Sri Mahalakshmi Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்


அஸ்ய ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணுர்ப⁴க³வான் ருஷி꞉ அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா ஶ்ரீம் பீ³ஜம் ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉ ஹ்ரைம் கீலகம் ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ॥

த்⁴யாநம் –
பத்³மாநநே பத்³மகரே ஸர்வலோகைகபூஜிதே ।
ஸாந்நித்⁴யம் குரு மே சித்தே விஷ்ணுவக்ஷ꞉ஸ்த²லஸ்தி²தே ॥ 1 ॥

ப⁴க³வத்³த³க்ஷிணே பார்ஶ்வே ஶ்ரியம் தே³வீமவஸ்தி²தாம் ।
ஈஶ்வரீம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஜநநீம் ஸர்வதே³ஹிநாம் ॥ 2 ॥

சாருஸ்மிதாம் சாருத³தீம் சாருநேத்ராநநப்⁴ருவம் ।
ஸுகபோலாம் ஸுகர்ணாக்³ரந்யஸ்தமௌக்திககுண்ட³லாம் ॥ 3 ॥

ஸுகேஶாம் சாருபி³ம்போ³ஷ்டீ²ம் ரத்நதுங்க³க⁴நஸ்தநீம் ।
அலகாக்³ரைரளிநிபை⁴ரளங்க்ருதமுகா²ம்பு³ஜாம் ॥ 4 ॥

லஸத்கநகஸங்காஶாம் பீநஸுந்த³ரகந்த⁴ராம் ।
நிஷ்ககண்டீ²ம் ஸ்தநாலம்பி³முக்தாஹாரவிராஜிதாம் ॥ 5 ॥

நீலகுந்தலமத்⁴யஸ்த²மாணிக்யமகுடோஜ்ஜ்வலாம் ।
ஶுக்லமால்யாம்ப³ரத⁴ராம் தப்தஹாடகவர்ணிநீம் ॥ 6 ॥

அநந்யஸுலபை⁴ஸ்தைஸ்தைர்கு³ணை꞉ ஸௌம்யமுகை²ர்நிஜை꞉ ।
அநுரூபாநவத்³யாங்கீ³ம் ஹரேர்நித்யாநபாயிநீம் ॥ 7 ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் –
ஶ்ரீர்வாஸுதே³வமஹிஷீ பும்ப்ரதா⁴நேஶ்வரேஶ்வரீ ।
அசிந்த்யாநந்தவிப⁴வா பா⁴வாபா⁴வவிபா⁴விநீ ॥ 1 ॥

அஹம்பா⁴வாத்மிகா பத்³மா ஶாந்தாநந்தசிதா³த்மிகா ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வம் க³தா த்யக்தபே⁴தா³ ஸர்வஜக³ந்மயீ ॥ 2 ॥

ஷாட்³கு³ண்யபூர்ணா த்ரய்யந்தரூபா(ஆ)த்மாநபகா³மிநீ ।
ஏகயோக்³யா(அ)ஶூந்யபா⁴வாக்ருதிஸ்தேஜ꞉ ப்ரபா⁴விநீ ॥ 3 ॥

பா⁴வ்யபா⁴வகபா⁴வா(ஆ)த்மபா⁴வ்யா காமது⁴கா³(ஆ)த்மபூ⁴꞉ ।
பா⁴வாபா⁴வமயீ தி³வ்யா பே⁴த்³யபே⁴த³கபா⁴வநீ ॥ 4 ॥

ஜக³த்குடும்பி³ந்யகி²லாதா⁴ரா காமவிஜ்ரும்பி⁴ணீ ।
பஞ்சக்ருத்யகரீ பஞ்சஶக்திமய்யாத்மவல்லபா⁴ ॥ 5 ॥

பா⁴வாபா⁴வாநுகா³ ஸர்வஸம்மதா(ஆ)த்மோபகூ³ஹிநீ ।
அப்ருத²க்சாரிணீ ஸௌம்யா ஸௌம்யரூபவ்யவஸ்தி²தா ॥ 6 ॥

ஆத்³யந்தரஹிதா தே³வீ ப⁴வபா⁴வ்யஸ்வரூபிணீ ।
மஹாவிபூ⁴தி꞉ ஸமதாம் க³தா ஜ்யோதிர்க³ணேஶ்வரீ ॥ 7 ॥

ஸர்வகார்யகரீ த⁴ர்மஸ்வபா⁴வாத்மா(அ)க்³ரத꞉ ஸ்தி²தா ।
ஆஜ்ஞாஸமவிப⁴க்தாங்கீ³ ஜ்ஞாநாநந்த³க்ரியாமயீ ॥ 8 ॥

ஸ்வாதந்த்ர்யரூபா தே³வோர꞉ஸ்தி²தா தத்³த⁴ர்மத⁴ர்மிணீ ।
ஸர்வபூ⁴தேஶ்வரீ ஸர்வபூ⁴தமாதா(ஆ)த்மமோஹிநீ ॥ 9 ॥

ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ஸர்வவ்யாபிநீ ப்ராப்தயோகி³நீ ।
விமுக்திதா³யிநீ ப⁴க்திக³ம்யா ஸம்ஸாரதாரிணீ ॥ 10 ॥

த⁴ர்மார்த²ஸாதி⁴நீ வ்யோமநிலயா வ்யோமவிக்³ரஹா ।
பஞ்சவ்யோமபதீ³ ரக்ஷவ்யாவ்ருதி꞉ ப்ராப்யபூரிணீ ॥ 11 ॥

ஆநந்த³ரூபா ஸர்வாப்திஶாலிநீ ஶக்திநாயிகா ।
ஹிரண்யவர்ணா ஹைரண்யப்ராகாரா ஹேமமாலிநீ ॥ 12 ॥

ப்ரஸ்பு²ரத்தா ப⁴த்³ரஹோமா வேஶிநீ ரஜதஸ்ரஜா । [ப்ரத்நரத்நா]
ஸ்வாஜ்ஞாகார்யமரா நித்யஸுரபி⁴ர்வ்யோமசாரிணீ ॥ 13 ॥

யோக³க்ஷேமவஹா ஸர்வஸுலபே⁴ச்சா²க்ரியாத்மிகா ।
கருணாக்³ராநதமுகீ² கமலாக்ஷீ ஶஶிப்ரபா⁴ ॥ 14 ॥

கல்யாணதா³யிநீ கல்யா கலிகல்மஷநாஶிநீ ।
ப்ரஜ்ஞாபரிமிதா(ஆ)த்மாநுரூபா ஸத்யோபயாசிதா ॥ 15 ॥

மநோஜ்ஞேயா ஜ்ஞாநக³ம்யா நித்யமுக்தாத்மஸேவிநீ ।
கர்த்ருஶக்தி꞉ ஸுக³ஹநா போ⁴க்த்ருஶக்திர்கு³ணப்ரியா ॥ 16 ॥

ஜ்ஞாநஶக்திரநௌபம்யா நிர்விகல்பா நிராமயா ।
அகலங்கா(அ)ம்ருதாதா⁴ரா மஹாஶக்திர்விகாஸிநீ ॥ 17 ॥

மஹாமாயா மஹாநந்தா³ நி꞉ஸங்கல்பா நிராமயா ।
ஏகஸ்வரூபா த்ரிவிதா⁴ ஸங்க்²யாதீதா நிரஞ்ஜநா ॥ 18 ॥

ஆத்மஸத்தா நித்யஶுசி꞉ பரஶக்தி꞉ ஸுகோ²சிதா ।
நித்யஶாந்தா நிஸ்தரங்கா³ நிர்பி⁴ந்நா ஸர்வபே⁴தி³நீ ॥ 19 ॥

அஸங்கீர்ணா(அ)விதே⁴யாத்மா நிஷேவ்யா ஸர்வபாலிநீ ।
நிஷ்காமநா ஸர்வரஸா(அ)பே⁴த்³யா ஸர்வார்த² ஸாதி⁴நீ ॥ 20 ॥

அநிர்தே³ஶ்யா(அ)பரிமிதா நிர்விகாரா த்ரிலக்ஷணா ।
ப⁴யங்கரீ ஸித்³தி⁴ரூபா(அ)வ்யக்தா ஸத³ஸதா³க்ருதி꞉ ॥ 21 ॥

அப்ரதர்க்யா(அ)ப்ரதிஹதா நியந்த்ரீ யந்த்ரவாஹிநீ ।
ஹார்த³மூர்திர்மஹாமூர்திரவ்யக்தா விஶ்வகோ³பிநீ ॥ 22 ॥

வர்த⁴மாநா(அ)நவத்³யாங்கீ³ நிரவத்³யா த்ரிவர்க³தா³ ।
அப்ரமேயா(அ)க்ரியா ஸூக்ஷ்மா பரநிர்வாணதா³யிநீ ॥ 23 ॥

அவிகீ³தா தந்த்ரஸித்³தா⁴ யோக³ஸித்³தா⁴(அ)மரேஶ்வரீ ।
விஶ்வஸூதிஸ்தர்பயந்தீ நித்யத்ருப்தா மஹௌஷதி⁴꞉ ॥ 24 ॥

ஶப்³தா³ஹ்வயா ஶப்³த³ஸஹா க்ருதஜ்ஞா க்ருதலக்ஷணா ।
த்ரிவர்திநீ த்ரிலோகஸ்தா² பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸ்வரயோநிஜா ॥ 25 ॥

அக்³ராஹ்யா(அ)க்³ராஹிகா(அ)நந்தாஹ்வயா ஸர்வாதிஶாயிநீ ।
வ்யோமபத்³மா க்ருதது⁴ரா பூர்ணகாமா மஹேஶ்வரீ ॥ 26 ॥

ஸுவாச்யா வாசிகா ஸத்யகத²நா ஸர்வபாலிநீ ।
லக்ஷ்யமாணா லக்ஷயந்தீ ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டா² ஶுபா⁴வஹா ॥ 27 ॥

ஜக³த்ப்ரதிஷ்டா² பு⁴வநப⁴ர்த்ரீ கூ³ட⁴ப்ரபா⁴வதீ ।
க்ரியாயோகா³த்மிகா மூர்தி꞉ ஹ்ருத³ப்³ஜஸ்தா² மஹாக்ரமா ॥ 28 ॥

பரமத்³யௌ꞉ ப்ரத²மஜா பரமாப்தா ஜக³ந்நிதி⁴꞉ ।
ஆத்மாநபாயிநீ துல்யஸ்வரூபா ஸமலக்ஷணா ॥ 29 ॥

துல்யவ்ருத்தா ஸமவயா மோத³மாநா க²க³த்⁴வஜா ।
ப்ரியசேஷ்டா துல்யஶீலா வரதா³ காமரூபிணீ ॥ 30 ॥

ஸமக்³ரளக்ஷணா(அ)நந்தா துல்யபூ⁴தி꞉ ஸநாதநீ ।
மஹர்தி⁴꞉ ஸத்யஸங்கல்பா ப³ஹ்வ்ருசா பரமேஶ்வரீ ॥ 31 ॥

ஜக³ந்மாதா ஸூத்ரவதீ பூ⁴ததா⁴த்ரீ யஶஸ்விநீ ।
மஹாபி⁴லாஷா ஸாவித்ரீ ப்ரதா⁴நா ஸர்வபா⁴ஸிநீ ॥ 32 ॥

நாநாவபுர்ப³ஹுபி⁴தா³ ஸர்வஜ்ஞா புண்யகீர்தநா ।
பூ⁴தாஶ்ரயா ஹ்ருஷீகேஶ்வர்யஶோகா வாஜிவாஹிகா ॥ 33 ॥

ப்³ரஹ்மாத்மிகா புண்யஜநி꞉ ஸத்யகாமா ஸமாதி⁴பூ⁴꞉ ।
ஹிரண்யக³ர்பா⁴ க³ம்பீ⁴ரா கோ³தூ⁴ளி꞉ கமலாஸநா ॥ 34 ॥

ஜிதக்ரோதா⁴ குமுதி³நீ வைஜயந்தீ மநோஜவா ।
த⁴நலக்ஷ்மீ꞉ ஸ்வஸ்திகரீ ராஜ்யலக்ஷ்மீர்மஹாஸதீ ॥ 35 ॥

ஜயலக்ஷ்மீர்மஹாகோ³ஷ்டீ² மகோ⁴நீ மாத⁴வப்ரியா ।
பத்³மக³ர்பா⁴ வேத³வதீ விவிக்தா பரமேஷ்டி²நீ ॥ 36 ॥

ஸுவர்ணபி³ந்து³ர்மஹதீ மஹாயோகி³ப்ரியா(அ)நகா⁴ ।
பத்³மேஸ்தி²தா வேத³மயீ குமுதா³ ஜயவாஹிநீ ॥ 37 ॥

ஸம்ஹதிர்நிர்மிதா ஜ்யோதி꞉ நியதிர்விவிதோ⁴த்ஸவா ।
ருத்³ரவந்த்³யா ஸிந்து⁴மதீ வேத³மாதா மது⁴வ்ரதா ॥ 38 ॥

விஶ்வம்ப⁴ரா ஹைமவதீ ஸமுத்³ரேச்சா²விஹாரிணீ ।
அநுகூலா யஜ்ஞவதீ ஶதகோடி꞉ ஸுபேஶலா ॥ 39 ॥

த⁴ர்மோத³யா த⁴ர்மஸேவ்யா ஸுகுமாரீ ஸபா⁴வதீ ।
பீ⁴மா ப்³ரஹ்மஸ்துதா மத்⁴யப்ரபா⁴ தே³வர்ஷிவந்தி³தா ॥ 40 ॥

தே³வபோ⁴க்³யா மஹாபா⁴கா³ ப்ரதிஜ்ஞா பூர்ணஶேவதி⁴꞉ ।
ஸுவர்ணருசிரப்ரக்²யா போ⁴கி³நீ போ⁴க³தா³யிநீ ॥ 41 ॥

வஸுப்ரதோ³த்தமவதூ⁴꞉ கா³யத்ரீ கமலோத்³ப⁴வா ।
வித்³வத்ப்ரியா பத்³மசிஹ்நா வரிஷ்டா² கமலேக்ஷணா ॥ 42 ॥

பத்³மப்ரியா ஸுப்ரஸந்நா ப்ரமோதா³ ப்ரியபார்ஶ்வகா³ ।
விஶ்வபூ⁴ஷா காந்திமதீ க்ருஷ்ணா வீணாரவோத்ஸுகா ॥ 43 ॥

ரோசிஷ்கரீ ஸ்வப்ரகாஶா ஶோப⁴மாநவிஹங்க³மா ।
தே³வாங்கஸ்தா² பரிணதி꞉ காமவத்ஸா மஹாமதி꞉ ॥ 44 ॥

இல்வலோத்பலநாபா⁴(அ)தி⁴ஶமநீ வரவர்ணிநீ ।
ஸ்வநிஷ்டா² பத்³மநிலயா ஸத்³க³தி꞉ பத்³மக³ந்தி⁴நீ ॥ 45 ॥

பத்³மவர்ணா காமயோநி꞉ சண்டி³கா சாருகோபநா ।
ரதிஸ்நுஷா பத்³மத⁴ரா பூஜ்யா த்ரைலோக்யமோஹிநீ ॥ 46 ॥

நித்யகந்யா பி³ந்து³மாலிந்யக்ஷயா ஸர்வமாத்ருகா ।
க³ந்தா⁴த்மிகா ஸுரஸிகா தீ³ப்தமூர்தி꞉ ஸுமத்⁴யமா ॥ 47 ॥

ப்ருது²ஶ்ரோணீ ஸௌம்யமுகீ² ஸுப⁴கா³ விஷ்டரஶ்ருதி꞉ ।
ஸ்மிதாநநா சாருத³தீ நிம்நநாபி⁴ர்மஹாஸ்தநீ ॥ 48 ॥

ஸ்நிக்³த⁴வேணீ ப⁴க³வதீ ஸுகாந்தா வாமலோசநா ।
பல்லவாங்க்⁴ரி꞉ பத்³மமநா꞉ பத்³மபோ³தா⁴ மஹாப்ஸரா꞉ ॥ 49 ॥

வித்³வத்ப்ரியா சாருஹாஸா ஶுப⁴த்³ருஷ்டி꞉ ககுத்³மிநீ ।
கம்பு³க்³ரீவா ஸுஜக⁴நா ரக்தபாணிர்மநோரமா ॥ 50 ॥

பத்³மிநீ மந்த³க³மநா சதுர்த³ம்ஷ்ட்ரா சதுர்பு⁴ஜா ।
ஶுப⁴ரேகா² விளாஸப்⁴ரூ꞉ ஶுகவாணீ கலாவதீ ॥ 51 ॥

ருஜுநாஸா கலரவா வராரோஹா தலோத³ரீ ।
ஸந்த்⁴யா பி³ம்பா³த⁴ரா பூர்வபா⁴ஷிணீ ஸ்த்ரீஸமாஹ்வயா ॥ 52 ॥

இக்ஷுசாபா ஸுமஶரா தி³வ்யபூ⁴ஷா மநோஹரா ।
வாஸவீ பாண்ட³ரச்ச²த்ரா கரபோ⁴ருஸ்திலோத்தமா ॥ 53 ॥

ஸீமந்திநீ ப்ராணஶக்திர்விபீ⁴ஷண்யஸுதா⁴ரிணீ ।
ப⁴த்³ரா ஜயாவஹா சந்த்³ரவத³நா குடிலாலகா ॥ 54 ॥

சித்ராம்ப³ரா சித்ரக³ந்தா⁴ ரத்நமௌளிஸமுஜ்ஜ்வலா ।
தி³வ்யாயுதா⁴ தி³வ்யமால்யா விஶாகா² சித்ரவாஹநா ॥ 55 ॥

அம்பி³கா ஸிந்து⁴தநயா ஸுஶ்ரோணி꞉ ஸுமஹாஸநா ।
ஸாமப்ரியா நம்ரிதாங்கீ³ ஸர்வஸேவ்யா வராங்க³நா ॥ 56 ॥

க³ந்த⁴த்³வாரா து³ராத⁴ர்ஷா நித்யபுஷ்டா கரீஷிணீ ।
தே³வஜுஷ்டா(ஆ)தி³த்யவர்ணா தி³வ்யக³ந்தா⁴ ஸுஹ்ருத்தமா ॥ 57 ॥

அநந்தரூபா(அ)நந்தஸ்தா² ஸர்வதா³நந்தஸங்க³மா ।
யஜ்ஞாஶிநீ மஹாவ்ருஷ்டி꞉ ஸர்வபூஜ்யா வஷட்க்ரியா ॥ 58 ॥

யோக³ப்ரியா வியந்நாபி⁴꞉ அநந்தஶ்ரீரதீந்த்³ரியா ।
யோகி³ஸேவ்யா ஸத்யரதா யோக³மாயா புராதநீ ॥ 59 ॥

ஸர்வேஶ்வரீ ஸுதரணி꞉ ஶரண்யா த⁴ர்மதே³வதா ।
ஸுதரா ஸம்வ்ருதஜ்யோதி꞉ யோகி³நீ யோக³ஸித்³தி⁴தா³ ॥ 60 ॥

ஸ்ருஷ்டிஶக்திர்த்³யோதமாநா பூ⁴தா மங்க³ளதே³வதா ।
ஸம்ஹாரஶக்தி꞉ ப்ரப³லா நிருபாதி⁴꞉ பராவரா ॥ 61 ॥

உத்தாரிணீ தாரயந்தீ ஶாஶ்வதீ ஸமிதிஞ்ஜயா ।
மஹாஶ்ரீரஜஹத்கீர்தி꞉ யோக³ஶ்ரீ꞉ ஸித்³தி⁴ஸாத⁴நீ ॥ 62 ॥

புண்யஶ்ரீ꞉ புண்யநிலயா ப்³ரஹ்மஶ்ரீர்ப்³ராஹ்மணப்ரியா ।
ராஜஶ்ரீ ராஜகலிதா ப²லஶ்ரீ꞉ ஸ்வர்க³தா³யிநீ ॥ 63 ॥

தே³வஶ்ரீரத்³பு⁴தகதா² வேத³ஶ்ரீ꞉ ஶ்ருதிமார்கி³ணீ ।
தமோபஹா(அ)வ்யயநிதி⁴꞉ லக்ஷணா ஹ்ருத³யங்க³மா ॥ 94 ॥

ம்ருதஸஞ்ஜீவிநீ ஶுப்⁴ரா சந்த்³ரிகா ஸர்வதோமுகீ² ।
ஸர்வோத்தமா மித்ரவிந்தா³ மைதி²லீ ப்ரியத³ர்ஶநா ॥ 65 ॥

ஸத்யபா⁴மா வேத³வேத்³யா ஸீதா ப்ரணதபோஷிணீ ।
மூலப்ரக்ருதிரீஶாநா ஶிவதா³ தீ³ப்ரதீ³பிநீ ॥ 66 ॥

அபி⁴ப்ரியா ஸ்வைரவ்ருத்தி꞉ ருக்மிணீ ஸர்வஸாக்ஷிணீ ।
கா³ந்தா⁴ரிணீ பரக³திஸ்தத்த்வக³ர்பா⁴ ப⁴வாப⁴வா ॥ 67 ॥

அந்தர்வ்ருத்திர்மஹாருத்³ரா விஷ்ணுது³ர்கா³ மஹாப³லா ।
மத³யந்தீ லோகதா⁴ரிண்யத்³ருஶ்யா ஸர்வநிஷ்க்ருதி꞉ ॥ 68 ॥

தே³வஸேநா(ஆ)த்மப³லதா³ வஸுதா⁴ முக்²யமாத்ருகா ।
க்ஷீரதா⁴ரா க்⁴ருதமயீ ஜுஹ்வதீ யஜ்ஞத³க்ஷிணா ॥ 69 ॥

யோக³நித்³ரா யோக³ரதா ப்³ரஹ்மசர்யா து³ரத்யயா ।
ஸிம்ஹபிஞ்சா² மஹாது³ர்கா³ ஜயந்தீ க²ட்³க³தா⁴ரிணீ ॥ 70 ॥

ஸர்வார்திநாஶிநீ ஹ்ருஷ்டா ஸர்வேச்சா²பரிபூரிகா ।
ஆர்யா யஶோதா³ வஸுதா³ த⁴ர்மகாமார்த²மோக்ஷதா³ ॥ 71 ॥

த்ரிஶூலிநீ பத்³மசிஹ்நா மஹாகாளீந்து³மாலிநீ ।
ஏகவீரா ப⁴த்³ரகாளீ ஸ்வாநந்தி³ந்யுல்லஸத்³க³தா³ ॥ 72 ॥

நாராயணீ ஜக³த்பூரிண்யுர்வரா த்³ருஹிணப்ரஸூ꞉ ।
யஜ்ஞகாமா லேலிஹாநா தீர்த²கர்யுக்³ரவிக்ரமா ॥ 73 ॥

க³ருத்மது³த³யா(அ)த்யுக்³ரா வாராஹீ மாத்ருபா⁴ஷிணீ ।
அஶ்வக்ராந்தா ரத²க்ராந்தா விஷ்ணுக்ராந்தோருசாரிணீ ॥ 74 ॥

வைரோசநீ நாரஸிம்ஹீ ஜீமூதா ஶுப⁴தே³க்ஷணா ।
தீ³க்ஷாவிதா³ விஶ்வஶக்தி꞉ பீ³ஜஶக்தி꞉ ஸுத³ர்ஶநீ ॥ 75 ॥

ப்ரதீதா ஜக³தீ வந்யதா⁴ரிணீ கலிநாஶிநீ ।
அயோத்⁴யா(அ)ச்சி²ந்நஸந்தாநா மஹாரத்நா ஸுகா²வஹா ॥ 76 ॥

ராஜவத்யப்ரதிப⁴யா விநயித்ரீ மஹாஶநா ।
அம்ருதஸ்யந்தி³நீ ஸீமா யஜ்ஞக³ர்பா⁴ ஸமேக்ஷணா ॥ 77 ॥

ஆகூதிருக்³யஜுஸ்ஸாமகோ⁴ஷா(ஆ)ராமவநோத்ஸுகா ।
ஸோமபா மாத⁴வீ நித்யகல்யாணீ கமலார்சிதா ॥ 78 ॥

யோகா³ரூடா⁴ ஸ்வார்த²ஜுஷ்டா வஹ்நிவர்ணா ஜிதாஸுரா ।
யஜ்ஞவித்³யா கு³ஹ்யவித்³யா(அ)த்⁴யாத்மவித்³யா க்ருதாக³மா ॥ 79 ॥

ஆப்யாயநீ கலாதீதா ஸுமித்ரா பரப⁴க்திதா³ ।
காங்க்ஷமாணா மஹாமாயா கோலகாமா(அ)மராவதீ ॥ 80 ॥

ஸுவீர்யா து³꞉ஸ்வப்நஹரா தே³வகீ வஸுதே³வதா ।
ஸௌதா³மிநீ மேக⁴ரதா² தை³த்யதா³நவமர்தி³நீ ॥ 81 ॥

ஶ்ரேயஸ்கரீ சித்ரளீலைகாகிநீ ரத்நபாது³கா ।
மநஸ்யமாநா துலஸீ ரோக³நாஶிந்யுருப்ரதா³ ॥ 82 ॥

தேஜஸ்விநீ ஸுக²ஜ்வாலா மந்த³ரேகா²(அ)ம்ருதாஶிநீ ।
ப்³ரஹ்மிஷ்டா² வஹ்நிஶமநீ ஜுஷமாணா கு³ணாத்யயா ॥ 83 ॥

காத³ம்ப³ரீ ப்³ரஹ்மரதா விதா⁴த்ர்யுஜ்ஜ்வலஹஸ்திகா ।
அக்ஷோப்⁴யா ஸர்வதோப⁴த்³ரா வயஸ்யா ஸ்வஸ்தித³க்ஷிணா ॥ 84 ॥

ஸஹஸ்ராஸ்யா ஜ்ஞாநமாதா வைஶ்வாநர்யக்ஷவர்திநீ ।
ப்ரத்யக்³வரா வாரணவத்யநஸூயா து³ராஸதா³ ॥ 85 ॥

அருந்த⁴தீ குண்ட³லிநீ ப⁴வ்யா து³ர்க³திநாஶிநீ ।
ம்ருத்யுஞ்ஜயா த்ராஸஹரீ நிர்ப⁴யா ஶத்ருஸூதி³நீ ॥ 86 ॥

ஏகாக்ஷரா ஸத்புரந்த்⁴ரீ ஸுரபக்ஷா ஸுராதுலா ।
ஸக்ருத்³விபா⁴தா ஸர்வார்திஸமுத்³ரபரிஶோஷிணீ ॥ 87 ॥

பி³ல்வப்ரியா(அ)வநீ சக்ரஹ்ருத³யா கம்பு³தீர்த²கா³ ।
ஸர்வமந்த்ராத்மிகா வித்³யுத்ஸுவர்ணா ஸர்வரஞ்ஜிநீ ॥ 88 ॥

த்⁴வஜச²த்ராஶ்ரயா பூ⁴திர்வைஷ்ணவீ ஸத்³கு³ணோஜ்ஜ்வலா ।
ஸுஷேணா லோகவிதி³தா காமஸூர்ஜக³தா³தி³பூ⁴꞉ ॥ 89 ॥

வேதா³ந்தயோநிர்ஜிஜ்ஞாஸா மநீஷா ஸமத³ர்ஶிநீ ।
ஸஹஸ்ரஶக்திராவ்ருத்தி꞉ ஸுஸ்தி²ரா ஶ்ரேயஸாம் நிதி⁴꞉ ॥ 90 ॥

ரோஹிணீ ரேவதீ சந்த்³ரஸோத³ரீ ப⁴த்³ரமோஹிநீ ।
ஸூர்யா கந்யாப்ரியா விஶ்வபா⁴வநீ ஸுவிபா⁴விநீ ॥ 91 ॥

ஸுப்ரத்³ருஶ்யா காமசாரிண்யப்ரமத்தா லலந்திகா ।
மோக்ஷலக்ஷ்மீர்ஜக³த்³யோநி꞉ வ்யோமலக்ஷ்மீ꞉ ஸுது³ர்லபா⁴ ॥ 92 ॥

பா⁴ஸ்கரீ புண்யகே³ஹஸ்தா² மநோஜ்ஞா விப⁴வப்ரதா³ ।
லோகஸ்வாமிந்யச்யுதார்தா² புஷ்களா ஜக³தா³க்ருதி꞉ ॥ 93 ॥

விசித்ரஹாரிணீ காந்தா வாஹிநீ பூ⁴தவாஸிநீ ।
ப்ராணிநீ ப்ராணதா³ விஶ்வா விஶ்வப்³ரஹ்மாண்ட³வாஸிநீ ॥ 94 ॥

ஸம்பூர்ணா பரமோத்ஸாஹா ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீபதி꞉ ஶ்ருதி꞉ ।
ஶ்ரயந்தீ ஶ்ரீயமாணா க்ஷ்மா விஶ்வரூபா ப்ரஸாதி³நீ ॥ 95 ॥

ஹர்ஷிணீ ப்ரத²மா ஶர்வா விஶாலா காமவர்ஷிணீ ।
ஸுப்ரதீகா ப்ருஶ்நிமதீ நிவ்ருத்திர்விவிதா⁴ பரா ॥ 96 ॥

ஸுயஜ்ஞா மது⁴ரா ஶ்ரீதா³ தே³வராதிர்மஹாமநா꞉ ।
ஸ்தூ²லா ஸர்வாக்ருதி꞉ ஸ்தே²மா நிம்நக³ர்பா⁴ தமோநுதா³ ॥ 97 ॥

துஷ்டிர்வாகீ³ஶ்வரீ புஷ்டி꞉ ஸர்வாதி³꞉ ஸர்வஶோஷிணீ ।
ஶக்த்யாத்மிகா ஶப்³த³ஶக்திர்விஶிஷ்டா வாயுமத்யுமா ॥ 98 ॥

ஆந்வீக்ஷிகீ த்ரயீ வார்தா த³ண்ட³நீதிர்நயாத்மிகா ।
வ்யாளீ ஸங்கர்ஷிணீ த்³யோதா மஹாதே³வ்யபராஜிதா ॥ 99 ॥

கபிலா பிங்க³ளா ஸ்வஸ்தா² ப³லாகீ கோ⁴ஷநந்தி³நீ ।
அஜிதா கர்ஷிணீ நீதிர்க³ருடா³ க³ருடா³ஸநா ॥ 100 ॥

ஹ்லாதி³ந்யநுக்³ரஹா நித்யா ப்³ரஹ்மவித்³யா ஹிரண்மயீ ।
மஹீ ஶுத்³த⁴விதா⁴ ப்ருத்²வீ ஸந்தாநிந்யம்ஶுமாலிநீ ॥ 101 ॥

யஜ்ஞாஶ்ரயா க்²யாதிபரா ஸ்தவ்யா வ்ருஷ்டிஸ்த்ரிகாலகா³ ।
ஸம்போ³தி⁴நீ ஶப்³த³புர்ணா விஜயாம்ஶுமதீ கலா ॥ 102 ॥

ஶிவா ஸ்துதிப்ரியா க்²யாதி꞉ ஜீவயந்தீ புநர்வஸு꞉ ।
தீ³க்ஷா ப⁴க்தார்திஹா ரக்ஷா பரீக்ஷா யஜ்ஞஸம்ப⁴வா ॥ 103 ॥

ஆர்த்³ரா புஷ்கரிணீ புண்யா க³ண்யா தா³ரித்³ர்யப⁴ஞ்ஜிநீ ।
த⁴ந்யா மாந்யா பத்³மநேமீ பா⁴ர்க³வீ வம்ஶவர்த⁴நீ ॥ 104 ॥

தீக்ஷ்ணப்ரவ்ருத்தி꞉ ஸத்கீர்தி꞉ நிஷேவ்யா(அ)க⁴விநாஶிநீ ।
ஸஞ்ஜ்ஞா நி꞉ஸம்ஶயா பூர்வா வநமாலா வஸுந்த⁴ரா ॥ 105 ॥

ப்ருது²ர்மஹோத்கடா(அ)ஹல்யா மண்ட³லா(ஆ)ஶ்ரிதமாநதா³ ।
ஸர்வா நித்யோதி³தோதா³ரா ஜ்ரும்ப⁴மாணா மஹோத³யா ॥ 106 ॥

சந்த்³ரகாந்தோதி³தா சந்த்³ரா சதுரஶ்ரா மநோஜவா ।
பா³லா குமாரீ யுவதி꞉ கருணா ப⁴க்தவத்ஸலா ॥ 107 ॥

மேதி³ந்யுபநிஷந்மிஶ்ரா ஸுமவீருர்த⁴நேஶ்வரீ ।
து³ர்மர்ஷணீ ஸுசரிதா போ³தா⁴ ஶோபா⁴ ஸுவர்சலா ॥ 108 ॥

யமுநா(அ)க்ஷௌஹிணீ க³ங்கா³ மந்தா³கிந்யமராளயா ।
கோ³தா³ கோ³தா³வரீ சந்த்³ரபா⁴கா³ காவேர்யுத³ந்வதீ ॥ 109 ॥

ஸிநீவாலீ குஹூ ராகா வாரணா ஸிந்து⁴மத்யமா ।
வ்ருத்³தி⁴꞉ ஸ்தி²திர்த்⁴ருவா பு³த்³தி⁴ஸ்த்ரிகு³ணா கு³ணக³ஹ்வரா ॥ 110 ॥

பூர்திர்மாயாத்மிகா ஸ்பூ²ர்திர்வ்யாக்²யா ஸூத்ரா ப்ரஜாவதீ ।
விபூ⁴திர்நிஷ்களா ரம்பா⁴ ரக்ஷா ஸுவிமலா க்ஷமா ॥ 111 ॥

ப்ராப்திர்வாஸந்திகாலேகா² பூ⁴ரிபீ³ஜா மஹாக³தா³ ।
அமோகா⁴ ஶாந்திதா³ ஸ்துத்யா ஜ்ஞாநதோ³த்கர்ஷிணீ ஶிகா² ॥ 112 ॥

ப்ரக்ருதிர்கோ³மதீ லீலா கமலா காமது⁴க்³விதி⁴꞉ ।
ப்ரஜ்ஞா ராமா பரா ஸந்த்⁴யா ஸுப⁴த்³ரா ஸர்வமங்க³ளா ॥ 113 ॥

நந்தா³ ப⁴த்³ரா ஜயா ரிக்தா திதி²பூர்ணா(அ)ம்ருதம்ப⁴ரா ।
காஷ்டா² காமேஶ்வரீ நிஷ்டா² காம்யா ரம்யா வரா ஸ்ம்ருதி꞉ ॥ 114 ॥

ஶங்கி²நீ சக்ரிணீ ஶ்யாமா ஸமா கோ³த்ரா ரமா தி³தி꞉ ।
ஶாந்திர்தா³ந்தி꞉ ஸ்துதி꞉ ஸித்³தி⁴꞉ விரஜா(அ)த்யுஜ்ஜ்வலா(அ)வ்யயா ॥ 115 ॥

வாணீ கௌ³ரீந்தி³ரா லக்ஷ்மீ꞉ மேதா⁴ ஶ்ரத்³தா⁴ ஸரஸ்வதீ ।
ஸ்வதா⁴ ஸ்வாஹா ரதிருஷா வஸுவித்³யா த்⁴ருதி꞉ ஸஹா ॥ 116 ॥

ஶிஷ்டேஷ்டா ச ஶுசிர்தா⁴த்ரீ ஸுதா⁴ ரக்ஷோக்⁴ந்யஜா(அ)ம்ருதா ।
ரத்நாவளீ பா⁴ரதீடா³ தீ⁴ரதீ⁴꞉ கேவலா(ஆ)த்மதா³ ॥ 117 ॥

யா ஸா ஶுத்³தி⁴꞉ ஸஸ்மிதா கா நீலா ராதா⁴(அ)ம்ருதோத்³ப⁴வா ।
பரது⁴ர்யாஸ்பதா³ ஹ்ரீர்பூ⁴꞉ காமிநீ ஶோகநாஶிநீ ॥ 118 ॥

மாயாக்ருதீ ரஸக⁴நா நர்மதா³ கோ³குலாஶ்ரயா ।
அர்கப்ரபா⁴ ரதே²பா⁴ஶ்வநிலயேந்து³ப்ரபா⁴(அ)த்³பு⁴தா ॥ 119 ॥

ஶ்ரீ꞉ க்ருஶாநுப்ரபா⁴ வஜ்ரளம்ப⁴நா ஸர்வபூ⁴மிதா³ ।
போ⁴க³ப்ரியா போ⁴க³வதீ போ⁴கீ³ந்த்³ரஶயநாஸநா ॥ 120 ॥

அஶ்வபூர்வா ரத²மத்⁴யா ஹஸ்திநாத³ப்ரபோ³தி⁴நீ ।
ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்யா ஸர்வலோகப்ரியங்கரீ ॥ 121 ॥

ஸர்வோத்க்ருஷ்டா ஸர்வமயீ ப⁴வப⁴ங்கா³பஹாரிணீ ।
வேதா³ந்தஸ்தா² ப்³ரஹ்மநீதி꞉ ஜ்யோதிஷ்மத்யம்ருதாவஹா ॥ 122 ॥

பூ⁴தாஶ்ரயா நிராதா⁴ரா ஸம்ஹிதா ஸுகு³ணோத்தரா ।
ஸர்வாதிஶாயிநீ ப்ரீதி꞉ ஸர்வபூ⁴தஸ்தி²தா த்³விஜா ।
ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்யா த்³ருஷ்டாத்³ருஷ்டப²லப்ரதா³ ॥ 123 ॥

இதி ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ।


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed