Yuddha Kanda Sarga 90 – யுத்³த⁴காண்ட³ நவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (90)


॥ ஸௌமித்ரிராவணியுத்³த⁴ம் ॥

யுத்⁴யமாநௌ து தௌ த்³ருஷ்ட்வா ப்ரஸக்தௌ நரராக்ஷஸௌ ।
ப்ரபி⁴ந்நாவிவ மாதங்கௌ³ பரஸ்பரவதை⁴ஷிணௌ ॥ 1 ॥

தௌ த்³ரஷ்டுகாம꞉ ஸங்க்³ராமே பரஸ்பரக³தௌ ப³லீ ।
ஶூர꞉ ஸ ராவணப்⁴ராதா தஸ்தௌ² ஸங்க்³ராமமூர்த⁴நி ॥ 2 ॥

ததோ விஸ்பா²ரயாமாஸ மஹத்³த⁴நுரவஸ்தி²த꞉ ।
உத்ஸஸர்ஜ ச தீக்ஷ்ணாக்³ராந்ராக்ஷஸேஷு மஹாஶராந் ॥ 3 ॥

தே ஶரா꞉ ஶிகி²ஸங்காஶா நிபதந்த꞉ ஸமாஹிதா꞉ ।
ராக்ஷஸாந்தா³ரயாமாஸுர்வஜ்ராணீவ மஹாகி³ரீந் ॥ 4 ॥

விபீ⁴ஷணஸ்யாநுசராஸ்தே(அ)பி ஶூலாஸிபட்டிஶை꞉ ।
சிச்சி²து³꞉ ஸமரே வீராந்ராக்ஷஸாந்ராக்ஷஸோத்தமா꞉ ॥ 5 ॥

ராக்ஷஸைஸ்தை꞉ பரிவ்ருத꞉ ஸ ததா³ து விபீ⁴ஷண꞉ ।
ப³பௌ⁴ மத்⁴யே ப்ரஹ்ருஷ்டாநாம் கலபா⁴நாமிவ த்³விப꞉ ॥ 6 ॥

தத꞉ ஸஞ்சோத³யாநோ வை ஹரீந்ரக்ஷோரணப்ரியாந் ।
உவாச வசநம் காலே காலஜ்ஞோ ரக்ஷஸாம் வர꞉ ॥ 7 ॥

ஏகோ(அ)யம் ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய பராயணமிவ ஸ்தி²த꞉ ।
ஏதச்சே²ஷம் ப³லம் தஸ்ய கிம் திஷ்ட²த ஹரீஶ்வரா꞉ ॥ 8 ॥

அஸ்மிந்விநிஹதே பாபே ராக்ஷஸே ரணமூர்த⁴நி ।
ராவணம் வர்ஜயித்வா து ஶேஷமஸ்ய ஹதம் ப³லம் ॥ 9 ॥

ப்ரஹஸ்தோ நிஹதோ வீரோ நிகும்ப⁴ஶ்ச மஹாப³ல꞉ ।
கும்ப⁴கர்ணஶ்ச கும்ப⁴ஶ்ச தூ⁴ம்ராக்ஷஶ்ச நிஶாசர꞉ ॥ 10 ॥

ஜம்பு³மாலீ மஹாமாலீ தீக்ஷ்ணவேகோ³(அ)ஶநிப்ரப⁴꞉ ।
ஸுப்தக்⁴நோ யஜ்ஞகோபஶ்ச வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரஶ்ச ராக்ஷஸ꞉ ॥ 11 ॥

ஸம்ஹ்ராதீ³ விகடோ நிக்⁴நஸ்தபநோ த³ம ஏவ ச ।
ப்ரகா⁴ஸ꞉ ப்ரக⁴ஸஶ்சைவ ப்ரஜங்கோ⁴ ஜங்க⁴ ஏவ ச ॥ 12 ॥

அக்³நிகேதுஶ்ச து³ர்த⁴ர்ஷோ ரஶ்மிகேதுஶ்ச வீர்யவாந் ।
வித்³யுஜ்ஜிஹ்வோ த்³விஜிஹ்வஶ்ச ஸூர்யஶத்ருஶ்ச ராக்ஷஸ꞉ ॥ 13 ॥

அகம்பந꞉ ஸுபார்ஶ்வஶ்ச சக்ரமாலீ ச ராக்ஷஸ꞉ ।
கம்பந꞉ ஸத்த்வவந்தௌ தௌ தே³வாந்தகநராந்தகௌ ॥ 14 ॥

ஏதாந்நிஹத்யாதிப³லாந்ப³ஹூந்ராக்ஷஸஸத்தமாந் ।
பா³ஹுப்⁴யாம் ஸாக³ரம் தீர்த்வா லங்க்⁴யதாம் கோ³ஷ்பத³ம் லகு⁴ ॥ 15 ॥

ஏதாவதே³வ ஶேஷம் வோ ஜேதவ்யமிஹ வாநரா꞉ ।
ஹதா꞉ ஸர்வே ஸமாக³ம்ய ராக்ஷஸா ப³லத³ர்பிதா꞉ ॥ 16 ॥

அயுக்தம் நித⁴நம் கர்தும் புத்ரஸ்ய ஜநிதுர்மம ।
க்⁴ருணாமபாஸ்ய ராமார்தே² நிஹந்யாம் ப்⁴ராதுராத்மஜம் ॥ 17 ॥

ஹந்துகாமஸ்ய மே பா³ஷ்பம் சக்ஷுஶ்சைவ நிருத்³த்⁴யதி ।
தமேவைஷ மஹாபா³ஹுர்லக்ஷ்மண꞉ ஶமயிஷ்யதி ॥ 18 ॥

வாநரா க்⁴நத ஸம்பூ⁴ய ப்⁴ருத்யாநஸ்ய ஸமீபகா³ந் ।
இதி தேநாதியஶஸா ராக்ஷஸேநாபி⁴சோதி³தா꞉ ॥ 19 ॥

வாநரேந்த்³ரா ஜஹ்ருஷிரே லாங்கூ³ளாநி ச விவ்யது⁴꞉ ।
ததஸ்தே கபிஶார்தூ³ளா꞉ க்ஷ்வேலந்தஶ்ச முஹுர்முஹு꞉ ॥ 20 ॥

முமுசுர்விவிதா⁴ந்நாதா³ந்மேகா⁴ந்த்³ருஷ்ட்வேவ ப³ர்ஹிண꞉ ।
ஜாம்ப³வாநபி தை꞉ ஸர்வை꞉ ஸ்வயூதை²ரபி ஸம்வ்ருத꞉ ॥ 21 ॥

அஶ்மபி⁴ஸ்தாட³யாமாஸ நகை²ர்த³ந்தைஶ்ச ராக்ஷஸாந் ।
நிக்⁴நந்தம்ருக்ஷாதி⁴பதிம் ராக்ஷஸாஸ்தே மஹாப³லா꞉ ॥ 22 ॥

பரிவவ்ருப⁴யம் த்யக்த்வா தமநேகவிதா⁴யுதா⁴꞉ ।
ஶரை꞉ பரஶுபி⁴ஸ்தீக்ஷ்ணை꞉ பட்டிஶைர்யஷ்டிதோமரை꞉ ॥ 23 ॥

ஜாம்ப³வந்தம் ம்ருதே⁴ ஜக்⁴நுர்நிக்⁴நந்தம் ராக்ஷஸீம் சமூம் ।
ஸ ஸம்ப்ரஹாரஸ்துமுல꞉ ஸஞ்ஜஜ்ஞே கபிரக்ஷஸாம் ॥ 24 ॥

தே³வாஸுராணாம் க்ருத்³தா⁴நாம் யதா² பீ⁴மோ மஹாஸ்வந꞉ ।
ஹநுமாநபி ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ஸாலமுத்பாட்ய வீர்யவாந் ॥ 25 ॥

[* ஸ லக்ஷ்மணம் ஸ்வயம் ப்ருஷ்டா²த³வரோப்ய மஹாமநா꞉ । *]
ரக்ஷஸாம் கத³நம் சக்ரே ஸமாஸாத்³ய ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
ஸ த³த்த்வா துமுலம் யுத்³த⁴ம் பித்ருவ்யஸ்யேந்த்³ரஜித்³யுதி⁴ ॥ 26 ॥

லக்ஷ்மணம் பரவீரக்⁴நம் புநரேவாப்⁴யதா⁴வத ।
தௌ ப்ரயுத்³தௌ⁴ ததா³ வீரௌ ம்ருதே⁴ லக்ஷ்மணராக்ஷஸௌ ॥ 27 ॥

ஶரௌகா⁴நபி⁴வர்ஷந்தௌ ஜக்⁴நதுஸ்தௌ பரஸ்பரம் ।
அபீ⁴க்ஷ்ணமந்தர்த³த⁴து꞉ ஶரஜாலைர்மஹாப³லௌ ॥ 28 ॥

சந்த்³ராதி³த்யாவிவோஷ்ணாந்தே யதா² மேகை⁴ஸ்தரஸ்விநௌ ।
ந ஹ்யாதா³நம் ந ஸந்தா⁴நம் த⁴நுஷோ வா பரிக்³ரஹ꞉ ॥ 29 ॥

ந விப்ரமோக்ஷோ பா³ணாநாம் ந விகர்ஷோ ந விக்³ரஹ꞉ ।
ந முஷ்டிப்ரதிஸந்தா⁴நம் ந லக்ஷ்யப்ரதிபாத³நம் ॥ 30 ॥

அத்³ருஶ்யத தயோஸ்தத்ர யுத்⁴யதோ꞉ பாணிலாக⁴வாத் ।
சாபவேக³விநிர்முக்தபா³ணஜாலை꞉ ஸமந்தத꞉ ॥ 31 ॥

அந்தரிக்ஷே ஹி ஸஞ்ச²ந்நே ந ரூபாணி சகாஶிரே ।
லக்ஷ்மணோ ராவணிம் ப்ராப்ய ராவணிஶ்சாபி லக்ஷ்மணம் ॥ 32 ॥

அவ்யவஸ்தா² ப⁴வத்யுக்³ரா தாப்⁴யாமந்யோந்யவிக்³ரஹே ।
தாப்⁴யாமுபா⁴ப்⁴யாம் தரஸா விஸ்ருஷ்டைர்விஶிகை²꞉ ஶிதை꞉ ॥ 33 ॥

நிரந்தரமிவாகாஶம் ப³பூ⁴வ தமஸாவ்ருதம் ।
தை꞉ பதத்³பி⁴ஶ்ச ப³ஹுபி⁴ஸ்தயோ꞉ ஶரஶதை꞉ ஶிதை꞉ ॥ 34 ॥

தி³ஶஶ்ச ப்ரதி³ஶஶ்சைவ ப³பூ⁴வு꞉ ஶரஸங்குலா꞉ ।
தமஸா ஸம்வ்ருதம் ஸர்வமாஸீத்³பீ⁴மதரம் மஹத் ॥ 35 ॥

அஸ்தம் க³தே ஸஹஸ்ராம்ஶௌ ஸம்வ்ருதம் தமஸேவ ஹி ।
ருதி⁴ரௌக⁴மஹாநத்³ய꞉ ப்ராவர்தந்த ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 36 ॥

க்ரவ்யாதா³ தா³ருணா வாக்³பி⁴ஶ்சிக்ஷிபுர்பீ⁴மநிஸ்வநம் ।
ந ததா³நீம் வவௌ வாயுர்ந ச ஜஜ்வால பாவக꞉ ॥ 37 ॥

ஸ்வஸ்த்யஸ்து லோகேப்⁴ய இதி ஜஜல்புஶ்ச மஹர்ஷய꞉ ।
ஸம்பேதுஶ்சாத்ர ஸம்ப்ராப்தா க³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸஹ சாரணை꞉ ॥ 38 ॥

அத² ராக்ஷஸஸிம்ஹஸ்ய க்ருஷ்ணாந்கநகபூ⁴ஷணாந் ।
ஶரைஶ்சதுர்பி⁴꞉ ஸௌமித்ரிர்விவ்யாத⁴ சதுரோ ஹயாந் ॥ 39 ॥

ததோ(அ)பரேண ப⁴ல்லேந ஶிதேந நிஶிதேந ச ।
ஸம்பூர்ணாயதமுக்தேந ஸுபத்ரேண ஸுவர்சஸா ॥ 40 ॥

மஹேந்த்³ராஶநிகல்பேந ஸூதஸ்ய விசரிஷ்யத꞉ ।
ஸ தேந பா³ணாஶநிநா தலஶப்³தா³நுநாதி³நா ॥ 41 ॥

லாக⁴வாத்³ராக⁴வ꞉ ஶ்ரீமாந் ஶிர꞉ காயாத³பாஹரத் ।
ஸ யந்தரி மஹாதேஜா ஹதே மந்தோ³த³ரீஸுத꞉ ॥ 42 ॥

ஸ்வயம் ஸாரத்²யமகரோத்புநஶ்ச த⁴நுரஸ்ப்ருஶத் ।
தத³த்³பு⁴தமபூ⁴த்தத்ர ஸாமர்த்²யம் பஶ்யதாம் யுதி⁴ ॥ 43 ॥

ஹயேஷு வ்யக்³ரஹஸ்தம் தம் விவ்யாத⁴ நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ ।
த⁴நுஷ்யத² புநர்வ்யக்³ரே ஹயேஷு முமுசே ஶராந் ॥ 44 ॥

சி²த்³ரேஷு தேஷு பா³ணேஷு ஸௌமித்ரி꞉ ஶீக்⁴ரவிக்ரம꞉ ।
அர்த³யாமாஸ பா³ணௌகை⁴ர்விசரந்தமபீ⁴தவத் ॥ 45 ॥

நிஹதம் ஸாரதி²ம் த்³ருஷ்ட்வா ஸமரே ராவணாத்மஜ꞉ ।
ப்ரஜஹௌ ஸமரோத்³த⁴ர்ஷம் விஷண்ண꞉ ஸ ப³பூ⁴வ ஹ ॥ 46 ॥

விஷண்ணவத³நம் த்³ருஷ்ட்வா ராக்ஷஸம் ஹரியூத²பா꞉ ।
தத꞉ பரமஸம்ஹ்ருஷ்டா லக்ஷ்மணம் சாப்⁴யபூஜயந் ॥ 47 ॥

தத꞉ ப்ரமாதீ² ஶரபோ⁴ ரப⁴ஸோ க³ந்த⁴மாத³ந꞉ ।
அம்ருஷ்யமாணாஶ்சத்வாரஶ்சக்ருர்வேக³ம் ஹரீஶ்வரா꞉ ॥ 48 ॥

தே சாஸ்ய ஹயமுக்²யேஷு தூர்ணமுத்ப்லுத்ய வாநரா꞉ ।
சதுர்ஷு ஸமஹாவீர்யா நிபேதுர்பீ⁴மவிக்ரமா꞉ ॥ 49 ॥

தேஷாமதி⁴ஷ்டி²தாநாம் தைர்வாநரை꞉ பர்வதோபமை꞉ ।
முகே²ப்⁴யோ ருதி⁴ரம் ரக்தம் ஹயாநாம் ஸமவர்தத ॥ 50 ॥

தே ஹயா மதி²தா ப⁴க்³நா வ்யஸவோ த⁴ரணீம் க³தா꞉ ।
தே நிஹத்ய ஹயாம்ஸ்தஸ்ய ப்ரமத்²ய ச மஹாரத²ம் ॥ 51 ॥

புநருத்பத்ய வேகே³ந தஸ்து²ர்லக்ஷ்மணபார்ஶ்வத꞉ ।
ஸ ஹதாஶ்வாத³வப்லுத்ய ரதா²ந்மதி²தஸாரதே²꞉ ।
ஶரவர்ஷேண ஸௌமித்ரிமப்⁴யதா⁴வத ராவணி꞉ ॥ 52 ॥

ததோ மஹேந்த்³ரப்ரதிம꞉ ஸ லக்ஷ்மண꞉
பதா³திநம் தம் நிஶிதை꞉ ஶரோத்தமை꞉ ।
ஸ்ருஜந்தமாஜௌ நிஶிதாந்ஶரோத்தமாந்
ப்⁴ருஶம் ததா³ பா³ணக³ணைர்ந்யவாரயத் ॥ 53 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ நவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 90 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (91) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed