Shivananda Lahari – ஶிவானந்தலஹரீ


கலாப்⁴யாம் சூடா³லங்க்ருதஶஶிகலாப்⁴யாம் நிஜதப꞉-
-ப²லாப்⁴யாம் ப⁴க்தேஷு ப்ரகடிதப²லாப்⁴யாம் ப⁴வது மே ।
ஶிவாப்⁴யாமஸ்தோகத்ரிபு⁴வநஶிவாப்⁴யாம் ஹ்ருதி³ புந-
-ர்ப⁴வாப்⁴யாமாநந்த³ஸ்பு²ரத³நுப⁴வாப்⁴யாம் நதிரியம் ॥ 1 ॥

க³ளந்தீ ஶம்போ⁴ த்வச்சரிதஸரித꞉ கில்பி³ஷரஜோ
த³ளந்தீ தீ⁴குல்யாஸரணிஷு பதந்தீ விஜயதாம் ।
தி³ஶந்தீ ஸம்ஸாரப்⁴ரமணபரிதாபோபஶமநம்
வஸந்தீ மச்சேதோஹ்ரத³பு⁴வி ஶிவாநந்த³ளஹரீ ॥ 2 ॥

த்ரயீவேத்³யம் ஹ்ருத்³யம் த்ரிபுரஹரமாத்³யம் த்ரிநயநம்
ஜடாபா⁴ரோதா³ரம் சலது³ரக³ஹாரம் ம்ருக³த⁴ரம் ।
மஹாதே³வம் தே³வம் மயி ஸத³யபா⁴வம் பஶுபதிம்
சிதா³ளம்ப³ம் ஸாம்ப³ம் ஶிவமதிவிட³ம்ப³ம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜே ॥ 3 ॥

ஸஹஸ்ரம் வர்தந்தே ஜக³தி விபு³தா⁴꞉ க்ஷுத்³ரப²லதா³
ந மந்யே ஸ்வப்நே வா தத³நுஸரணம் தத்க்ருதப²லம் ।
ஹரிப்³ரஹ்மாதீ³நாமபி நிகடபா⁴ஜாமஸுலப⁴ம்
சிரம் யாசே ஶம்போ⁴ ஶிவ தவ பதா³ம்போ⁴ஜப⁴ஜநம் ॥ 4 ॥

ஸ்ம்ருதௌ ஶாஸ்த்ரே வைத்³யே ஶகுநகவிதாகா³நப²ணிதௌ
புராணே மந்த்ரே வா ஸ்துதிநடநஹாஸ்யேஷ்வசதுர꞉ ।
கத²ம் ராஜ்ஞாம் ப்ரீதிர்ப⁴வதி மயி கோ(அ)ஹம் பஶுபதே
பஶும் மாம் ஸர்வஜ்ஞ ப்ரதி²த க்ருபயா பாலய விபோ⁴ ॥ 5 ॥

க⁴டோ வா ம்ருத்பிண்டோ³(அ)ப்யணுரபி ச தூ⁴மோ(அ)க்³நிரசல꞉
படோ வா தந்துர்வா பரிஹரதி கிம் கோ⁴ரஶமநம் ।
வ்ருதா² கண்ட²க்ஷோப⁴ம் வஹஸி தரஸா தர்கவசஸா
பதா³ம்போ⁴ஜம் ஶம்போ⁴ர்ப⁴ஜ பரமஸௌக்²யம் வ்ரஜ ஸுதீ⁴꞉ ॥ 6 ॥

மநஸ்தே பாதா³ப்³ஜே நிவஸது வச꞉ ஸ்தோத்ரப²ணிதௌ
கரௌ சாப்⁴யர்சாயாம் ஶ்ருதிரபி கதா²கர்ணநவிதௌ⁴ ।
தவ த்⁴யாநே பு³த்³தி⁴ர்நயநயுக³ளம் மூர்திவிப⁴வே
பரக்³ரந்தா²ந்கைர்வா பரமஶிவ ஜாநே பரமத꞉ ॥ 7 ॥

யதா² பு³த்³தி⁴꞉ ஶுக்தௌ ரஜதமிதி காசாஶ்மநி மணி-
-ர்ஜலே பைஷ்டே க்ஷீரம் ப⁴வதி ம்ருக³த்ருஷ்ணாஸு ஸலிலம் ।
ததா² தே³வப்⁴ராந்த்யா ப⁴ஜதி ப⁴வத³ந்யம் ஜட³ஜநோ
மஹாதே³வேஶம் த்வாம் மநஸி ச ந மத்வா பஶுபதே ॥ 8 ॥

க³பீ⁴ரே காஸாரே விஶதி விஜநே கோ⁴ரவிபிநே
விஶாலே ஶைலே ச ப்⁴ரமதி குஸுமார்த²ம் ஜட³மதி꞉ ।
ஸமர்ப்யைகம் சேத꞉ ஸரஸிஜமுமாநாத² ப⁴வதே
ஸுகே²நாவஸ்தா²தும் ஜந இஹ ந ஜாநாதி கிமஹோ ॥ 9 ॥

நரத்வம் தே³வத்வம் நக³வநம்ருக³த்வம் மஶகதா
பஶுத்வம் கீடத்வம் ப⁴வது விஹக³த்வாதி³ ஜநநம் ।
ஸதா³ த்வத்பாதா³ப்³ஜஸ்மரணபரமாநந்த³ளஹரீ-
-விஹாராஸக்தம் சேத்³த்⁴ருத³யமிஹ கிம் தேந வபுஷா ॥ 10 ॥

வடுர்வா கே³ஹீ வா யதிரபி ஜடீ வா ததி³தரோ
நரோ வா ய꞉ கஶ்சித்³ப⁴வது ப⁴வ கிம் தேந ப⁴வதி ।
யதீ³யம் ஹ்ருத்பத்³மம் யதி³ ப⁴வத³தீ⁴நம் பஶுபதே
ததீ³யஸ்த்வம் ஶம்போ⁴ ப⁴வஸி ப⁴வபா⁴ரம் ச வஹஸி ॥ 11 ॥

கு³ஹாயாம் கே³ஹே வா ப³ஹிரபி வநே வா(அ)த்³ரிஶிக²ரே
ஜலே வா வஹ்நௌ வா வஸது வஸதே꞉ கிம் வத³ ப²லம் ।
ஸதா³ யஸ்யைவாந்த꞉கரணமபி ஶம்போ⁴ தவ பதே³
ஸ்தி²தம் சேத்³யோகோ³(அ)ஸௌ ஸ ச பரமயோகீ³ ஸ ச ஸுகீ² ॥ 12 ॥

அஸாரே ஸம்ஸாரே நிஜப⁴ஜநதூ³ரே ஜட³தி⁴யா
ப்⁴ரமந்தம் மாமந்த⁴ம் பரமக்ருபயா பாதுமுசிதம் ।
மத³ந்ய꞉ கோ தீ³நஸ்தவ க்ருபணரக்ஷாதிநிபுண-
-ஸ்த்வத³ந்ய꞉ கோ வா மே த்ரிஜக³தி ஶரண்ய꞉ பஶுபதே ॥ 13 ॥

ப்ரபு⁴ஸ்த்வம் தீ³நாநாம் க²லு பரமப³ந்து⁴꞉ பஶுபதே
ப்ரமுக்²யோ(அ)ஹம் தேஷாமபி கிமுத ப³ந்து⁴த்வமநயோ꞉ ।
த்வயைவ க்ஷந்தவ்யா꞉ ஶிவ மத³பராதா⁴ஶ்ச ஸகலா꞉
ப்ரயத்நாத்கர்தவ்யம் மத³வநமியம் ப³ந்து⁴ஸரணி꞉ ॥ 14 ॥

உபேக்ஷா நோ சேத்கிம் ந ஹரஸி ப⁴வத்³த்⁴யாநவிமுகா²ம்
து³ராஶாபூ⁴யிஷ்டா²ம் விதி⁴ளிபிமஶக்தோ யதி³ ப⁴வான் ।
ஶிரஸ்தத்³வைதா⁴த்ரம் நநக²லு ஸுவ்ருத்தம் பஶுபதே
கத²ம் வா நிர்யத்நம் கரநக²முகே²நைவ லுலிதம் ॥ 15 ॥

விரிஞ்சிர்தீ³ர்கா⁴யுர்ப⁴வது ப⁴வதா தத்பரஶிர-
-ஶ்சதுஷ்கம் ஸம்ரக்ஷ்யம் ஸ க²லு பு⁴வி தை³ந்யம் லிகி²தவான் ।
விசார꞉ கோ வா மாம் விஶத³ க்ருபயா பாதி ஶிவ தே
கடாக்ஷவ்யாபார꞉ ஸ்வயமபி ச தீ³நாவநபர꞉ ॥ 16 ॥

ப²லாத்³வா புண்யாநாம் மயி கருணயா வா த்வயி விபோ⁴
ப்ரஸந்நே(அ)பி ஸ்வாமின் ப⁴வத³மலபாதா³ப்³ஜயுக³ளம் ।
கத²ம் பஶ்யேயம் மாம் ஸ்த²க³யதி நம꞉ ஸம்ப்⁴ரமஜுஷாம்
நிலிம்பாநாம் ஶ்ரேணிர்நிஜகநகமாணிக்யமகுடை꞉ ॥ 17 ॥

த்வமேகோ லோகாநாம் பரமப²லதோ³ தி³வ்யபத³வீம்
வஹந்தஸ்த்வந்மூலாம் புநரபி ப⁴ஜந்தே ஹரிமுகா²꞉ ।
கியத்³வா தா³க்ஷிண்யம் தவ ஶிவ மதா³ஶா ச கியதீ
கதா³ வா மத்³ரக்ஷாம் வஹஸி கருணாபூரிதத்³ருஶா ॥ 18 ॥

து³ராஶாபூ⁴யிஷ்டே² து³ரதி⁴பக்³ருஹத்³வாரக⁴டகே
து³ரந்தே ஸம்ஸாரே து³ரிதநிலயே து³꞉க²ஜநகே ।
மதா³யாஸம் கிம் ந வ்யபநயஸி கஸ்யோபக்ருதயே
வதே³யம் ப்ரீதிஶ்சேத்தவ ஶிவ க்ருதார்தா²꞉ க²லு வயம் ॥ 19 ॥

ஸதா³ மோஹாடவ்யாம் சரதி யுவதீநாம் குசகி³ரௌ
நடத்யாஶாஶாகா²ஸ்வடதி ஜ²டிதி ஸ்வைரமபி⁴த꞉ ।
கபாலின் பி⁴க்ஷோ மே ஹ்ருத³யகபிமத்யந்தசபலம்
த்³ருட⁴ம் ப⁴க்த்யா ப³த்³த்⁴வா ஶிவ ப⁴வத³தீ⁴நம் குரு விபோ⁴ ॥ 20 ॥

த்⁴ருதிஸ்தம்பா⁴தா⁴ராம் த்³ருட⁴கு³ணநிப³த்³தா⁴ம் ஸக³மநாம்
விசித்ராம் பத்³மாட்⁴யாம் ப்ரதிதி³வஸஸந்மார்க³க⁴டிதாம் ।
ஸ்மராரே மச்சேத꞉ஸ்பு²டபடகுடீம் ப்ராப்ய விஶதா³ம்
ஜய ஸ்வாமின் ஶக்த்யா ஸஹ ஶிவ க³ணை꞉ ஸேவித விபோ⁴ ॥ 21 ॥

ப்ரளோபா⁴த்³யைரர்தா²ஹரணபரதந்த்ரோ த⁴நிக்³ருஹே
ப்ரவேஶோத்³யுக்த꞉ ஸன் ப்⁴ரமதி ப³ஹுதா⁴ தஸ்கரபதே ।
இமம் சேதஶ்சோரம் கத²மிஹ ஸஹே ஶங்கர விபோ⁴
தவாதீ⁴நம் க்ருத்வா மயி நிரபராதே⁴ குரு க்ருபாம் ॥ 22 ॥

கரோமி த்வத்பூஜாம் ஸபதி³ ஸுக²தோ³ மே ப⁴வ விபோ⁴
விதி⁴த்வம் விஷ்ணுத்வம் தி³ஶஸி க²லு தஸ்யா꞉ ப²லமிதி ।
புநஶ்ச த்வாம் த்³ரஷ்டும் தி³வி பு⁴வி வஹந்பக்ஷிம்ருக³தா-
-மத்³ருஷ்ட்வா தத்கே²த³ம் கத²மிஹ ஸஹே ஶங்கர விபோ⁴ ॥ 23 ॥

கதா³ வா கைலாஸே கநகமணிஸௌதே⁴ ஸஹ க³ணை-
-ர்வஸன் ஶம்போ⁴ரக்³ரே ஸ்பு²டக⁴டிதமூர்தா⁴ஞ்ஜலிபுட꞉ ।
விபோ⁴ ஸாம்ப³ ஸ்வாமிந்பரமஶிவ பாஹீதி நிக³த³-
-ந்விதா⁴த்ரூணாம் கல்பான் க்ஷணமிவ விநேஷ்யாமி ஸுக²த꞉ ॥ 24 ॥

ஸ்தவைர்ப்³ரஹ்மாதீ³நாம் ஜயஜயவசோபி⁴ர்நியமிநாம்
க³ணாநாம் கேலீபி⁴ர்மத³கலமஹோக்ஷஸ்ய ககுதி³ ।
ஸ்தி²தம் நீலக்³ரீவம் த்ரிநயநமுமாஶ்லிஷ்டவபுஷம்
கதா³ த்வாம் பஶ்யேயம் கரத்⁴ருதம்ருக³ம் க²ண்ட³பரஶும் ॥ 25 ॥

கதா³ வா த்வாம் த்³ருஷ்ட்வா கி³ரிஶ தவ ப⁴வ்யாங்க்⁴ரியுக³ளம்
க்³ருஹீத்வா ஹஸ்தாப்⁴யாம் ஶிரஸி நயநே வக்ஷஸி வஹன் ।
ஸமாஶ்லிஷ்யாக்⁴ராய ஸ்பு²டஜலஜக³ந்தா⁴ந்பரிமளா-
-நலாப்⁴யாம் ப்³ரஹ்மாத்³யைர்முத³மநுப⁴விஷ்யாமி ஹ்ருத³யே ॥ 26 ॥

கரஸ்தே² ஹேமாத்³ரௌ கி³ரிஶ நிகடஸ்தே² த⁴நபதௌ
க்³ருஹஸ்தே² ஸ்வர்பூ⁴ஜாமரஸுரபி⁴சிந்தாமணிக³ணே ।
ஶிர꞉ஸ்தே² ஶீதாம்ஶௌ சரணயுக³ளஸ்தே²(அ)கி²லஶுபே⁴
கமர்த²ம் தா³ஸ்யே(அ)ஹம் ப⁴வது ப⁴வத³ர்த²ம் மம மந꞉ ॥ 27 ॥

ஸாரூப்யம் தவ பூஜநே ஶிவ மஹாதே³வேதி ஸங்கீர்தநே
ஸாமீப்யம் ஶிவப⁴க்திது⁴ர்யஜநதாஸாங்க³த்யஸம்பா⁴ஷணே ।
ஸாலோக்யம் ச சராசராத்மகதநுத்⁴யாநே ப⁴வாநீபதே
ஸாயுஜ்யம் மம ஸித்³த⁴மத்ர ப⁴வதி ஸ்வாமின் க்ருதார்தோ²(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 28 ॥

த்வத்பாதா³ம்பு³ஜமர்சயாமி பரமம் த்வாம் சிந்தயாம்யந்வஹம்
த்வாமீஶம் ஶரணம் வ்ரஜாமி வசஸா த்வாமேவ யாசே விபோ⁴ ।
வீக்ஷாம் மே தி³ஶ சாக்ஷுஷீம் ஸகருணாம் தி³வ்யைஶ்சிரம் ப்ரார்தி²தாம்
ஶம்போ⁴ லோககு³ரோ மதீ³யமநஸ꞉ ஸௌக்²யோபதே³ஶம் குரு ॥ 29 ॥

வஸ்த்ரோத்³தூ⁴தவிதௌ⁴ ஸஹஸ்ரகரதா புஷ்பார்சநே விஷ்ணுதா
க³ந்தே⁴ க³ந்த⁴வஹாத்மதா(அ)ந்நபசநே ப³ர்ஹிர்முகா²த்⁴யக்ஷதா ।
பாத்ரே காஞ்சநக³ர்ப⁴தாஸ்தி மயி சேத்³பா³லேந்து³சூடா³மணே
ஶுஶ்ரூஷாம் கரவாணி தே பஶுபதே ஸ்வாமிம்ஸ்த்ரிலோகீகு³ரோ ॥ 30 ॥

நாலம் வா பரமோபகாரகமித³ம் த்வேகம் பஶூநாம் பதே
பஶ்யன் குக்ஷிக³தாம்ஶ்சராசரக³ணான் பா³ஹ்யஸ்தி²தான் ரக்ஷிதும் ।
ஸர்வாமர்த்யபலாயநௌஷத⁴மதிஜ்வாலாகரம் பீ⁴கரம்
நிக்ஷிப்தம் க³ரளம் க³ளே ந கி³ளிதம் நோத்³கீ³ர்ணமேவ த்வயா ॥ 31 ॥

ஜ்வாலோக்³ர꞉ ஸகலாமராதிப⁴யத³꞉ க்ஷ்வேல꞉ கத²ம் வா த்வயா
த்³ருஷ்ட꞉ கிம் ச கரே த்⁴ருத꞉ கரதலே கிம் பக்வஜம்பூ³ப²லம் ।
ஜிஹ்வாயாம் நிஹிதஶ்ச ஸித்³த⁴கு⁴டிகா வா கண்ட²தே³ஶே ப்⁴ருத꞉
கிம் தே நீலமணிர்விபூ⁴ஷணமயம் ஶம்போ⁴ மஹாத்மன் வத³ ॥ 32 ॥

நாலம் வா ஸக்ருதே³வ தே³வ ப⁴வத꞉ ஸேவா நதிர்வா நுதி꞉
பூஜா வா ஸ்மரணம் கதா²ஶ்ரவணமப்யாளோகநம் மாத்³ருஶாம் ।
ஸ்வாமிந்நஸ்தி²ரதே³வதாநுஸரணாயாஸேந கிம் லப்⁴யதே
கா வா முக்திரித꞉ குதோ ப⁴வதி சேத்கிம் ப்ரார்த²நீயம் ததா³ ॥ 33 ॥

கிம் ப்³ரூமஸ்தவ ஸாஹஸம் பஶுபதே கஸ்யாஸ்தி ஶம்போ⁴ ப⁴வ-
-த்³தை⁴ர்யம் சேத்³ருஶமாத்மந꞉ ஸ்தி²திரியம் சாந்யை꞉ கத²ம் லப்⁴யதே ।
ப்⁴ரஶ்யத்³தே³வக³ணம் த்ரஸந்முநிக³ணம் நஶ்யத்ப்ரபஞ்சம் லயம்
பஶ்யந்நிர்ப⁴ய ஏக ஏவ விஹரத்யாநந்த³ஸாந்த்³ரோ ப⁴வான் ॥ 34 ॥

யோக³க்ஷேமது⁴ரந்த⁴ரஸ்ய ஸகலஶ்ரேய꞉ப்ரதோ³த்³யோகி³நோ
த்³ருஷ்டாத்³ருஷ்டமதோபதே³ஶக்ருதிநோ பா³ஹ்யாந்தரவ்யாபிந꞉ ।
ஸர்வஜ்ஞஸ்ய த³யாகரஸ்ய ப⁴வத꞉ கிம் வேதி³தவ்யம் மயா
ஶம்போ⁴ த்வம் பரமாந்தரங்க³ இதி மே சித்தே ஸ்மராம்யந்வஹம் ॥ 35 ॥

ப⁴க்தோ ப⁴க்திகு³ணாவ்ருதே முத³ம்ருதாபூர்ணே ப்ரஸந்நே மந꞉
கும்பே⁴ ஸாம்ப³ தவாங்க்⁴ரிபல்லவயுக³ம் ஸம்ஸ்தா²ப்ய ஸம்வித்ப²லம் ।
ஸத்வம் மந்த்ரமுதீ³ரயந்நிஜஶரீராகா³ரஶுத்³தி⁴ம் வஹன்
புண்யாஹம் ப்ரகடீகரோமி ருசிரம் கல்யாணமாபாத³யன் ॥ 36 ॥

ஆம்நாயாம்பு³தி⁴மாத³ரேண ஸுமந꞉ஸங்கா⁴꞉ ஸமுத்³யந்மநோ
மந்தா²நம் த்³ருட⁴ப⁴க்திரஜ்ஜுஸஹிதம் க்ருத்வா மதி²த்வா தத꞉ ।
ஸோமம் கல்பதரும் ஸுபர்வஸுரபி⁴ம் சிந்தாமணிம் தீ⁴மதாம்
நித்யாநந்த³ஸுதா⁴ம் நிரந்தரரமாஸௌபா⁴க்³யமாதந்வதே ॥ 37 ॥

ப்ராக்புண்யாசலமார்க³த³ர்ஶிதஸுதா⁴மூர்தி꞉ ப்ரஸந்ந꞉ ஶிவ꞉
ஸோம꞉ ஸத்³க³ணஸேவிதோ ம்ருக³த⁴ர꞉ பூர்ணஸ்தமோமோசக꞉ ।
சேத꞉ புஷ்கரளக்ஷிதோ ப⁴வதி சேதா³நந்த³பாதோ²நிதி⁴꞉
ப்ராக³ள்ப்⁴யேந விஜ்ரும்ப⁴தே ஸுமநஸாம் வ்ருத்திஸ்ததா³ ஜாயதே ॥ 38 ॥

த⁴ர்மோ மே சதுரங்க்⁴ரிக꞉ ஸுசரித꞉ பாபம் விநாஶம் க³தம்
காமக்ரோத⁴மதா³த³யோ விக³ளிதா꞉ காலா꞉ ஸுகா²விஷ்க்ருதா꞉ ।
ஜ்ஞாநாநந்த³மஹௌஷதி⁴꞉ ஸுப²லிதா கைவல்யநாதே² ஸதா³
மாந்யே மாநஸபுண்ட³ரீகநக³ரே ராஜாவதம்ஸே ஸ்தி²தே ॥ 39 ॥

தீ⁴யந்த்ரேண வசோக⁴டேந கவிதாகுல்யோபகுல்யாக்ரமை-
-ராநீதைஶ்ச ஸதா³ஶிவஸ்ய சரிதாம்போ⁴ராஶிதி³வ்யாம்ருதை꞉ ।
ஹ்ருத்கேதா³ரயுதாஶ்ச ப⁴க்திகலமா꞉ ஸாப²ல்யமாதந்வதே
து³ர்பி⁴க்ஷாந்மம ஸேவகஸ்ய ப⁴க³வந்விஶ்வேஶ பீ⁴தி꞉ குத꞉ ॥ 40 ॥

பாபோத்பாதவிமோசநாய ருசிரைஶ்வர்யாய ம்ருத்யுஞ்ஜய
ஸ்தோத்ரத்⁴யாநநதிப்ரத³க்ஷிணஸபர்யாளோகநாகர்ணநே ।
ஜிஹ்வாசித்தஶிரோங்க்⁴ரிஹஸ்தநயநஶ்ரோத்ரைரஹம் ப்ரார்தி²தோ
மாமாஜ்ஞாபய தந்நிரூபய முஹுர்மாமேவ மா மே(அ)வச꞉ ॥ 41 ॥

கா³ம்பீ⁴ர்யம் பரிகா²பத³ம் க⁴நத்⁴ருதி꞉ ப்ராகார உத்³யத்³கு³ண-
-ஸ்தோமஶ்சாப்தப³லம் க⁴நேந்த்³ரியசயோ த்³வாராணி தே³ஹே ஸ்தி²த꞉ ।
வித்³யா வஸ்துஸம்ருத்³தி⁴ரித்யகி²லஸாமக்³ரீஸமேதே ஸதா³
து³ர்கா³திப்ரியதே³வ மாமகமநோது³ர்கே³ நிவாஸம் குரு ॥ 42 ॥

மா க³ச்ச² த்வமிதஸ்ததோ கி³ரிஶ போ⁴ மய்யேவ வாஸம் குரு
ஸ்வாமிந்நாதி³கிராத மாமகமந꞉காந்தாரஸீமாந்தரே ।
வர்தந்தே ப³ஹுஶோ ம்ருகா³ மத³ஜுஷோ மாத்ஸர்யமோஹாத³ய-
-ஸ்தாந்ஹத்வா ம்ருக³யாவிநோத³ருசிதாலாப⁴ம் ச ஸம்ப்ராப்ஸ்யஸி ॥ 43 ॥

கரளக்³நம்ருக³꞉ கரீந்த்³ரப⁴ங்கோ³
க⁴நஶார்தூ³ளவிக²ண்ட³நோ(அ)ஸ்தஜந்து꞉ ।
கி³ரிஶோ விஶதா³க்ருதிஶ்ச சேத꞉-
-குஹரே பஞ்சமுகோ²(அ)ஸ்தி மே குதோ பீ⁴꞉ ॥ 44 ॥

ச²ந்த³꞉ஶாகி²ஶிகா²ந்விதைர்த்³விஜவரை꞉ ஸம்ஸேவிதே ஶாஶ்வதே
ஸௌக்²யாபாதி³நி கே²த³பே⁴தி³நி ஸுதா⁴ஸாரை꞉ ப²லைர்தீ³பிதே ।
சேத꞉பக்ஷிஶிகா²மணே த்யஜ வ்ருதா²ஸஞ்சாரமந்யைரளம்
நித்யம் ஶங்கரபாத³பத்³மயுக³ளீநீடே³ விஹாரம் குரு ॥ 45 ॥

ஆகீர்ணே நக²ராஜிகாந்திவிப⁴வைருத்³யத்ஸுதா⁴வைப⁴வை-
-ராதௌ⁴தே(அ)பி ச பத்³மராக³ளலிதே ஹம்ஸவ்ரஜைராஶ்ரிதே ।
நித்யம் ப⁴க்திவதூ⁴க³ணைஶ்ச ரஹஸி ஸ்வேச்சா²விஹாரம் குரு
ஸ்தி²த்வா மாநஸராஜஹம்ஸ கி³ரிஜாநாதா²ங்க்⁴ரிஸௌதா⁴ந்தரே ॥ 46 ॥

ஶம்பு⁴த்⁴யாநவஸந்தஸங்கி³நி ஹ்ருதா³ராமே(அ)க⁴ஜீர்ணச்ச²தா³꞉
ஸ்ரஸ்தா ப⁴க்திலதாச்ச²டா விளஸிதா꞉ புண்யப்ரவாளஶ்ரிதா꞉ ।
தீ³ப்யந்தே கு³ணகோரகா ஜபவச꞉புஷ்பாணி ஸத்³வாஸநா
ஜ்ஞாநாநந்த³ஸுதா⁴மரந்த³ளஹரீ ஸம்வித்ப²லாப்⁴யுந்நதி꞉ ॥ 47 ॥

நித்யாநந்த³ரஸாலயம் ஸுரமுநிஸ்வாந்தாம்பு³ஜாதாஶ்ரயம்
ஸ்வச்ச²ம் ஸத்³த்³விஜஸேவிதம் கலுஷஹ்ருத்ஸத்³வாஸநாவிஷ்க்ருதம் ।
ஶம்பு⁴த்⁴யாநஸரோவரம் வ்ரஜ மநோஹம்ஸாவதம்ஸ ஸ்தி²ரம்
கிம் க்ஷுத்³ராஶ்ரயபல்வலப்⁴ரமணஸஞ்ஜாதஶ்ரமம் ப்ராப்ஸ்யஸி ॥ 48 ॥

ஆநந்தா³ம்ருதபூரிதா ஹரபதா³ம்போ⁴ஜாலவாலோத்³யதா
ஸ்தை²ர்யோபக்⁴நமுபேத்ய ப⁴க்திலதிகா ஶாகோ²பஶாகா²ந்விதா ।
உச்சை²ர்மாநஸகாயமாநபடலீமாக்ரம்ய நிஷ்கள்மஷா
நித்யாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ ப⁴வது மே ஸத்கர்மஸம்வர்தி⁴தா ॥ 49 ॥

ஸந்த்⁴யாரம்ப⁴விஜ்ரும்பி⁴தம் ஶ்ருதிஶிர꞉ஸ்தா²நாந்தராதி⁴ஷ்டி²தம்
ஸப்ரேமப்⁴ரமராபி⁴ராமமஸக்ருத்ஸத்³வாஸநாஶோபி⁴தம் ।
போ⁴கீ³ந்த்³ராப⁴ரணம் ஸமஸ்தஸுமந꞉பூஜ்யம் கு³ணாவிஷ்க்ருதம்
ஸேவே ஶ்ரீகி³ரிமள்லிகார்ஜுநமஹாலிங்க³ம் ஶிவாலிங்கி³தம் ॥ 50 ॥

ப்⁴ருங்கீ³ச்சா²நடநோத்கட꞉ கரமத³க்³ராஹீ ஸ்பு²ரந்மாத⁴வா-
-ஹ்லாதோ³ நாத³யுதோ மஹாஸிதவபு꞉ பஞ்சேஷுணா சாத்³ருத꞉ ।
ஸத்பக்ஷ꞉ ஸுமநோவநேஷு ஸ புந꞉ ஸாக்ஷாந்மதீ³யே மநோ-
-ராஜீவே ப்⁴ரமராதி⁴போ விஹரதாம் ஶ்ரீஶைலவாஸீ விபு⁴꞉ ॥ 51 ॥

காருண்யாம்ருதவர்ஷிணம் க⁴நவிபத்³க்³ரீஷ்மச்சி²தா³கர்மட²ம்
வித்³யாஸஸ்யப²லோத³யாய ஸுமந꞉ஸம்ஸேவ்யமிச்சா²க்ருதிம் ।
ந்ருத்யத்³ப⁴க்தமயூரமத்³ரிநிலயம் சஞ்சஜ்ஜடாமண்ட³லம்
ஶம்போ⁴ வாஞ்ச²தி நீலகந்த⁴ர ஸதா³ த்வாம் மே மநஶ்சாதக꞉ ॥ 52 ॥

ஆகாஶேந ஶிகீ² ஸமஸ்தப²ணிநாம் நேத்ரா கலாபீ நதா-
-நுக்³ராஹிப்ரணவோபதே³ஶநிநதை³꞉ கேகீதி யோ கீ³யதே ।
ஶ்யாமாம் ஶைலஸமுத்³ப⁴வாம் க⁴நருசிம் த்³ருஷ்ட்வா நடந்தம் முதா³
வேதா³ந்தோபவநே விஹாரரஸிகம் தம் நீலகண்ட²ம் ப⁴ஜே ॥ 53 ॥

ஸந்த்⁴யா க⁴ர்மதி³நாத்யயோ ஹரிகராகா⁴தப்ரபூ⁴தாநக-
-த்⁴வாநோ வாரித³க³ர்ஜிதம் தி³விஷதா³ம் த்³ருஷ்டிச்ச²டா சஞ்சலா ।
ப⁴க்தாநாம் பரிதோஷபா³ஷ்பவிததிர்வ்ருஷ்டிர்மயூரீ ஶிவா
யஸ்மிந்நுஜ்ஜ்வலதாண்ட³வம் விஜயதே தம் நீலகண்ட²ம் ப⁴ஜே ॥ 54 ॥

ஆத்³யாயாமிததேஜஸே ஶ்ருதிபதை³ர்வேத்³யாய ஸாத்⁴யாய தே
வித்³யாநந்த³மயாத்மநே த்ரிஜக³த꞉ ஸம்ரக்ஷணோத்³யோகி³நே ।
த்⁴யேயாயாகி²லயோகி³பி⁴꞉ ஸுரக³ணைர்கே³யாய மாயாவிநே
ஸம்யக்தாண்ட³வஸம்ப்⁴ரமாய ஜடிநே ஸேயம் நதி꞉ ஶம்ப⁴வே ॥ 55 ॥

நித்யாய த்ரிகு³ணாத்மநே புரஜிதே காத்யாயநீஶ்ரேயஸே
ஸத்யாயாதி³குடும்பி³நே முநிமந꞉ ப்ரத்யக்ஷசிந்மூர்தயே ।
மாயாஸ்ருஷ்டஜக³த்த்ரயாய ஸகலாம்நாயாந்தஸஞ்சாரிணே
ஸாயந்தாண்ட³வஸம்ப்⁴ரமாய ஜடிநே ஸேயம் நதி꞉ ஶம்ப⁴வே ॥ 56 ॥

நித்யம் ஸ்வோத³ரபோஷணாய ஸகலாநுத்³தி³ஶ்ய வித்தாஶயா
வ்யர்த²ம் பர்யடநம் கரோமி ப⁴வத꞉ ஸேவாம் ந ஜாநே விபோ⁴ ।
மஜ்ஜந்மாந்தரபுண்யபாகப³லதஸ்த்வம் ஶர்வ ஸர்வாந்தர-
-ஸ்திஷ்ட²ஸ்யேவ ஹி தேந வா பஶுபதே தே ரக்ஷணீயோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 57 ॥

ஏகோ வாரிஜபா³ந்த⁴வ꞉ க்ஷிதிநபோ⁴வ்யாப்தம் தமோமண்ட³லம்
பி⁴த்த்வா லோசநகோ³சரோ(அ)பி ப⁴வதி த்வம் கோடிஸூர்யப்ரப⁴꞉ ।
வேத்³ய꞉ கிம் ந ப⁴வஸ்யஹோ க⁴நதரம் கீத்³ருக்³ப⁴வேந்மத்தம-
-ஸ்தத்ஸர்வம் வ்யபநீய மே பஶுபதே ஸாக்ஷாத்ப்ரஸந்நோ ப⁴வ ॥ 58 ॥

ஹம்ஸ꞉ பத்³மவநம் ஸமிச்ச²தி யதா² நீலாம்பு³த³ம் சாதக꞉
கோக꞉ கோகநத³ப்ரியம் ப்ரதிதி³நம் சந்த்³ரம் சகோரஸ்ததா² ।
சேதோ வாஞ்ச²தி மாமகம் பஶுபதே சிந்மார்க³ம்ருக்³யம் விபோ⁴
கௌ³ரீநாத² ப⁴வத்பதா³ப்³ஜயுக³ளம் கைவல்யஸௌக்²யப்ரத³ம் ॥ 59 ॥

ரோத⁴ஸ்தோயஹ்ருத꞉ ஶ்ரமேண பதி²கஶ்சா²யாம் தரோர்வ்ருஷ்டிதோ
பீ⁴த꞉ ஸ்வஸ்த²க்³ருஹம் க்³ருஹஸ்த²மதிதி²ர்தீ³ந꞉ ப்ரபு⁴ம் தா⁴ர்மிகம் ।
தீ³பம் ஸந்தமஸாகுலஶ்ச ஶிகி²நம் ஶீதாவ்ருதஸ்த்வம் ததா²
சேத꞉ ஸர்வப⁴யாபஹம் வ்ரஜ ஸுக²ம் ஶம்போ⁴꞉ பதா³ம்போ⁴ருஹம் ॥ 60 ॥

அங்கோலம் நிஜபீ³ஜஸந்ததிரயஸ்காந்தோபலம் ஸூசிகா
ஸாத்⁴வீ நைஜவிபு⁴ம் லதா க்ஷிதிருஹம் ஸிந்து⁴꞉ ஸரித்³வல்லப⁴ம் ।
ப்ராப்நோதீஹ யதா² ததா² பஶுபதே꞉ பாதா³ரவிந்த³த்³வயம்
சேதோவ்ருத்திருபேத்ய திஷ்ட²தி ஸதா³ ஸா ப⁴க்திரித்யுச்யதே ॥ 61 ॥

ஆநந்தா³ஶ்ருபி⁴ராதநோதி புலகம் நைர்மல்யதஶ்சா²த³நம்
வாசாஶங்க²முகே² ஸ்தி²தைஶ்ச ஜட²ராபூர்திம் சரித்ராம்ருதை꞉ ।
ருத்³ராக்ஷைர்ப⁴ஸிதேந தே³வ வபுஷோ ரக்ஷாம் ப⁴வத்³பா⁴வநா-
-பர்யங்கே விநிவேஶ்ய ப⁴க்திஜநநீ ப⁴க்தார்ப⁴கம் ரக்ஷதி ॥ 62 ॥

மார்கா³வர்திதபாது³கா பஶுபதேரங்க³ஸ்ய கூர்சாயதே
க³ண்டூ³ஷாம்பு³நிஷேசநம் புரரிபோர்தி³வ்யாபி⁴ஷேகாயதே ।
கிஞ்சித்³ப⁴க்ஷிதமாம்ஸஶேஷகப³லம் நவ்யோபஹாராயதே
ப⁴க்தி꞉ கிம் ந கரோத்யஹோ வநசரோ ப⁴க்தாவதம்ஸாயதே ॥ 63 ॥

வக்ஷஸ்தாட³நமந்தகஸ்ய கடி²நாபஸ்மாரஸம்மர்த³நம்
பூ⁴ப்⁴ருத்பர்யடநம் நமத்ஸுரஶிர꞉கோடீரஸங்க⁴ர்ஷணம் ।
கர்மேத³ம் ம்ருது³ளஸ்ய தாவகபத³த்³வந்த்³வஸ்ய கிம் வோசிதம்
மச்சேதோமணிபாது³காவிஹரணம் ஶம்போ⁴ ஸதா³ங்கீ³குரு ॥ 64 ॥

வக்ஷஸ்தாட³நஶங்கயா விசலிதோ வைவஸ்வதோ நிர்ஜரா꞉
கோடீரோஜ்ஜ்வலரத்நதீ³பகலிகாநீராஜநம் குர்வதே ।
த்³ருஷ்ட்வா முக்திவதூ⁴ஸ்தநோதி நிப்⁴ருதாஶ்லேஷம் ப⁴வாநீபதே
யச்சேதஸ்தவ பாத³பத்³மப⁴ஜநம் தஸ்யேஹ கிம் து³ர்லப⁴ம் ॥ 65 ॥

க்ரீடா³ர்த²ம் ஸ்ருஜஸி ப்ரபஞ்சமகி²லம் க்ரீடா³ம்ருகா³ஸ்தே ஜநா꞉
யத்கர்மாசரிதம் மயா ச ப⁴வத꞉ ப்ரீத்யை ப⁴வத்யேவ தத் ।
ஶம்போ⁴ ஸ்வஸ்ய குதூஹலஸ்ய கரணம் மச்சேஷ்டிதம் நிஶ்சிதம்
தஸ்மாந்மாமகரக்ஷணம் பஶுபதே கர்தவ்யமேவ த்வயா ॥ 66 ॥

ப³ஹுவித⁴பரிதோஷபா³ஷ்பபூர-
-ஸ்பு²டபுலகாங்கிதசாருபோ⁴க³பூ⁴மிம் ।
சிரபத³ப²லகாங்க்ஷிஸேவ்யமாநாம்
பரமஸதா³ஶிவபா⁴வநாம் ப்ரபத்³யே ॥ 67 ॥

அமிதமுத³ம்ருதம் முஹுர்து³ஹந்தீம்
விமலப⁴வத்பத³கோ³ஷ்ட²மாவஸந்தீம் ।
ஸத³ய பஶுபதே ஸுபுண்யபாகாம்
மம பரிபாலய ப⁴க்திதே⁴நுமேகாம் ॥ 68 ॥

ஜட³தா பஶுதா கலங்கிதா
குடிலசரத்வம் ச நாஸ்தி மயி தே³வ ।
அஸ்தி யதி³ ராஜமௌளே
ப⁴வதா³ப⁴ரணஸ்ய நாஸ்மி கிம் பாத்ரம் ॥ 69 ॥

அரஹஸி ரஹஸி ஸ்வதந்த்ரபு³த்³த்⁴யா
வரிவஸிதும் ஸுலப⁴꞉ ப்ரஸந்நமூர்தி꞉ ।
அக³ணிதப²லதா³யக꞉ ப்ரபு⁴ர்மே
ஜக³த³தி⁴கோ ஹ்ருதி³ ராஜஶேக²ரோ(அ)ஸ்தி ॥ 70 ॥

ஆரூட⁴ப⁴க்திகு³ணகுஞ்சிதபா⁴வசாப-
-யுக்தை꞉ ஶிவஸ்மரணபா³ணக³ணைரமோகை⁴꞉ ।
நிர்ஜித்ய கில்பி³ஷரிபூந்விஜயீ ஸுதீ⁴ந்த்³ர꞉
ஸாநந்த³மாவஹதி ஸுஸ்தி²ரராஜலக்ஷ்மீம் ॥ 71 ॥

த்⁴யாநாஞ்ஜநேந ஸமவேக்ஷ்ய தம꞉ப்ரதே³ஶம்
பி⁴த்த்வா மஹாப³லிபி⁴ரீஶ்வரநாமமந்த்ரை꞉ ।
தி³வ்யாஶ்ரிதம் பு⁴ஜக³பூ⁴ஷணமுத்³வஹந்தி
யே பாத³பத்³மமிஹ தே ஶிவ தே க்ருதார்தா²꞉ ॥ 72 ॥

பூ⁴தா³ரதாமுத³வஹத்³யத³பேக்ஷயா ஶ்ரீ-
-பூ⁴தா³ர ஏவ கிமத꞉ ஸுமதே லப⁴ஸ்வ ।
கேதா³ரமாகலிதமுக்திமஹௌஷதீ⁴நாம்
பாதா³ரவிந்த³ப⁴ஜநம் பரமேஶ்வரஸ்ய ॥ 73 ॥

ஆஶாபாஶக்லேஶது³ர்வாஸநாதி³-
-பே⁴தோ³த்³யுக்தைர்தி³வ்யக³ந்தை⁴ரமந்தை³꞉ ।
ஆஶாஶாடீகஸ்ய பாதா³ரவிந்த³ம்
சேத꞉பேடீம் வாஸிதாம் மே தநோது ॥ 74 ॥

கல்யாணிநம் ஸரஸசித்ரக³திம் ஸவேக³ம்
ஸர்வேங்கி³தஜ்ஞமநக⁴ம் த்⁴ருவலக்ஷணாட்⁴யம் ।
சேதஸ்துரங்க³மதி⁴ருஹ்ய சர ஸ்மராரே
நேத꞉ ஸமஸ்தஜக³தாம் வ்ருஷபா⁴தி⁴ரூட⁴ ॥ 75 ॥

ப⁴க்திர்மஹேஶபத³புஷ்கரமாவஸந்தீ
காத³ம்பி³நீவ குருதே பரிதோஷவர்ஷம் ।
ஸம்பூரிதோ ப⁴வதி யஸ்ய மநஸ்தடாக-
-ஸ்தஜ்ஜந்மஸஸ்யமகி²லம் ஸப²லம் ச நாந்யத் ॥ 76 ॥

பு³த்³தி⁴꞉ ஸ்தி²ரா ப⁴விதுமீஶ்வரபாத³பத்³ம-
-ஸக்தா வதூ⁴ர்விரஹிணீவ ஸதா³ ஸ்மரந்தீ ।
ஸத்³பா⁴வநாஸ்மரணத³ர்ஶநகீர்தநாதி³
ஸம்மோஹிதேவ ஶிவமந்த்ரஜபேந விந்தே ॥ 77 ॥

ஸது³பசாரவிதி⁴ஷ்வநுபோ³தி⁴தாம்
ஸவிநயாம் ஸுஹ்ருத³ம் ஸமுபாஶ்ரிதாம் ।
மம ஸமுத்³த⁴ர பு³த்³தி⁴மிமாம் ப்ரபோ⁴
வரகு³ணேந நவோட⁴வதூ⁴மிவ ॥ 78 ॥

நித்யம் யோகி³மந꞉ ஸரோஜத³ளஸஞ்சாரக்ஷமஸ்த்வத்க்ரம꞉
ஶம்போ⁴ தேந கத²ம் கடோ²ரயமராட்³வக்ஷ꞉கவாடக்ஷதி꞉ ।
அத்யந்தம் ம்ருது³ளம் த்வத³ங்க்⁴ரியுக³ளம் ஹா மே மநஶ்சிந்தய-
-த்யேதல்லோசநகோ³சரம் குரு விபோ⁴ ஹஸ்தேந ஸம்வாஹயே ॥ 79 ॥

ஏஷ்யத்யேஷ ஜநிம் மநோ(அ)ஸ்ய கடி²நம் தஸ்மிந்நடாநீதி ம-
-த்³ரக்ஷாயை கி³ரிஸீம்நி கோமளபத³ந்யாஸ꞉ புராப்⁴யாஸித꞉ ।
நோ சேத்³தி³வ்யக்³ருஹாந்தரேஷு ஸுமநஸ்தல்பேஷு வேத்³யாதி³ஷு
ப்ராய꞉ ஸத்ஸு ஶிலாதலேஷு நடநம் ஶம்போ⁴ கிமர்த²ம் தவ ॥ 80 ॥

கஞ்சித்காலமுமாமஹேஶ ப⁴வத꞉ பாதா³ரவிந்தா³ர்சநை꞉
கஞ்சித்³த்⁴யாநஸமாதி⁴பி⁴ஶ்ச நதிபி⁴꞉ கஞ்சித்கதா²கர்ணநை꞉ ।
கஞ்சித்கஞ்சித³வேக்ஷணைஶ்ச நுதிபி⁴꞉ கஞ்சித்³த³ஶாமீத்³ருஶீம்
ய꞉ ப்ராப்நோதி முதா³ த்வத³ர்பிதமநா ஜீவன் ஸ முக்த꞉ க²லு ॥ 81 ॥

பா³ணத்வம் வ்ருஷப⁴த்வமர்த⁴வபுஷா பா⁴ர்யாத்வமார்யாபதே
கோ⁴ணித்வம் ஸகி²தா ம்ருத³ங்க³வஹதா சேத்யாதி³ ரூபம் த³தௌ⁴ ।
த்வத்பாதே³ நயநார்பணம் ச க்ருதவாம்ஸ்த்வத்³தே³ஹபா⁴கோ³ ஹரி꞉
பூஜ்யாத்பூஜ்யதர꞉ ஸ ஏவ ஹி ந சேத்கோ வா தத³ந்யோ(அ)தி⁴க꞉ ॥ 82 ॥

ஜநநம்ருதியுதாநாம் ஸேவயா தே³வதாநாம்
ந ப⁴வதி ஸுக²லேஶ꞉ ஸம்ஶயோ நாஸ்தி தத்ர ।
அஜநிமம்ருதரூபம் ஸாம்ப³மீஶம் ப⁴ஜந்தே
ய இஹ பரமஸௌக்²யம் தே ஹி த⁴ந்யா லப⁴ந்தே ॥ 83 ॥

ஶிவ தவ பரிசர்யாஸந்நிதா⁴நாய கௌ³ர்யா
ப⁴வ மம கு³ணது⁴ர்யாம் பு³த்³தி⁴கந்யாம் ப்ரதா³ஸ்யே ।
ஸகலபு⁴வநப³ந்தோ⁴ ஸச்சிதா³நந்த³ஸிந்தோ⁴
ஸத³ய ஹ்ருத³யகே³ஹே ஸர்வதா³ ஸம்வஸ த்வம் ॥ 84 ॥

ஜலதி⁴மத²நத³க்ஷோ நைவ பாதாலபே⁴தீ³
ந ச வநம்ருக³யாயாம் நைவ லுப்³த⁴꞉ ப்ரவீண꞉ ।
அஶநகுஸுமபூ⁴ஷாவஸ்த்ரமுக்²யாம் ஸபர்யாம்
கத²ய கத²மஹம் தே கல்பயாநீந்து³மௌளே ॥ 85 ॥

பூஜாத்³ரவ்யஸம்ருத்³த⁴யோ விரசிதா꞉ பூஜாம் கத²ம் குர்மஹே
பக்ஷித்வம் ந ச வா கிடித்வமபி ந ப்ராப்தம் மயா து³ர்லப⁴ம் ।
ஜாநே மஸ்தகமங்க்⁴ரிபல்லவமுமாஜாநே ந தே(அ)ஹம் விபோ⁴
ந ஜ்ஞாதம் ஹி பிதாமஹேந ஹரிணா தத்த்வேந தத்³ரூபிணா ॥ 86 ॥

அஶநம் க³ரளம் ப²ணீ கலாபோ
வஸநம் சர்ம ச வாஹநம் மஹோக்ஷ꞉ ।
மம தா³ஸ்யஸி கிம் கிமஸ்தி ஶம்போ⁴
தவ பாதா³ம்பு³ஜப⁴க்திமேவ தே³ஹி ॥ 87 ॥

யதா³ க்ருதாம்போ⁴நிதி⁴ஸேதுப³ந்த⁴ந꞉
கரஸ்த²லாத⁴꞉க்ருதபர்வதாதி⁴ப꞉ ।
ப⁴வாநி தே லங்கி⁴தபத்³மஸம்ப⁴வ-
-ஸ்ததா³ ஶிவார்சாஸ்தவபா⁴வநக்ஷம꞉ ॥ 88 ॥

நதிபி⁴ர்நுதிபி⁴ஸ்த்வமீஶ பூஜா-
-விதி⁴பி⁴ர்த்⁴யாநஸமாதி⁴பி⁴ர்ந துஷ்ட꞉ ।
த⁴நுஷா முஸலேந சாஶ்மபி⁴ர்வா
வத³ தே ப்ரீதிகரம் ததா² கரோமி ॥ 89 ॥

வசஸா சரிதம் வதா³மி ஶம்போ⁴-
-ரஹமுத்³யோக³விதா⁴ஸு தே(அ)ப்ரஸக்த꞉ ।
மநஸாக்ருதிமீஶ்வரஸ்ய ஸேவே
ஶிரஸா சைவ ஸதா³ஶிவம் நமாமி ॥ 90 ॥

ஆத்³யாவித்³யா ஹ்ருத்³க³தா நிர்க³தாஸீ-
-த்³வித்³யா ஹ்ருத்³யா ஹ்ருத்³க³தா த்வத்ப்ரஸாதா³த் ।
ஸேவே நித்யம் ஶ்ரீகரம் த்வத்பதா³ப்³ஜம்
பா⁴வே முக்தேர்பா⁴ஜநம் ராஜமௌளே ॥ 91 ॥

தூ³ரீக்ருதாநி து³ரிதாநி து³ரக்ஷராணி
தௌ³ர்பா⁴க்³யது³꞉க²து³ரஹங்க்ருதிது³ர்வசாம்ஸி ।
ஸாரம் த்வதீ³யசரிதம் நிதராம் பிப³ந்தம்
கௌ³ரீஶ மாமிஹ ஸமுத்³த⁴ர ஸத்கடாக்ஷை꞉ ॥ 92 ॥

ஸோமகலாத⁴ரமௌளௌ
கோமளக⁴நகந்த⁴ரே மஹாமஹஸி ।
ஸ்வாமிநி கி³ரிஜாநாதே²
மாமகஹ்ருத³யம் நிரந்தரம் ரமதாம் ॥ 93 ॥

ஸா ரஸநா தே நயநே
தாவேவ கரௌ ஸ ஏவ க்ருதக்ருத்ய꞉ ।
யா யே யௌ யோ ப⁴ர்க³ம்
வத³தீக்ஷேதே ஸதா³ர்சத꞉ ஸ்மரதி ॥ 94 ॥

அதிம்ருது³ளௌ மம சரணா-
-வதிகடி²நம் தே மநோ ப⁴வாநீஶ ।
இதி விசிகித்ஸாம் ஸந்த்யஜ
ஶிவ கத²மாஸீத்³கி³ரௌ ததா² வேஶ꞉ ॥ 95 ॥

தை⁴ர்யாங்குஶேந நிப்⁴ருதம்
ரப⁴ஸாதா³க்ருஷ்ய ப⁴க்திஶ்ருங்க²லயா ।
புரஹர சரணாலாநே
ஹ்ருத³யமதே³ப⁴ம் ப³தா⁴ந சித்³யந்த்ரை꞉ ॥ 96 ॥

ப்ரசரத்யபி⁴த꞉ ப்ரக³ள்ப⁴வ்ருத்த்யா
மத³வாநேஷ மந꞉ கரீ க³ரீயான் ।
பரிக்³ருஹ்ய நயேந ப⁴க்திரஜ்வா
பரம ஸ்தா²ணு பத³ம் த்³ருட⁴ம் நயாமும் ॥ 97 ॥

ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸரளபத³யுதாம் ஸாது⁴வ்ருத்தாம் ஸுவர்ணாம்
ஸத்³பி⁴꞉ ஸம்ஸ்தூயமாநாம் ஸரஸகு³ணயுதாம் லக்ஷிதாம் லக்ஷணாட்⁴யாம் ।
உத்³யத்³பூ⁴ஷாவிஶேஷாமுபக³தவிநயாம் த்³யோதமாநார்த²ரேகா²ம்
கல்யாணீம் தே³வ கௌ³ரீப்ரிய மம கவிதாகந்யகாம் த்வம் க்³ருஹாண ॥ 98 ॥

இத³ம் தே யுக்தம் வா பரமஶிவ காருண்யஜலதே⁴
க³தௌ திர்யக்³ரூபம் தவ பத³ஶிரோத³ர்ஶநதி⁴யா ।
ஹரிப்³ரஹ்மாணௌ தௌ தி³வி பு⁴வி சரந்தௌ ஶ்ரமயுதௌ
கத²ம் ஶம்போ⁴ ஸ்வாமிந்கத²ய மம வேத்³யோ(அ)ஸி புரத꞉ ॥ 99 ॥

ஸ்தோத்ரேணாலமஹம் ப்ரவச்மி ந ம்ருஷா தே³வா விரிஞ்சாத³ய꞉
ஸ்துத்யாநாம் க³ணநாப்ரஸங்க³ஸமயே த்வாமக்³ரக³ண்யம் விது³꞉ ।
மாஹாத்ம்யாக்³ரவிசாரணப்ரகரணே தா⁴நாதுஷஸ்தோமவ-
-த்³தூ⁴தாஸ்த்வாம் விது³ருத்தமோத்தமப²லம் ஶம்போ⁴ ப⁴வத்ஸேவகா꞉ ॥ 100 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ ஶிவாநந்த³ளஹரீ ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed