஸீதாஹரணஜம் து³꞉க²ம் ந மே ஸௌம்ய ததா²க³தம் ॥ 25 ॥

யதா² விநாஶோ க்³ருத்⁴ரஸ்ய மத்க்ருதே ச பரந்தப ।
ராஜா த³ஶரத²꞉ ஶ்ரீமாந்யதா² மம மஹாயஶா꞉ ॥ 26 ॥

பூஜநீயஶ்ச மாந்யஶ்ச ததா²(அ)யம் பதகே³ஶ்வர꞉ ।
ஸௌமித்ரே ஹர காஷ்டா²நி நிர்மதி²ஷ்யாமி பாவகம் ॥ 27 ॥

க்³ருத்⁴ரராஜம் தி³த⁴க்ஷாமி மத்க்ருதே நித⁴நம் க³தம் ।
நாத²ம் பதக³ளோகஸ்ய சிதாமாரோப்ய ராக⁴வ ॥ 28 ॥

இமம் த⁴க்ஷ்யாமி ஸௌமித்ரே ஹதம் ரௌத்³ரேண ரக்ஷஸா ।
யா க³திர்யஜ்ஞஶீலாநாமாஹிதாக்³நேஶ்ச யா க³தி꞉ ॥ 29 ॥

அபராவர்திநாம் யா ச யா ச பூ⁴மிப்ரதா³யிநாம் ।
மயா த்வம் ஸமநுஜ்ஞாதோ க³ச்ச² லோகாநநுத்தமாந் ॥ 30 ॥

க்³ருத்⁴ரராஜ மஹாஸத்த்வ ஸம்ஸ்க்ருதஶ்ச மயா வ்ரஜ ।
ஏவமுக்த்வா சிதாம் தீ³ப்தாமாரோப்ய பதகே³ஶ்வரம் ॥ 31 ॥

த³தா³ஹ ராமோ த⁴ர்மாத்மா ஸ்வப³ந்து⁴மிவ து³꞉கி²த꞉ ।
ராமோ(அ)த² ஸஹஸௌமித்ரிர்வநம் க³த்வா ஸ வீர்யவாந் ॥ 32 ॥

ஸ்தூ²லாந்ஹத்வா மஹாரோஹீநநு தஸ்தார தம் த்³விஜம் ।
ரோஹிமாம்ஸாநி சோத்க்ருத்ய பேஶீக்ருத்ய மஹாயஶா꞉ ॥ 33 ॥

ஶகுநாய த³தௌ³ ராமோ ரம்யே ஹரிதஶாத்³வலே ।
யத்தத்ப்ரேதஸ்ய மர்த்யஸ்ய கத²யந்தி த்³விஜாதய꞉ ॥ 34 ॥

தத்ஸ்வர்க³க³மநம் தஸ்ய பித்ர்யம் ராமோ ஜஜாப ஹ ।
ததோ கோ³தா³வரீம் க³த்வா நதீ³ம் நரவராத்மஜௌ ॥ 35 ॥

உத³கம் சக்ரதுஸ்தஸ்மை க்³ருத்⁴ரராஜாய தாவுபௌ⁴ ।
ஶாஸ்த்ரத்³ருஷ்டேந விதி⁴நா ஜலே க்³ருத்⁴ராய ராக⁴வௌ ।
ஸ்நாத்வா தௌ க்³ருத்⁴ரராஜாய உத³கம் சக்ரதுஸ்ததா³ ॥ 36 ॥

ஸ க்³ருத்⁴ரராஜ꞉ க்ருதவாந்யஶஸ்கரம்
ஸுது³ஷ்கரம் கர்ம ரணே நிபாதித꞉ ।
மஹர்ஷிகல்பேந ச ஸம்ஸ்க்ருதஸ்ததா³
ஜகா³ம புண்யாம் க³திமாத்மந꞉ ஶுபா⁴ம் ॥ 37 ॥

க்ருதோத³கௌ தாவபி பக்ஷிஸத்தமே
ஸ்தி²ராம் ச பு³த்³தி⁴ம் ப்ரணிதா⁴ய ஜக்³முது꞉ ।
ப்ரவேஶ்ய ஸீதாதி⁴க³மே ததோ மநோ
வநம் ஸுரேந்த்³ராவிவ விஷ்ணுவாஸவௌ ॥ 38 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ அஷ்டஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 68 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகத்ரிம்ஶது³த்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (131) >>


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed