Ayodhya Kanda Sarga 42 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³விசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (42)


॥ த³ஶரதா²க்ரந்த³꞉ ॥

யாவத்து நிர்யதஸ்தஸ்ய ரஜோரூபமத்³ருஶ்யத ।
நைவேக்ஷ்வாகுவரஸ்தாவத்ஸஞ்ஜஹாராத்மசக்ஷுஷீ ॥ 1 ॥

யாவத்³ராஜா ப்ரியம் புத்ரம் பஶ்யத்யத்யந்ததா⁴ர்மிகம் ।
தாவத்³வ்யவர்த⁴தேவாஸ்ய த⁴ரண்யாம் புத்ரத³ர்ஶநே ॥ 2 ॥

ந பஶ்யதி ரஜோ(அ)ப்யஸ்ய யதா³ ராமஸ்ய பூ⁴மிப꞉ ।
ததா³(அ)ர்தஶ்ச விஷண்ணஶ்ச பபாத த⁴ரணீதலே ॥ 3 ॥

தஸ்ய த³க்ஷிணமந்வாகா³த்கௌஸல்யா பா³ஹுமங்க³நா ।
வாமம் சாஸ்யாந்வகா³த்பார்ஶ்வம் கைகேயீ ப⁴ரதப்ரியா ॥ 4 ॥

தாம் நயேந ச ஸம்பந்நோ த⁴ர்மேண விநயேந ச ।
உவாச ராஜா கைகேயீம் ஸமீக்ஷ்ய வ்யதி²தேந்த்³ரிய꞉ ॥ 5 ॥

கைகேயி மா மமாங்கா³நி ஸ்ப்ராக்ஷீஸ்த்வம் து³ஷ்டசாரிணீ ।
ந ஹி த்வாம் த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி ந பா⁴ர்யா ந ச பா³ந்த⁴வீ ॥ 6 ॥

யே ச த்வாமநுஜீவந்தி நாஹம் தேஷாம் ந தே மம ।
கேவலார்த²பராம் ஹி த்வாம் த்யக்தத⁴ர்மாம் த்யஜாம்யஹம் ॥ 7 ॥

அக்³ருஹ்ணாம் யச்ச தே பாணிமக்³நிம் பர்யணயம் ச யத் ।
அநுஜாநாமி தத்ஸர்வமஸ்மிந் லோகே பரத்ர ச ॥ 8 ॥

ப⁴ரதஶ்சேத்ப்ரதீத꞉ ஸ்யாத்³ராஜ்யம் ப்ராப்யேத³மவ்யயம் ।
யந்மே ஸ த³த்³யாத்பித்ரர்த²ம் மாமாம் தத்³த³த்தமாக³மத் ॥ 9 ॥

அத² ரேணுஸமுத்⁴வஸ்தம் தமுத்தா²ப்ய நராதி⁴பம் ।
ந்யவர்தத ததா³ தே³வீ கௌஸல்யா ஶோககர்ஶிதா ॥ 10 ॥

ஹத்வேவ ப்³ராஹ்மணம் காமாத்ஸ்ப்ருஷ்ட்வா(அ)க்³நிமிவ பாணிநா ।
அந்வதப்யத த⁴ர்மாத்மா புத்ரம் ஸஞ்சிந்த்ய தாபஸம் ॥ 11 ॥

நிவ்ருத்யைவ நிவ்ருத்யைவ ஸீத³தோ ரத²வர்த்மஸு ।
ராஜ்ஞோ நாதிப³பௌ⁴ ரூபம் க்³ரஸ்தஸ்யாம்ஶுமதோ யதா² ॥ 12 ॥

விளலாப ச து³꞉கா²ர்த꞉ ப்ரியம் புத்ரமநுஸ்மரந் ।
நக³ராந்தமநுப்ராப்தம் பு³த்³த்⁴வா புத்ரமதா²ப்³ரவீத் ॥ 13 ॥

வாஹநாநாம் ச முக்²யாநாம் வஹதாம் தம் மமாத்மஜம் ।
பதா³நி பதி² த்³ருஶ்யந்தே ஸ மஹாத்மா ந த்³ருஶ்யதே ॥ 14 ॥

ய꞉ ஸுகே²ஷூஷதா⁴நேஷு ஶேதே சந்த³நரூஷித꞉ ।
வீஜ்யமாநோ மஹார்ஹாபி⁴꞉ ஸ்த்ரீபி⁴ர்மம ஸுதோத்தம꞉ ॥ 15 ॥

ஸ நூநம் க்வசிதே³வாத்³ய வ்ருக்ஷமூலமுபாஶ்ரித꞉ ।
காஷ்ட²ம் வா யதி³ வா(அ)ஶ்மாநமுபதா⁴ய ஶயிஷ்யதே ॥ 16 ॥

உத்தா²ஸ்யதி ச மேதி³ந்யா꞉ க்ருபண꞉ பாம்ஸுகுண்டி²த꞉ ।
விநிஶ்ஶ்வஸந்ப்ரஸ்ரவணாத்கரேணூநாமிவர்ஷப⁴꞉ ॥ 17 ॥

த்³ரக்ஷ்யந்தி நூநம் புருஷா꞉ தீ³ர்க⁴பா³ஹும் வநேசரா꞉ ।
ராமமுத்தா²ய க³ச்ச²ந்தம் லோகநாத²மநாத²வத் ॥ 18 ॥

ஸா நூநம் ஜநகஸ்யேஷ்டா ஸுதா ஸுக²ஸதோ³சிதா ।
கண்டகாக்ரமணக்ராந்தா வநமத்³ய க³மிஷ்யதி ॥ 19 ॥

அநபி⁴ஜ்ஞா வநாநாம் ஸா நூநம் ப⁴யமுபைஷ்யதி ।
ஶ்வாபதா³நர்தி⁴தம் ஶ்ருத்வா க³ம்பீ⁴ரம் ரோமஹர்ஷணம் ॥ 20 ॥

ஸகாமா ப⁴வகைகேயி வித⁴வா ராஜ்யமாவஸ ।
ந ஹி தம் புருஷவ்யாக்⁴ரம் விநா ஜீவிதுமுத்ஸஹே ॥ 21 ॥

இத்யேவம் விளபந்ராஜா ஜநௌகே⁴நாபி⁴ஸம்வ்ருத꞉ ।
அபஸ்நாத இவாரிஷ்டம் ப்ரவிவேஶ புரோத்தமம் ॥ 22 ॥

ஶூந்யசத்வரவேஶ்மாந்தாம் ஸம்வ்ருதாபணதே³வதாம் ।
க்லாந்தது³ர்ப³லது³꞉கா²ர்தாம் நாத்யாகீர்ணமஹாபதா²ம் ॥ 23 ॥

தாமவேக்ஷ்ய புரீம் ஸர்வாம் ராமமேவாநுசிந்தயந் ।
விளபந்ப்ராவிஶத்³ராஜா க்³ருஹம் ஸூர்ய இவாம்பு³த³ம் ॥ 24 ॥

மஹாஹ்ரத³மிவாக்ஷோப்⁴யம் ஸுபர்ணேந ஹ்ருதோரக³ம் ।
ராமேண ரஹிதம் வேஶ்ம வைதே³ஹ்யா லக்ஷ்மணேந ச ॥ 25 ॥

அத² க³த்³க³த³ஶப்³த³ஸ்து விளபந்மநுஜாதி⁴ப꞉ ।
உவாச ம்ருது³மந்தா³ர்த²ம் வசநம் தீ³நமஸ்வரம் ॥ 26 ॥

கௌஸல்யாயாம் க்³ருஹம் ஶீக்⁴ரம் ராமமாதுர்நயந்து மாம் ।
ந ஹ்யந்யத்ர மமாஶ்வாஸோ ஹ்ருத³யஸ்ய ப⁴விஷ்யதி ॥ 27 ॥

இதி ப்³ருவந்தம் ராஜாநமநயந்த்³வாரத³ர்ஶிந꞉ ।
கௌஸல்யாயா க்³ருஹம் தத்ர ந்யவேஶ்யத விநீதவத் ॥ 28 ॥

ததஸ்தஸ்ய ப்ரவிஷ்டஸ்ய கௌஸல்யாயா நிவேஶநம் ।
அதி⁴ருஹ்யாபி ஶயநம் ப³பூ⁴வ லுலிதம் மந꞉ ॥ 29 ॥

புத்ரத்³வயவிஹீநம் ச ஸ்நுஷயா(அ)பி விவர்ஜிதம் ।
அபஶ்யத்³ப⁴வநம் ராஜா நஷ்டசந்த்³ரமிவாம்ப³ரம் ॥ 30 ॥

தச்ச த்³ருஷ்ட்வா மஹாராஜோ பு⁴ஜமுத்³யம்ய வீர்யவாந் ।
உச்சை꞉ஸ்வரேண சுக்ரோஶ ஹாராக⁴வ ஜஹாஸி மாம் ॥ 31 ॥

ஸுகி²தா ப³த தம் காலம் ஜீவிஷ்யந்தி நரோத்தமா꞉ ।
பரிஷ்வஜந்தோ யே ராமம் த்³ரக்ஷ்யந்தி புநராக³தம் ॥ 32 ॥

அத² ராத்ர்யாம் ப்ரபந்நாயாம் காலராத்ர்யாமிவாத்மந꞉ ।
அர்த⁴ராத்ரே த³ஶரத²꞉ கௌஸல்யாமித³மப்³ரவீத் ॥ 33 ॥

ராமம் மே(அ)நுக³தா த்³ருஷ்டிரத்³யாபி ந நிவர்ததே ।
ந த்வா பஶ்யாமி கௌஸல்யே ஸாது⁴மாம் பாணிநா ஸ்ப்ருஶ ॥ 34 ॥

தம் ராமமேவாநுவிசிந்தயந்தம்
ஸமீக்ஷ்ய தே³வீ ஶயநே நரேந்த்³ரம் ।
உபோபவிஶ்யாதி⁴கமார்தரூபா
விநிஶ்வஸந்தீ விளலாப க்ருச்ச்²ரம் ॥ 35 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³விசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 42 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரிசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (43) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed