Aranya Kanda Sarga 15 – அரண்யகாண்ட³ பஞ்சத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (15)


॥ பஞ்சவடீபர்ணஶாலா ॥

தத꞉ பஞ்சவடீம் க³த்வா நாநாவ்யாளம்ருகா³யுதாம் ।
உவாச ப்⁴ராதரம் ராம꞉ ஸௌமித்ரிம் தீ³ப்ததேஜஸம் ॥ 1 ॥

ஆக³தா꞉ ஸ்ம யதோ²த்³தி³ஷ்டமமும் தே³ஶம் மஹர்ஷிணா ।
அயம் பஞ்சவடீதே³ஶ꞉ ஸௌம்ய புஷ்பிதபாத³ப꞉ ॥ 2 ॥

ஸர்வதஶ்சார்யதாம் த்³ருஷ்டி꞉ காநநே நிபுணோ ஹ்யஸி ।
ஆஶ்ரம꞉ கதரஸ்மிந்நோ தே³ஶே ப⁴வதி ஸம்மத꞉ ॥ 3 ॥

ரமதே யத்ர வைதே³ஹீ த்வமஹம் சைவ லக்ஷ்மண ।
தாத்³ருஶோ த்³ருஶ்யாதாம் தே³ஶ꞉ ஸந்நிக்ருஷ்டஜலாஶய꞉ ॥ 4 ॥

வநராமண்யகம் யத்ர ஸ்த²லராமண்யகம் ததா² ।
ஸந்நிக்ருஷ்டம் ச யத்ர ஸ்யாத் ஸமித்புஷ்பகுஶோத³கம் ॥ 5 ॥

ஏவமுக்தஸ்து ராமேண லக்ஷ்மண꞉ ஸம்யதாஞ்ஜலி꞉ ।
ஸீதாஸமக்ஷம் காகுத்ஸ்த²மித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 6 ॥

பரவாநஸ்மி காகுத்ஸ்த² த்வயி வர்ஷஶதம் ஸ்தி²தே ।
ஸ்வயம் து ருசிரே தே³ஶே க்ரியாதாமிதி மாம் வத³ ॥ 7 ॥

ஸுப்ரீதஸ்தேந வாக்யேந லக்ஷ்மணஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
விம்ருஶன் ரோசயாமாஸ தே³ஶம் ஸர்வகு³ணாந்விதம் ॥ 8 ॥

ஸ தம் ருசிரமாக்ரம்ய தே³ஶமாஶ்ரமகர்மணி ।
ஹஸ்தௌ க்³ருஹீத்வா ஹஸ்தேந ராம꞉ ஸௌமித்ரிமப்³ரவீத் ॥ 9 ॥

அயம் தே³ஶ꞉ ஸம꞉ ஶ்ரீமான் புஷ்பிதைஸ்தருபி⁴ர்வ்ருத꞉ ।
இஹாஶ்ரமபத³ம் ஸௌம்ய யதா²வத்கர்துமர்ஹஸி ॥ 10 ॥

இயமாதி³த்யஸங்காஶை꞉ பத்³மை꞉ ஸுரபி⁴க³ந்தி⁴பி⁴꞉ ।
அதூ³ரே த்³ருஶ்யதே ரம்யா பத்³மிநீ பத்³மஶோபி⁴தா ॥ 11 ॥

யதா²(ஆ)க்²யாதமக³ஸ்த்யேந முநிநா பா⁴விதாத்மநா ।
இயம் கோ³தா³வரீ ரம்யா புஷ்பிதைஸ்தருபி⁴ர்வ்ருதா ॥ 12 ॥

ஹம்ஸகாரண்ட³வாகீர்ணா சக்ரவாகோபஶோபி⁴தா ।
நாதிதூ³ரேண சாஸந்நே ம்ருக³யூத²நிபீடி³தா꞉ ॥ 13 ॥

மயூரநாதி³தா ரம்யா꞉ ப்ராம்ஶவோ ப³ஹுகந்த³ரா꞉ ।
த்³ருஶ்யந்தே கி³ரய꞉ ஸௌம்ய பு²ல்லைஸ்தருபி⁴ராவ்ருதா꞉ ॥ 14 ॥

ஸௌவர்ணை ராஜதைஸ்தாம்ரைர்தே³ஶே தே³ஶே ச தா⁴துபி⁴꞉ ।
க³வாக்ஷிதா இவாபா⁴ந்தி க³ஜா꞉ பரமப⁴க்திபி⁴꞉ ॥ 15 ॥

ஸாலைஸ்தாலைஸ்தமாலைஶ்ச க²ர்ஜூரபநஸாம்ரகை꞉ ।
நிவாரைஸ்திமிஶைஶ்சைவ புந்நாகை³ஶ்சோபஶோபி⁴தா꞉ ॥ 16 ॥

சூதைரஶோகைஸ்திலகைஶ்சம்பகை꞉ கேதகைரபி ।
புஷ்பகு³ள்மலதோபேதைஸ்தைஸ்தைஸ்தருபி⁴ராவ்ருதா꞉ ॥ 17 ॥

சந்த³நை꞉ ஸ்பந்த³நைர்நீபை꞉ பநஸைர்லிகுசைரபி ।
த⁴வாஶ்வகர்ணக²தி³ரை꞉ ஶமீகிம்ஶுகபாடலை꞉ ॥ 18 ॥

இத³ம் புண்யமித³ம் மேத்⁴யமித³ம் ப³ஹும்ருக³த்³விஜம் ।
இஹ வத்ஸ்யாமி ஸௌமித்ரே ஸார்த⁴மேதேந பக்ஷிணா ॥ 19 ॥

ஏவமுக்தஸ்து ராமேண லக்ஷ்மண꞉ பரவீரஹா ।
அசிரேணாஶ்ரமம் ப்⁴ராதுஶ்சகார ஸுமஹாப³ல꞉ ॥ 20 ॥

பர்ணஶாலாம் ஸுவிபுலாம் தத்ர ஸங்கா⁴தம்ருத்திகாம் ।
ஸுஸ்தம்பா⁴ம் மஸ்கரைர்தீ³ர்கை⁴꞉ க்ருதவம்ஶாம் ஸுஶோப⁴நாம் ॥ 21 ॥

ஶமீஶாகா²பி⁴ராஸ்தீர்ய த்³ருட⁴பாஶாவபாஶிதாம் ।
குஶகாஶஶரை꞉ பர்ணை꞉ ஸுபரிச்சா²தி³தாம் ததா² ॥ 22 ॥

ஸமீக்ருததலாம் ரம்யாம் சகார லகு⁴விக்ரம꞉ ।
நிவாஸம் ராக⁴வஸ்யார்தே² ப்ரேக்ஷணீயமநுத்தமம் ॥ 23 ॥

ஸ க³த்வா லக்ஷ்மண꞉ ஶ்ரீமாந்நதீ³ம் கோ³தா³வரீம் ததா³ ।
ஸ்நாத்வா பத்³மாநி சாதா³ய ஸப²ல꞉ புநராக³த꞉ ॥ 24 ॥

தத꞉ புஷ்பப³லிம் க்ருத்வா ஶாந்திம் ச ஸ யதா²விதி⁴ ।
த³ர்ஶயாமாஸ ராமாய ததா³ஶ்ரமபத³ம் க்ருதம் ॥ 25 ॥

ஸ தம் த்³ருஷ்ட்வா க்ருதம் ஸௌம்யமாஶ்ரமம் ஸஹ ஸீதயா ।
ராக⁴வ꞉ பர்ணஶாலாயாம் ஹர்ஷமாஹாரயத்³ப்⁴ருஶம் ॥ 26 ॥

ஸுஸம்ஹ்ருஷ்ட꞉ பரிஷ்வஜ்ய பா³ஹுப்⁴யாம் லக்ஷ்மணம் ததா³ ।
அதிஸ்நிக்³த⁴ம் ச கா³ட⁴ம் ச வசநம் சேத³மப்³ரவீத் ॥ 27 ॥

ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி தே மஹத்கர்ம த்வயா க்ருதமித³ம் ப்ரபோ⁴ ।
ப்ரதே³யோ யந்நிமித்தம் தே பரிஷ்வங்கோ³ மயா க்ருத꞉ ॥ 28 ॥

பா⁴வஜ்ஞேந க்ருதஜ்ஞேந த⁴ர்மஜ்ஞேந ச லக்ஷ்மண ।
த்வாயா புத்ரேண த⁴ர்மாத்மா ந ஸம்வ்ருத்த꞉ பிதா மம ॥ 29 ॥

ஏவம் லக்ஷ்மணமுக்த்வா து ராக⁴வோ லக்ஷ்மிவர்த⁴ந꞉ ।
தஸ்மிந்தே³ஶே ப³ஹுப²லே ந்யவஸத்ஸுஸுக²ம் வஶீ ॥ 30 ॥

கஞ்சித்காலம் ஸ த⁴ர்மாத்மா ஸீதயா லக்ஷ்மணேந ச ।
அந்வாஸ்யமாநோ ந்யவஸத் ஸ்வர்க³ளோகே யதா²மர꞉ ॥ 31 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ பஞ்சத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 15 ॥

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed