Apamarjana Stotram in Tamil – அபாமார்ஜன ஸ்தோத்ரம்


ஶ்ரீதா³ல்ப்⁴ய உவாச |
ப⁴க³வன்ப்ராணின꞉ ஸர்வே விஷரோகா³த்³யுபத்³ரவை꞉ |
து³ஷ்டக்³ரஹாபி⁴கா⁴தைஶ்ச ஸர்வகாலமுபத்³ருதா꞉ || 1 ||

ஆபி⁴சாரிகக்ருத்யாபி⁴꞉ ஸ்பர்ஶரோகை³ஶ்ச தா³ருணை꞉ |
ஸதா³ ஸம்பீட்³யமானாஸ்து திஷ்ட²ந்தி முனிஸத்தம || 2 ||

கேன கர்மவிபாகேன விஷரோகா³த்³யுபத்³ரவா꞉ |
ந ப⁴வந்தி ந்ருணாம் தன்மே யதா²வத்³வக்துமர்ஹஸி || 3 ||

ஶ்ரீ புலஸ்த்ய உவாச |
வ்ரதோபவாஸைர்யைர்விஷ்ணு꞉ நான்யஜன்மனி தோஷித꞉,
தே நரா முனிஶார்தூ³ல விஷரோகா³தி³பா⁴கி³ன꞉। || 4 || [*க்³ரஹ*]

யைர்ன தத்ப்ரவணம் சித்தம் ஸர்வதை³வ நரை꞉ க்ருதம் |
விஷக்³ரஹஜ்வராணாம் தே மனுஷ்யா தா³ல்ப்⁴ய பா⁴கி³ன꞉ || 5 ||

ஆரோக்³யம் பரமாம்ருத்³தி⁴ம் மனஸா யத்³யதி³ச்ச²தி |
தத்ததா³ப்னோத்யஸந்தி³க்³த⁴ம் பரத்ராச்யுததோஷக்ருத் || 6 ||

நாதீ⁴ன் ப்ராப்னோதி ந வ்யாதீ⁴ன்ன விஷக்³ரஹப³ந்த⁴னம் |
க்ருத்யா ஸ்பர்ஶப⁴யம் வா(அ)பி தோஷிதே மது⁴ஸூத³னே || 7 ||

ஸர்வது³꞉க²ஶமஸ்தஸ்ய ஸௌம்யாஸ்தஸ்ய ஸதா³ க்³ரஹா꞉ |
தே³வானாமப்ரத்⁴ருஷ்யோ(அ)ஸௌ துஷ்டோ யஸ்ய ஜனார்த³ன꞉ || 8 ||

ய꞉ ஸம꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு யதா²(ஆ)த்மனி ததா² பரே |
உபவாஸாதி³ தா³னேன தோஷிதே மது⁴ஸூத³னே || 9 ||

தோஷிதாஸ்தத்ர ஜாயந்தே நரா꞉ பூர்ணமனோரதா²꞉ |
அரோகா³꞉ ஸுகி²னோ போ⁴கா³ன்போ⁴க்தாரோ முனிஸத்தம || 10 ||

ந தேஷாம் ஶத்ரவோ நைவ ஸ்பர்ஶரோகா³பி⁴சாரிகா꞉ |
க்³ரஹரோகா³தி³கம் வா(அ)பி பாபகார்யம் ந ஜாயதே || 11 ||

அவ்யாஹதானி க்ருஷ்ணஸ்ய சக்ராதீ³ன்யாயுதா⁴னி ச |
ரக்ஷந்தி ஸகலாபத்³ப்⁴யோ யேன விஷ்ணுருபாஸித꞉ || 12 ||

ஶ்ரீ தா³ல்ப்⁴ய உவாச |
அனாராதி⁴தகோ³விந்தா³ யே நரா து³꞉க²பா⁴கி³ன꞉ |
தேஷாம் து³꞉கா²பி⁴தப்தானாம் யத்கர்தவ்யம் த³யாளுபி⁴꞉ || 13 ||

பஶ்யத்³பி⁴꞉ ஸர்வபூ⁴தஸ்த²ம் வாஸுதே³வம் மஹாமுனே |
ஸமத்³ருஷ்டிபி⁴ரீஶேஶம் தன்மஹ்யம் ப்³ரூஹ்யஶேஷத꞉ || 14 ||

ஶ்ரீபுலஸ்த்ய உவாச |
ஶ்ரோது காமோஸி வை தா³ல்ப்⁴ய ஶ்ருணுஷ்வ ஸுஸமாஹித꞉ |
அபாமார்ஜனகம் வக்ஷ்யே ந்யாஸபூர்வமித³ம் பரம் || 15 ||

[* ப்ரயோக³ விதி⁴ –
க்³ருஹீத்வா து ஸமூலாக்³ரான்குஶான் ஶுத்³தா⁴னுபஸ்க்ருதான் |
மார்ஜயேத்ஸர்வகா³த்ராணி குஶாக்³ரைர்தா³ல்ப்⁴ய ஶாந்திக்ருத் || 16 ||
ஶரீரே யஸ்ய திஷ்ட²ந்தி குஶாக்³ரஜலபி³ந்த³வ꞉ |
நஶ்யந்தி ஸர்வபாபானி க³ருடே³னேவ பன்னகா³꞉ || 17 ||
குஶமூலே ஸ்தி²தோ ப்³ரஹ்மா குஶ மத்⁴யே ஜனார்த³ன꞉ |
குஶாக்³ரே ஶங்கரம் வித்³யாத்த்ரயோதே³வா வ்யவஸ்தி²தா꞉ || 18 ||
விஷ்ணுப⁴க்தோ விஶேஷேண ஶுசிஸ்தத்³க³தமானஸ꞉ |
ரோக³க்³ரஹவிஷார்தானாம் குர்யாச்சா²ந்திமிமாம் ஶுபா⁴ம் || 19 ||
ஶுபே⁴ஹனி ஶுசிர்பூ⁴த்வா ஸாத⁴கஸ்யானுகூலத꞉ |
நக்ஷத்ரே ச விபஜ்ஜன்மவத⁴ப்ரத்யக்³விவர்ஜிதே || 20 ||
வாரே(அ)ர்கபௌ⁴மயோர்மந்த்ரீ ஶுசௌதே³ஶே த்³விஜோத்தம꞉ |
கோ³சர்மமாத்ரம் பூ⁴தே³ஶம் கோ³மயேனோபலிப்ய ச || 21 ||
தத்ர பா⁴ரத்³வயவ்ரீஹீம்ஸ்தத³ர்த⁴ம் வா தத³ர்த⁴கம் |
நிக்ஷிப்யஸ்தண்டி³லம் க்ருத்வா லிகே²த்பத்³மம் சதுர்த³ளம் || 22 ||
ஸௌவர்ணம் ராஜதம் தாம்ரம் ம்ருன்மயம் வா நவம் த்³ருட⁴ம் |
அவ்ரணம் கலஶம் ஶுத்³த⁴ம் ஸ்தா²பயேத்தண்டு³லோபரி || 23 ||
தத்ரோத³கம் ஸமானீய ஶுத்³த⁴ம் நிர்மலமேவ ச |
ஏகம் ஶதம் குஶான் ஸாக்³ரான் ஸ்தா²பயேத்கலஶோபரி || 24 ||
கலஶஸ்ய முகே² விஷ்ணு꞉ கண்டே² ருத்³ர꞉ ஸமாஶ்ரித꞉ |
மூலே தத்ர ஸ்தி²தோ ப்³ரஹ்மா மத்⁴யே மாத்ருக³ணா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ || 25 ||
குக்ஷௌ து ஸாக³ராஸ்ஸர்வே ஸப்தத்³வீபா வஸுந்த⁴ரா꞉ |
ஶேஷாஸ்து தே³வதாஸ்ஸர்வா꞉ கலஶம் து ஸமாஶ்ரிதா꞉ || 26 ||
க⁴டம் புமாம் ஸஞ்ஜானீயாத்தோயபூர்ணம் து வின்யஸேத் |
ரத்னம் ச வின்யஸேத்³தீ⁴மான் ஸூத்ரம் து க³ள உச்யதே || 27 ||
வஸ்த்ரம் து த்வக்ஸமாக்²யாதம் நாரிகேளம் ஶிரஸ்ததா² |
கூர்சம் வை கேஶ இத்யாஹுரித்யேகம் கும்ப⁴லக்ஷணம் || 28 ||
த³ம்ஷ்ட்ராயாம் வஸுதா⁴ம் ஸஶைலனக³ராரண்யாபகா³ம் ஹுங்க்ருதௌ
வாகீ³ஶம் ஶ்வஸிதே(அ)னிலம் ரவிவிதூ⁴ பா³ஹ்வோஸ்து த³க்ஷான்யயோ꞉ |
குக்ஷாவஷ்டவஸூன் தி³ஶஶ்ஶ்ரவணயோர்த³ஸ்ரௌ த்³ருஶோ꞉ பாத³யோ꞉
பத்³மோத்த²ம் ஹ்ருத³யே ஹரிம் ப்ருத²க³பி⁴த்⁴யாயேன்முகே² ஶங்கரம் || 29 ||
நாரஸிம்ஹம் ஸமப்⁴யர்ச்ய வாமனம் ச ப்ரயத்னத꞉ |
பூஜயேத்தத்ர கலஶமுபசாரை꞉ ஸமந்த்ரகை꞉ || 30 ||
வாராஹம் நாரஸிம்ஹம் ச வாமனம் விஷ்ணுமேவ ச |
ஆவாஹ்ய தேஷு ப்ரத்யேகம் கும்பே⁴ஷ்வேதான் ஸமர்சயேத் || 31 ||
அத²வைகக⁴டம் வாபி ஸ்தா²பயேத்ஸாத⁴கோத்தம꞉ |
பிதா⁴ய கும்ப⁴த்³வாராணி விதி⁴னா சூதபல்லவை꞉ || 32 ||
நாரிகேள ப²லைஶ்சாபி மந்த்ரைரேதைர்யதா²விதி⁴ |
மந்த்ரைரேதைர்யதா²லிங்க³ம் குர்யாத்³தி³க்³ப³ந்த⁴னம் தத꞉ || 33 ||
வாராஹம் நாரஸிம்ஹம் ச வாமனம் விஷ்ணுமேவ ச |
த்⁴யாத்வா ஸமாஹிதோ பூ⁴த்வா தி³க்ஷு நாமானி வின்யஸேத் || 34 ||

|| அத² அபாமார்ஜன ந்யாஸவிதி⁴꞉ (கவசம்) ||

பூர்வே நாராயண꞉ பாது வாரிஜாக்ஷஸ்து த³க்ஷிணே |
ப்ரத்³யும்ன꞉ பஶ்சிமே பாது வாஸுதே³வஸ்ததோ²த்தரே || 35 ||

ஐஶான்யாம் ரக்ஷதாத்³விஷ்ணு꞉ ஆக்³னேய்யாம் ச ஜனார்த³ன꞉ |
நைர்ருத்யாம் பத்³மனாப⁴ஸ்து வாயவ்யாம் மது⁴ஸூத³ன꞉ || 36 ||

ஊர்த்⁴வே கோ³வர்த⁴னோத்³த⁴ர்தா ஹ்யத⁴ராயாம் த்ரிவிக்ரம꞉ |
ஏதாப்⁴யோ த³ஶதி³க்³ப்⁴யஶ்ச ஸர்வத꞉ பாது கேஶவ꞉ || 37 ||

ஏவம் க்ருத்வா து தி³க்³ப³ந்த⁴ம் விஷ்ணும் ஸர்வத்ர ஸம்ஸ்மரன் |
அவ்யக்³ரசித்த꞉ குர்வீத ந்யாஸகர்ம யதா² விதி⁴ || 38 ||

அங்கு³ஷ்டா²க்³ரே து கோ³விந்த³ம் தர்ஜன்யாம் து மஹீத⁴ரம் |
மத்⁴யமாயாம் ஹ்ருஷீகேஶமனாமிக்யாம் த்ரிவிக்ரமம் || 39 ||

கனிஷ்டா²யாம் ந்யஸேத்³விஷ்ணும் கரப்ருஷ்டே² து வாமனம் |
ஏவமேவாங்கு³ளின்யாஸ꞉ பஶ்சாத³ங்கே³ஷு வின்யஸேத் || 40 ||

ஶிகா²யாம் கேஶவம் ந்யஸ்ய மூர்த்⁴னி நாராயணம் ந்யஸேத் |
மாத⁴வம் ச லலாடே து கோ³விந்த³ம் து ப்⁴ருவோர்ன்யஸேத் || 41 ||

சக்ஷுர்மத்⁴யே ந்யஸேத்³விஷ்ணும் கர்ணயோர்மது⁴ஸூத³னம் |
த்ரிவிக்ரமம் கண்ட²மூலே வாமனம் து கபோலயோ꞉ || 42 ||

நாஸாரந்த்⁴ரத்³வயே சாபி ஶ்ரீத⁴ரம் கல்பயேத்³பு⁴த⁴꞉ |
உத்தரோஷ்டே² ஹ்ருஷீகேஶம் பத்³மனாப⁴ம் ததா²(அ)த⁴ரே || 43 ||

தா³மோத³ரம் த³ந்தபங்க்தௌ வாராஹம் சுபு³கே ததா² |
ஜிஹ்வாயாம் வாஸுதே³வம் ச தால்வோஶ்சைவ க³தா³த⁴ரம் || 44 ||

வைகுண்ட²ம் கண்ட²மத்⁴யே து அனந்தம் நாஸிகோபரி |
த³க்ஷிணே து பு⁴ஜே விப்ரோ வின்யஸேத் புருஷோத்தமம் || 45 ||

வாமே பு⁴ஜே மஹாயோக³ம் ராக⁴வம் ஹ்ருதி³ வின்யஸேத் |
குக்ஷௌ ப்ருத்²வீத⁴ரம் சைவ பார்ஶ்வயோ꞉ கேஶவம் ந்யஸேத் || 46 ||

வக்ஷ꞉ஸ்த²லே மாத⁴வம் ச கக்ஷயோர்யோக³ஶாயினம் |
பீதாம்ப³ரம் ஸ்தனதடே ஹரிம் நாப்⁴யாம் து வின்யஸேத் || 47 ||

த³க்ஷிணே து கரே தே³வம் தத꞉ ஸங்கர்ஷணம் ந்யஸேத் |
வாமே ரிபுஹரம் வித்³யாத்கடிமத்⁴யே ஜனார்த³னம் || 48 ||

ப்ருஷ்டே² க்ஷிதித⁴ரம் வித்³யாத³ச்யுதம் ஸ்கந்த⁴யோரபி |
வாமகுக்ஷௌ வாரிஜாக்ஷம் த³க்ஷிணே ஜலஶாயினம் || 49 ||

ஸ்வயம்பு⁴வம் மேட்⁴ரமத்⁴யே ஊர்வோஶ்சைவ க³தா³த⁴ரம் |
ஜானுமத்⁴யே சக்ரத⁴ரம் ஜங்க⁴யோரம்ருதம் ந்யஸேத் || 50 ||

கு³ல்ப²யோர்னாரஸிம்ஹம் ச பாத³யோரமிதத்விஷம் |
அங்கு³ளீஷு ஶ்ரீத⁴ரம் ச பத்³மாக்ஷம் ஸர்வஸந்தி⁴ஷு || 51 ||

நகே²ஷு மாத⁴வம் சைவ ந்யஸேத்பாத³தலே(அ)ச்யுதம் |
ரோமகூபே கு³டா³கேஶம் க்ருஷ்ணம் ரக்தாஸ்தி²மஜ்ஜஸு || 52 ||

மனோபு³த்³த்⁴யோரஹங்காரே சித்தே ந்யஸ்ய ஜனார்த³னம் |
அச்யுதானந்த கோ³விந்தா³ன் வாதபித்தகபே²ஷு ச || 53 ||

ஏவம் ந்யாஸவிதி⁴ம் க்ருத்வா யத்கார்யம் த்³விஜதச்ச்²ருணு |
பாத³மூலே து தே³வஸ்ய ஶங்க²ம் சைவ து வின்யஸேத் || 54 ||

வனமாலாம் ஹ்ருதி³ ந்யஸ்ய ஸர்வதே³வாபி⁴பூஜிதாம் |
க³தா³ம் வக்ஷ꞉ஸ்த²லே ந்யஸ்ய சக்ரம் சைவ து ப்ருஷ்ட²த꞉ || 55 ||

ஶ்ரீவத்ஸமுரஸி ந்யஸ்ய பஞ்சாங்க³ம் கவசம் ந்யஸேத் |
ஆபாத³மஸ்தகம் சைவ வின்யஸேத்புருஷோத்தமம் || 56 ||

ஏவம் ந்யாஸவிதி⁴ம் க்ருத்வா ஸாக்ஷான்னாராயணோ ப⁴வேத் |
தனுர்விஷ்ணுமயீ தஸ்ய யத்கிஞ்சின்ன ஸ பா⁴ஷதே || 57 ||

அபாமார்ஜனகோ ந்யாஸ꞉ ஸர்வவ்யாதி⁴வினாஶன꞉ |
ஆத்மனஶ்ச பரஸ்யாபி விதி⁴ரேஷ ஸனாதன꞉ || 58 ||

வைஷ்ணவேன து கர்தவ்ய꞉ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யக꞉ |
விஷ்ணுஸ்ததூ³ர்த்⁴வம் ரக்ஷேத்து வைகுண்டோ² விதி³ஶோதி³ஶ꞉ || 59 ||

பாது மாம் ஸர்வதோ ராமோ த⁴ன்வீ சக்ரீ ச கேஶவ꞉ |
ஏதத்ஸமஸ்தம் வின்யஸ்ய பஶ்சான்மந்த்ரான் ப்ரயோஜயேத் || 60 ||

|| அத² மூல மந்த்ர꞉ ||

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே க்லேஶாபஹர்த்ரே நம꞉ |

பூஜாகாலே து தே³வஸ்ய ஜபகாலே ததை²வ ச |
ஹோமகாலே ச கர்தவ்யம் த்ரிஸந்த்⁴யாஸு ச நித்யஶ꞉ || 61 ||

ஆயுராரோக்³யமைஶ்வர்யம் ஜ்ஞானம் வித்தம் ப²லம் லபே⁴த் |
யத்³யத்ஸுக²தரம் லோகே தத்ஸர்வம் ப்ராப்னுயான்னர꞉ || 62 ||

ஏவம் ப⁴க்த்யா ஸமப்⁴யர்ச்ய ஹரிம் ஸர்வார்த²தா³யகம் |
அப⁴யம் ஸர்வபூ⁴தேப்⁴யோ விஷ்ணுலோகம் ஸ க³ச்ச²தி |
ஶ்ரீவிஷ்ணுலோகம் ஸ க³ச்ச²த்யோம் நம இதி || 63 ||

|| அத² அபாமார்ஜன ந்யாஸ꞉ ||

அஸ்ய ஶ்ரீமத³பாமார்ஜன ஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய புலஸ்த்யோ ப⁴க³வான்ருஷி꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஓம் ஶ்ரீவராஹ-ன்ருஸிம்ஹ-வாமன-விஷ்ணு-ஸுத³ர்ஶன-பாஞ்சஜன்யா தே³வதா꞉ ஓம் ஹராமுகஸ்யது³ரிதமிதி பீ³ஜம் ஓம் அச்யுதானந்தகோ³விந்தே³தி ஶக்தி꞉ ஓம் ஜ்வலத்பாவகலோசனேதி கீலகம் ஓம் வஜ்ராயுத⁴னக²ஸ்பர்ஶேதி கவசம் ஶ்ரீ-வராஹ-ன்ருஸிம்ஹ-வாமன-விஷ்ணு-ஸுத³ர்ஶன-பாஞ்சஜன்ய ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஸர்வாரிஷ்டபரிஹாரார்தே² ஜபே வினியோக³꞉ |

ஓம் ஶ்ரீவராஹாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீன்ருஸிம்ஹாய தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீவாமனாய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீவிஷ்ணவே அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீஸுத³ர்ஶனாய கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீபாஞ்சஜன்யாய கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ||

ஓம் வராஹாய ந்ருஸிம்ஹாய வாமனாய மஹாத்மனே ஜ்ஞானாய ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் நம꞉ கமலகிஞ்ஜல்கபீத நிர்மலவாஸனே ஐஶ்வர்யாய ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் நம꞉ புஷ்கரனேத்ராய கேஶவாயாதி³சக்ரிணே ஶக்த்யை ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் தா³மோத³ராய தே³வாய அனந்தாய மஹாத்மனே ப³லாய கவசாய ஹும் |
ஓம் காஶ்யபாயாதிஹ்ரஸ்வாய ருக்³வஜுஸ்ஸாமமூர்தயே தேஜஸே நேத்ராப்⁴யாம் வௌஷட் |
ஓம் நம꞉ பரமார்தா²ய புருஷாய மஹாத்மனே வீர்யாய அஸ்த்ராய ப²ட் |
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ||

|| அத² அபாமார்ஜன த்⁴யானம் ||

அத² த்⁴யானம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் |
வராஹரூபிணம் தே³வம் ஸம்ஸ்மரன்னர்சயேஜ்ஜபேத் || 64 ||

ஓம் ஜலௌக⁴மக்³னா ஸசராசரா த⁴ரா
விஷாணகோட்யாகி²ல விஶ்வமூர்தினா |
ஸமுத்³த்⁴ருதா யேன வராஹரூபிணா
ஸ மே ஸ்வயம்பூ⁴ர்ப⁴க³வான் ப்ரஸீத³து || 65 ||

சஞ்சச்சந்த்³ரார்த⁴த³ம்ஷ்ட்ரம் ஸ்பு²ரது³ருத³ஶனம் வித்³யுது³த்³த்³யோதஜிஹ்வம்
க³ர்ஜத்பர்ஜன்யனாத³ம் ஸ்பு²ரிதரவிருசம் சக்ஷுரக்ஷுத்³ரரௌத்³ரம் |
த்ரஸ்தாஶாஹஸ்தியூத⁴ம் ஜ்வலத³னலஸடா கேஸரோத்³பா⁴ஸமானம்
ரக்ஷோ ரக்தாபி⁴ஷிக்தம் ப்ரஹரதுது³ரிதம் த்⁴யாயதாம் நாரஸிம்ஹம் || 66 ||

அதிவிபுலஸுகா³த்ரம் ருக்மபாத்ரஸ்த²மன்னம்
ஸுலலிதத³தி⁴க²ண்ட³ம் பாணினா த³க்ஷிணேன |
கலஶமம்ருதபூர்ணம் வாமஹஸ்தே த³தா⁴னம்
தரதிஸகலது³꞉க²ம் வாமனம் பா⁴வயேத்³ய꞉ || 67 ||

விஷ்ணும் பா⁴ஸ்வத்கிரீடாம் க³த³வலயக³ளாகல்பஹாரோஜ்ஜ்வலாங்க³ம்
ஶ்ரோணீபூ⁴ஷாஸுவக்ஷோ மணிமகுடமஹாகுண்ட³லைர்மண்டி³தாங்க³ம் |
ஹஸ்தோத்³யச்ச²ங்க²சக்ராம்பு³ஜ க³த³மமலம் பீதகௌஶேயவாஸம்
வித்³யோதத்³பா⁴ஸமுத்³யத்³தி³னகரஸத்³ருஶம் பத்³மஸம்ஸ்த²ம் நமாமி || 68 ||

ஶங்க²ம் சக்ரம் ஸசாபம் பரஶுமஸிமிஷூன்மூலபாஶாங்குஶாக்³னீன்
பி³ப்⁴ராணம் வஜ்ரகே²டம் ஹலமுஸலக³தா³குந்தமத்யுக்³ரத³ம்ஷ்ட்ரம் |
ஜ்வாலாகேஶம் த்ரினேத்ரம் ஜ்வலத³னலனிப⁴ம் ஹாரகேயூரபூ⁴ஷம்
த்⁴யாயேத்ஷட்கோணஸம்ஸ்த²ம் ஸகலரிபுஜனப்ராணஸம்ஹாரி சக்ரம் || 69 ||

கல்பாந்தார்க ப்ரகாஶம் த்ரிபு⁴வனமகி²லம் தேஜஸாபூரயந்தம்
ரக்தாக்ஷம் பிங்க³கேஶம் ரிபுகுலப⁴யத³ம் பீ⁴மத³ம்ஷ்ட்ராட்டஹாஸம் |
ஶங்க²ம் சக்ரம் க³தா³ப்³ஜம் ப்ருது²தரமுஸலம் சாப பாஶாங்குஶான் ஸ்வை꞉
பி³ப்⁴ராணம் தோ³ர்பி⁴ரஷ்டௌ மனஸி முரரிபும் பா⁴வயேச்சக்ரஸஞ்ஜ்ஞம் || 70 ||

|| அத² அபாமார்ஜன மூல மந்த்ரா꞉ ||

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹாவராஹாய த³ம்ஷ்ட்ரோத்³த்⁴ருத விஶ்வம்ப⁴ராய ஹிரண்யாக்ஷக³ர்வஸர்வங்கஷாய மம விக்⁴னான் சி²ந்தி⁴ சி²ந்தி⁴ சே²த³ய சே²த³ய ஸ்வாஹா || 1 ||
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹான்ருஸிம்ஹாய த³ம்ஷ்ட்ராகராளவத³னாய க²ரனக²ராக்³ரவிதா³ரித ஹிரண்யகஶபுவக்ஷஸ்ஸ்த²லாய ஜ்வாலாமாலாவிபூ⁴ஷணாய மம விக்⁴னான் ஸம்ஹர ஸம்ஹர ஹாஹாஹீஹீஹூஹூ ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா || 2 ||
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மஹாமாயாய ஶ்ரீவாமனாய பத³த்ரயாக்ராந்தஜக³த்த்ரயாய ருக்³யஜுஸ்ஸாமமூர்தயே மம விக்⁴னான் த்⁴வம்ஸய த்⁴வம்ஸய த்ராஸய த்ராஸய ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஶ்ரீம் க்லீம் டா²டா²டா²டா²டா² ஆஆஆஆஆ ஈஈஈஈஈ ஊஊஊஊஊ ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா || 3 ||
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணவே யக்ஷரக்ஷாம்ஸி மம விக்⁴னான் மத² மத² ஸ்வாஹா || 4 ||
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீஸுத³ர்ஶனாய மஹாசக்ரராஜாய மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ மம ஶத்ரூன்னாஶய நாஶய த³ர த³ர தா³ரய தா³ரய சி²ந்தி³ சி²ந்தி⁴ பி⁴ந்தி⁴ பி⁴ந்தி⁴ ஜ்வல ஜ்வல ஜ்வாலய ஜ்வாலய ஸஹஸ்ரகிரணான் ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல ஶிகா² உத்ப்ரேஷயோத்ப்ரேஷய த³ஹனாத்மக சட சட சாடய சாடய க³ர்ஜய க³ர்ஜய த்ராஸய த்ராஸய சூர்ணய சூர்ணய பரப்ரயுக்தானாம் மந்த்ராணாமஷ்டோத்தரஶதம் ஸ்போ²டய ஸ்போ²டய பரஶக்தீ꞉ பேஷய பேஷய பரமந்த்ரான் ஸம்ஹர ஸம்ஹர மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸஹஸ்ரார ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா || 5 ||

ஏதான்மந்த்ரான் ஜபேன்மந்த்ரீ உஸ்ப்ருஶ்ய க⁴டோத³கம் |
அஷ்டோத்தரஶதம் மௌனீ ஜபேத்ஸித்³தி⁴ர்ப⁴விஷ்யதி || 71 ||

|| அபாமார்ஜன த்⁴யானம் ||

ப்³ருஹத்³தா⁴ம ப்³ருஹத்³கா³த்ரம் ப்³ருஹத்³த³ம்ஷ்ட்ரம் த்ரிலோசனம் |
ஸமஸ்தவேத³வேதா³ங்க³யுக்தாங்க³ம் பூ⁴ஷணைர்யுதம் || 72 ||

உத்³த்⁴ருத்யபூ⁴மிம் பாதாலாத்³த⁴ஸ்தாப்⁴யாம் பரிக்³ருஹ்யதாம் |
ஆலிங்க்³யபூ⁴மிமுரஸாமூர்த்⁴னி ஜிக்⁴ரந்தமச்யுதம் || 73 ||

ரத்னவைடூ³ர்யமுக்தாதி³பூ⁴ஷணைருபஶோபி⁴தம் |
பீதாம்ப³ரத⁴ரம் தே³வம் ஶுக்லமால்யானுலேபனம் || 74 ||

த்ரயஸ்த்ரிம்ஶாதி³தே³வைஶ்சஸ்தூயமானம் து ஸர்வதா³ |
ருஷிபி⁴ஸ்ஸனகாத்³யைஶ்ச ஸேவ்யமானமஹர்னிஶம் || 75 ||

ந்ருத்யந்தீபி⁴ஶ்சாப்ஸரோபி⁴ர்கீ³யமானம் ச கின்னரை꞉ |
இத்த²ம் த்⁴யாத்வா யதா² ந்யாய்யம் ஜபேன்மந்த்ரமதந்த்³ரித꞉ || 76 ||

ஸௌவர்ணமண்ட³பாந்தஸ்ஸ்த²ம் பத்³மம் த்⁴யாயேத்ஸகேஸரம் |
ஸகர்ணீகைர்த³ளைரிஷ்டைரஷ்டபி⁴꞉ பரிஶோபி⁴தம் || 77 ||

களங்கரஹிதம் தே³வம் பூர்ணசந்த்³ரஸமப்ரப⁴ம் |
ஶ்ரீவத்ஸாங்கிதவக்ஷஸ்கம் தீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரம் த்ரிலோசனம் || 78 ||

ஜபாகுஸுமஸங்காஶம் ரக்தஹஸ்ததலான்விதம் |
பத்³மாஸனஸமா(ஸீனம்)ரூட⁴ம் யோக³பட்டபரிஷ்க்ருதம் || 79 ||

பீதவஸ்த்ரபரீதாங்க³ம் ஶுக்லவஸ்த்ரோத்தரீயகம் |
கடிஸூத்ரேண ஹைமேன நூபுரேணவிராஜிதம் || 80 ||

வனமாலாதி³ஶோபா⁴ட்⁴யம் முக்தாஹாரோபஶோபி⁴தம் |
பங்கஜாஸ்யம் சதுர்பா³ஹும் பத்³மபத்ரனிபே⁴க்ஷணம் || 81 ||

ப்ராதஸ்ஸூர்யஸமப்ரக்²யகுண்ட³லாப்⁴யாம் விராஜிதம் |
அனேகஸூர்யஸங்காஶதீ³ப்யன்மகுடமஸ்தகம் || 82 ||

கேயூரகாந்திஸம்ஸ்பர்தி⁴முத்³ரிகாரத்னஶோபி⁴தம் |
ஜானூபரின்யஸ்தகரத்³வந்த்³வமுக்தானகா²ங்குரம் || 83 ||

ஜங்கா⁴ப⁴ரணஸம்ஸ்பர்தி⁴ ஸுஶோப⁴ம் கங்கணத்விஷா |
சதுர்தீ²சந்த்³ரஸங்காஶ ஸுத³ம்ஷ்ட்ரமுக²பங்கஜம் || 84 ||

முக்தாப²லாப⁴ஸுமஹாத³ந்தாவளிவிராஜிதம் |
சாம்பேயபுஷ்பஸங்காஶ ஸுனாஸமுக²பங்கஜம் || 85 ||

அதிரக்தோஷ்ட²வத³னம் ரக்தாஸ்யமரிபீ⁴ஷணம் |
வாமாங்கஸ்தா²ம் ஶ்ரியம் ப⁴க்தாம் ஶாந்தாம் தா³ந்தாம் க³ரீயஸீம் || 86 ||

அர்ஹணீயோருஸம்யுக்தாம் ஸுனாஸாம் ஶுப⁴லக்ஷணாம் |
ஸுப்⁴ரூம் ஸுகேஶீம் ஸுஶ்ரோணீம் ஸுபு⁴ஜாம் ஸுத்³விஜானனாம் || 87 ||

ஸுப்ரதீகாம் ச ஸுக³திம் சதுர்ஹஸ்தாம் விசிந்தயேத் |
து³கூலசேலசார்வங்கீ³ம் ஹரிணீம் ஸர்வகாமதா³ம் || 88 ||

தப்தகாஞ்சனஸங்காஶாம் ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாம் |
ஸுவர்ணகலஶப்ரக்²ய பீனோன்னதபயோத⁴ராம் || 89 ||

க்³ருஹீத பத்³மயுக³ள பா³ஹுப்⁴யாம் ச விராஜிதாம் |
க்³ருஹீத மாதுலுங்கா³க்²ய ஜாம்பூ³னத³கராம் ததா² || 90 ||

ஏவம் தே³வீம் ந்ருஸிம்ஹஸ்ய வாமாங்கோபரி சிந்தயேத் |

|| புனர்த்⁴யானம் ||
ஓம் ஜலௌக⁴மக்³னா ஸசராசரா த⁴ரா
விஷாணகோட்யாகி²ல விஶ்வமூர்தினா |
ஸமுத்³த்⁴ருதா யேன வராஹரூபிணா
ஸ மே ஸ்வயம்பூ⁴ர்ப⁴க³வான் ப்ரஸீத³து ||

சஞ்சச்சந்த்³ரார்த⁴த³ம்ஷ்ட்ரஸ்பு²ரது³ருத³ஶனம் வித்³யுது³த்³த்³யோதஜிஹ்வம்
க³ர்ஜத்பர்ஜன்யனாத³ம் ஸ்பு²ரிதரவிருசம் சக்ஷுரக்ஷுத்³ரரௌத்³ரம் |
த்ரஸ்தாஶாஹஸ்தியூத⁴ம் ஜ்வலத³னலஸடா கேஸரோத்³பா⁴ஸமானம்
ரக்ஷோரக்தாபி⁴ஷிக்தம் ப்ரஹரதுது³ரிதம் த்⁴யாயதாம் நாரஸிம்ஹம் ||

அதிவிபுலஸுகா³த்ரம் ருக்மபாத்ரஸ்த²மன்னம்
ஸுலலிதத³தி⁴க²ண்ட³ம் பாணினா த³க்ஷிணேன |
கலஶமம்ருதபூர்ணம் வாமஹஸ்தே த³தா⁴னம்
தரதிஸகலது³꞉க²ம் வாமனம் பா⁴வயேத்³ய꞉ ||

விஷ்ணும் பா⁴ஸ்வத்கிரீடாம் க³த³வலயக³ளாகல்பஹாரோஜ்ஜ்வலாங்க³ம்
ஶ்ரோணீபூ⁴ஷாஸுவக்ஷோ மணிமகுடமஹாகுண்ட³லைர்மண்டி³தாங்க³ம் |
ஹஸ்தோத்³யச்ச²ங்க²சக்ராம்பு³ஜ க³த³மமலம் பீதகௌஶேயவாஸம்
வித்³யோதத்³பா⁴ஸமுத்³யத்³தி³னகரஸத்³ருஶம் பத்³மஸம்ஸ்த²ம் நமாமி ||

ஶங்க²ம் சக்ரம் ஸசாபம் பரஶுமஸிமிஷூன்மூலபாஶாங்குஶாக்³னீன்
பி³ப்⁴ராணம் வஜ்ரகே²டம் ஹலமுஸலக³தா³குந்தமத்யுக்³ரத³ம்ஷ்ட்ரம் |
ஜ்வாலாகேஶம் த்ரினேத்ரம் ஜ்வலத³னலனிப⁴ம் ஹாரகேயூரபூ⁴ஷம்
த்⁴யாயேத்ஷட்கோணஸம்ஸ்த²ம் ஸகலரிபுஜனப்ராணஸம்ஹாரி சக்ரம் ||

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹாவராஹாய க்ரோட³ரூபிணே மம விக்⁴னான் த³ஹ த³ஹ ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹான்ருஸிம்ஹாய கராளத³ம்ஷ்ட்ரவத³னாய மம விக்⁴னான் பச பச ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமாயா வாமனாய த்ரைலோக்யவிக்ராந்தாய மம ஶத்ரூன் சே²த³ய ச்சே²த³ய ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணவே யக்ஷரக்ஷாம்ஸி மம விக்⁴னான் மத² மத² ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீஸுத³ர்ஶனாயா(அ)ஸுராந்தகாய மம விக்⁴னான் ஹன ஹன ஸ்வாஹா |

|| அத² அபாமார்ஜன ப²லப்ரார்த²னம் ||

ஓம் நம꞉ பரமார்தா²ய புருஷாய மஹாத்மனே |
அரூபாய விரூபாய வ்யாபினே பரமாத்மனே || 92 ||

நிஷ்கல்மஷாய ஶுத்³தா⁴ய த்⁴யானயோக³பராய ச |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்³த்⁴யது மே வச꞉ || 93 ||

நாராயணாய ஶுத்³தா⁴ய விஶ்வேஶாயேஶ்வராய ச |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 94 ||

அச்யுதாய ச கோ³விந்த³ பத்³மனாபா⁴யஸம்ஹ்ருதே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 95 ||

த்ரிவிக்ரமாய ராமாய வைகுண்டா²ய ஹராய ச |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 96 ||

தா³மோத³ராய தே³வாய அனந்தாய மஹாத்மனே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 97 ||

ஜனார்த³னாய க்ருஷ்ணாய உபேந்த்³ர ஶ்ரீத⁴ராய ச |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 98 ||

ஹ்ருஷீகேஶாய கூர்மாய மாத⁴வாயா(அ)ச்யுதாய ச |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 99 ||

யோகீ³ஶ்வராய கு³ஹ்யாய கூ³டா⁴ய பரமாத்மனே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 100 ||

ப⁴க்தப்ரியாய தே³வாய விஷ்வக்ஸேனாய ஶார்ங்கி³ணே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 101 ||

ப்ரத்³யும்னாயா(அ)னிருத்³தா⁴ய புருஷாய மஹாத்மனே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 102 ||

அதோ²க்ஷஜாய த³க்ஷாய மத்ஸ்யாய மது⁴ஹாரிணே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 103 ||

வராஹாய ந்ருஸிம்ஹாய வாமனாய மஹாத்மனே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 104 ||

வராஹேஶ ந்ருஸிம்ஹேஶ வாமனேஶ த்ரிவிக்ரம |
ஹயக்³ரீவேஶ ஸர்வேஶ ஹ்ருஷீகேஶ ஹரா(அ)ஶுப⁴ம் || 105 ||

அபராஜிதசக்ராத்³யைஶ்சதுர்பி⁴꞉ பரமாயுதை⁴꞉ |
அக²ண்டி³தானுபா⁴வைஶ்ச ஸர்வது³꞉க²ஹரோ ப⁴வ || 106 ||

ஹராமுகஸ்யது³ரிதம் து³ஷ்க்ருதம் து³ருபத்³ரவம் |
ம்ருத்யுப³ந்தா⁴ர்திப⁴யத³மரிஷ்டஸ்ய ச யத்ப²லம் || 107 ||

பராபி⁴த்⁴யானஸஹிதம் ப்ரயுக்தாம் சா(அ)பி⁴சாரிகம் |
க³ரஸ்பர்ஶமஹாரோக³ப்ரயுக்தம் ஜரயா(அ)ஜர || 108 ||

ஓம் நமோ வாஸுதே³வாய நம꞉ க்ருஷ்ணாய ஶார்ங்கி³ணே |
நம꞉ புஷ்கரனேத்ராய கேஶவாயாதி³சக்ரிணே || 109 ||

நம꞉ கமலகிஞ்ஜல்கதீ³ப்தனிர்மலவாஸஸே |
மஹாஹவரிபுஸ்கந்த⁴ க்⁴ருஷ்டசக்ராய சக்ரிணே || 110 ||

த³ம்ஷ்ட்ராக்³ரேண க்ஷிதித்⁴ருதே த்ரயீமூர்திமதே நம꞉ |
மஹாயஜ்ஞவராஹாய ஶேஷபோ⁴கோ³பஶாயினே || 111 ||

தப்தஹாடககேஶாந்தஜ்வலத்பாவகலோசன |
வஜ்ராயுத⁴னக²ஸ்பர்ஶ தி³வ்யஸிம்ஹ நமோ(அ)ஸ்து தே || 112 ||

காஶ்யபாயாதிஹ்ரஸ்வாய ருக்³யஜுஸ்ஸாமமூர்தயே |
துப்⁴யம் வாமனரூபாய க்ரமதேகா³ம் நமோ நம꞉ || 113 ||

வராஹாஶேஷது³ஷ்டானி ஸர்வபாபப²லானி வை |
மர்த³ மர்த³ மஹாத³ம்ஷ்ட்ர மர்த³ மர்த³ ச தத்ப²லம் || 114 ||

நாரஸிம்ஹ கராளஸ்ய த³ந்தப்ராந்தானலோஜ்ஜ்வல |
ப⁴ஞ்ஜ ப⁴ஞ்ஜ நினாதே³ன து³ஷ்டான்யஸ்யார்தினாஶன || 115 ||

ருக்³யஜுஸ்ஸாமரூபாபி⁴-ர்வாக்³பி⁴ர்வாமனரூபத்⁴ருத் |
ப்ரஶமம் ஸர்வது³꞉கா²னி நயத்வஸ்ய ஜனார்த³ன꞉ || 116 ||

கௌபே³ரம் தே முக²ம் ரௌத்³ரம் நந்தி³னோ நந்த³மாவஹ |
க³ரம் ம்ருத்யுப⁴யம் கோ⁴ரம் விஷம் நாஶய மே ஜ்வரம் || 117 ||

த்ரிபாத்³ப⁴ஸ்மப்ரஹரணஸ்த்ரிஶிரா ரக்தலோசன꞉ |
ஸமேப்ரீதஸ்ஸுக²ம் த³த்³யாத்ஸர்வாமயபதிர்ஜ்வர꞉ || 118 ||

ஆத்³யந்தவந்த꞉ கவய꞉ புராணா꞉
ஸன்மார்க³வந்தோ ஹ்யனுஶாஸிதார꞉ |
ஸர்வஜ்வரான் க்⁴னந்து மமா(அ)னிருத்³த⁴
ப்ரத்³யும்ன ஸங்கர்ஷண வாஸுதே³வா꞉ || 119 ||

ஐகாஹிகம் த்³வ்யாஹிகம் ச ததா² த்ரிதி³வஸ ஜ்வரம் |
சாதுர்தி²கம் ததா² த்யுக்³ரம் ததை²வ ஸதத ஜ்வரம் || 120 ||

தோ³ஷோத்த²ம் ஸன்னிபாதோத்த²ம் ததை²வாக³ந்துக ஜ்வரம் |
ஶமம் நயாஶு கோ³விந்த³ ச்சி²ந்தி⁴ச்சி²ந்த்⁴யஸ்ய வேத³னாம் || 121 ||

நேத்ரது³꞉க²ம் ஶிரோது³꞉க²ம் து³꞉க²ம் சோத³ரஸம்ப⁴வம் |
அதிஶ்வாஸமனிஶ்வாஸம் பரிதாபம் ச வேபது²ம் || 122 ||

கு³த³க்⁴ராணாங்க்⁴ரிரோகா³ம்ஶ்ச குக்ஷிரோக³ம் ததா² க்ஷயம் |
காமலாதீ³ம்ஸ்ததா²ரோகா³-ன்ப்ரமேஹாம்ஶ்சாதிதா³ருணான் || 123 ||

ப⁴க³ந்த³ராதிஸாராம்ஶ்ச முக²ரோகா³ம்ஶ்ச ப²ல்கு³னீன் |
அஶ்மரீ மூத்ரக்ருச்ச்²ராம்ஶ்ச ரோகா³னன்யாம்ஶ்ச தா³ருணான் || 124 ||

யே வாதப்ரப⁴வாரோகா³ யே ச பித்தஸமுத்³ப⁴வா꞉ |
கபோ²த்³ப⁴வாஶ்ச யே ரோகா³꞉ யே சான்யேஸான்னிபாதிகா꞉ || 125 ||

ஆக³ந்துகாஶ்ச யே ரோகா³꞉ லூதாவிஸ்போ²டகாத³ய꞉ |
ஸர்வே தே ப்ரஶமம் யாந்து வாஸுதே³வா(அ)பமார்ஜனாத் || 126 ||

விலயம் யாந்து தே ஸர்வே விஷ்ணோருச்சாரணேன து |
க்ஷயம் க³ச்ச²ந்த்வஶேஷாஸ்தே சக்ரேணோபஹதாஹரே꞉ || 127 ||

அச்யுதா(அ)னந்தகோ³விந்த³ நாமோச்சாரண பே⁴ஷஜாத் |
நஶ்யந்தி ஸகலரோகா³꞉ ஸத்யம் ஸத்யம் வதா³ம்யஹம் || 128 ||

ஸத்யம் ஸத்யம் புன꞉ ஸத்யமுத்³த்⁴ருத்ய பு⁴ஜமுச்யதே |
வேதா³ச்சா²ஸ்த்ரம் பரம் நாஸ்தி ந தை³வம் கேஶவாத்பரம் || 129 ||

ஸ்தா²வரம் ஜங்க³மம் வாபி க்ருத்ரிமம் வாபி யத்³விஷம் |
த³ந்தோத்³பூ⁴தம் நகோ²த்³பூ⁴தமாகாஶப்ரப⁴வம் விஷம் || 130 ||

லூதாதி³ப்ரப⁴வம் சைவ விஷமத்யந்தது³ஸ்ஸஹம் |
ஶமம் நயது தத்ஸர்வம் கீர்திதோ மே ஜனார்த³ன꞉ || 131 ||

க்³ரஹான் ப்ரேதக்³ரஹான்பூ⁴தாம் ஸ்ததா² வை டா³கினீக்³ரஹான் |
வேதாளாம்ஶ்ச பிஶாசாம்ஶ்ச க³ந்த⁴ர்வான்யக்ஷராக்ஷஸான் || 132 ||

ஶாகினீ பூதனாத்³யாம்ஶ்ச ததா² வைனாயகக்³ரஹான் |
முக²மண்ட³லிகான்க்ரூரான் ரேவதீன்வ்ருத்³த⁴ரேவதீன் || 133 ||

வ்ருஶ்சிகாக்²யான் க்³ரஹாம்ஶ்சோக்³ராம்ஸ்ததா² மாத்ருக³ணானபி |
பா³லஸ்ய விஷ்ணோஶ்சரிதம் ஹந்து பா³லக்³ரஹானிமான் || 134 ||

வ்ருத்³தா⁴னாம் யே க்³ரஹா꞉ கேசித்³யே ச பா³லக்³ரஹா꞉ க்வசித் |
நாரஸிம்ஹஸ்ய தே த்³ருஷ்ட்யா த³க்³தா⁴ யே சாபி யௌவனே || 135 ||

ஸதா³ கராளவத³னோ நாரஸிம்ஹோ மஹாரவ꞉ |
க்³ரஹானஶேஷான்னிஶ்ஶேஷான்கரோது ஜக³தோ ஹரி꞉ || 136 ||

நாரஸிம்ஹ மஹாஸிம்ஹ ஜ்வாலாமாலோஜ்ஜ்வலானன |
க்³ரஹானஶேஷான்ஸர்வேஶ கா²த³கா²தா³(அ)க்³னிலோசன || 137 ||

யே ரோகா³ யே மஹோத்பாதா꞉ யத்³விஷம் யே மஹாக்³ரஹா꞉ |
யானி ச க்ரூரபூ⁴தானி க்³ரஹபீடா³ஶ்ச தா³ருணா꞉ || 138 ||

ஶஸ்த்ரக்ஷதேஷு யே ரோகா³꞉ ஜ்வாலாகர்த³மகாத³ய꞉ |
யானி சான்யானி து³ஷ்டானி ப்ராணிபீடா³கராணி வை |
தானி ஸர்வாணி ஸர்வாத்மன்பரமாத்மஞ்ஜனார்த³ன || 139 ||

கிஞ்சித்³ரூபம் ஸமாஸ்தா²ய வாஸுதே³வாஶுனாஶய |
க்ஷிப்த்வா ஸுத³ர்ஶனம் சக்ரம் ஜ்வாலாமாலாவிபூ⁴ஷணம் || 140 ||

ஸர்வது³ஷ்டோபஶமனம் குரு தே³வவரா(அ)ச்யுத |
ஸுத³ர்ஶனமஹாசக்ர கோ³விந்த³ஸ்ய வராயுத⁴ || 141 ||

தீக்ஷ்ணபாவகஸங்காஶ கோடிஸூர்யஸமப்ரப⁴ |
த்ரைலோக்யரக்ஷாகர்தா த்வம் து³ஷ்டதா³னவதா³ரண || 142 ||

தீக்ஷ்ணதா⁴ரமஹாவேக³ சி²ந்தி³ சி²ந்தி³ மஹாஜ்வரம் |
சி²ந்தி⁴ வாதம் ச லூதம் ச சி²ந்தி⁴ கோ⁴ரம் மஹத்³விஷம் || 143 ||

க்ரிமிதா³ஹஶ்ச ஶூலஶ்ச விஷஜ்வாலா ச கர்த³மா꞉ |
ஸுத³ர்ஶனேன சக்ரேண ஶமம் யாந்தி ந ஸம்ஶய꞉ || 144 ||

த்ரைலோக்யஸ்யா(அ)ப⁴யம் கர்துமாஜ்ஞாபய ஜனார்த³ன |
ஸர்வது³ஷ்டானி ரக்ஷாம்ஸி க்ஷபயாஶ்வரிபீ⁴ஷண || 145 ||

ப்ராச்யாம் ப்ரதீச்யாம் தி³ஶி ச த³க்ஷிணோத்தரதஸ்ததா² |
ரக்ஷாம் கரோது ப⁴க³வான் ப³ஹுரூபீ ஜனார்த³ன꞉ || 146 ||

வ்யாக்⁴ரஸிம்ஹவராஹாதி³ஷ்வக்³னி சோரப⁴யேஷு ச |
ரக்ஷாம் கரோது ப⁴க³வான் ப³ஹுரூபீ ஜனார்த³ன꞉ || 147 ||

பு⁴வ்யந்தரிக்ஷே ச ததா² பார்ஶ்வத꞉ ப்ருஷ்ட²தோ(அ)க்³ரத꞉ |
ரக்ஷாம் கரோது ப⁴க³வான் நாரஸிம்ஹ꞉ ஸ்வக³ர்ஜிதை꞉ || 148 ||

யதா² விஷ்ணுர்ஜக³த்ஸர்வம் ஸதே³வாஸுரமானுஷம் |
தேன ஸத்யேன ஸகலம் து³ஷ்டமஸ்ய ப்ரஶாம்யது || 149 ||

யதா² யஜ்ஞேஶ்வரோ விஷ்ணுர்வேதா³ந்தேஷ்வபி⁴தீ⁴யதே |
தேன ஸத்யேன ஸகலம் து³ஷ்டமஸ்ய ப்ரஶாம்யது || 150 ||

பரமாத்மா யதா² விஷ்ணுர்வேதா³ந்தேஷ்வபி கீ³யதே |
தேன ஸத்யேன ஸகலம் து³ஷ்டமஸ்ய ப்ரஶாம்யது || 151 ||

யதா² விஷ்ணோ꞉ ஸ்துதே ஸத்³ய꞉ ஸங்க்ஷயம் யாதி பாதகம் | [விஷ்ணௌ]
தேன ஸத்யேன ஸகலம் யன்மயோக்தம் ததா²(அ)ஸ்து தத் || 152 ||

ஜலே ரக்ஷது வாராஹ꞉ ஸ்த²லே ரக்ஷது வாமன꞉ |
அடவ்யாம் நாரஸிம்ஹஶ்ச ஸர்வத꞉ பாது கேஶவ꞉ || 153 ||

ஶாந்திரஸ்து ஶிவம் சா(அ)ஸ்து ப்ரணஶ்யத்வஶுப⁴ம் ச யத் |
வாஸுதே³வஶரீரோத்தை²꞉ குஶை꞉ ஸம்மார்ஜிதோ மயா || 154 ||

அபாமார்ஜது கோ³விந்தோ³ நரோ நாராயணஸ்ததா² |
மமா(அ)ஸ்து ஸர்வது³꞉கா²னாம் ப்ரஶமோ வசனாத்³த⁴ரே꞉ || 155 ||

ஶாந்தா꞉ ஸமஸ்தாரோகா³ஸ்தே க்³ரஹாஸ்ஸர்வேவிஷாணி ச |
பூ⁴தானி ச ப்ரஶாந்தானி ஸம்ஸ்ம்ருதே மது⁴ஸூத³னே || 156 ||

ஏதத்ஸமஸ்தரோகே³ஷு பூ⁴தக்³ரஹப⁴யேஷு ச |
அபாமார்ஜனகம் ஶஸ்த்ரம் விஷ்ணுனாமாபி⁴மந்த்ரிதம் || 157 ||

ஏதே குஶா விஷ்ணுஶரீரஸம்ப⁴வா
ஜனார்த³னோஹம் ஸ்வயமேவ சாக³த꞉ |
ஹதம் மயா து³ஷ்டமஶேஷமஸ்ய
ஸ்வஸ்தோ² ப⁴வத்வேஷ யதா² வசோ ஹரே꞉ || 158 ||

ஶாந்திரஸ்து ஶிவம் சாஸ்து து³ஷ்டமஸ்ய ப்ரஶாம்யது |
யத³ஸ்ய து³ரிதம் கிஞ்சித்தத்க்ஷிப்தம் லவணாம்ப⁴ஸி || 159 ||

ஸ்வாஸ்த்²யமஸ்து ஶிவம் சாஸ்து ஹ்ருஷீகேஶஸ்ய கீர்தனாத் |
யத ஏவாக³தம் பாபம் தத்ரைவ ப்ரதிக³ச்ச²து || 160 ||

|| அத² அபாமார்ஜன மாஹாத்ம்யம் ||

ஏதத்³ரோகா³தி³பீடா³ஸு ஜனானாம் ஹிதமிச்ச²தா |
விஷ்ணுப⁴க்தேன கர்தவ்யமபாமார்ஜனகம் பரம் || 161 ||

அனேன ஸர்வது³꞉கா²னி ஶமம் யாந்தி ந ஸம்ஶய꞉ |
வ்யாத்⁴யபஸ்மார குஷ்டா²தி³ பிஶாசோரக³ ராக்ஷஸா꞉ || 162 ||

தஸ்ய பார்ஶ்வம் ந க³ச்ச²ந்தி ஸ்தோத்ரமேதத்து ய꞉ படே²த் |
யஶ்ச தா⁴ரயதே வித்³வான் ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்திஸமன்வித꞉ || 163 ||

க்³ரஹாஸ்தம் நோபஸர்பந்தி ந ரோகே³ண ச பீடி³த꞉ |
த⁴ன்யோ யஶஸ்ய꞉ ஶத்ருக்⁴ன꞉ ஸ்தவோயம் முனிஸத்தம || 164 ||

பட²தாம் ஶ்ருண்வதாம் சைவ விஷ்ணோர்மாஹாத்ம்யமுத்தமம் |
ஏதத் ஸ்தோத்ரம் பரம் புண்யம் ஸர்வவ்யாதி⁴வினாஶனம் || 165 ||

பட²தாம் ஶ்ருண்வதாம் சைவ ஜபேதா³யுஷ்யவர்த⁴னம் |
வினாஶாய ச ரோகா³ணாமபம்ருத்யுஜயாய ச || 166 ||

இத³ம் ஸ்தோத்ரம் ஜபேச்சா²ந்த꞉ குஶை꞉ ஸம்மார்ஜயேச்சு²சி꞉ |
வாராஹம் நாரஸிம்ஹம் ச வாமனம் விஷ்ணுமேவ ச || 167 ||

ஸ்மரன் ஜபேதி³த³ம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வது³꞉கோ²பஶாந்தயே |
ஸர்வபூ⁴தஹிதார்தா²ய குர்யாத்தஸ்மாத்ஸதை³வஹி || 168 ||
குர்யாத்தஸ்மாத்ஸதை³வஹ்யோம் நம இதி |

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரபுராணே ஶ்ரீதா³ல்ப்⁴யபுலஸ்த்யஸம்வாதே³ ஶ்ரீமத³பாமார்ஜனஸ்தோத்ரம் நாமைகோனத்ரிம்ஶோத்⁴யாய꞉ |


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed