Shiva Aparadha Kshamapana Stotram – ஶ்ரீ ஶிவாபராத க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்


ஆதௌ³ கர்ம ப்ரஸங்கா³த்கலயதி கலுஷம் மாத்ருகுக்ஷௌ ஸ்தி²தம் மாம்
விண்மூத்ராமேத்⁴யமத்⁴யே கத²யதி நிதராம் ஜாட²ரோ ஜாதவேதா³꞉ ।
யத்³யத்³வை தத்ர து³꞉க²ம் வ்யத²யதி நிதராம் ஶக்யதே கேந வக்தும்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ⁴꞉ ஶ்ரீமஹாதே³வ ஶம்போ⁴ ॥ 1 ॥

பா³ல்யே து³꞉கா²திரேகாந்மலலுலிதவபு꞉ ஸ்தந்யபாநே பிபாஸு-
-ர்நோ ஶக்தஶ்சேந்த்³ரியேப்⁴யோ ப⁴வ மலஜநிதா ஜந்தவோ மாம் துத³ந்தி ।
நாநாரோகா³திது³꞉கா²த்³ருதி³தபரவஶ꞉ ஶங்கரம் ந ஸ்மராமி
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ⁴꞉ ஶ்ரீமஹாதே³வ ஶம்போ⁴ ॥ 2 ॥

ப்ரௌடோ⁴(அ)ஹம் யௌவநஸ்தோ² விஷயவிஷத⁴ரை꞉ பஞ்சபி⁴ர்மர்மஸந்தௌ⁴
த³ஷ்டோ நஷ்டோ விவேக꞉ ஸுதத⁴நயுவதிஸ்வாத³ஸௌக்²யே நிஷண்ண꞉ ।
ஶைவே சிந்தாவிஹீநம் மம ஹ்ருத³யமஹோ மாநக³ர்வாதி⁴ரூட⁴ம்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ⁴꞉ ஶ்ரீமஹாதே³வ ஶம்போ⁴ ॥ 3 ॥

வார்த⁴க்யே சேந்த்³ரியாணாம் விகலக³திமதஶ்சாதி⁴தை³வாதி³தாபை꞉
ப்ராப்தை ரோகை³ர்வியோகை³ர்வ்யஸநக்ருஶதநோர்ஜ்ஞப்திஹீநம் ச தீ³நம் ।
மித்²யாமோஹாபி⁴லாஷைர்ப்⁴ரமதி மம மநோ தூ⁴ர்ஜடேர்த்⁴யாநஶூந்யம்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ⁴꞉ ஶ்ரீமஹாதே³வ ஶம்போ⁴ ॥ 4 ॥

ஸ்நாத்வா ப்ரத்யூஷகாலே ஸ்நபநவிதி⁴விதௌ⁴ நாஹ்ருதம் கா³ங்க³தோயம்
பூஜார்த²ம் வா கதா³சித்³ப³ஹுதரக³ஹநே(அ)க²ண்ட³பி³ல்வீத³ளம் வா ।
நாநீதா பத்³மமாலா ஸரஸி விகஸிதா க³ந்த⁴பூஷ்பைஸ்த்வத³ர்த²ம்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ⁴꞉ ஶ்ரீமஹாதே³வ ஶம்போ⁴ ॥ 5 ॥

து³க்³தை⁴ர்மத்⁴வாஜ்யயுக்தைர்த³தி⁴கு³ட³ஸஹிதை꞉ ஸ்நாபிதம் நைவ லிங்க³ம்
நோ லிப்தம் சந்த³நாத்³யை꞉ கநகவிரசிதை꞉ பூஜிதம் ந ப்ரஸூநை꞉ ।
தூ⁴பை꞉ கர்பூரதீ³பைர்விவித⁴ரஸயுதைர்நைவ ப⁴க்ஷ்யோபஹாரை꞉
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ⁴꞉ ஶ்ரீமஹாதே³வ ஶம்போ⁴ ॥ 6 ॥

நோ ஶக்யம் ஸ்மார்தகர்ம ப்ரதிபத³க³ஹநே ப்ரத்யவாயாகுலாட்⁴யே
ஶ்ரௌதே வார்தா கத²ம் மே த்³விஜகுலவிஹிதே ப்³ரஹ்மமார்கா³நுஸாரே ।
தத்த்வோ(அ)ஜ்ஞாதே விசாரே ஶ்ரவணமநநயோ꞉ கிம் நிதி³த்⁴யாஸிதவ்யம்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ⁴꞉ ஶ்ரீமஹாதே³வ ஶம்போ⁴ ॥ 7 ॥

த்⁴யாத்வா சித்தே ஶிவாக்²யம் ப்ரசுரதரத⁴நம் நைவ த³த்தம் த்³விஜேப்⁴யோ
ஹவ்யம் தே லக்ஷஸங்க்²யைர்ஹுதவஹவத³நே நார்பிதம் பீ³ஜமந்த்ரை꞉ ।
நோ தப்தம் கா³ங்க³தீரே வ்ரதஜபநியமை꞉ ருத்³ரஜாப்யம் ந ஜப்தம்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ⁴꞉ ஶ்ரீமஹாதே³வ ஶம்போ⁴ ॥ 8 ॥

நக்³நோ நி꞉ஸங்க³ஶுத்³த⁴ஸ்த்ரிகு³ணவிரஹிதோ த்⁴வஸ்தமோஹாந்த⁴காரோ
நாஸாக்³ரந்யஸ்தத்³ருஷ்டிர்விதி³தப⁴வகு³ணோ நைவ த்³ருஷ்ட꞉ கதா³சித் ।
உந்மந்யாவஸ்த²யா த்வாம் விக³தக³திமதி꞉ ஶங்கரம் ந ஸ்மராமி
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ⁴꞉ ஶ்ரீமஹாதே³வ ஶம்போ⁴ ॥ 9 ॥

ஸ்தி²த்வா ஸ்தா²நே ஸரோஜே ப்ரணவமயமருத்கும்பி⁴தே ஸூக்ஷ்மமார்கே³
ஶாந்தே ஸ்வாந்தே ப்ரளீநே ப்ரகடிதவிப⁴வே தி³வ்யரூபே ஶிவாக்²யே ।
லிங்கா³க்³ரே ப்³ரஹ்மவாக்யே ஸகலதநுக³தம் ஶங்கரம் ந ஸ்மராமி
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ⁴꞉ ஶ்ரீமஹாதே³வ ஶம்போ⁴ ॥ 10 ॥

ஹ்ருத்³யம் வேதா³ந்தவேத்³யம் ஹ்ருத³யஸரஸிஜே தீ³ப்தமுத்³யத்ப்ரகாஶம்
ஸத்யம் ஶாந்தஸ்வரூபம் ஸகலமுநிமந꞉பத்³மஷண்டை³கவேத்³யம் ।
ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நே ஸுஷுப்தௌ த்ரிகு³ணவிரஹிதம் ஶங்கரம் ந ஸ்மராமி
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ⁴꞉ ஶ்ரீ மஹாதே³வ ஶம்போ⁴ ॥ 11 ॥

சந்த்³ரோத்³பா⁴ஸிதஶேக²ரே ஸ்மரஹரே க³ங்கா³த⁴ரே ஶங்கரே
ஸர்பைர்பூ⁴ஷிதகண்ட²கர்ணவிவரே நேத்ரோத்த²வைஶ்வாநரே ।
த³ந்தித்வக்க்ருதஸுந்த³ராம்ப³ரத⁴ரே த்ரைலோக்யஸாரே ஹரே
மோக்ஷார்த²ம் குரு சித்த வ்ருத்திமமலாமந்யைஸ்து கிம் கர்மபி⁴꞉ ॥ 12 ॥

கிம் யாநேந த⁴நேந வாஜிகரிபி⁴꞉ ப்ராப்தேந ராஜ்யேந கிம்
கிம் வா புத்ரகளத்ரமித்ரபஶுபி⁴ர்தே³ஹேந கே³ஹேந கிம் ।
ஜ்ஞாத்வைதத்க்ஷணப⁴ங்கு³ரம் ஸபதி³ ரே த்யாஜ்யம் மநோ தூ³ரத꞉
ஸ்வாத்மார்த²ம் கு³ருவாக்யதோ ப⁴ஜ ப⁴ஜ ஶ்ரீபார்வதீவல்லப⁴ம் ॥ 13 ॥

பௌரோஹித்யம் ரஜநிசரிதம் க்³ராமணீத்வம் நியோகோ³
மாடா²பத்யம் ஹ்யந்ருதவசநம் ஸாக்ஷிவாத³꞉ பராந்நம் ।
ப்³ரஹ்மத்³வேஷ꞉ க²லஜநரதி꞉ ப்ராணிநாம் நிர்த³யத்வம்
மா பூ⁴தே³வம் மம பஶுபதே ஜந்மஜந்மாந்தரேஷு ॥ 14 ॥

ஆயுர்நஶ்யதி பஶ்யதாம் ப்ரதிதி³நம் யாதி க்ஷயம் யௌவநம்
ப்ரத்யாயாந்தி க³தா꞉ புநர்ந தி³வஸா꞉ காலோ ஜக³த்³ப⁴க்ஷக꞉ ।
லக்ஷ்மீஸ்தோயதரங்க³ப⁴ங்க³சபலா வித்³யுச்சலம் ஜீவிதம்
தஸ்மாந்மாம் ஶரணாக³தம் கருணயா த்வம் ரக்ஷ ரக்ஷாது⁴நா ॥ 15 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ ஶ்ரீ ஶிவாபராத⁴க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed