Yudhisthira Kruta Durga stotram (Virata Nagaram Ramyam) – ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸ்தோத்ரம் (யுதி⁴ஷ்டி²ர க்ருதம்)


விராடநக³ரம் ரம்யம் க³ச்ச²மாநோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
அஸ்துவந்மநஸா தே³வீம் து³ர்கா³ம் த்ரிபு⁴வநேஶ்வரீம் ॥ 1 ॥

யஶோதா³க³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தாம் நாராயணவரப்ரியாம் ।
நந்த³கோ³பகுலே ஜாதாம் மங்க³ல்யாம் குலவர்தி⁴நீம் ॥ 2 ॥

கம்ஸவித்³ராவணகரீமஸுராணாம் க்ஷயங்கரீம் ।
ஶிலாதடவிநிக்ஷிப்தாமாகாஶம் ப்ரதி கா³மிநீம் ॥ 3 ॥

வாஸுதே³வஸ்ய ப⁴கி³நீம் தி³வ்யமால்யவிபூ⁴ஷிதாம் ।
தி³வ்யாம்ப³ரத⁴ராம் தே³வீம் க²ட்³க³கே²டகதா⁴ரிணீம் ॥ 4 ॥

பா⁴ராவதரணே புண்யே யே ஸ்மரந்தி ஸதா³ஶிவாம் ।
தான் வை தாரயதே பாபாத் பங்கே கா³மிவ து³ர்ப³லாம் ॥ 5 ॥

ஸ்தோதும் ப்ரசக்ரமே பூ⁴யோ விவிதை⁴꞉ ஸ்தோத்ரஸம்ப⁴வை꞉ ।
ஆமந்த்ர்ய த³ர்ஶநாகாங்க்ஷீ ராஜா தே³வீம் ஸஹாநுஜ꞉ ॥ 6 ॥

நமோ(அ)ஸ்து வரதே³ க்ருஷ்ணே குமாரி ப்³ரஹ்மசாரிணி ।
பா³லார்கஸத்³ருஶாகாரே பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநே ॥ 7 ॥

சதுர்பு⁴ஜே சதுர்வக்த்ரே பீநஶ்ரோணிபயோத⁴ரே ।
மயூரபிச்ச²வலயே கேயூராங்க³த³தா⁴ரிணி ॥ 8 ॥

பா⁴ஸி தே³வி யதா² பத்³மா நாராயணபரிக்³ரஹ꞉ ।
ஸ்வரூபம் ப்³ரஹ்மசர்யம் ச விஶத³ம் தவ கே²சரி ॥ 9 ॥

க்ருஷ்ணச்ச²விஸமா க்ருஷ்ணா ஸங்கர்ஷணஸமாநநா ।
பி³ப்⁴ரதீ விபுலௌ பா³ஹூ ஶக்ரத்⁴வஜஸமுச்ச்²ரயௌ ॥ 10 ॥

பாத்ரீ ச பங்கஜீ க⁴ண்டீ ஸ்த்ரீவிஶுத்³தா⁴ ச யா பு⁴வி ।
பாஶம் த⁴நுர்மஹாசக்ரம் விவிதா⁴ந்யாயுதா⁴நி ச ॥ 11 ॥

குண்ட³லாப்⁴யாம் ஸுபூர்ணாப்⁴யாம் கர்ணாப்⁴யாம் ச விபூ⁴ஷிதா ।
சந்த்³ரவிஸ்பர்தி⁴நா தே³வி முகே²ந த்வம் விராஜஸே ॥ 12 ॥

முகுடேந விசித்ரேண கேஶப³ந்தே⁴ந ஶோபி⁴நா ।
பு⁴ஜங்கா³போ⁴க³வாஸேந ஶ்ரோணிஸூத்ரேண ராஜதா ॥ 13 ॥

விப்⁴ராஜஸே சாப³த்³தே⁴ந போ⁴கே³நேவேஹ மந்த³ர꞉ ।
த்⁴வஜேந ஶிகி²பிச்சா²நாமுச்ச்²ரிதேந விராஜஸே ॥ 14 ॥

கௌமாரம் வ்ரதமாஸ்தா²ய த்ரிதி³வம் பாவிதம் த்வயா ।
தேந த்வம் ஸ்தூயஸே தே³வி த்ரித³ஶை꞉ பூஜ்யஸே(அ)பி ச ॥ 15 ॥

த்ரைலோக்யரக்ஷணார்தா²ய மஹிஷாஸுரநாஶிநி ।
ப்ரஸந்நா மே ஸுரஶ்ரேஷ்டே² த³யாம் குரு ஶிவா ப⁴வ ॥ 16 ॥

ஜயா த்வம் விஜயா சைவ ஸங்க்³ராமே ச ஜயப்ரதா³ ।
மமாபி விஜயம் தே³ஹி வரதா³ த்வம் ச ஸாம்ப்ரதம் ॥ 17 ॥

விந்த்⁴யே சைவ நக³ஶ்ரேஷ்டே² தவ ஸ்தா²நம் ஹி ஶாஶ்வதம் ।
காளி காளி மஹாகாளி ஶீது⁴மாம்ஸபஶுப்ரியே ॥ 18 ॥

க்ருதாநுயாத்ரா பூ⁴தைஸ்த்வம் வரதா³ காமசாரிணீ ।
பா⁴ராவதாரே யே ச த்வாம் ஸம்ஸ்மரிஷ்யந்தி மாநவா꞉ ॥ 19 ॥

ப்ரணமந்தி ச யே த்வாம் ஹி ப்ரபா⁴தே து நரா பு⁴வி ।
ந தேஷாம் து³ர்லப⁴ம் கிஞ்சித் புத்ரதோ த⁴நதோ(அ)பி வா ॥ 20 ॥

து³ர்கா³த் தாரயஸே து³ர்கே³ தத் த்வம் து³ர்கா³ ஸ்ம்ருதா ஜநை꞉ ।
காந்தாரேஷ்வவஸந்நாநாம் மக்³நாநாம் ச மஹார்ணவே ।
த³ஸ்யுபி⁴ர்வா நிருத்³தா⁴நாம் த்வம் க³தி꞉ பரமா ந்ருணாம் ॥ 21 ॥

ஜலப்ரதரணே சைவ காந்தாரேஷ்வடவீஷு ச ।
யே ஸ்மரந்தி மஹாதே³வி ந ச ஸீத³ந்தி தே நரா꞉ ॥ 22 ॥

த்வம் கீர்தி꞉ ஶ்ரீர்த்⁴ருதி꞉ ஸித்³தி⁴ர்ஹ்ரீர்வித்³யா ஸந்ததிர்மதி꞉ ।
ஸந்த்⁴யா ராத்ரி꞉ ப்ரபா⁴ நித்³ரா ஜ்யோத்ஸ்நா காந்தி꞉ க்ஷமா த³யா ॥ 23 ॥

ந்ருணாம் ச ப³ந்த⁴நம் மோஹம் புத்ரநாஶம் த⁴நக்ஷயம் ।
வ்யாதி⁴ம் ம்ருத்யும் ப⁴யம் சைவ பூஜிதா நாஶயிஷ்யஸி ॥ 24 ॥

ஸோ(அ)ஹம் ராஜ்யாத்பரிப்⁴ரஷ்ட꞉ ஶரணம் த்வாம் ப்ரபந்நவான் ।
ப்ரணதஶ்ச யதா² மூர்த்⁴நா தவ தே³வி ஸுரேஶ்வரி ॥ 25 ॥

த்ராஹி மாம் பத்³மபத்ராக்ஷி ஸத்யே ஸத்யா ப⁴வஸ்வ ந꞉ ।
ஶரணம் ப⁴வ மே து³ர்கே³ ஶரண்யே ப⁴க்தவத்ஸலே ॥ 26 ॥

ஏவம் ஸ்துதா ஹி ஸா தே³வீ த³ர்ஶயாமாஸ பாண்ட³வம் ।
உபக³ம்ய து ராஜாநாமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 27 ॥

தே³வ்யுவாச ।
ஶ்ருணு ராஜன் மஹாபா³ஹோ மதீ³யம் வசநம் ப்ரபோ⁴ ।
ப⁴விஷ்யத்யசிராதே³வ ஸங்க்³ராமே விஜயஸ்தவ ॥ 28 ॥

மம ப்ரஸாதா³ந்நிர்ஜித்ய ஹத்வா கௌரவவாஹிநீம் ।
ராஜ்யம் நிஷ்கண்டகம் க்ருத்வா போ⁴க்ஷ்யஸே மேதி³நீம் புந꞉ ॥ 29 ॥

பா⁴த்ர்ருபி⁴꞉ ஸஹிதோ ராஜன் ப்ரீதிம் ப்ராப்ஸ்யஸி புஷ்களாம் ।
மத்ப்ரஸாதா³ச்ச தே ஸௌக்²யமாரோக்³யம் ச ப⁴விஷ்யதி ॥ 30 ॥

யே ச ஸங்கீர்தயிஷ்யந்தி லோகே விக³தகல்மஷா꞉ ।
தேஷாம் துஷ்டா ப்ரதா³ஸ்யாமி ராஜ்யமாயுர்வபு꞉ ஸுதம் ॥ 31 ॥

ப்ரவாஸே நக³ரே சாபி ஸங்க்³ராமே ஶத்ருஸங்கடே ।
அடவ்யாம் து³ர்க³காந்தாரே ஸாக³ரே க³ஹநே கி³ரௌ ॥ 32 ॥

யே ஸ்மரிஷ்யந்தி மாம் ராஜன் யதா²(அ)ஹம் ப⁴வதா ஸ்ம்ருதா ।
ந தேஷாம் து³ர்லப⁴ம் கிஞ்சித³ஸ்மில்லோகே ப⁴விஷ்யதி ॥ 33 ॥

இத³ம் ஸ்தோத்ரவரம் ப⁴க்த்யா ஶ்ருணுயாத்³வா படே²த வா ।
தஸ்ய ஸர்வாணி கார்யாணி ஸித்³தி⁴ம் யாஸ்யந்தி பாண்ட³வா꞉ ॥ 34 ॥

மத்ப்ரஸாதா³ச்ச வ꞉ ஸர்வாந்விராடநக³ரே ஸ்தி²தான் ।
ந ப்ரஜ்ஞாஸ்யந்தி குரவோ நரா வா தந்நிவாஸிந꞉ ॥ 35 ॥

இத்யுக்த்வா வரதா³ தே³வீ யுதி⁴ஷ்டி²ரமரிந்த³மம் ।
ரக்ஷாம் க்ருத்வா ச பாண்டூ³நாம் தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத ॥ 36 ॥

இதி ஶ்ரீமந்மஹாபா⁴ரதே விராடபர்வணி அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாயே யுதி⁴ஷ்டி²ர க்ருத ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed