Aranya Kanda Sarga 12 – அரண்யகாண்ட³ த்³வாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (12)


॥ அக³ஸ்த்யத³ர்ஶநம் ॥

ஸ ப்ரவிஶ்யாஶ்ரமபத³ம் லக்ஷ்மணோ ராக⁴வாநுஜ꞉ ।
அக³ஸ்த்யஶிஷ்யமாஸாத்³ய வாக்யமேதது³வாச ஹ ॥ 1 ॥

ராஜா த³ஶரதோ² நாம ஜ்யேஷ்ட²ஸ்தஸ்ய ஸுதோ ப³லீ ।
ராம꞉ ப்ராப்தோ முநிம் த்³ரஷ்டும் பா⁴ர்யயா ஸஹ ஸீதயா ॥ 2 ॥

லக்ஷ்மணோ நாம தஸ்யாஹம் ப்⁴ராதா த்வவரஜோ ஹித꞉ ।
அநுகூலஶ்ச ப⁴க்தஶ்ச யதி³ தே ஶ்ரோத்ரமாக³த꞉ ॥ 3 ॥

தே வயம் வநமத்யுக்³ரம் ப்ரவிஷ்டா꞉ பித்ருஶாஸநாத் ।
த்³ரஷ்டுமிச்சா²மஹே ஸர்வே ப⁴க³வந்தம் நிவேத்³யதாம் ॥ 4 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா லக்ஷ்மணஸ்ய தபோத⁴ந꞉ ।
ததே²த்யுக்த்வா(அ)க்³நிஶரணம் ப்ரவிவேஶ நிவேதி³தும் ॥ 5 ॥

ஸ ப்ரவிஶ்ய முநிஶ்ரேஷ்ட²ம் தபஸா து³ஷ்ப்ரத⁴ர்ஷணம் ।
க்ருதாஞ்ஜலிருவாசேத³ம் ராமாக³மநமஞ்ஜஸா ॥ 6 ॥

யதோ²க்தம் லக்ஷ்மணேநைவ ஶிஷ்யோ(அ)க³ஸ்த்யஸ்ய ஸம்மத꞉ ।
புத்ரௌ த³ஶரத²ஸ்யேமௌ ராமோ லக்ஷ்மண ஏவ ச ॥ 7 ॥

ப்ரவிஷ்டாவாஶ்ரமபத³ம் ஸீதயா ஸஹ பா⁴ர்யயா ।
த்³ரஷ்டும் ப⁴வந்தமாயாதௌ ஶுஶ்ரூஷார்த²மரிந்த³மௌ ॥ 8 ॥

யத³த்ராநந்தரம் தத்த்வமாஜ்ஞாபயிதுமர்ஹஸி ।
தத꞉ ஶிஷ்யாது³பஶ்ருத்ய ப்ராப்தம் ராமம் ஸலக்ஷ்மணம் ॥ 9 ॥

வைதே³ஹீம் ச மஹாபா⁴கா³மித³ம் வசநமப்³ரவீத் ।
தி³ஷ்ட்யா ராமஶ்சிரஸ்யாத்³ய த்³ரஷ்டும் மாம் ஸமுபாக³த꞉ ॥ 10 ॥

மநஸா காங்க்ஷிதம் ஹ்யஸ்ய மயாப்யாக³மநம் ப்ரதி ।
க³ம்யதாம் ஸத்க்ருதோ ராம꞉ ஸபா⁴ர்ய꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ॥ 11 ॥

ப்ரவேஶ்யதாம் ஸமீபம் மே கிம் சாஸௌ ந ப்ரவேஶித꞉ ।
ஏவமுக்தஸ்து முநிநா த⁴ர்மஜ்ஞேந மஹாத்மநா ॥ 12 ॥

அபி⁴வாத்³யாப்³ரவீச்சி²ஷ்யஸ்ததே²தி நியதாஞ்ஜலி꞉ ।
ததோ நிஷ்க்ரம்ய ஸம்ப்⁴ராந்த꞉ ஶிஷ்யோ லக்ஷ்மணமப்³ரவீத் ॥ 13 ॥

க்வாஸௌ ராமோ முநிம் த்³ரஷ்டுமேது ப்ரவிஶது ஸ்வயம் ।
ததோ க³த்வா(ஆ)ஶ்ரமத்³வாரம் ஶிஷ்யேண ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ ॥ 14 ॥

த³ர்ஶயாமாஸ காகுத்ஸ்த²ம் ஸீதாம் ச ஜநகாத்மஜாம் ।
தம் ஶிஷ்ய꞉ ப்ரஶ்ரிதோ வாக்யமக³ஸ்த்யவசநம் ப்³ருவன் ॥ 15 ॥

ப்ராவேஶயத்³யதா²ந்யாயம் ஸத்காரார்ஹம் ஸுஸத்க்ருதம் ।
ப்ரவிவேஶ ததோ ராம꞉ ஸீதயா ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ ॥ 16 ॥

ப்ரஶாந்தஹரிணாகீர்ணமாஶ்ரமம் ஹ்யவலோகயன் ।
ஸ தத்ர ப்³ரஹ்மண꞉ ஸ்தா²நமக்³நே꞉ ஸ்தா²நம் ததை²வ ச ॥ 17 ॥

விஷ்ணோ꞉ ஸ்தா²நம் மஹேந்த்³ரஸ்ய ஸ்தா²நம் சைவ விவஸ்வத꞉ ।
ஸோமஸ்தா²நம் ப⁴க³ஸ்தா²நம் ஸ்தா²நம் கௌபே³ரமேவ ச ॥ 18 ॥

தா⁴துர்விதா⁴து꞉ ஸ்தா²நே ச வாயோ꞉ ஸ்தா²நம் ததை²வ ச ।
நாக³ராஜஸ்ய ச ஸ்தா²நமநந்தஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 19 ॥

ஸ்தா²நம் ததை²வ கா³யத்ர்யா வஸூநாம் ஸ்தா²நமேவ ச ।
ஸ்தா²நம் ச பாஶஹஸ்தஸ்ய வருணஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 20 ॥

கார்திகேயஸ்ய ச ஸ்தா²நம் த⁴ர்மஸ்தா²நம் ச பஶ்யதி ।
தத꞉ ஶிஷ்யை꞉ பரிவ்ருதோ முநிரப்யபி⁴நிஷ்பதத் ॥ 21 ॥

தம் த³த³ர்ஶாக்³ரதோ ராமோ முநீநாம் தீ³ப்ததேஜஸாம் ।
அப்³ரவீத்³வசநம் வீரோ லக்ஷ்மணம் லக்ஷ்மிவர்த⁴நம் ॥ 22 ॥

ஏஷ லக்ஷ்மண நிஷ்க்ராமத்யக³ஸ்த்யோ ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ ।
ஔதா³ர்யேணாவக³ச்சா²மி நிதா⁴நம் தபஸாமிமம் ॥ 23 ॥

ஏவமுக்த்வா மஹாபா³ஹுரக³ஸ்த்யம் ஸூர்யவர்சஸம் ।
ஜக்³ராஹ பரமப்ரீதஸ்தஸ்ய பாதௌ³ பரந்தப꞉ ॥ 24 ॥

அபி⁴வாத்³ய து த⁴ர்மாத்மா தஸ்தௌ² ராம꞉ க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ।
ஸீதயா ஸஹ வைதே³ஹ்யா ததா³ ராம꞉ ஸலக்ஷ்மண꞉ ॥ 25 ॥

ப்ரதிஜக்³ராஹ காகுத்ஸ்த²மர்சயித்வாஸநோத³கை꞉ ।
குஶலப்ரஶ்நமுக்த்வா ச ஹ்யாஸ்யதாமிதி சாப்³ரவீத் ॥ 26 ॥

அக்³நிம் ஹுத்வா ப்ரதா³யார்க்⁴யமதிதீ²ந்ப்ரதிபூஜ்ய ச ।
வாநப்ரஸ்தே²ந த⁴ர்மேண ஸ தேஷாம் போ⁴ஜநம் த³தௌ³ ॥ 27 ॥

ப்ரத²மம் சோபவிஶ்யாத² த⁴ர்மஜ்ஞோ முநிபுங்க³வ꞉ ।
உவாச ராமமாஸீநம் ப்ராஞ்ஜலிம் த⁴ர்மகோவித³ம் ॥ 28 ॥

அக்³நிம் ஹுத்வா ப்ரதா³யார்க்⁴யமதிதி²ம் ப்ரதிபூஜயேத் ।
அந்யதா² க²லு காகுத்ஸ்த² தபஸ்வீ ஸமுதா³சரன் ॥ 29 ॥

து³꞉ஸாக்ஷீவ பரே லோகே ஸ்வாநி மாம்ஸாநி ப⁴க்ஷயேத் ।
ராஜா ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய த⁴ர்மசாரீ மஹாரத²꞉ ॥ 30 ॥

பூஜநீயஶ்ச மாந்யஶ்ச ப⁴வாந்ப்ராப்த꞉ ப்ரியாதிதி²꞉ ।
ஏவமுக்த்வா ப²லைர்மூலை꞉ புஷ்பைரந்யைஶ்ச ராக⁴வம் ॥ 31 ॥

பூஜயித்வா யதா²காமம் புநரேவ ததோ(அ)ப்³ரவீத் ।
இத³ம் தி³வ்யம் மஹச்சாபம் ஹேமரத்நவிபூ⁴ஷிதம் ॥ 32 ॥

வைஷ்ணவம் புருஷவ்யாக்⁴ர நிர்மிதம் விஶ்வகர்மணா ।
அமோக⁴꞉ ஸூர்யஸங்காஶோ ப்³ரஹ்மத³த்த꞉ ஶரோத்தம꞉ ॥ 33 ॥

த³த்தௌ மம மஹேந்த்³ரேண தூணீ சாக்ஷயஸாயகௌ ।
ஸம்பூர்ணௌ நிஶிதைர்பா³ணைர்ஜ்வலத்³பி⁴ரிவ பாவகை꞉ ॥ 34 ॥

மஹாரஜத கோஶோ(அ)யமஸிர்ஹேமவிபூ⁴ஷித꞉ ।
அநேந த⁴நுஷா ராம ஹத்வா ஸங்க்²யே மஹாஸுரான் ॥ 35 ॥

ஆஜஹார ஶ்ரியம் தீ³ப்தாம் புரா விஷ்ணுர்தி³வௌகஸாம் ।
தத்³த⁴நுஸ்தௌ ச தூணீரௌ ஶரம் க²ட்³க³ம் ச மாநத³ ॥ 36 ॥

ஜயாய ப்ரதிக்³ருஹ்ணீஷ்வ வஜ்ரம் வஜ்ரத⁴ரோ யதா² ।
ஏவமுக்த்வா மஹாதேஜா꞉ ஸமஸ்தம் தத்³வராயுத⁴ம் ।
த³த்த்வா ராமாய ப⁴க³வாநக³ஸ்த்ய꞉ புநரப்³ரவீத் ॥ 37 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ த்³வாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 12 ॥


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: