Kishkindha Kanda Sarga 26 – கிஷ்கிந்தா⁴காண்ட³ ஷட்³விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (26)


॥ ஸுக்³ரீவாபி⁴ஷேக꞉ ॥

தத꞉ ஶோகாபி⁴ஸந்தப்தம் ஸுக்³ரீவம் க்லின்னவாஸஸம் ।
ஶாகா²ம்ருக³மஹாமாத்ரா꞉ பரிவார்யோபதஸ்தி²ரே ॥ 1 ॥

அபி⁴க³ம்ய மஹாபா³ஹும் ராமமக்லிஷ்டகாரிணம் ।
ஸ்தி²தா꞉ ப்ராஞ்ஜலய꞉ ஸர்வே பிதாமஹமிவர்ஷய꞉ ॥ 2 ॥

தத꞉ காஞ்சனஶைலாப⁴ஸ்தருணார்கனிபா⁴னன꞉ ।
அப்³ரவீத்ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யம் ஹனுமான்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 3 ॥

ப⁴வத்ப்ரஸாதா³த்ஸுக்³ரீவ꞉ பித்ருபைதாமஹம் மஹத் ।
வானராணாம் ஸுது³ஷ்ப்ராபம் ப்ராப்தோ ராஜ்யமித³ம் ப்ரபோ⁴ ॥ 4 ॥

ப⁴வதா ஸமனுஜ்ஞாத꞉ ப்ரவிஶ்ய நக³ரம் ஶுப⁴ம் ।
ஸம்விதா⁴ஸ்யதி கார்யாணி ஸர்வாணி ஸஸுஹ்ருத்³க³ண꞉ ॥ 5 ॥

ஸ்னாதோ(அ)யம் விவிதை⁴ர்க³ந்தை⁴ரௌஷதை⁴ஶ்ச யதா²விதி⁴ ।
அர்சயிஷ்யதி ரத்னைஶ்ச மால்யைஶ்ச த்வாம் விஶேஷத꞉ ॥ 6 ॥

இமாம் கி³ரிகு³ஹாம் ரம்யாமபி⁴க³ந்துமிதோ(அ)ர்ஹஸி ।
குருஷ்வ ஸ்வாமிஸம்ப³ந்த⁴ம் வானரான் ஸம்ப்ரஹர்ஷயன் ॥ 7 ॥

ஏவமுக்தோ ஹனுமதா ராக⁴வ꞉ பரவீரஹா ।
ப்ரத்யுவாச ஹனூமந்தம் பு³த்³தி⁴மான்வாக்யகோவித³꞉ ॥ 8 ॥

சதுர்த³ஶ ஸமா꞉ ஸௌம்ய க்³ராமம் வா யதி³ வா புரம் ।
ந ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஹனுமன் பிதுர்நிர்தே³ஶபாலக꞉ ॥ 9 ॥

ஸுஸம்ருத்³தா⁴ம் கு³ஹாம் ரம்யாம் ஸுக்³ரீவோ வானரர்ஷப⁴꞉ ।
ப்ரவிஷ்டோ விதி⁴வத்³வீர꞉ க்ஷிப்ரம் ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷிச்யதாம் ॥ 10 ॥

ஏவமுக்த்வா ஹனூமந்தம் ராம꞉ ஸுக்³ரீவமப்³ரவீத் ।
வ்ருத்தஜ்ஞோ வ்ருத்தஸம்பன்னமுதா³ரப³லவிக்ரமம் ॥ 11 ॥

இமமப்யங்க³த³ம் வீர யௌவராஜ்யே(அ)பி⁴ஷேசய ।
ஜ்யேஷ்ட²ஸ்ய ஸ ஸுதோ ஜ்யேஷ்ட²꞉ ஸத்³ருஶோ விக்ரமேண தே ॥ 12 ॥

அங்க³தோ³(அ)யமதீ³னாத்மா யௌவராஜ்யஸ்ய பா⁴ஜனம் ।
பூர்வோ(அ)யம் வார்ஷிகோ மாஸ꞉ ஶ்ராவண꞉ ஸலிலாக³ம꞉ ॥ 13 ॥

ப்ரவ்ருத்தா꞉ ஸௌம்ய சத்வாரோ மாஸா வார்ஷிகஸஞ்ஜ்ஞிகா꞉ ।
நாயமுத்³யோக³ஸமய꞉ ப்ரவிஶ த்வம் புரீம் ஶுபா⁴ம் ॥ 14 ॥

அஸ்மின்வத்ஸ்யாம்யஹம் ஸௌம்ய பர்வதே ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ।
இயம் கி³ரிகு³ஹா ரம்யா விஶாலா யுக்தமாருதா ॥ 15 ॥

ப்ரபூ⁴தஸலிலா ஸௌம்ய ப்ரபூ⁴தகமலோத்பலா ।
கார்திகே ஸமனுப்ராப்தே த்வம் ராவணவதே⁴ யத ॥ 16 ॥

ஏஷ ந꞉ ஸமய꞉ ஸௌம்ய ப்ரவிஶ த்வம் ஸ்வமாலயம் ।
அபி⁴ஷிக்த꞉ ஸ்வராஜ்யே ச ஸுஹ்ருத³꞉ ஸம்ப்ரஹர்ஷய ॥ 17 ॥

இதி ராமாப்⁴யனுஜ்ஞாத꞉ ஸுக்³ரீவோ வானராதி⁴ப꞉ ।
ப்ரவிவேஶ புரீம் ரம்யாம் கிஷ்கந்தா⁴ம் வாலிபாலிதாம் ॥ 18 ॥

தம் வானரஸஹஸ்ராணி ப்ரவிஷ்டம் வானரேஶ்வரம் ।
அபி⁴வாத்³ய ப்ரவிஷ்டானி ஸர்வத꞉ பர்யவாரயன் ॥ 19 ॥

தத꞉ ப்ரக்ருதய꞉ ஸர்வா த்³ருஷ்ட்வா ஹரிக³ணேஶ்வரம் ।
ப்ரணம்ய மூர்த்⁴னா பதிதா வஸுதா⁴யாம் ஸமாஹிதா꞉ ॥ 20 ॥

ஸுக்³ரீவ꞉ ப்ரக்ருதீ꞉ ஸர்வா꞉ ஸம்பா⁴ஷ்யோத்தா²ப்ய வீர்யவான் ।
ப்⁴ராதுரந்த꞉புரம் ஸௌம்யம் ப்ரவிவேஶ மஹாப³ல꞉ ॥ 21 ॥

ப்ரவிஶ்ய த்வபி⁴நிஷ்க்ராந்தம் ஸுக்³ரீவம் வானரர்ஷப⁴ம் ।
அப்⁴யஷிஞ்சந்த ஸுஹ்ருத³꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷமிவாமரா꞉ ॥ 22 ॥

தஸ்ய பாண்டு³ரமாஜஹ்னுஶ்ச²த்ரம் ஹேமபரிஷ்க்ருதம் ।
ஶுக்லே ச வாலவ்யஜனே ஹேமத³ண்டே³ யஶஸ்கரே ॥ 23 ॥

ததா² ஸர்வாணி ரத்னானி ஸர்வபீ³ஜௌஷதீ⁴ரபி ।
ஸக்ஷீராணாம் ச வ்ருக்ஷாணாம் ப்ரரோஹான் குஸுமானி ச ॥ 24 ॥

ஶுக்லானி சைவ வஸ்த்ராணி ஶ்வேதம் சைவானுலேபனம் ।
ஸுக³ந்தீ⁴னி ச மால்யானி ஸ்த²லஜான்யம்பு³ஜானி ச ॥ 25 ॥

சந்த³னானி ச தி³வ்யானி க³ந்தா⁴ம்ஶ்ச விவிதா⁴ன்ப³ஹூன் ।
அக்ஷதம் ஜாதரூபம் ச ப்ரியங்கு³மது⁴ஸர்பிஷீ ॥ 26 ॥

த³தி⁴ சர்ம ச வையாக்⁴ரம் வாராஹீ சாப்யுபானஹௌ ।
ஸமாலம்ப⁴னமாதா³ய ரோசனாம் ஸமன꞉ ஶிலாம் ॥ 27 ॥

ஆஜக்³முஸ்தத்ர முதி³தா வரா꞉ கந்யாஸ்து ஷோட³ஶ ।
ததஸ்தே வானரஶ்ரேஷ்ட²ம் யதா²காலம் யதா²விதி⁴ ॥ 28 ॥

ரத்னைர்வஸ்த்ரைஶ்ச ப⁴க்ஷைஶ்ச தோஷயித்வா த்³விஜர்ஷபா⁴ன் ।
தத꞉ குஶபரிஸ்தீர்ணம் ஸமித்³த⁴ம் ஜாதவேத³ஸம் ॥ 29 ॥

மந்த்ரபூதேன ஹவிஷா ஹுத்வா மந்த்ரவிதோ³ ஜனா꞉ ।
ததோ ஹேமப்ரதிஷ்டா²னே வராஸ்தரணஸம்வ்ருதே ॥ 30 ॥

ப்ராஸாத³ஶிக²ரே ரம்யே சித்ரமால்யோபஶோபி⁴தே ।
ப்ராங்முக²ம் விவிதை⁴ர்மந்த்ரை꞉ ஸ்தா²பயித்வா வராஸனே ॥ 31 ॥

நதீ³னதே³ப்⁴ய꞉ ஸம்ஹ்ருத்ய தீர்தே²ப்⁴யஶ்ச ஸமந்தத꞉ ।
ஆஹ்ருத்ய ச ஸமுத்³ரேப்⁴ய꞉ ஸர்வேப்⁴யோ வானரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 32 ॥

அப꞉ கனககும்பே⁴ஷு நிதா⁴ய விமலா꞉ ஶுபா⁴꞉ ।
ஶுபை⁴ர்வ்ருஷப⁴ஶ்ருங்கை³ஶ்ச கலஶைஶ்சாபி காஞ்சனை꞉ ॥ 33 ॥

ஶாஸ்த்ரத்³ருஷ்டேன விதி⁴னா மஹர்ஷிவிஹிதேன ச ।
க³ஜோ க³வாக்ஷோ க³வய꞉ ஶரபோ⁴ க³ந்த⁴மாத³ன꞉ ॥ 34 ॥

மைந்த³ஶ்ச த்³விவித³ஶ்சைவ ஹனுமான் ஜாம்ப³வான்னல꞉ ।
அப்⁴யஷிஞ்சந்த ஸுக்³ரீவம் ப்ரஸன்னேன ஸுக³ந்தி⁴னா ॥ 35 ॥

ஸலிலேன ஸஹஸ்ராக்ஷம் வஸவோ வாஸவம் யதா² ।
அபி⁴ஷிக்தே து ஸுக்³ரீவே ஸர்வே வானரபுங்க³வா꞉ ॥ 36 ॥

ப்ரசுக்ருஶுர்மஹாத்மானோ ஹ்ருஷ்டாஸ்தத்ர ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
ராமஸ்ய து வச꞉ குர்வன் ஸுக்³ரீவோ ஹரிபுங்க³வ꞉ ॥ 37 ॥

அங்க³த³ம் ஸம்பரிஷ்வஜ்ய யௌவராஜ்யே(அ)ப்⁴யஷேசயத் ।
அங்க³தே³ சாபி⁴ஷிக்தே து ஸானுக்ரோஶா꞉ ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 38 ॥

ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி ஸுக்³ரீவம் மஹாத்மானோ(அ)ப்⁴யபூஜயன் ।
ராமம் சைவ மஹாத்மானம் லக்ஷ்மணம் ச புன꞉ புன꞉ ॥ 39 ॥

ப்ரீதாஶ்ச துஷ்டுவு꞉ ஸர்வே தாத்³ருஶே தத்ர வர்திதி ।
ஹ்ருஷ்டபுஷ்டஜனாகீர்ணா பதாகாத்⁴வஜஶோபி⁴தா ।
ப³பூ⁴வ நக³ரீ ரம்யா கிஷ்கிந்தா⁴ கி³ரிக³ஹ்வரே ॥ 40 ॥

நிவேத்³ய ராமாய ததா³ மஹாத்மனே
மஹாபி⁴ஷேகம் கபிவாஹினீபதி꞉ ।
ருமாம் ச பா⁴ர்யாம் ப்ரதிலப்⁴ய வீர்யவா-
-நவாப ராஜ்யம் த்ரித³ஶாதி⁴போ யதா² ॥ 41 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே கிஷ்கிந்தா⁴காண்டே³ ஷட்³விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 26 ॥


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed