Gowri Pooja Vidhanam – ஶ்ரீ கௌ³ரீ ஷோட³ஶோபசார பூஜா


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ।

ஶ்ரீ மஹாக³ணபதி பூஜா பஶ்யது ।

புந꞉ ஸங்கல்பம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴திதௌ² மம மநோவாஞ்சா²ப²ல ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஶ்ரீ கௌ³ரீ தே³வதாமுத்³தி³ஶ்ய ஶ்ரீ கௌ³ரீ தே³வதா ப்ரீத்யர்த²ம் யாவச்ச²க்தி த்⁴யாநாவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜாம் கரிஷ்யே ।

ப்ராணப்ரதிஷ்ட² –
ஓம் அஸு॑நீதே॒ புந॑ர॒ஸ்மாஸு॒ சக்ஷு॒꞉
புந॑꞉ ப்ரா॒ணமி॒ஹ நோ॓ தே⁴ஹி॒ போ⁴க³॓ம் ।
ஜ்யோக்ப॑ஶ்யேம॒ ஸூர்ய॑மு॒ச்சர॓ந்த॒
மநு॑மதே ம்ரு॒ட³யா॓ ந꞉ ஸ்வ॒ஸ்தி ॥
அ॒ம்ருத॒ம் வை ப்ரா॒ணா அ॒ம்ருத॒மாப॑꞉
ப்ரா॒ணாநே॒வ ய॑தா²ஸ்தா²॒நமுப॑ஹ்வயதே ॥
ஶ்ரீமஹாகௌ³ரீம் ஸாங்க³ம் ஸாயுத⁴ம் ஸவாஹநம் ஸஶக்தி பதிபுத்ர பரிவார ஸமேதம் ஶ்ரீமஹாகௌ³ரீ தே³வதாம் ஆவாஹயாமி ஸ்தா²பயாமி பூஜயாமி ।
ஸ்தி²ரோ ப⁴வ வரதோ³ ப⁴வ ஸுப்ரஸந்நோ ப⁴வ ஸ்தி²ராஸநம் குரு ।

த்⁴யாநம் –
ஓங்காரபஞ்ஜரஶுகீம் உபநிஷது³த்³யாநகேலி கலகண்டீ²ம் ।
ஆக³ம விபிந மயூரீம் ஆர்யாம் அந்தர்விபா⁴வயேத்³கௌ³ரீம் ॥
நமோ தே³வ்யை மஹாதே³வ்யை ஶிவாயை ஸததம் நம꞉ ।
நம꞉ ப்ரக்ருத்யை ப⁴த்³ராயை நியதா꞉ ப்ரணதா꞉ ஸ்ம்ருதாம் ॥
கௌ³ரீ பத்³மா ஶசீ மேதா⁴ ஸாவித்ரீ விஜயா ஜயா ।
தே³வஸேநா ஸ்வதா⁴ ஸ்வாஹா மாதரோ லோகமாதர꞉ ।
த்⁴ருதி꞉ புஷ்டிஸ்ததா² துஷ்டிராத்மந꞉ குலதே³வதா ।
ப்³ராஹ்மீ மாஹேஶ்வரீ சைவ கௌமாரீ வைஷ்ணவீ ததா² ।
வாராஹீ சைவ சேந்த்³ராணி சாமுண்டா³ ஸப்தமாதர꞉ ॥

ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ த்⁴யாயாமி ।

ஆவாஹநம் –
ஹேமாத்³ரிதநயாம் தே³வீம் வரதா³ம் ஶங்கரப்ரியாம் ।
லம்போ³த³ரஸ்ய ஜநநீம் கௌ³ரீமாவாஹயாம்யஹம் ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம் –
ப⁴வாநி த்வம் மஹாதே³வி ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ ।
அநேகரத்நஸம்யுக்தமாஸநம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ நவரத்நக²சித ஸ்வர்ணஸிம்ஹாஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
ஸுசாருஶீதளம் தி³வ்யம் நாநாக³ந்த⁴ஸுவாஸிதம் ।
பாத்³யம் க்³ருஹாண தே³வேஶி மஹாகௌ³ரீ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
ஶ்ரீபார்வதி மஹாபா⁴கே³ ஶங்கரப்ரியவாதி³நி ।
அர்க்⁴யம் க்³ருஹாண கல்யாணி ப⁴ர்த்ராஸஹபத்ரிவ்ரதே ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநம் –
க³ங்கா³தோயம் ஸமாநீதம் ஸுவர்ணகலஶே ஸ்தி²தம் ।
ஆசம்யதாம் மஹாபா⁴கே³ ருத்³ரேண ஸஹிதே(அ)நகே⁴ ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ முகே² ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

மது⁴பர்கம் –
காம்ஸ்யே காம்ஸ்யேந பிஹிதோ த³தி⁴மத்⁴வாஜ்யஸம்யுத꞉ ।
மது⁴பர்கோ மயாநீத꞉ பூஜார்த²ம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ மது⁴பர்கம் ஸமர்பயாமி ।

பஞ்சாம்ருதஸ்நாநம் –
பஞ்சாம்ருதம் மயாநீதம் பயோத³தி⁴க்⁴ருதம் மது⁴ ।
ஶர்கரயா ஸமாயுக்தம் ஸ்நாநார்த²ம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ பஞ்சாம்ருதஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।

ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் –
க³ங்கா³ ஸரஸ்வதீ ரேவா காவேரீ நர்மதா³ ஜலை꞉ ।
ஸ்நாபிதாஸி மயா தே³வி ததா² ஶாந்தம் குருஷ்வ மே ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
பட்டயுக்³மம் மயா த³த்தம் கஞ்சுகேந ஸமந்விதம் ।
பரிதே⁴ஹி க்ருபாம் க்ருத்வா மாதர்து³ர்கா³ர்திநாஶிநீ ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

ஸௌபா⁴க்³ய ஸூத்ரம் –
ஸௌபா⁴க்³ய ஸூத்ரம் வரதே³ ஸுவர்ணமணிஸம்யுதம் ।
கண்டே² ப³த்⁴நாமி தே³வேஶி ஸௌபா⁴க்³யம் தே³ஹி மே ஸதா³ ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ ஸௌபா⁴க்³ய ஸூத்ரம் ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம் –
ஶ்ரீக²ண்ட³ம் சந்த³நம் தி³வ்யம் க³ந்தா⁴ட்⁴யம் ஸுமநோஹரம் ।
விளேபநம் ஸுரஶ்ரேஷ்டே² சந்த³நம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ ஶ்ரீக³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।

அக்ஷதாந் –
அக்ஷதாந் த⁴வளாகாராந் ஶாலீயாந் தண்டு³லாந் ஶுபா⁴ந் ।
அக்ஷதாநி மயா த³த்தம் ப்ரீத்யர்த²ம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ அக்ஷதாந் ஸமர்பயாமி ।

ஹரித்³ராசூர்ணம் –
ஹரித்³ராரஞ்ஜிதே தே³வி ஸுக²ஸௌபா⁴க்³யதா³யிநி ।
தஸ்மாத் த்வாம் பூஜயாம்யத்ர ஸுக²ம் ஶாந்திம் ப்ரயச்ச² மே ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ ஹரித்³ரா சூர்ணம் ஸமர்பயாமி ।

குங்கும விளேபநம் –
குங்குமம் காமத³ம் தி³வ்யம் காமிநீகாமஸம்ப⁴வம் ।
குங்குமேநார்சிதா தே³வீ குங்குமம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ குங்கும விளேபநம் ஸமர்பயாமி ।

ஸிந்தூ³ரம் –
ஸிந்தூ³ரமருணாபா⁴ஸம் ஜபாகுஸுமஸந்நிப⁴ம் ।
அர்பிதம் தே மயா ப⁴க்த்யா ப்ரஸீத³ பரமேஶ்வரி ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ ஸிந்தூ³ரம் ஸமர்பயாமி ।

கஜ்ஜலம் –
சக்ஷுர்ப்⁴யாம் கஜ்ஜலம் ரம்யம் ஸுப⁴கே³ ஶாந்திகாரகம் ।
கர்பூரஜ்யோதிஸமுத்பந்நம் க்³ருஹாண ஜக³த³ம்பி³கே ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ நேத்ராயோ꞉ கஜ்ஜலம் ஸமர்பயாமி ।

ஆபூ⁴ஷணம் –
ஹாரகங்கணகேயூரமேக²லாகுண்ட³லாதி³பி⁴꞉ ।
ரத்நாட்⁴யம் ஹீரகோபேதம் பூ⁴ஷணம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ நாநாவித⁴ ஆபூ⁴ஷணாநி ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பாணி –
மால்யாதி³ ச ஸுக³ந்தீ⁴நி மாலத்யாதீ³நி சாம்பி³கே ।
மயாஹ்ருதாநி புஷ்பாணி ப்ரதிக்³ருஹ்ணீஷ்வ ஶாங்கரீ ॥

ஓம் ஶ்ரீம் கௌ³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் பத்³மாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் ஶச்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் மேதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் ஸாவித்ரை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் விஜயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் ஜயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் தே³வஸேநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் ஸ்வதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் ஸ்வாஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் லோகமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் த்⁴ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் புஷ்ட்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் துஷ்ட்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் ஆத்மந꞉ குலதே³வதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் ப்³ராஹ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் மாஹேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் கௌமார்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் வைஷ்ணவ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் வாராஹ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் இந்த்³ராண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் சாமுண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் மஹாகௌ³ர்யை நம꞉ ।
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ நாநாவித⁴ பரிமள பத்ரபுஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

தூ⁴பம் –
வநஸ்பதிரஸோத்³பூ⁴தோ க³ந்தா⁴ட்⁴யோ க³ந்த⁴ உத்தம꞉ ।
ஆக்⁴ரேய꞉ ஸர்வதே³வாநாம் தூ⁴போ(அ)யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।

தீ³பம் –
ஶ்வேதார்த்³ரவர்தி ஸம்யுக்தம் கோ³க்⁴ருதேந ஸமந்விதம் ।
தீ³பம் க்³ருஹாண ஶர்வாணி ப⁴க்தாநாம் ஜ்ஞாநதா³யிநி ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
தூ⁴பதீ³பாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

நைவேத்³யம் –
அந்நம் சதுர்வித⁴ம் ஸ்வாது³ ரஸை꞉ ஷட்³பி⁴꞉ ஸமந்விதம் ।
மயா நிவேதி³தம் துப்⁴யம் நைவேத்³யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॑ஸ்ஸுவ॑꞉ । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே॓ண்ய॒ம் ।
ப⁴॒ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோந॑꞉ ப்ரசோ॒த³யா॓த் ॥
ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி
(ஸாயங்காலே – ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அ॒ம்ரு॒தோ॒ப॒ஸ்தர॑ணமஸி ।
ஓம் ப்ரா॒ணாய॒ ஸ்வாஹா॓ । ஓம் அ॒பா॒நாய॒ ஸ்வாஹா॓ ।
ஓம் வ்யா॒நாய॒ ஸ்வாஹா॓ । ஓம் உ॒தா³॒நாய॒ ஸ்வாஹா॓ ।
ஓம் ஸ॒மா॒நாய॒ ஸ்வாஹா॓ ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி ।
அ॒ம்ரு॒தா॒பி॒தா⁴॒நம॑ஸி । உத்தராபோஶநம் ஸமர்பயாமி ।
ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி ।
ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

ருதுப²லம் –
இத³ம் ப²லம் மயா தே³வி ஸ்தா²பிதம் புரதஸ்தவ ।
தேந மே ஸப²லாவாப்திர்ப⁴வேஜ்ஜந்மநி ஜந்மநி ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ ருதுப²லாநி ஸமர்பயாமி ।

தாம்பூ³லம் –
பூகீ³ப²லம் மஹத்³தி³வ்யம் நாக³வல்லீத³ளைர்யுதம் ।
ஏலாலவங்க³ஸம்யுக்தம் தாம்பூ³லம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

த³க்ஷிணா –
ஹிரண்யக³ர்ப⁴ க³ர்ப⁴ஸ்த²ம் ஹேமபீ³ஜம் விபா⁴வஸோ꞉ ।
அநந்தபுண்யப²லத³மதஶ்ஶாந்திம் ப்ரயச்ச² மே ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ ஸுவர்ணபுஷ்ப த³க்ஷிணாதீ³ந் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம் –
கத³ளீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தம் கர்பூரம் து ப்ரதீ³பிதம் ।
ஆரார்திகமஹம் குர்வே பஶ்யமாம் வரதா³ ப⁴வ ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ தி³வ்யகர்பூர மங்க³ள நீராஜநம் ஸமர்பயாமி ।
ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி । நமஸ்கரோமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் –
புஷ்பாஞ்ஜலி க்³ருஹாணேத³மிஷ்டஸௌபா⁴க்³யதா³யிநி ।
ஶ்ருதி ஸ்ம்ருதிபுராணாதி³ ஸர்வவித்³யா ஸ்வரூபிணி ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ மந்த்ரபுஷ்பாஞ்ஜலிம் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரத³க்ஷிணா –
யாநி காநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச ।
தாநி தாநி விநஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ॥
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ꞉ ।
த்ராஹி மாம் க்ருபயா தே³வி ஶரணாக³தவத்ஸலே ॥
அந்யதா² ஶரணம் நாஸி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்யபா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ மஹேஶ்வரீ ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ ஆத்மப்ரத³க்ஷிண த்ரயம் ஸமர்பயாமி ।

நமஸ்காரம் –
யா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தேஷு மாத்ருரூபேண ஸம்ஸ்தி²தா ।
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ நமஸ்காராந் ஸமர்பயாமி ।

க்ஷமா யாசநா –
ஆவாஹநம் ந ஜாநாமி ந ஜாநாமி விஸர்ஜநம் ।
பூஜாவிதி⁴ம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரி ॥
ஸாது⁴வா(அ)ஸாது⁴வா கர்ம யத்³யதா³சரிதம் மயா ।
தத்ஸர்வம் க்ருபயா தே³வி க்³ருஹாணாராத⁴நம் மம ॥
ஜ்ஞாநதோ(அ)ஜ்ஞாநதோ வா(அ)பி யந்மயா(ஆ)சரிதம் ஶிவே ।
தவ க்ருத்யமிதி ஜ்ஞாத்வா க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரி ॥
அபராத⁴ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தே(அ)ஹர்நிஶம் மயா ।
த³ஸோ(அ)யமிதி மாம் மத்வா க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரி ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ க்ஷமாயாசநாம் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரஸந்நார்க்⁴யம் –
ஹிமவத்³பூ⁴த⁴ரஸுதே கௌ³ரி சந்த்³ரவராநநே ।
க்³ருஹாணார்க்⁴யம் மயாத³த்தம் ஸம்பத்³கௌ³ரி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ குங்குமபுஷ்பாக்ஷத ஸஹித ப்ரஸந்நார்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரார்த²நா –
ஸர்வமங்க³ள மாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே கௌ³ரி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
புத்ராந் தே³ஹி த⁴நம் தே³ஹி ஸௌபா⁴க்³யம் தே³ஹி ஸுவ்ரதே ।
அந்யாம்ஶ்ச ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தே³ஹீ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ப்ராத꞉ ப்ரப்⁴ருதி ஸாயாந்தம் ஸாயாதி³ ப்ராதரம் தத꞉ ।
யத்கரோமி ஜக³த்³யோநே தத³ஸ்து தவபூஜநம் ॥
ஶ்ரீ மஹாகௌ³ரீ தே³வதாயை நம꞉ ப்ரார்த²நம் ஸமர்பயாமி ।

புந꞉ பூஜா –
ச²த்ரம் ஆச்சா²த³யாமி । சாமரைர்வீஜயாமி ।
த³ர்பணம் த³ர்ஶயாமி । கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி । வாத்³யம் கோ⁴ஷயாமி ।
ஆந்தோ³ளிகாமாரோபயாமி । அஶ்வாநாரோபயாமி ।
க³ஜாநாரோபயாமி ।
ஸமஸ்த ராஜோபசார தே³வோபசார ப⁴க்த்யுபசார ஶக்த்யுபசார பூஜாம் ஸமர்பயாமி ।

ஸமர்பணம் –
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் ஸுரேஶ்வரி ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வி பரிபூர்ணம் தத³ஸ்து மே ॥
அநயா த்⁴யாநாவஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜயா ப⁴க³வதீ ஸர்வதே³வாத்மிகா ஶ்ரீமஹாகௌ³ரீ ஸுப்ரீதா ஸுப்ரஸந்நா வரதா³ ப⁴வது ॥

உத்³வாஸநம் –
யாந்துதே³வக³ணா꞉ ஸர்வே பூஜாமாதா³ய மாமகீம் ।
இஷ்டகாமஸம்ருத்³த்⁴யர்த²ம் புநராக³மநாய ச ॥
ஶ்ரீமஹாகௌ³ரீம் யதா²ஸ்தா²நமுத்³வாஸயாமி ।
ஶோப⁴நார்த²ம் புநராக³மநாய ச ॥

ஸர்வம் ஶ்ரீமஹாகௌ³ரீ தே³வதா சரணாரவிந்தா³ர்பணமஸ்து ।

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed