Aranya Kanda Sarga 14 – அரண்யகாண்ட³ சதுர்த³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (14)


॥ ஜடாயு꞉ஸங்க³ம꞉ ॥

அத² பஞ்சவடீம் க³ச்ச²ந்நந்தரா ரகு⁴நந்த³ந꞉ ।
ஆஸஸாத³ மஹாகாயம் க்³ருத்⁴ரம் பீ⁴மபராக்ரமம் ॥ 1 ॥

தம் த்³ருஷ்ட்வா தௌ மஹாபா⁴கௌ³ வடஸ்த²ம் ராமலக்ஷ்மணௌ ।
மேநாதே ராக்ஷஸம் பக்ஷிம் ப்³ருவாணௌ கோ ப⁴வாநிதி ॥ 2 ॥

ஸ தௌ மது⁴ரயா வாசா ஸௌம்யயா ப்ரீணயந்நிவ ।
உவாச வத்ஸ மாம் வித்³தி⁴ வயஸ்யம் பிதுராத்மந꞉ ॥ 3 ॥

ஸ தம் பித்ருஸக²ம் பு³த்³த்⁴வா பூஜயாமாஸ ராக⁴வ꞉ ।
ஸ தஸ்ய குலமவ்யக்³ரமத² பப்ரச்ச² நாம ச ॥ 4 ॥

ராமஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வா ஸர்வபூ⁴தஸமுத்³ப⁴வம் ।
ஆசசக்ஷே த்³விஜஸ்தஸ்மை குலமாத்மாநமேவ ச ॥ 5 ॥

பூர்வகாலே மஹாபா³ஹோ யே ப்ரஜாபதயோ(அ)ப⁴வன் ।
தாந்மே நிக³த³த꞉ ஸர்வாநாதி³த꞉ ஶ்ருணு ராக⁴வ ॥ 6 ॥

கர்த³ம꞉ ப்ரத²மஸ்தேஷாம் விஶ்ருதஸ்தத³நந்தர꞉ ।
ஶேஷஶ்ச ஸம்ஶ்ரயஶ்சைவ ப³ஹுபுத்ரஶ்ச வீர்யவான் ॥ 7 ॥

ஸ்தா²ணுர்மரீசிரத்ரிஶ்ச க்ரதுஶ்சைவ மஹாப³ல꞉ ।
புலஸ்த்யஶ்சாங்கி³ராஶ்சைவ ப்ரசேதா꞉ புலஹஸ்ததா² ॥ 8 ॥

த³க்ஷோ விவஸ்வாநபரோ(அ)ரிஷ்டநேமிஶ்ச ராக⁴வ ।
கஶ்யபஶ்ச மஹாதேஜாஸ்தேஷாமாஸீச்ச பஶ்சிம꞉ ॥ 9 ॥

ப்ரஜாபதேஸ்து த³க்ஷஸ்ய ப³பூ⁴வுரிதி விஶ்ருதம் ।
ஷஷ்டிர்து³ஹிதரோ ராம யஶஸ்விந்யோ மஹாயஶ꞉ ॥ 10 ॥

கஶ்யப꞉ ப்ரதிஜக்³ராஹ தாஸாமஷ்டௌ ஸுமத்⁴யமா꞉ ।
அதி³திம் ச தி³திம் சைவ த³நுமப்யத² காளிகாம் ॥ 11 ॥

தாம்ராம் க்ரோத⁴வஶாம் சைவ மநும் சாப்யநலாமபி ।
தாஸ்து கந்யாஸ்தத꞉ ப்ரீத꞉ கஶ்யப꞉ புநரப்³ரவீத் ॥ 12 ॥

புத்ராம்ஸ்ரைலோக்யப⁴ர்த்ரூந்வை ஜநயிஷ்யத² மத்ஸமான் ।
அதி³திஸ்தந்மநா ராம தி³திஶ்ச மநுஜர்ஷப⁴ ॥ 13 ॥

காளிகா ச மஹாபா³ஹோ ஶேஷாஸ்த்வமநஸோ(அ)ப⁴வன் ।
அதி³த்யாம் ஜஜ்ஞிரே தே³வாஸ்த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத³ரிந்த³ம ॥ 14 ॥

ஆதி³த்யா வஸவோ ருத்³ரா ஹ்யஶ்விநௌ ச பரந்தப ।
தி³திஸ்த்வஜநயத்புத்ராந்தை³த்யாம்ஸ்தாத யஶஸ்விந꞉ ॥ 15 ॥

தேஷாமியம் வஸுமதீ புராஸீத்ஸவநார்ணவா ।
த³நுஸ்த்வஜநயத்புத்ரமஶ்வக்³ரீவமரிந்த³ம ॥ 16 ॥

நரகம் காலகம் சைவ காளிகாபி வ்யஜாயத ।
க்ரௌஞ்சீம் பா⁴ஸீம் ததா² ஶ்யேநீம் த்⁴ருதராஷ்ட்ரீம் ததா² ஶுகீம் ॥ 17 ॥

தாம்ராபி ஸுஷுவே கந்யா꞉ பஞ்சைதா லோகவிஶ்ருதா꞉ ।
உலூகான் ஜநயத்க்ரௌஞ்சீ பா⁴ஸீ பா⁴ஸாந்வ்யஜாயத ॥ 18 ॥

ஶ்யேநீ ஶ்யேநாம்ஶ்ச க்³ருத்⁴ராம்ஶ்ச வ்யஜாயத ஸுதேஜஸ꞉ ।
த்⁴ருதராஷ்ட்ரீ து ஹம்ஸாம்ஶ்ச கலஹம்ஸாம்ஶ்ச ஸர்வஶ꞉ ॥ 19 ॥

சக்ரவாகாம்ஶ்ச ப⁴த்³ரம் தே விஜஜ்ஞே ஸாபி பா⁴மிநீ ।
ஶுகீ நதாம் விஜஜ்ஞே து நதாயா விநதா ஸுதா ॥ 20 ॥

த³ஶ க்ரோத⁴வஶா ராம விஜஜ்ஞே ஹ்யாத்மஸம்ப⁴வா꞉ ।
ம்ருகீ³ம் ச ம்ருக³மந்தா³ம் ச ஹரிம் ப⁴த்³ரமதா³மபி ॥ 21 ॥

மாதங்கீ³மபி ஶார்தூ³ளீம் ஶ்வேதாம் ச ஸுரபி⁴ம் ததா² ।
ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்நாம் ஸுரஸாம் கத்³ருகாமபி ॥ 22 ॥

அபத்யம் து ம்ருகா³꞉ ஸர்வே ம்ருக்³யா நரவரோத்தம ।
ருக்ஷாஶ்ச ம்ருக³மந்தா³யா꞉ ஸ்ருமராஶ்சமராஸ்ததா² ॥ 23 ॥

ஹர்யாஶ்ச ஹரயோ(அ)பத்யம் வாநராஶ்ச தரஸ்விந꞉ ।
ததஸ்த்விராவதீம் நாம ஜஜ்ஞே ப⁴த்³ரமதா³ ஸுதாம் ॥ 24 ॥

தஸ்யாஸ்த்வைராவத꞉ புத்ரோ லோகநாதோ² மஹாக³ஜ꞉ ।
மாதங்கா³ஸ்த்வத² மாதங்க்³யா அபத்யம் மநுஜர்ஷப⁴ ॥ 25 ॥

கோ³ளாங்கூ³ளாம்ஶ்ச ஶார்தூ³ளீ வ்யாக்⁴ராம்ஶ்சாஜநயத்ஸுதான் ।
தி³ஶாக³ஜாம்ஶ்ச காகுத்ஸ்த² ஶ்வேதாப்யஜநயத்ஸுதான் ॥ 26 ॥

ததோ து³ஹிதரௌ ராம ஸுரபி⁴ர்த்³வே வ்யஜாயத ।
ரோஹிணீம் நாம ப⁴த்³ரம் தே க³ந்த⁴ர்வீம் ச யஶஸ்விநீம் ॥ 27 ॥

ரோஹிண்யஜநயத்³கா³ வை க³ந்த⁴ர்வீ வாஜிந꞉ ஸுதான் ।
ஸுரஸாஜநயந்நாகா³ந்ராம கத்³ரூஸ்து பந்நகா³ன் ॥ 28 ॥

மநுர்மநுஷ்யாஞ்ஜநயத்³ராம புத்ராந்யஶஸ்விந꞉ ।
ப்³ராஹ்மணாந்க்ஷத்த்ரியாந்வைஶ்யான் ஶூத்³ராம்ஶ்ச மநஜர்ஷப⁴ ॥ 29 ॥

ஸர்வாந்புண்யப²லாந்வ்ருக்ஷாநநலாபி வ்யாஜாயத ।
விநதா ச ஶுகீ பௌத்ரீ கத்³ரூஶ்ச ஸுரஸா ஸ்வஸா ॥ 30 ॥

கத்³ரூர்நாக³ம் ஸஹஸ்ரஸ்யம் விஜஜ்ஞே த⁴ரணீத⁴ரம் ।
த்³வௌ புத்ரௌ விநதாயாஸ்து க³ருடோ³(அ)ருண ஏவ ச ॥ 31 ॥

தஸ்மாஜ்ஜாதோ(அ)ஹமருணாத்ஸம்பாதிஸ்து மமாக்³ரஜ꞉ ।
ஜடாயுரிதி மாம் வித்³தி⁴ ஶ்யேநீபுத்ரமரிந்த³ம ॥ 32 ॥

ஸோ(அ)ஹம் வாஸஸஹாயஸ்தே ப⁴விஷ்யாமி யதீ³ச்ச²ஸி ।
இத³ம் து³ர்க³ம் ஹி காந்தாரம் ம்ருக³ராக்ஷஸஸேவிதம் ।
ஸீதாம் ச தாத ரக்ஷிஷ்யே த்வயி யாதே ஸலக்ஷ்மணே ॥ 33 ॥

ஜடாயுஷம் தம் ப்ரதிபூஜ்ய ராக⁴வோ
முதா³ பரிஷ்வஜ்ய ச ஸந்நதோ(அ)ப⁴வத் ।
பிதுர்ஹி ஶுஶ்ராவ ஸகி²த்வமாத்மவான்
ஜடாயுஷா ஸங்கதி²தம் புந꞉ புந꞉ ॥ 34 ॥

ஸ தத்ர ஸீதாம் பரிதா³ய மைதி²லீம்
ஸஹைவ தேநாதிப³லேந பக்ஷிணா ।
ஜகா³ம தாம் பஞ்சவடீம் ஸலக்ஷ்மணோ
ரிபூந்தி³த⁴க்ஷன் ஶலபா⁴நிவாநல꞉ ॥ 35 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ சதுர்த³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 14 ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed