Sri Hayagriva Stotram – ஶ்ரீ ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்ரம்


ஜ்ஞானானந்த³மயம் தே³வம் நிர்மலஸ்ப²டிகாக்ருதிம்
ஆதா⁴ரம் ஸர்வவித்³யானாம் ஹயக்³ரீவமுபாஸ்மஹே ||1||

ஸ்வதஸ்ஸித்³த⁴ம் ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகமணிபூ⁴ ப்⁴ருத்ப்ரதிப⁴டம்
ஸுதா⁴ஸத்⁴ரீசீபி⁴ர்த்³யுதிபி⁴ரவதா³தத்ரிபு⁴வனம்
அனந்தைஸ்த்ரய்யந்தைரனுவிஹித ஹேஷாஹலஹலம்
ஹதாஶேஷாவத்³யம் ஹயவத³னமீடே³மஹிமஹ꞉ ||2||

ஸமாஹாரஸ்ஸாம்னாம் ப்ரதிபத³ம்ருசாம் தா⁴ம யஜுஷாம்
லய꞉ ப்ரத்யூஹானாம் லஹரிவிததிர்போ³த⁴ஜலதே⁴꞉
கதா²த³ர்பக்ஷுப்⁴யத்கத²ககுலகோலாஹலப⁴வம்
ஹரத்வந்தர்த்⁴வாந்தம் ஹயவத³னஹேஷாஹலஹல꞉ ||3||

ப்ராசீ ஸந்த்⁴யா காசித³ந்தர்னிஶாயா꞉
ப்ரஜ்ஞாத்³ருஷ்டே ரஞ்ஜனஶ்ரீரபூர்வா
வக்த்ரீ வேதா³ன் பா⁴து மே வாஜிவக்த்ரா
வாகீ³ஶாக்²யா வாஸுதே³வஸ்ய மூர்தி꞉ ||4||

விஶுத்³த⁴விஜ்ஞானக⁴னஸ்வரூபம்
விஜ்ஞானவிஶ்ராணனப³த்³த⁴தீ³க்ஷம்
த³யானிதி⁴ம் தே³ஹப்⁴ருதாம் ஶரண்யம்
தே³வம் ஹயக்³ரீவமஹம் ப்ரபத்³யே ||5||

அபௌருஷேயைரபி வாக்ப்ரபஞ்சை꞉
அத்³யாபி தே பூ⁴திமத்³ருஷ்டபாராம்
ஸ்துவன்னஹம் முக்³த⁴ இதி த்வயைவ
காருண்யதோ நாத² கடாக்ஷணீய꞉ ||6||

தா³க்ஷிண்யரம்யா கி³ரிஶஸ்ய மூர்தி꞉-
தே³வீ ஸரோஜாஸனத⁴ர்மபத்னீ
வ்யாஸாத³யோ(அ)பி வ்யபதே³ஶ்யவாச꞉
ஸ்பு²ரந்தி ஸர்வே தவ ஶக்திலேஶை꞉ ||7||

மந்தோ³(அ)ப⁴விஷ்யன்னியதம் விரிஞ்ச꞉
வாசாம் நிதே⁴ர்வாஞ்சி²தபா⁴க³தே⁴ய꞉
தை³த்யாபனீதான் த³யயைன பூ⁴யோ(அ)பி
அத்⁴யாபயிஷ்யோ நிக³மான்னசேத்த்வம் ||8||

விதர்கடோ³லாம் வ்யவதூ⁴ய ஸத்த்வே
ப்³ருஹஸ்பதிம் வர்தயஸே யதஸ்த்வம்
தேனைவ தே³வ த்ரிதே³ஶேஶ்வராணா
அஸ்ப்ருஷ்டடோ³லாயிதமாதி⁴ராஜ்யம் ||9||

அக்³னௌ ஸமித்³தா⁴ர்சிஷி ஸப்ததந்தோ꞉
ஆதஸ்தி²வான்மந்த்ரமயம் ஶரீரம்
அக²ண்ட³ஸாரைர்ஹவிஷாம் ப்ரதா³னை꞉
ஆப்யாயனம் வ்யோமஸதா³ம் வித⁴த்ஸே ||10||

யன்மூல மீத்³ருக்ப்ரதிபா⁴தத்த்வம்
யா மூலமாம்னாயமஹாத்³ருமாணாம்
தத்த்வேன ஜானந்தி விஶுத்³த⁴ஸத்த்வா꞉
த்வாமக்ஷராமக்ஷரமாத்ருகாம் த்வாம் ||11||

அவ்யாக்ருதாத்³வ்யாக்ருதவானஸி த்வம்
நாமானி ரூபாணி ச யானி பூர்வம்
ஶம்ஸந்தி தேஷாம் சரமாம் ப்ரதிஷ்டா²ம்
வாகீ³ஶ்வர த்வாம் த்வது³பஜ்ஞவாச꞉ ||12||

முக்³தே⁴ந்து³னிஷ்யந்த³விலோப⁴னீயாம்
மூர்திம் தவானந்த³ஸுதா⁴ப்ரஸூதிம்
விபஶ்சிதஶ்சேதஸி பா⁴வயந்தே
வேலாமுதா³ராமிவ து³க்³த⁴ ஸிந்தோ⁴꞉ ||13||

மனோக³தம் பஶ்யதி யஸ்ஸதா³ த்வாம்
மனீஷிணாம் மானஸராஜஹம்ஸம்
ஸ்வயம்புரோபா⁴வவிவாத³பா⁴ஜ꞉
கிங்குர்வதே தஸ்ய கி³ரோ யதா²ர்ஹம் ||14||

அபி க்ஷணார்த⁴ம் கலயந்தி யே த்வாம்
ஆப்லாவயந்தம் விஶதை³ர்மயூகை²꞉
வாசாம் ப்ரவாஹைரனிவாரிதைஸ்தே
மந்தா³கினீம் மந்த³யிதும் க்ஷமந்தே ||15||

ஸ்வாமின்ப⁴வத்³த்³யானஸுதா⁴பி⁴ஷேகாத்
வஹந்தி த⁴ன்யா꞉ புலகானுப³ந்த³ம்
அலக்ஷிதே க்வாபி நிரூட⁴ மூலம்
அங்க்³வேஷ்வி வானந்த³து²மங்குரந்தம் ||16||

ஸ்வாமின்ப்ரதீசா ஹ்ருத³யேன த⁴ன்யா꞉
த்வத்³த்⁴யானசந்த்³ரோத³யவர்த⁴மானம்
அமாந்தமானந்த³பயோதி⁴மந்த꞉
பயோபி⁴ ரக்ஷ்ணாம் பரிவாஹயந்தி ||17||

ஸ்வைரானுபா⁴வாஸ் த்வத³தீ⁴னபா⁴வா꞉
ஸம்ருத்³த⁴வீர்யாஸ்த்வத³னுக்³ரஹேண
விபஶ்சிதோனாத² தரந்தி மாயாம்
வைஹாரிகீம் மோஹனபிஞ்சி²காம் தே ||18||

ப்ராங்னிர்மிதானாம் தபஸாம் விபாகா꞉
ப்ரத்யக்³ரனிஶ்ஶ்ரேயஸஸம்பதோ³ மே
ஸமேதி⁴ஷீரம் ஸ்தவ பாத³பத்³மே
ஸங்கல்பசிந்தாமணய꞉ ப்ரணாமா꞉ ||19||

விலுப்தமூர்த⁴ன்யலிபிக்ரமாணா
ஸுரேந்த்³ரசூடா³பத³லாலிதானாம்
த்வத³ங்க்⁴ரி ராஜீவரஜ꞉கணானாம்
பூ⁴யான்ப்ரஸாதோ³ மயி நாத² பூ⁴யாத் ||20||

பரிஸ்பு²ரன்னூபுரசித்ரபா⁴னு –
ப்ரகாஶனிர்தூ⁴ததமோனுஷங்கா³
பத³த்³வயீம் தே பரிசின்மஹே(அ)ந்த꞉
ப்ரபோ³த⁴ராஜீவவிபா⁴தஸந்த்⁴யாம் ||21||

த்வத்கிங்கராலங்கரணோசிதானாம்
த்வயைவ கல்பாந்தரபாலிதானாம்
மஞ்ஜுப்ரணாத³ம் மணினூபுரம் தே
மஞ்ஜூஷிகாம் வேத³கி³ராம் ப்ரதீம꞉ ||22||

ஸஞ்சிந்தயாமி ப்ரதிபா⁴த³ஶாஸ்தா²ன்
ஸந்து⁴க்ஷயந்தம் ஸமயப்ரதீ³பான்
விஜ்ஞானகல்பத்³ருமபல்லவாப⁴ம்
வ்யாக்²யானமுத்³ராமது⁴ரம் கரம் தே ||23||

சித்தே கரோமி ஸ்பு²ரிதாக்ஷமாலம்
ஸவ்யேதரம் நாத² கரம் த்வதீ³யம்
ஜ்ஞானாம்ருதோத³ஞ்சனலம்படானாம்
லீலாக⁴டீயந்த்ரமிவா(ஆ)ஶ்ரிதானாம் ||24||

ப்ரபோ³த⁴ஸிந்தோ⁴ரருணை꞉ ப்ரகாஶை꞉
ப்ரவாளஸங்கா⁴தமிவோத்³வஹந்தம்
விபா⁴வயே தே³வ ஸ புஸ்தகம் தே
வாமம் கரம் த³க்ஷிணமாஶ்ரிதானாம் ||25||

தமாம் ஸிபி⁴த்த்வாவிஶதை³ர்மயூகை²꞉
ஸம்ப்ரீணயந்தம் விது³ஷஶ்சகோரான்
நிஶாமயே த்வாம் நவபுண்ட³ரீகே
ஶரத்³க⁴னேசந்த்³ரமிவ ஸ்பு²ரந்தம் ||26||

தி³ஶந்து மே தே³வ ஸதா³ த்வதீ³யா꞉
த³யாதரங்கா³னுசரா꞉ கடாக்ஷா꞉
ஶ்ரோத்ரேஷு பும்ஸாமம்ருதங்க்ஷரந்தீம்
ஸரஸ்வதீம் ஸம்ஶ்ரிதகாமதே⁴னும் ||27||

விஶேஷவித்பாரிஷதே³ஷு நாத²
வித³க்³த⁴கோ³ஷ்டீ² ஸமராங்க³ணேஷு
ஜிகீ³ஷதோ மே கவிதார்கிகேந்த்³ரான்
ஜிஹ்வாக்³ரஸிம்ஹாஸனமப்⁴யுபேயா꞉ ||28||

த்வாம் சிந்தயன் த்வன்மயதாம் ப்ரபன்ன꞉
த்வாமுத்³க்³ருணன் ஶப்³த³மயேன தா⁴ம்னா
ஸ்வாமின்ஸமாஜேஷு ஸமேதி⁴ஷீய
ஸ்வச்ச²ந்த³வாதா³ஹவப³த்³த⁴ஶூர꞉ ||29||

நானாவிதா⁴னாமக³தி꞉ கலானாம்
ந சாபி தீர்தே²ஷு க்ருதாவதார꞉
த்⁴ருவம் தவா(அ)னாத⁴ பரிக்³ரஹாயா꞉
நவ நவம் பாத்ரமஹம் த³யாயா꞉ ||30||

அகம்பனீயான்யபனீதிபே⁴தை³꞉
அலங்க்ருஷீரன் ஹ்ருத³யம் மதீ³யம்
ஶங்கா களங்கா பக³மோஜ்ஜ்வலானி
தத்த்வானி ஸம்யஞ்சி தவ ப்ரஸாதா³த் ||31||

வ்யாக்²யாமுத்³ராம் கரஸரஸிஜை꞉ புஸ்தகம் ஶங்க²சக்ரே
பி⁴ப்⁴ரத்³பி⁴ன்ன ஸ்ப²டிகருசிரே புண்ட³ரீகே நிஷண்ண꞉ |
அம்லானஶ்ரீரம்ருதவிஶதை³ரம்ஶுபி⁴꞉ ப்லாவயன்மாம்
ஆவிர்பூ⁴யாத³னக⁴மஹிமாமானஸே வாக³தீ⁴ஶ꞉ ||32||

வாக³ர்த²ஸித்³தி⁴ஹேதோ꞉பட²த ஹயக்³ரீவஸம்ஸ்துதிம் ப⁴க்த்யா
கவிதார்கிககேஸரிணா வேங்கடனாதே²ன விரசிதாமேதாம் ||33||


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: