Category: Vividha – விவித

Vairagya Panchakam – வைராக்³யபஞ்சகம்

க்ஷோணீ கோண ஶதாம்ஶ பாலன கலா து³ர்வார க³ர்வானல- க்ஷுப்⁴யத்க்ஷுத்³ர நரேந்த்³ர சாடு ரசனா த⁴ன்யான் ந மன்யாமஹே | தே³வம் ஸேவிதுமேவ நிஶ்சினுமஹே யோ(அ)ஸௌ த³யாளு꞉ புரா தா³னா முஷ்டிமுசே குசேல...

Vignana Nauka Ashtakam – விஜ்ஞானநௌகாஷ்டகம்

தபோயஜ்ஞதா³னாதி³பி⁴ஶ்ஶுத்³த⁴பு³த்³தி⁴- ர்விரக்தோக்³ரஜாதி꞉ பரே துச்ச² பு³த்³த்⁴யா | பரித்யஜ்ய ஸர்வம் யதா³ப்னோதி தத்த்வம் பரம் ப்³ரஹ்ம நித்யம் ததே³வாஹமஸ்மி || 1 || த³யாளும் கு³ரும் ப்³ரஹ்மனிஷ்ட²ம் ப்ரஶாந்தம் ஸமாராத்⁴ய ப⁴க்த்யா விசார்ய...

Sri Vishwakarma Stuti – ஶ்ரீ விஶ்வகர்ம ஸ்துதி꞉

பஞ்சவக்த்ரம் ஜடாஜூடம் பஞ்சாத³ஶவிலோசனம் | ஸத்³யோஜாதானநம் ஶ்வேதம் வாமதே³வம் து க்ருஷ்ணகம் || 1 அகோ⁴ரம் ரக்தவர்ணம் தத்புருஷம் பீதவர்ணகம் | ஈஶானம் ஶ்யாமவர்ணம் ச ஶரீரம் ஹேமவர்ணகம் || 2 த³ஶபா³ஹும்...

Ratna dwayam – ரத்னத்³வயம்

ந மே(அ)ஸ்தி தே³ஹேந்த்³ரியபு³த்³தி⁴யோகோ³ ந புண்யலேஶோ(அ)பி ந பாபலேஶ꞉ | க்ஷுதா⁴பிபாஸாதி³ ஷடூ³ர்மிதூ³ர꞉ ஸதா³ விமுக்தோ(அ)ஸ்மி சிதே³வ கேவல꞉ || 1 அபாணிபாதோ³(அ)ஹமவாக³சக்ஷு- ரப்ராண ஏவாஸ்ம்யமனாஹ்யபு³த்³தி⁴꞉ | வ்யோமேவ பூர்ணோ(அ)ஸ்மி வினிர்மலோ(அ)ஸ்மி ஸதை³கரூபோ(அ)ஸ்மி...

Maya Panchakam – மாயா பஞ்சகம்

நிருபமனித்யனிரம்ஶகே(அ)ப்யக²ண்டே³ – மயி சிதி ஸர்வவிகல்பனாதி³ஶூன்யே | க⁴டயதி ஜக³தீ³ஶஜீவபே⁴த³ம் – த்வக⁴டிதக⁴டனாபடீயஸீ மாயா || 1 || ஶ்ருதிஶதனிக³மாந்தஶோத⁴கான- ப்யஹஹ த⁴னாதி³னித³ர்ஶனேன ஸத்³ய꞉ | கலுஷயதி சதுஷ்பதா³த்³யபி⁴ன்னா- நக⁴டிதக⁴டனாபடீயஸீ மாயா ||...

Manisha Panchakam – மனீஷாபஞ்சகம்

ஸத்யாசார்யஸ்ய க³மனே கதா³சின்முக்திதா³யகம் | காஶீக்ஷேத்ரம்ப்ரதி ஸஹ கௌ³ர்யா மார்கே³ து ஶங்கரம் || அந்த்யவேஷத⁴ரம் த்³ருஷ்ட்வா க³ச்ச²க³ச்சே²தி சாப்³ரவீத் | ஶங்கரஸ்ஸோ(அ)பி சண்டா³ல꞉ தம் புன꞉ ப்ராஹ ஶங்கரம் || அன்னமாயாத³ன்னமயமத²வாசைதன்யமேவ...

Brahma Jnanavali Mala – ப்³ரஹ்மஜ்ஞானாவளீமாலா

ஸக்ருச்ச்²ரவணமாத்ரேண ப்³ரஹ்மஜ்ஞானம் யதோ ப⁴வேத் | ப்³ரஹ்மஜ்ஞானாவளீமாலா ஸர்வேஷாம் மோக்ஷஸித்³த⁴யே || 1 || அஸங்கோ³(அ)ஹமஸங்கோ³(அ)ஹமஸங்கோ³(அ)ஹம் புன꞉ புன꞉ | ஸச்சிதா³னந்த³ரூபோ(அ)ஹமஹமேவாஹமவ்யய꞉ || 2 || நித்யஶுத்³த⁴விமுக்தோ(அ)ஹம் நிராகாரோ(அ)ஹமவ்யய꞉ | பூ⁴மானந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஹமஹமேவாஹமவ்யய꞉ ||...

Parama Advaitham – பரமாத்³வைதம்

நிர்விகாராம் நிராகாரம் நிரஞ்ஜனமனாமயம் | ஆத்³யந்தரஹிரம் பூர்ணம் ப்³ரஹ்மைவாஹம் ந ஸம்ஶய꞉ || 1 || நிஷ்களங்கம் நிராபா⁴ஸம் த்ரிபரிச்சே²த³வர்ஜிதம் | ஆனந்த³மஜமவ்யக்தம் ப்³ரஹ்மைவாஹம் ந ஸம்ஶய꞉ || 2 || நிர்விஶேஷம்...

Nirguna Manasa Puja – நிர்கு³ண மானஸ பூஜா

ஶிஷ்ய உவாச – அக²ண்டே³ ஸச்சிதா³னந்தே³ நிர்விகல்பைகரூபிணி | ஸ்தி²தே(அ)த்³விதீயபா⁴வே(அ)பி கத²ம் பூஜா விதீ⁴யதே || 1 || பூர்ணஸ்யாவாஹனம் குத்ர ஸர்வாதா⁴ரஸ்ய சாஸனம் | ஸ்வச்ச²ஸ்ய பாத்³யமர்க்⁴யம் ச ஶுத்³த⁴ஸ்யாசமனம் குத꞉...

Nirvana Shatkam – நிர்வாணஷட்கம்

மனோபு³த்³த்⁴யஹங்காரசித்தானி நாஹம் ந ஶ்ரோத்ரம் ந ஜிஹ்வா ந ச க்⁴ராணனேத்ரே ந ச வ்யோம பூ⁴மிர்ன தேஜோ ந வாயு- -ஶ்சிதா³னந்த³ரூப꞉ ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம் || 1 || ந ச...

error: Not allowed