Balakanda Sarga 40 – பா³லகாண்ட³ சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (40)


॥ கபிலத³ர்ஶநம் ॥

தே³வதாநாம் வச꞉ ஶ்ருத்வா ப⁴க³வாந் வை பிதாமஹ꞉ ।
ப்ரத்யுவாச ஸுஸந்த்ரஸ்தாந்க்ருதாந்தப³லமோஹிதாந் ॥ 1 ॥

யஸ்யேயம் வஸுதா⁴ க்ருத்ஸ்நா வாஸுதே³வஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
[* மஹிஷீ மாத⁴வஸ்யைஷா ஸ ஏஷ ப⁴க³வாந் ப்ரபு⁴꞉ । *]
காபிலம் ரூபமாஸ்தா²ய தா⁴ரயத்யநிஶம் த⁴ராம் ॥ 2 ॥

தஸ்ய கோபாக்³நிநா த³க்³தா⁴ ப⁴விஷ்யந்தி ந்ருபாத்மஜா꞉ ।
ப்ருதி²வ்யாஶ்சாபி நிர்பே⁴தோ³ த்³ருஷ்ட ஏவ ஸநாதந꞉ ॥ 3 ॥

ஸக³ரஸ்ய ச புத்ராணாம் விநாஶோ(அ)தீ³ர்க⁴ஜீவிநாம் ।
பிதாமஹவச꞉ ஶ்ருத்வா த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத³ரிந்த³ம ॥ 4 ॥

தே³வா꞉ பரமஸம்ஹ்ருஷ்டா꞉ புநர்ஜக்³முர்யதா²க³தம் ।
ஸக³ரஸ்ய ச புத்ராணாம் ப்ராது³ராஸீந்மஹாத்மநாம் ॥ 5 ॥

ப்ருதி²வ்யாம் பி⁴த்³யமாநாயாம் நிர்கா⁴தஸமநி꞉ஸ்வந꞉ ।
ததோ பி⁴த்த்வா மஹீம் க்ருத்ஸ்நாம் க்ருத்வா சாபி⁴ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 6 ॥

ஸஹிதா꞉ ஸாக³ரா꞉ ஸர்வே பிதரம் வாக்யமப்³ருவந் ।
பரிக்ராந்தா மஹீ ஸர்வா ஸத்த்வவந்தஶ்ச ஸூதி³தா꞉ ॥ 7 ॥

தே³வதா³நவரக்ஷாம்ஸி பிஶாசோரக³கிந்நரா꞉ । [பந்நகா³꞉]
ந ச பஶ்யாமஹே(அ)ஶ்வம் தமஶ்வஹர்தாரமேவ ச ॥ 8 ॥

கிம் கரிஷ்யாம ப⁴த்³ரம் தே பு³த்³தி⁴ரத்ர விசார்யதாம் ।
தேஷாம் தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா புத்ராணாம் ராஜஸத்தம꞉ ॥ 9 ॥

ஸமந்யுரப்³ரவீத்³வாக்யம் ஸக³ரோ ரகு⁴நந்த³ந ।
பூ⁴ய꞉ க²நத ப⁴த்³ரம் வோ நித்³பி⁴த்³ய வஸுதா⁴தலம் ॥ 10 ॥

அஶ்வஹர்தாரமாஸாத்³ய க்ருதார்தா²ஶ்ச நிவர்தத² ।
பிதுர்வசநமாஸ்தா²ய ஸக³ரஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 11 ॥

ஷஷ்டி꞉ புத்ரஸஹஸ்ராணி ரஸாதலமபி⁴த்³ரவந் ।
க²ந்யமாநே ததஸ்தஸ்மிந்த³த்³ருஶு꞉ பர்வதோபமம் ॥ 12 ॥

தி³ஶாக³ஜம் விரூபாக்ஷம் தா⁴ரயந்தம் மஹீதலம் ।
ஸபர்வதவநாம் க்ருத்ஸ்நாம் ப்ருதி²வீம் ரகு⁴நந்த³ந ॥ 13 ॥

ஶிரஸா தா⁴ரயாமாஸ விரூபாக்ஷோ மஹாக³ஜ꞉ ।
யதா³ பர்வணி காகுத்ஸ்த² விஶ்ரமார்த²ம் மஹாக³ஜ꞉ ॥ 14 ॥

கே²தா³ச்சாலயதே ஶீர்ஷம் பூ⁴மிகம்பஸ்ததா³ ப⁴வேத் ।
தம் தே ப்ரத³க்ஷிணம் க்ருத்வா தி³ஶாபாலம் மஹாக³ஜம் ॥ 15 ॥

மாநயந்தோ ஹி தே ராம ஜக்³முர்பி⁴த்வா ரஸாதலம் ।
தத꞉ பூர்வாம் தி³ஶம் பி⁴த்வா த³க்ஷிணாம் பி³பி⁴து³꞉ புந꞉ ॥ 16 ॥

த³க்ஷிணஸ்யாமபி தி³ஶி த³த்³ருஶுஸ்தே மஹாக³ஜம் ।
மஹாபத்³மம் மஹாத்மாநம் ஸுமஹாபர்வதோபமம் ॥ 17 ॥

ஶிரஸா தா⁴ரயந்தம் தே விஸ்மயம் ஜக்³முருத்தமம் ।
தத꞉ ப்ரத³க்ஷிணம் க்ருத்வா ஸக³ரஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 18 ॥

ஷஷ்டி꞉ புத்ரஸஹஸ்ராணி பஶ்சிமாம் பி³பி⁴து³ர்தி³ஶம் ।
பஶ்சிமாயாமபி தி³ஶி மஹாந்தமசலோபமம் ॥ 19 ॥

தி³ஶாக³ஜம் ஸௌமநஸம் த³த்³ருஶுஸ்தே மஹாப³லா꞉ ।
தம் தே ப்ரத³க்ஷிணம் க்ருத்வா ப்ருஷ்ட்வா சாபி நிராமயம் ॥ 20 ॥

க²நந்த꞉ ஸமுபக்ராந்தா தி³ஶம் ஹைமவதீம் தத꞉ ।
உத்தரஸ்யாம் ரகு⁴ஶ்ரேஷ்ட² த³த்³ருஶுர்ஹிமபாண்டு³ரம் ॥ 21 ॥

ப⁴த்³ரம் ப⁴த்³ரேண வபுஷா தா⁴ரயந்தம் மஹீமிமாம் ।
ஸமாலப்⁴ய தத꞉ ஸர்வே க்ருத்வா சைநம் ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 22 ॥

ஷஷ்டி꞉ புத்ரஸஹஸ்ராணி பி³பி⁴து³ர்வஸுதா⁴தலம் ।
தத꞉ ப்ராகு³த்தராம் க³த்வா ஸாக³ரா꞉ ப்ரதி²தாம் தி³ஶம் ॥ 23 ॥

ரோஷாத³ப்⁴யக²நந்ஸர்வே ப்ருதி²வீம் ஸக³ராத்மஜா꞉ ।
தே து ஸர்வே மஹத்மாநோ பி⁴மவேகா³ மஹப³லா꞉ ॥ 24 ॥

த³த்³ருஶு꞉ கபிலம் தத்ர வாஸுதே³வம் ஸநாதநம் ।
ஹயம் ச தஸ்ய தே³வஸ்ய சரந்தமவிதூ³ரத꞉ ॥ 25 ॥

ப்ரஹர்ஷமதுலம் ப்ராப்தா꞉ ஸர்வே தே ரகு⁴நந்த³ந ।
தே தம் ஹயஹரம் ஜ்ஞாத்வா க்ரோத⁴பர்யாகுலேக்ஷணா꞉ ॥ 26 ॥

க²நித்ரளாங்க³ளத⁴ரா நாநாவ்ருக்ஷஶிலாத⁴ரா꞉ ।
அப்⁴யதா⁴வந்த ஸங்க்ருத்³தா⁴ஸ்திஷ்ட² திஷ்டே²தி சாப்³ருவந் ॥ 27 ॥

அஸ்மாகம் த்வம் ஹி துரக³ம் யஜ்ஞீயம் ஹ்ருதவாநஸி ।
து³ர்மேத⁴ஸ்த்வம் ஹி ஸம்ப்ராப்தாந்வித்³தி⁴ ந꞉ ஸக³ராத்மஜாந் ॥ 28 ॥

ஶ்ருத்வா து வசநம் தேஷாம் கபிலோ ரகு⁴நந்த³ந ।
ரோஷேண மஹதாவிஷ்டோ ஹுங்காரமகரோத்ததா³ ॥ 29 ॥

ததஸ்தேநாப்ரமேயேண கபிலேந மஹாத்மநா ।
ப⁴ஸ்மராஶீக்ருதா꞉ ஸர்வே காகுத்ஸ்த² ஸக³ராத்மஜா꞉ ॥ 30 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 40 ॥

பா³லகாண்ட³ ஏகசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (41) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: