Sri Srinivasa Gadyam – ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ கத்யம்


ஶ்ரீமத³கி²ல மஹீமண்ட³ல மண்ட³ந த⁴ரணித⁴ர மண்ட³லாக²ண்ட³லஸ்ய, நிகி²ல ஸுராஸுர வந்தி³த வராஹக்ஷேத்ர விபூ⁴ஷணஸ்ய, ஶேஷாசல க³ருடா³சல வ்ருஷபா⁴சல நாராயணாசலாஞ்ஜநாசலாதி³ ஶிக²ரிமாலாகுலஸ்ய, நாத²முக² போ³த⁴நிதி⁴ வீதி²கு³ணஸாப⁴ரண ஸத்த்வநிதி⁴ தத்த்வநிதி⁴ ப⁴க்திகு³ணபூர்ண ஶ்ரீஶைலபூர்ண கு³ணவஶம்வத³ பரமபுருஷ க்ருபாபூர விப்⁴ரமத³துங்க³ஶ்ருங்க³ க³ளத்³க³க³ந க³ங்கா³ஸமாலிங்கி³தஸ்ய, ஸீமாதிக³கு³ண ராமாநுஜமுநி நாமாங்கித ப³ஹுபூ⁴மாஶ்ரய ஸுரதா⁴மாலய வநராமாயத வநஸீமாபரிவ்ருத விஶங்கடதட நிரந்தர விஜ்ரும்பி⁴த ப⁴க்திரஸ நிர்ஜ²ராநந்தார்யாஹார்ய ப்ரஸ்ரவணதா⁴ராபூர விப்⁴ரமத³ ஸலிலப⁴ரப⁴ரித மஹாதடாக மண்டி³தஸ்ய, கலிகர்த³ம (மலமர்த³ந) கலிதோத்³யம விளஸத்³யம நியமாதி³ம முநிக³ணநிஷேவ்யமாண ப்ரத்யக்ஷீப⁴வந்நிஜஸலில (ஸ)மஜ்ஜந நமஜ்ஜந நிகி²லபாபநாஶந பாபநாஶந தீர்தா²த்⁴யாஸிதஸ்ய, முராரிஸேவக ஜராதி⁴பீடி³த நிரார்திஜீவந நிராஶபூ⁴ஸுர வராதிஸுந்த³ர ஸுராங்க³நாரதி கராங்க³ஸௌஷ்ட²வ குமாரதாக்ருதி குமாரதாரக ஸமாபநோத³ய த³மாநபாதக மஹாபதா³மய விஹாபநோதி³த ஸகலபு⁴வநவிதி³த குமாரதா⁴ராபி⁴தா⁴ந தீர்தா²தி⁴ஷ்டி²தஸ்ய, த⁴ரணிதலக³த ஸகலஹத கலில ஶுப⁴ ஸலிலக³த ப³ஹுள விவித⁴மலஹதி சதுர ருசிரதர விளோகநமாத்ர வித³ளித விவித⁴ மஹாபாதக ஸ்வாமிபுஷ்கரிணீ ஸமேதஸ்ய, ப³ஹுஸங்கட நரகாவட பதது³த்கட கலிகங்கட கலுஷோத்³ப⁴ட ஜநபாதக விநிபாதக ருசிநாடக கரஹாடக கலஶாஹ்ருத கமலாரத ஶுப⁴மஜ்ஜந ஜலஸஜ்ஜந ப⁴ரித நிஜது³ரித ஹதிநிரத ஜநஸதத நிரர்க³ளபேபீயமாந ஸலில ஸம்ப்⁴ருத விஶங்கட கடாஹதீர்த² விபூ⁴ஷிதஸ்ய, ஏவமாதி³ம பூ⁴ரிமஞ்ஜிம ஸர்வபாதக க³ர்வஹாபக ஸிந்து⁴ட³ம்ப³ர ஹாரிஶம்ப³ர விவித⁴விபுல புண்யதீர்த²நிவஹ நிவாஸஸ்ய, ஶ்ரீமதோ வேங்கடாசலஸ்ய ஶிக²ரஶேக²ரமஹாகல்பஶாகீ², க²ர்வீப⁴வத³திக³ர்வீக்ருத கு³ருமேர்வீஶகி³ரி முகோ²ர்வீ த⁴ர குலத³ர்வீ கரத³யிதோர்வீ த⁴ர ஶிக²ரோர்வீ ஸதத ஸதூ³ர்வீ க்ருதிசரணநவக⁴ந க³ர்வசர்வண நிபுண தநு கிரணமஸ்ருணித கி³ரிஶிக²ர ஶேக²ரதருநிகர திமிர꞉, வாணீபதி ஶர்வாணீ த³யிதேந்த்³ராணீஶ்வர-முக²நாணீயோரஸவேணீ நிப⁴ஶுப⁴வாணீ நுதமஹிமாணீ யஸ்தர கோணீ ப⁴வத³கி²ல பு⁴வநப⁴வநோத³ர꞉, வைமாநிககு³ரு பூ⁴மாதி⁴க கு³ணராமாநுஜக்ருத தா⁴மாகர கர தா⁴மாரி த³ர லலாமாச்ச²கநக தா³மாயித நிஜராமாலய நவகிஸலயமய தோரணமாலாயித வநமாலாத⁴ர꞉, காலாம்பு³த³ மாலாநிப⁴ நீலாலக ஜாலாவ்ருத பா³லாப்³ஜ ஸலீலாமல பா²லாங்க ஸமூலாம்ருத தா⁴ராத்³வயாவதீ⁴ரண தீ⁴ரளலிததர விஶத³தர க⁴ந க⁴நஸாரமயோர்த்⁴வபுண்ட்³ர ரேகா²த்³வயருசிர꞉, ஸுவிகஸ்வர த³ளபா⁴ஸ்வர கமலோத³ரக³தமேது³ர நவகேஸர ததிபா⁴ஸுர பரிபிஞ்ஜர கநகாம்ப³ர கலிதாத³ர லலிதோத³ர ததா³ளம்ப³ ஜம்ப⁴ரிபு மணிஸ்தம்ப⁴ க³ம்பீ⁴ரி மத³ம்ப⁴ஸ்தம்ப⁴ந ஸமுஜ்ஜ்ரும்ப⁴மாண பீவரோருயுக³ள ததா³ளம்ப³ ப்ருது²ல கத³ளீ முகுல மத³ஹரண ஜங்கா⁴ள ஜங்கா⁴யுக³ள꞉, நவ்யத³ள ப⁴வ்யகல பீதமல ஶோணிமல ஸந்ம்ருது³ள ஸத்கிஸலயாஶ்ருஜலகாரி ப³ல ஶோணதல பத³கமல நிஜாஶ்ரய ப³லப³ந்தீ³க்ருத ஶரதி³ந்து³மண்ட³லீ விப்⁴ரமதா³த³ப்⁴ர ஶுப்⁴ர புநர்ப⁴வாதி⁴ஷ்டி²தாங்கு³ளீகா³ட⁴ நிபீடி³த பத்³மாஸந꞉, ஜாநுதலாவதி⁴ லம்பி³ விட³ம்பி³த வாரண ஶுண்டா³த³ண்ட³ விஜ்ரும்பி⁴த நீலமணிமய கல்பகஶாகா² விப்⁴ரமதா³யி ம்ருணாலலதாயத ஸமுஜ்ஜ்வலதர கநகவலயவேல்லிதைகதர பா³ஹுத³ண்ட³யுக³ள꞉, யுக³பது³தி³த கோடி க²ரகர ஹிமகர மண்ட³ல ஜாஜ்வல்யமாந ஸுத³ர்ஶந பாஞ்சஜந்ய ஸமுத்துங்கி³த ஶ்ருங்கா³பர பா³ஹுயுக³ள꞉, அபி⁴நவஶாண ஸமுத்தேஜித மஹாமஹா நீலக²ண்ட³ மத³க²ண்ட³ந நிபுண நவீந பரிதப்த கார்தஸ்வரகவசித மஹநீய ப்ருது²ல ஸாலக்³ராம பரம்பரா கு³ம்பி²த நாபி⁴மண்ட³ல பர்யந்த லம்ப³மாந ப்ராளம்ப³தீ³ப்தி ஸமாலம்பி³த விஶாலவக்ஷ꞉ஸ்த²ல꞉, க³ங்கா³ஜ²ர துங்கா³க்ருதி ப⁴ங்கா³வலி ப⁴ங்கா³வஹ ஸௌதா⁴வலி பா³தா⁴வஹ தா⁴ராநிப⁴ ஹாராவளி தூ³ராஹத கே³ஹாந்தர மோஹாவஹ மஹிமமஸ்ருணித மஹாதிமிர꞉, பிங்கா³க்ருதி ப்⁴ருங்கா³ரு நிபா⁴ங்கா³ர த³ளாங்கா³மல நிஷ்காஸித து³ஷ்கார்யக⁴ நிஷ்காவளி தீ³பப்ரப⁴ நீபச்ச²வி தாபப்ரத³ கநகமாலிகா பிஶங்கி³த ஸர்வாங்க³꞉, நவத³ளித த³ளவலித ம்ருது³ளலித கமலததி மத³விஹதி சதுரதர ப்ருது²லதர ஸரஸதர கநகஸரமய ருசிரகண்டி²கா கமநீயகண்ட²꞉, வாதாஶநாதி⁴பதிஶயந கமந பரிசரண ரதிஸமேதாகி²ல ப²ணத⁴ரததி மதிகர கநகமய நாகா³ப⁴ரண பரிவீதாகி²லாங்கா³வக³மித ஶயந பூ⁴தாஹிராஜ ஜாதாதிஶய꞉, ரவிகோடீ பரிபாடீ த⁴ரகோடீ ரவராடீ கிதவாடீ ரஸதா⁴டீ த⁴ர மணிக³ண கிரண விஸரண ஸததவிது⁴த திமிரமோஹ க³ர்ப⁴கே³ஹ꞉, அபரிமித விவித⁴பு⁴வந ப⁴ரிதாக²ண்ட³ ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³ல பிசண்டி³ல꞉, ஆர்யது⁴ர்யாநந்தார்ய பவித்ர க²நித்ரபாத பாத்ரீக்ருத நிஜசுபு³க க³தவ்ரணகிண விபூ⁴ஷணவஹநஸூசித ஶ்ரிதஜநவத்ஸலதாதிஶய꞉, மட்³டு³டி³ண்டி³ம ட³மருஜ²ர்ஜ²ர காஹலீ படஹாவளீ ம்ருது³மர்த³ளாலி ம்ருத³ங்க³ து³ந்து³பி⁴ ட⁴க்கிகாமுக² ஹ்ருத்³யவாத்³யக மது⁴ரமங்க³ள நாத³மேது³ர விஸ்ருமர ஸரஸ கா³நரஸருசிர ஸந்தத ஸந்தந்யமாந நித்யோத்ஸவ பக்ஷோத்ஸவ மாஸோத்ஸவ ஸம்வத்ஸரோத்ஸவாதி³ விவிதோ⁴த்ஸவ க்ருதாநந்த³꞉, ஶ்ரீமதா³நந்த³நிலய விமாநவாஸ꞉, ஸதத பத்³மாலயா பத³பத்³மரேணு ஸஞ்சித வக்ஷ꞉ஸ்த²ல படவாஸ꞉, ஶ்ரீஶ்ரீநிவாஸ꞉ ஸுப்ரஸந்நோ விஜயதாம் ।

[*- நாடாரபி⁴ பூ⁴பால பி³லஹரி மாயாமாலவகௌ³ளா அஸாவேரீ ஸாவேரீ ஶுத்³த⁴ஸாவேரீ தே³வகா³ந்தா⁴ரீ த⁴ந்யாஸீ பே³க³ட³ ஹிந்து³ஸ்தாநீகாபீ தோடி³ நாடகுருஞ்ஜீ ஶ்ரீராக³ ஸஹந அடா²ண ஸாரங்கீ³ த³ர்பா³ரு பந்துவராளீ வராளீ கல்யாணீ பூரிகல்யாணீ யமுநாகல்யாணீ ஹுஶேநீ ஜஞ்ஜோ²டீ² கௌமாரீ கந்நட³ க²ரஹரப்ரியா கலஹம்ஸ நாத³நாமக்ரியா முகா²ரீ தோடீ³ புந்நாக³வராளீ காம்போ⁴தி³ பை⁴ரவீ யது³குலகாம்போ⁴தி³ ஆநந்த³பை⁴ரவீ ஶங்கராப⁴ரண மோஹந ரேகு³ப்தீ ஸௌராஷ்ட்ரீ நீலாம்ப³ரீ கு³ணக்ரியா மேக⁴க³ர்ஜநீ ஹம்ஸத்⁴வநீ ஶோகவராளீ மத்⁴யமாவதீ ஶேஞ்ஜுருடீ ஸுரடீ த்³விஜாவந்தீ மலயாம்ப³ரீ காபீ பரஶு த⁴நாஸரீ தே³ஶிகதோடீ³ ஆஹிரீ வஸந்தகௌ³ளீ கேதா³ரகௌ³ளா கநகாங்கீ³ ரத்நாங்கீ³ கா³நமூர்தீ வநஸ்பதீ வாசஸ்பதீ தா³நவதீ ரூபவதீ மாநரூபீ ஸேநாபதீ ஹநுமத்தோடீ³ தே⁴நுகா நாடகப்ரியா கோகிலப்ரியா கா³யகப்ரியா வகுலாப⁴ரண சக்ரவாக ஸூர்யகாந்த ஹாடகாம்ப³ரீ ஜ²ங்காரத்⁴வநி நடபை⁴ரவீ கீ³ர்வாணீ ஹரிகாம்போ⁴தி³ தீ⁴ரஶங்கராப⁴ரண நாகா³நந்தி³நீ யாக³ப்ரியா விஸ்ருமர ஸரஸகா³ந ரஸேத்யாதி³ ஸந்தத ஸந்தந்யமாந நித்யோத்ஸவ பக்ஷோத்ஸவ மாஸோத்ஸவ ஸம்வத்ஸரோத்ஸவாதி³ விவிதோ⁴த்ஸவ க்ருதாநந்த³꞉, ஶ்ரீமதா³நந்த³நிலயவாஸ꞉, ஸதத பத்³மாலயா பத³பத்³மரேணு ஸஞ்சித வக்ஷ꞉ஸ்த²ல படவாஸ꞉, ஶ்ரீஶ்ரீநிவாஸ꞉ ஸுப்ரஸந்நோ விஜயதாம் ।

ஶ்ரீ அலர்மேல்மங்கா³ ஸமேத ஶ்ரீஶ்ரீநிவாஸஸ்வாமீ ஸுப்ரீத꞉ ஸுப்ரஸந்நோ வரதோ³ பூ⁴த்வா,
பநஸ பாடலீ பாலாஶ பி³ல்வ புந்நாக³ சூத கத³ளீ சந்த³ந சம்பக மஞ்ஜுள மந்தா³ர ஹிந்தாலாதி³ திலக மாதுலுங்க³ நாரிகேல க்ரௌஞ்சாஶோக மாதூ⁴காமலக ஹிந்து³க நாக³கேதக பூர்ணகுந்த³ பூர்ணக³ந்த⁴ ரஸகந்த³ வந வஞ்ஜுளக²ர்ஜூர ஸால கோவிதா³ர ஹிந்தால பநஸ விகட வைகஸ வருண தரூணக⁴மரண விசுலங்காஶ்வத்த² யக்ஷவஸுத⁴ வர்மாத⁴ மந்த்ரிணீ திந்த்ரிணீ போ³த⁴ ந்யக்³ரோத⁴ க⁴டபடல ஜம்பூ³மதல்லீ வீரதசுல்லீ வஸதி வாஸதீ (வாதங்கீ³) ஜீவநீ போஷணீ ப்ரமுக² நிகி²ல ஸந்தோ³ஹ தமால மாலாமஹித விராஜமாந சஷக மயூர ஹம்ஸ பா⁴ரத்³வாஜ கோகில சக்ரவாக கபோத க³ருட³ நாராயண நாநாவித⁴ பக்ஷிஜாதி ஸமூஹ ப்³ரஹ்ம க்ஷத்ரிய வைஶ்ய ஶூத்³ர நாநா ஜாத்யுத்³ப⁴வ தே³வதாநிர்மாண மாணிக்ய வஜ்ர வைடூ³ர்ய கோ³மேதி³க புஷ்யராக³ பத்³மராகே³ந்த்³ரப்ரவாள மௌக்திக ஸ்ப²டிக ஹேமரத்ந க²சித த⁴க³த்³த⁴கா³யமாந ரத²க³ஜதுரக³ பதா³தி ஸேவாஸமூஹ பே⁴ரீ மர்த³ள முரவக ஜ²ல்லரீ ஶங்க² காஹல ந்ருத்ய கீ³த தால வாத்³ய கும்ப⁴வாத்³ய பஞ்சமுக²வாத்³ய அஹமீமார்க³ந்நடீவாத்³ய கிடிகுந்தலவாத்³ய ஸுரடீசௌண்டோ³வாத்³ய திமிலக விதாலவாத்³ய தக்கராக்³ரவாத்³ய க⁴ண்டாதாட³ந ப்³ரஹ்மதால ஸமதால கோட்டரீதால ட⁴க்கரீதால ஏக்காலதா⁴ராவாத்³ய படஹகாம்ஶ்யவாத்³ய ப⁴ரதநாட்யாளங்கார கிந்நர கிம்புருஷ ருத்³ரவீணா முக²வீணா வாயுவீணா தும்பு³ருவீணா கா³ந்த⁴ர்வ(வீணா) நாரத³வீணா ஸர்வமண்ட³ல ராவண ஹஸ்தவீணாஸ்தலங்க்ரியாளங்க்ரியாளங்க்ருதாநேகவித⁴ வாத்³ய வாபீகூப தடாகாதி³ க³ங்கா³ யமுநா ரேவாவருணா ஶோணநதீ³ ஶோப⁴நதீ³ ஸுவர்ணமுகீ² வேக³வதீ வேத்ரவதீ க்ஷீரநதீ³ பா³ஹுநதீ³ க³ருட³நதீ³ காவேரீ தாம்ரபர்ணீ ப்ரமுகா²꞉ மஹாபுண்ய நத்³ய꞉ ஸகலதீர்தை²ஸ்ஸஹோப⁴ய கூலங்க³த ஸதா³ப்ரவாஹ ருக்³யஜுஸ்ஸாமாத²ர்வண வேத³ ஶாஸ்த்ரேதிஹாஸ புராண ஸகலவித்³யா கோ⁴ஷ பா⁴நுகோடிப்ரகாஶ சந்த்³ரகோடிஸமாந நித்யகல்யாண பரம்பரோத்தராபி⁴வ்ருத்³தி⁴ர்பூ⁴யாதி³தி ப⁴வந்தோ மஹாந்தோ(அ)நுக்³ருஹ்ணந்து, ப்³ரஹ்மண்யோ ராஜா தா⁴ர்மிகோ(அ)ஸ்து, தே³ஶோ(அ)யம் நிருபத்³ரவோ(அ)ஸ்து, ஸர்வே ஸாது⁴ஜநாஸ்ஸுகி²நோ விளஸந்து, ஸமஸ்த ஸந்மங்க³ளாநி ஸந்து, உத்தரோத்தராபி⁴வ்ருத்³தி⁴ரஸ்து, ஸகலகல்யாண ஸம்ருத்³தி⁴ரஸ்து । -*]

ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ கத்யம் >>


மேலும் ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed