Aranya Kanda Sarga 24 – அரண்யகாண்ட³ சதுர்விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (24)


॥ ராமக²ரப³லஸம்நிகர்ஷ꞉ ॥

ஆஶ்ரமம் ப்ரதியாதே து க²ரே க²ரபராக்ரமே ।
தாநேவோத்பாதிகாந் ராம꞉ ஸஹ ப்⁴ராத்ரா த³த³ர்ஶ ஹ ॥ 1 ॥

தாநுத்பாதாந் மஹாகோ⁴ராநுத்தி²தாந் ரோமஹர்ஷணாந் ।
ப்ரஜாநாமஹிதாந் த்³ருஷ்ட்வா வாக்யம் லக்ஷ்மணமப்³ரவீத் ॥ 2 ॥

இமாந் பஶ்ய மஹாபா³ஹோ ஸர்வபூ⁴தாபஹாரிண꞉ ।
ஸமுத்தி²தாந் மஹோத்பாதாந் ஸம்ஹர்தும் ஸர்வராக்ஷஸாந் ॥ 3 ॥

அமீ ருதி⁴ரதா⁴ராஸ்து விஸ்ருஜந்த꞉ க²ரஸ்வநாந் ।
வ்யோம்நி மேகா⁴ விவர்தந்தே பருஷா க³ர்த³பா⁴ருணா꞉ ॥ 4 ॥

ஸதூ⁴மாஶ்ச ஶரா꞉ ஸர்வே மம ருத்³தா⁴பி⁴நந்தி³தா꞉ ।
ருக்மப்ருஷ்டா²நி சாபாநி விவேஷ்டந்தே ச லக்ஷ்மண ॥ 5 ॥

யாத்³ருஶா இஹ கூஜந்தி பக்ஷிணோ வநசாரிண꞉ ।
அக்³ரதோ நோ ப⁴யம் ப்ராப்தம் ஸம்ஶயோ ஜீவிதஸ்ய ச ॥ 6 ॥

ஸம்ப்ரஹாரஸ்து ஸுமஹாந் ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ ।
அயமாக்²யாதி மே பா³ஹு꞉ ஸ்பு²ரமாணோ முஹுர்முஹு꞉ ॥ 7 ॥

ஸந்நிகர்ஷே து ந꞉ ஶூர ஜயம் ஶத்ரோ꞉ பராஜயம் ।
ஸப்ரப⁴ம் ச ப்ரஸந்நம் ச தவ வக்த்ரம் ஹி லக்ஷ்யதே ॥ 8 ॥

உத்³யதாநாம் ஹி யுத்³தா⁴ர்த²ம் யேஷாம் ப⁴வதி லக்ஷ்மண ।
நிஷ்ப்ரப⁴ம் வத³நம் தேஷாம் ப⁴வத்யாயு꞉பரிக்ஷய꞉ ॥ 9 ॥

ரக்ஷஸாம் நர்த³தாம் கோ⁴ர꞉ ஶ்ரூயதே ச மஹாத்⁴வநி꞉ ।
ஆஹதாநாம் ச பே⁴ரீணாம் ராக்ஷஸை꞉ க்ரூரகர்மபி⁴꞉ ॥ 10 ॥

அநாக³தவிதா⁴நம் து கர்தவ்யம் ஶுப⁴மிச்ச²தா ।
ஆபத³ம் ஶங்கமாநேந புருஷேண விபஶ்சிதா ॥ 11 ॥

தஸ்மாத்³க்³ருஹீத்வா வைதே³ஹீம் ஶரபாணிர்த⁴நுர்த⁴ர꞉ ।
கு³ஹாமாஶ்ரய ஶைலஸ்ய து³ர்கா³ம் பாத³பஸங்குலாம் ॥ 12 ॥

ப்ரதிகூலிதுமிச்சா²மி ந ஹி வாக்யமித³ம் த்வயா ।
ஶாபிதோ மம பாதா³ப்⁴யாம் க³ம்யதாம் வத்ஸ மா சிரம் ॥ 13 ॥

த்வம் ஹி ஶூரஶ்ச ப³லவாந்ஹந்யா ஹ்யேதாந்ந ஸம்ஶய꞉ ।
ஸ்வயம் து ஹந்துமிச்சா²மி ஸர்வாநேவ நிஶாசராந் ॥ 14 ॥

ஏவமுக்தஸ்து ராமேண லக்ஷ்மண꞉ ஸஹ ஸீதயா ।
ஶராநாதா³ய சாபம் ச கு³ஹாம் து³ர்கா³ம் ஸமாஶ்ரயத் ॥ 15 ॥

தஸ்மிந்ப்ரவிஷ்டே து கு³ஹாம் லக்ஷ்மணே ஸஹ ஸீதயா ।
ஹந்த நிர்யுக்தமித்யுக்த்வா ராம꞉ கவசமாவிஶத் ॥ 16 ॥

ஸ தேநாக்³நிநிகாஶேந கவசேந விபூ⁴ஷித꞉ ।
ப³பூ⁴வ ராமஸ்திமிரே விதூ⁴மோ(அ)க்³நிரிவோத்தி²த꞉ ॥ 17 ॥

ஸ சாபமுத்³யம்ய மஹச்ச²ராநாதா³ய வீர்யவாந் ।
ப³பூ⁴வாவஸ்தி²தஸ்தத்ர ஜ்யாஸ்வநை꞉ பூரயந் தி³ஶ꞉ ॥ 18 ॥

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ச ஸஹ சாரணை꞉ ।
ஸமேயுஶ்ச மஹாத்மாநோ யுத்³த⁴த³ர்ஶநகாங்க்ஷிண꞉ ॥ 19 ॥

ருஷயஶ்ச மஹாத்மாநோ லோகே ப்³ரஹ்மர்ஷிஸத்தமா꞉ ।
ஸமேத்ய சோசு꞉ ஸஹிதா அந்யோந்யம் புண்யகர்மண꞉ ॥ 20 ॥

ஸ்வஸ்தி கோ³ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ(அ)ஸ்து லோகாநாம் யே(அ)பி⁴ஸங்க³தா꞉ ।
ஜயதாம் ராக⁴வோ யுத்³தே⁴ பௌலஸ்த்யாந்ரஜநீசராந் ॥ 21 ॥

சக்ரஹஸ்தோ யதா² யுத்³தே⁴ ஸர்வாநஸுரபுங்க³வாந் ।
ஏவமுக்த்வா புந꞉ ப்ரோசுராளோக்ய ச பரஸ்பரம் ॥ 22 ॥

சதுர்த³ஶ ஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் பீ⁴மகர்மணாம் ।
ஏகஶ்ச ராமோ த⁴ர்மாத்மா கத²ம் யுத்³த⁴ம் ப⁴விஷ்யதி ॥ 23 ॥

இதி ராஜர்ஷய꞉ ஸித்³தா⁴꞉ ஸக³ணாஶ்ச த்³விஜர்ஷபா⁴꞉ ।
ஜாதகௌதூஹலாஸ்தஸ்து²ர்விமாநஸ்தா²ஶ்ச தே³வதா꞉ ॥ 24 ॥

ஆவிஷ்டம் தேஜஸா ராமம் ஸங்க்³ராமஶிரஸி ஸ்தி²தம் ।
த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வாணி பூ⁴தாநி ப⁴யாத்³விவ்யதி²ரே ததா³ ॥ 25 ॥

ரூபமப்ரதிமம் தஸ்ய ராமஸ்யாக்லிஷ்டகர்மண꞉ ।
ப³பூ⁴வ ரூபம் க்ருத்³த⁴ஸ்ய ருத்³ரஸ்யேவ பிநாகிந꞉ ॥ 26 ॥

இதி ஸம்பா⁴ஷ்யமாணே து தே³வக³ந்த⁴ர்வசாரணை꞉ ।
ததோ க³ம்பீ⁴ரநிர்ஹ்ராத³ம் கோ⁴ரவர்மாயுத⁴த்⁴வஜம் ॥ 27 ॥

அநீகம் யாதுதா⁴நாநாம் ஸமந்தாத்ப்ரத்யத்³ருஶ்யத ।
ஸிம்ஹநாத³ம் விஸ்ருஜதாமந்யோந்யமபி⁴க³ர்ஜதாம் ॥ 28 ॥

சாபாநி விஸ்பா²ரயதாம் ஜ்ரும்ப⁴தாம் சாப்யபீ⁴க்ஷ்ணஶ꞉ ।
விப்ரகு⁴ஷ்டஸ்வநாநாம் ச து³ந்து³பீ⁴ஶ்சாபி நிக்⁴நதாம் ॥ 29 ॥

தேஷாம் ஸுதுமுல꞉ ஶப்³த³꞉ பூரயாமாஸ தத்³வநம் ।
தேந ஶப்³தே³ந வித்ரஸ்தா꞉ ஶ்வாபதா³ வநசாரிண꞉ ॥ 30 ॥

து³த்³ருவுர்யத்ர நி꞉ஶப்³த³ம் ப்ருஷ்ட²தோ ந வ்யலோகயந் ।
தத்த்வநீகம் மஹாவேக³ம் ராமம் ஸமுபஸர்பத ॥ 31 ॥

க்⁴ருதநாநாப்ரஹரணம் க³ம்பீ⁴ரம் ஸாக³ரோபமம் ।
ராமோ(அ)பி சாரயம்ஶ்சக்ஷு꞉ ஸர்வதோ ரணபண்டி³த꞉ ॥ 32 ॥

த³த³ர்ஶ க²ரஸைந்யம் தத்³யுத்³தா⁴பி⁴முக²முத்தி²தம் ।
விதத்ய ச த⁴நுர்பீ⁴மம் தூண்யோஶ்சோத்³த்⁴ருத்ய ஸாயகாந் ॥ 33 ॥

க்ரோத⁴மாஹாரயத்தீவ்ரம் வதா⁴ர்த²ம் ஸர்வரக்ஷஸாம் ।
து³ஷ்ப்ரேக்ஷ꞉ ஸோ(அ)ப⁴வத்க்ருத்³தோ⁴ யுகா³ந்தாக்³நிரிவ ஜ்வலந் ॥ 34 ॥

தம் த்³ருஷ்ட்வா தேஜஸா(ஆ)விஷ்டம் ப்ராத்³ரவந்வதே³வதா꞉ ।
தஸ்ய க்ருத்³த⁴ஸ்ய ரூபம் து ராமஸ்ய த³த்³ருஶே ததா³ ।
த³க்ஷஸ்யேவ க்ரதும் ஹந்துமுத்³யதஸ்ய பிநாகிந꞉ ॥ 35 ॥

[*
ஆவிஷ்டம் தேஜஸா ராமம் ஸங்க்³ராமஶிரஸி ஸ்தி²தம் ।
த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வாணி பூ⁴தாநி ப⁴யார்தாநி ப்ரது³த்³ருவு꞉ ॥
*]

தத்கார்முகைராப⁴ரணைர்த்⁴வஜைஶ்ச
தைர்வர்மபி⁴ஶ்சாக்³நிஸமாநவர்ணை꞉ ।
ப³பூ⁴வ ஸைந்யம் பிஶிதாஶநாநாம்
ஸூர்யோத³யே நீலமிவாப்⁴ரவ்ருந்த³ம் ॥ 36 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ சதுர்விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 24 ॥


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: