Sri Vaikunta Gadyam – ஶ்ரீ வைகுண்ட² க³த்³யம்


யாமுநார்யஸுதா⁴ம்போ⁴தி⁴மவகா³ஹ்ய யதா²மதி ।
ஆதா³ய ப⁴க்தியோகா³க்²யம் ரத்நம் ஸந்த³ர்ஶயாம்யஹம் ॥

ஸ்வாதீ⁴ந த்ரிவித⁴சேதநாசேதநஸ்வரூபஸ்தி²தி ப்ரவ்ருத்திபே⁴த³ம், க்லேஶ கர்மாத்³யஶேஷதோ³ஷாஸம்ஸ்ப்ருஷ்டம், ஸ்வாபா⁴விகாநவதி⁴காதிஶய ஜ்ஞாநப³லைஶ்வர்யவீர்யஶக்திதேஜ꞉ ப்ரப்⁴ருத்யஸங்க்²யேய கல்யாணகு³ணக³ணௌக⁴ மஹார்ணவம், பரமபுருஷம், ப⁴க³வந்தம், நாராயணம், ஸ்வாமித்வேந ஸுஹ்ருத்வேந கு³ருத்வேந ச பரிக்³ருஹ்ய ஐகாந்திகாத்யந்திக தத்பாதா³ம்பு³ஜத்³வய பரிசர்யைகமநோரத²꞉, தத்ப்ராப்தயே ச தத்பாதா³ம்பு³ஜத்³வய ப்ரபத்தேரந்யந்ந மே கல்பகோடிஸஹஸ்ரேணாபி ஸாத⁴நமஸ்தீதி மந்வாந꞉, தஸ்யைவ ப⁴க³வதோ நாராயணஸ்ய அகி²லஸத்த்வத³யைகஸாக³ரஸ்ய அநாலோசித கு³ணகு³ணாக²ண்ட³ ஜநாநுகூலாமர்யாத³ ஶீலவத꞉, ஸ்வாபா⁴விகாநவதி⁴காதிஶய கு³ணவத்தயா தே³வதிர்யங்மநுஷ்யாத்³யகி²லஜந ஹ்ருத³யாநந்த³நஸ்ய ஆஶ்ரிதவாத்ஸல்யைகஜலதே⁴꞉ ப⁴க்தஜநஸம்ஶ்லேஷைகபோ⁴க³ஸ்ய நித்யஜ்ஞாநக்ரியைஶ்வர்யாதி³ போ⁴க³ஸாமக்³ரீஸம்ருத்³த⁴ஸ்ய, மஹாவிபூ⁴தே꞉, ஶ்ரீமச்சரணாரவிந்த³யுக³லம் அநந்யாத்மஸஞ்ஜீவநேந தத்³க³தஸர்வபா⁴வேந ஶரணமநுவ்ரஜேத் । ததஶ்ச ப்ரத்யஹமாத்மோஜ்ஜீவநாயைவமநுஸ்மரேத் । சதுர்த³ஶபு⁴வநாத்மகம் அண்ட³ம், த³ஶகு³ணிதோத்தரம் ச ஆவரணஸப்தகம், ஸமஸ்தம் கார்யகாரண(ஜாத)மதீத்ய, வர்தமாநே பரமவ்யோமஶப்³தா³பி⁴தே⁴யே, ப்³ரஹ்மாதீ³நாம் வாங்மநஸா(அ)கோ³சரே, ஶ்ரீமதி வைகுண்டே² தி³வ்யலோகே, ஸநகவிதி⁴ஶிவாதி³பி⁴ரபி அசிந்த்யஸ்வபா⁴வைஶ்வர்யை꞉, நித்யஸித்³தை⁴ரநந்தைர்ப⁴க³வதா³நுகூல்யைக போ⁴கை³ர்தி³வ்யபுருஷை꞉ மஹாத்மபி⁴꞉ ஆபூரிதே, தேஷாமபி இயத்பரிமாணம், இயதை³ஶ்வர்யம், ஈத்³ருஶஸ்வபா⁴வமிதி பரிச்சே²த்துமயோக்³யே, தி³வ்யாவரணஶதஸஹஸ்ராவ்ருதே, தி³வ்யகல்பகதரூபஶோபி⁴தே, தி³வ்யோத்³யாந ஶதஸஹஸ்ரகோடிபி⁴ராவ்ருதே, அதிப்ரமாணே தி³வ்யாயதநே, கஸ்மிம்ஶ்சித்³விசித்ர தி³வ்யரத்நமய தி³வ்யாஸ்தா²நமண்ட³பே, தி³வ்யரத்நஸ்தம்ப⁴ ஶதஸஹஸ்ரகோடிபி⁴ருபஶோபி⁴தே,
தி³வ்யநாநாரத்நக்ருதஸ்த²ல விசித்ரிதே, தி³வ்யாலங்காராலங்க்ருதே, பரித꞉ பதிதை꞉ பதமாநை꞉ பாத³பஸ்தை²ஶ்ச நாநாக³ந்த⁴வர்ணைர்தி³வ்யபுஷ்பை꞉ ஶோப⁴மாநைர்தி³வ்யபுஷ்போபவநைருபஶோபி⁴தே, ஸங்கீர்ணபாரிஜாதாதி³ கல்பத்³ருமோபஶோபி⁴தை꞉, அஸங்கீர்ணைஶ்ச கைஶ்சித³ந்தஸ்ஸ்த²புஷ்பரத்நாதி³நிர்மித தி³வ்யலீலாமண்ட³ப ஶதஸஹஸ்ரோபஶோபி⁴தை꞉, ஸர்வதா³(அ)நுபூ⁴யமாநைரப்யபூர்வவதா³ஶ்சர்யமாவஹத்³பி⁴꞉ க்ரீடா³ஶைல ஶதஸஹஸ்ரைரலங்க்ருதை꞉, கைஶ்சிந்நாராயணதி³வ்யலீலா(அ)ஸாதா⁴ரணை꞉, கைஶ்சித்பத்³மவநாலயா தி³வ்யலீலா(அ)ஸாதா⁴ரணை꞉, ஸாதா⁴ரணைஶ்ச கைஶ்சித் ஶுகஶாரிகாமயூரகோகிலாதி³பி⁴꞉ கோமலகூஜிதைராகுலை꞉, தி³வ்யோத்³யாந ஶதஸஹஸ்ரைராவ்ருதே, மணிமுக்தாப்ரவால க்ருதஸோபாநை꞉, தி³வ்யாமலாம்ருதரஸோத³கை꞉, தி³வ்யாண்ட³ஜவரை꞉, அதிரமணீயத³ர்ஶநை꞉ அதிமநோஹரமது⁴ரஸ்வரை꞉ ஆகுலை꞉, அந்தஸ்த² முக்தாமய தி³வ்யக்ரீடா³ஸ்தா²நோபஶோபி⁴தை꞉ தி³வ்யஸௌக³ந்தி⁴கவாபீஶதஸஹஸ்ரை꞉, தி³வ்யராஜஹம்ஸாவலீவிராஜிதைராவ்ருதே, நிரஸ்தாதிஶயாநந்தை³கரஸதயா சாநந்த்யாச்ச ப்ரவிஷ்டாநுந்மாத³யத்³பி⁴꞉ க்ரீடோ³த்³தே³ஶைர்விராஜிதே, தத்ர தத்ர க்ருத தி³வ்யபுஷ்பபர்யங்கோபஶோபி⁴தே, நாநாபுஷ்பாஸவாஸ்வாத³ மத்தப்⁴ருங்கா³வலீபி⁴꞉ உத்³கீ³யமாந தி³வ்யகா³ந்த⁴ர்வேணாபூரிதே, சந்த³நாக³ருகர்பூர தி³வ்யபுஷ்பாவகா³ஹி மந்தா³நிலாஸேவ்யமாநே, மத்⁴யே புஷ்பஸஞ்சய விசித்ரிதே, மஹதி தி³வ்யயோக³பர்யங்கே அநந்தபோ⁴கி³நி, ஶ்ரீமத்³வைகுண்டை²ஶ்வர்யாதி³ தி³வ்யலோகம் ஆத்மகாந்த்யா விஶ்வமாப்யாயயந்த்யா ஶேஷ ஶேஷாஶநாதி³ ஸர்வபரிஜநம் ப⁴க³வதஸ்தத்தத³வஸ்தோ²சித பரிசர்யாயாம் ஆஜ்ஞாபயந்த்யா, ஶீலரூபகு³ண விலாஸாதி³பி⁴꞉ ஆத்மாநுரூபயா ஶ்ரியா ஸஹாஸீநம், ப்ரத்யக்³ரோந்மீலித ஸரஸிஜஸத்³ருஶ நயநயுக³லம், ஸ்வச்ச²நீலஜீமூதஸங்காஶம், அத்யுஜ்ஜ்வலபீதவாஸஸம், ஸ்வயா ப்ரப⁴யா(அ)திநிர்மலயா அதிஶீதலயா அதிகோமலயா ஸ்வச்ச²மாணிக்யாப⁴யா க்ருத்ஸ்நம் ஜக³த்³பா⁴ஸயந்தம்,
அசிந்த்யதி³வ்யாத்³பு⁴த நித்யயௌவந ஸ்வபா⁴வலாவண்யமயாம்ருதஸாக³ரம், அதிஸௌகுமார்யாதி³ ஈஷத் ப்ரஸ்விந்நவதா³லக்ஷ்யமாண லலாடப²லக தி³வ்யாலகாவலீவிராஜிதம், ப்ரபு³த்³த⁴முக்³தா⁴ம்பு³ஜ சாருலோசநம், ஸவிப்⁴ரமப்⁴ரூலதம், உஜ்ஜ்வலாத⁴ரம், ஶுசிஸ்மிதம், கோமலக³ண்ட³ம், உந்நஸம், உத³க்³ரபீநாம்ஸ விலம்பி³குண்ட³லாலகாவலீ ப³ந்து⁴ர கம்பு³கந்த⁴ரம், ப்ரியாவதம்ஸோத்பல கர்ணபூ⁴ஷணஶ்லதா²லகாப³ந்த⁴ விமர்த³ஶம்ஸிபி⁴꞉ சதுர்பி⁴ராஜாநுவிலம்பி³பி⁴ர்பு⁴ஜைர்விராஜிதம், அதிகோமல தி³வ்யரேகா²லங்க்ருதாதாம்ரகரதலம், தி³வ்யாங்கு³லீயகவிராஜிதம், அதிகோமல தி³வ்யநகா²வலீவிராஜிதம், அதிரக்தாங்கு³லீபி⁴ரலங்க்ருதம், தத்க்ஷணோந்மீலித புண்ட³ரீக ஸத்³ருஶசரணயுக³லம், அதிமநோஹர கிரீடமகுட சூடா³வதம்ஸ மகரகுண்ட³ல க்³ரைவேயக ஹார கேயூர கடக ஶ்ரீவத்ஸ கௌஸ்துப⁴ முக்தாதா³மோத³ரப³ந்த⁴ந பீதாம்ப³ர காஞ்சீகு³ண நூபுராதி³பி⁴ரத்யந்த ஸுக²ஸ்பர்ஶை꞉ தி³வ்யக³ந்தை⁴ர்பூ⁴ஷணைர்பூ⁴ஷிதம், ஶ்ரீமத்யா வைஜயந்த்யா வநமாலயா விராஜிதம், ஶங்க²சக்ரக³தா³(அ)ஸி ஶார்ங்கா³தி³ தி³வ்யாயுதை⁴꞉ ஸேவ்யமாநம், ஸ்வஸங்கல்பமாத்ராவக்லுப்த ஜக³ஜ்ஜந்மஸ்தி²தித்⁴வம்ஸாதி³கே ஶ்ரீமதி விஷ்வக்ஸேநே ந்யஸ்த ஸமஸ்தாத்மைஶ்வர்யம், வைநதேயாதி³பி⁴꞉ ஸ்வபா⁴வதோ நிரஸ்த ஸமஸ்த ஸாம்ஸாரிக ஸ்வபா⁴வை꞉ ப⁴க³வத்பரிசர்யாகரண யோக்³யைர்ப⁴க³வத்பரிசர்யைகபோ⁴கை³-ர்நித்யஸித்³தை⁴ரநந்தை꞉ யதா² யோக³ம் ஸேவ்யமாநம், ஆத்மபோ⁴கே³ந அநநுஸம்ஹிதபராதி³கால தி³வ்யாமல கோமலாவலோகநேந விஶ்வமாஹ்லாத³யந்தம், ஈஷது³ந்மீலித முகா²ம்பு³ஜோத³ரவிநிர்க³தேந தி³வ்யாநநாரவிந்த³ ஶோபா⁴ஜநநேந தி³வ்யகா³ம்பீ⁴ர்யௌதா³ர்ய ஸௌந்த³ர்ய மாது⁴ர்யாத்³யநவதி⁴க கு³ணக³ணவிபூ⁴ஷிதேந, அதிமநோஹர தி³வ்யபா⁴வக³ர்பே⁴ண தி³வ்யலீலா(ஆ)லாபாம்ருதேந அகி²லஜந ஹ்ருத³யாந்தராண்யாபூரயந்தம் ப⁴க³வந்தம் நாராயணம் த்⁴யாநயோகே³ந த்³ருஷ்ட்வா, ததோ ப⁴க³வதோ நித்யஸ்வாம்யமாத்மநோ நித்யதா³ஸ்யம் ச யதா²வஸ்தி²தமநுஸந்தா⁴ய, கதா³(அ)ஹம் ப⁴க³வந்தம் நாராயணம், மம குலநாத²ம், மம குலதை³வதம், மம குலத⁴நம், மம போ⁴க்³யம், மம மாதரம், மம பிதரம், மம ஸர்வம் ஸாக்ஷாத்கரவாணி சக்ஷுஷா ।
கதா³(அ)ஹம் ப⁴க³வத்பாதா³ம்பு³ஜத்³வயம் ஶிரஸா ஸங்க்³ரஹீஷ்யாமி । கதா³(அ)ஹம் ப⁴க³வத்பாதா³ம்பு³ஜத்³வய பரிசர்யா(ஆ)ஶயா நிரஸ்தஸமஸ்தேதர போ⁴கா³ஶ꞉, அபக³த ஸமஸ்த ஸாம்ஸாரிகஸ்வபா⁴வ꞉ தத்பாதா³ம்பு³ஜத்³வயம் ப்ரவேக்ஷ்யாமி । கதா³(அ)ஹம் ப⁴க³வத்பாதா³ம்பு³ஜத்³வய பரிசர்யாகரணயோக்³ய-ஸ்ததே³கபோ⁴க³ஸ்தத்பாதௌ³ பரிசரிஷ்யாமி । கதா³ மாம் ப⁴க³வாந் ஸ்வகீயயா அதிஶீதலயா த்³ருஶா அவலோக்ய, ஸ்நிக்³த⁴க³ம்பீ⁴ரமது⁴ரயா கி³ரா பரிசர்யாயாம் ஆஜ்ஞாபயிஷ்யதி, இதி ப⁴க³வத்பரிசர்யாயாமாஶாம் வர்த⁴யித்வா தயைவா(அ)ஶயா தத்ப்ரஸாதோ³பப்³ரும்ஹிதயா ப⁴க³வந்தமுபேத்ய, தூ³ராதே³வ ப⁴க³வந்தம் ஶேஷபோ⁴கே³ ஶ்ரியா ஸஹாஸீநம் வைநதேயாதி³பி⁴꞉ ஸேவ்யமாநம், ஸமஸ்தபரிவாராய ஶ்ரீமதே நாராயணாய நம꞉, இதி ப்ரணம்ய உத்தா²யோத்தா²ய புந꞉ புந꞉ ப்ரணம்ய அத்யந்த ஸாத்⁴வஸவிநயாவநதோ பூ⁴த்வா, ப⁴க³வத்பாரிஷத³க³ணநாயகைர்த்³வாரபாலை꞉ க்ருபயா ஸ்நேஹக³ர்ப⁴யா த்³ருஶா(அ)வலோகித꞉ ஸம்யக³பி⁴வந்தி³தைஸ்தைஸ்தைரேவாநுமதோ ப⁴க³வந்தமுபேத்ய, ஶ்ரீமதா மூலமந்த்ரேண மாமைகாந்திகாத்யந்திக பரிசர்யாகரணாய பரிக்³ருஹ்ணீஷ்வ இதி யாசமாந꞉ ப்ரணம்யாத்மாநம் ப⁴க³வதே நிவேத³யேத் ।
ததோ ப⁴க³வதா ஸ்வயமேவாத்மஸஞ்ஜீவநேந அமர்யாத³ஶீலவதா அதிப்ரேமாந்விதேந அவலோகநேநாவலோக்ய ஸர்வதே³ஶ ஸர்வகால ஸர்வாவஸ்தோ²சிதாத்யந்தஶேஷபா⁴வாய ஸ்வீக்ருதோ(அ)நுஜ்ஞாதஶ்ச அத்யந்தஸாத்⁴வஸவிநயாவநத꞉ கிங்குர்வாண꞉ க்ருதாஞ்ஜலிபுடோ ப⁴க³வந்தமுபாஸீத । ததஶ்சாநுபூ⁴யமாந பா⁴வவிஶேஷ꞉ நிரதிஶயப்ரீத்யா(அ)ந்யத்கிஞ்சித்கர்தும் த்³ரஷ்டும் ஸ்மர்துமஶக்த꞉ புநரபி ஶேஷபா⁴வமேவ யாசமாநோ ப⁴க³வந்தமேவாவிச்சி²ந்நஸ்ரோதோரூபேணாவலோகநேந அவலோகயந்நாஸீத । ததோ ப⁴க³வதா ஸ்வயமேவாத்மஸஞ்ஜீவநேநாவலோகநேநாவலோக்ய ஸஸ்மிதமாஹூய ஸமஸ்தக்லேஶாபஹம் நிரதிஶயஸுகா²வஹமாத்மீயம், ஶ்ரீமத்பாதா³ரவிந்த³யுக³லம் ஶிரஸி க்ருதம் த்⁴யாத்வா, அம்ருதஸாக³ராந்தர்நிமக்³நஸர்வாவயவ꞉ ஸுக²மாஸீத ।

லக்ஷ்மீபதேர்யதிபதேஶ்ச த³யைகதா⁴ம்நோ꞉
யோ(அ)ஸௌ புரா ஸமஜநிஷ்ட ஜக³த்³தி⁴தார்த²ம் ।
ப்ராப்யம் ப்ரகாஶயது ந꞉ பரமம் ரஹஸ்யம்
ஸம்வாத³ ஏஷ ஶரணாக³தி மந்த்ரஸார꞉ ॥

இதி ஶ்ரீப⁴க³வத்³ராமாநுஜவிரசிதே ஶ்ரீவைகுண்ட²க³த்³யம் ।


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed