Ananda Lahari – ஆனந்தலஹரீ


ப⁴வாநி ஸ்தோதும் த்வாம் ப்ரப⁴வதி சதுர்பி⁴ர்ந வத³நை꞉
ப்ரஜாநாமீஶாநஸ்த்ரிபுரமத²ந꞉ பஞ்சபி⁴ரபி ।
ந ஷட்³பி⁴꞉ ஸேநாநீர்த³ஶஶதமுகை²ரப்யஹிபதி-
-ஸ்ததா³ந்யேஷாம் கேஷாம் கத²ய கத²மஸ்மிந்நவஸர꞉ ॥ 1 ॥

க்⁴ருதக்ஷீரத்³ராக்ஷாமது⁴மது⁴ரிமா கைரபி பதை³-
-ர்விஶிஷ்யாநாக்²யேயோ ப⁴வதி ரஸநாமாத்ரவிஷய꞉ ।
ததா² தே ஸௌந்த³ர்யம் பரமஶிவத்³ருங்மாத்ரவிஷய꞉
கத²ங்காரம் ப்³ரூம꞉ ஸகலநிக³மாகோ³சரகு³ணே ॥ 2 ॥

முகே² தே தாம்பூ³லம் நயநயுக³ளே கஜ்ஜலகலா
லலாடே காஶ்மீரம் விளஸதி க³ளே மௌக்திகலதா ।
ஸ்பு²ரத்காஞ்சீ ஶாடீ ப்ருது²கடிதடே ஹாடகமயீ
ப⁴ஜாமி த்வாம் கௌ³ரீம் நக³பதிகிஶோரீமவிரதம் ॥ 3 ॥

விராஜந்மந்தா³ரத்³ருமகுஸுமஹாரஸ்தநதடீ-
-நத³த்³வீணாநாத³ஶ்ரவணவிளஸத்குண்ட³லகு³ணா ।
நதாங்கீ³ மாதங்கீ³ ருசிரக³திப⁴ங்கீ³ ப⁴க³வதீ
ஸதீ ஶம்போ⁴ரம்போ⁴ருஹசடுலசக்ஷுர்விஜயதே ॥ 4 ॥

நவீநார்கப்⁴ராஜந்மணிகநகபூ⁴ஷாபரிகரை-
-ர்வ்ருதாங்கீ³ ஸாரங்கீ³ருசிரநயநாங்கீ³க்ருதஶிவா ।
தடித்பீதா பீதாம்ப³ரளலிதமஞ்ஜீரஸுப⁴கா³
மமாபர்ணா பூர்ணா நிரவதி⁴ஸுகை²ரஸ்து ஸுமுகீ² ॥ 5 ॥

ஹிமாத்³ரே꞉ ஸம்பூ⁴தா ஸுலலிதகரை꞉ பல்லவயுதா
ஸுபுஷ்பா முக்தாபி⁴ர்ப்⁴ரமரகலிதா சாலகப⁴ரை꞉ ।
க்ருதஸ்தா²ணுஸ்தா²நா குசப²லநதா ஸூக்திஸரஸா
ருஜாம் ஹந்த்ரீ க³ந்த்ரீ விளஸதி சிதா³நந்த³ளதிகா ॥ 6 ॥

ஸபர்ணாமாகீர்ணாம் கதிபயகு³ணை꞉ ஸாத³ரமிஹ
ஶ்ரயந்த்யந்யே வல்லீம் மம து மதிரேவம் விளஸதி ।
அபர்ணைகா ஸேவ்யா ஜக³தி ஸகலைர்யத்பரிவ்ருத꞉
புராணோ(அ)பி ஸ்தா²ணு꞉ ப²லதி கில கைவல்யபத³வீம் ॥ 7 ॥

விதா⁴த்ரீ த⁴ர்மாணாம் த்வமஸி ஸகலாம்நாயஜநநீ
த்வமர்தா²நாம் மூலம் த⁴நத³நமநீயாங்க்⁴ரிகமலே ।
த்வமாதி³꞉ காமாநாம் ஜநநி க்ருதகந்த³ர்பவிஜயே
ஸதாம் முக்தேர்பீ³ஜம் த்வமஸி பரமப்³ரஹ்மமஹிஷீ ॥ 8 ॥

ப்ரபூ⁴தா ப⁴க்திஸ்தே யத³பி ந மமாலோலமநஸ-
-ஸ்த்வயா து ஶ்ரீமத்யா ஸத³யமவலோக்யோ(அ)ஹமது⁴நா ।
பயோத³꞉ பாநீயம் தி³ஶதி மது⁴ரம் சாதகமுகே²
ப்⁴ருஶம் ஶங்கே கைர்வா விதி⁴பி⁴ரநுநீதா மம மதி꞉ ॥ 9 ॥

க்ருபாபாங்கா³ளோகம் விதர தரஸா ஸாது⁴சரிதே
ந தே யுக்தோபேக்ஷா மயி ஶரணதீ³க்ஷாமுபக³தே ।
ந சேதி³ஷ்டம் த³த்³யாத³நுபத³மஹோ கல்பலதிகா
விஶேஷ꞉ ஸாமாந்யை꞉ கத²மிதரவல்லீபரிகரை꞉ ॥ 10 ॥

மஹாந்தம் விஶ்வாஸம் தவ சரணபங்கேருஹயுகே³
நிதா⁴யாந்யந்நைவாஶ்ரிதமிஹ மயா தை³வதமுமே ।
ததா²பி த்வச்சேதோ யதி³ மயி ந ஜாயேத ஸத³யம்
நிராளம்போ³ லம்போ³த³ரஜநநி கம் யாமி ஶரணம் ॥ 11 ॥

அய꞉ ஸ்பர்ஶே லக்³நம் ஸபதி³ லப⁴தே ஹேமபத³வீம்
யதா² ரத்²யாபாத²꞉ ஶுசி ப⁴வதி க³ங்கௌ³க⁴மிலிதம் ।
ததா² தத்தத்பாபைரதிமலிநமந்தர்மம யதி³
த்வயி ப்ரேம்ணா ஸக்தம் கத²மிவ ந ஜாயேத விமலம் ॥ 12 ॥

த்வத³ந்யஸ்மாதி³ச்சா²விஷயப²லலாபே⁴ ந நியம-
-ஸ்த்வமஜ்ஞாநாமிச்சா²தி⁴கமபி ஸமர்தா² விதரணே ।
இதி ப்ராஹு꞉ ப்ராஞ்ச꞉ கமலப⁴வநாத்³யாஸ்த்வயி மந-
-ஸ்த்வதா³ஸக்தம் நக்தந்தி³வமுசிதமீஶாநி குரு தத் ॥ 13 ॥

ஸ்பு²ரந்நாநாரத்நஸ்ப²டிகமயபி⁴த்திப்ரதிப²ல-
-த்த்வதா³காரம் சஞ்சச்ச²ஶத⁴ரகலாஸௌத⁴ஶிக²ரம் ।
முகுந்த³ப்³ரஹ்மேந்த்³ரப்ரப்⁴ருதிபரிவாரம் விஜயதே
தவாகா³ரம் ரம்யம் த்ரிபு⁴வநமஹாராஜக்³ருஹிணி ॥ 14 ॥

நிவாஸ꞉ கைலாஸே விதி⁴ஶதமகா²த்³யா꞉ ஸ்துதிகரா꞉
குடும்ப³ம் த்ரைலோக்யம் க்ருதகரபுட꞉ ஸித்³தி⁴நிகர꞉ ।
மஹேஶ꞉ ப்ராணேஶஸ்தத³வநித⁴ராதீ⁴ஶதநயே
ந தே ஸௌபா⁴க்³யஸ்ய க்வசித³பி மநாக³ஸ்தி துலநா ॥ 15 ॥

வ்ருஷோ வ்ருத்³தோ⁴ யாநம் விஷமஶநமாஶா நிவஸநம்
ஶ்மஶாநம் க்ரீடா³பூ⁴ர்பு⁴ஜக³நிவஹோ பூ⁴ஷணவிதி⁴꞉ ।
ஸமக்³ரா ஸாமக்³ரீ ஜக³தி விதி³தைவ ஸ்மரரிபோ-
-ர்யதே³தஸ்யைஶ்வர்யம் தவ ஜநநி ஸௌபா⁴க்³யமஹிமா ॥ 16 ॥

அஶேஷப்³ரஹ்மாண்ட³ப்ரளயவிதி⁴நைஸர்கி³கமதி꞉
ஶ்மஶாநேஷ்வாஸீந꞉ க்ருதப⁴ஸிதலேப꞉ பஶுபதி꞉ ।
த³தௌ⁴ கண்டே² ஹாலாஹலமகி²லபூ⁴கோ³ளக்ருபயா
ப⁴வத்யா꞉ ஸங்க³த்யா꞉ ப²லமிதி ச கல்யாணி கலயே ॥ 17 ॥

த்வதீ³யம் ஸௌந்த³ர்யம் நிரதிஶயமாலோக்ய பரயா
பி⁴யைவாஸீத்³க³ங்கா³ ஜலமயதநு꞉ ஶைலதநயே ।
ததே³தஸ்யாஸ்தஸ்மாத்³வத³நகமலம் வீக்ஷ்ய க்ருபயா
ப்ரதிஷ்டா²மாதந்வந்நிஜஶிரஸி வாஸேந கி³ரிஶ꞉ ॥ 18 ॥

விஶாலஶ்ரீக²ண்ட³த்³ரவம்ருக³மதா³கீர்ணகு⁴ஸ்ருண-
-ப்ரஸூநவ்யாமிஶ்ரம் ப⁴க³வதி தவாப்⁴யங்க³ஸலிலம் ।
ஸமாதா³ய ஸ்ரஷ்டா சலிதபத³பாம்ஸூந்நிஜகரை꞉
ஸமாத⁴த்தே ஸ்ருஷ்டிம் விபு³த⁴புரபங்கேருஹத்³ருஶாம் ॥ 19 ॥

வஸந்தே ஸாநந்தே³ குஸுமிதலதாபி⁴꞉ பரிவ்ருதே
ஸ்பு²ரந்நாநாபத்³மே ஸரஸி கலஹம்ஸாலிஸுப⁴கே³ ।
ஸகீ²பி⁴꞉ கே²லந்தீம் மலயபவநாந்தோ³ளிதஜலே
ஸ்மரேத்³யஸ்த்வாம் தஸ்ய ஜ்வரஜநிதபீடா³பஸரதி ॥ 20 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ ஆநந்த³ளஹரீ ।


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed