Sri Subrahmanya Bhujangam – ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய புஜங்க ஸ்தோத்ரம்


ஸதா³ பா³லரூபாபி விக்⁴நாத்³ரிஹந்த்ரீ
மஹாத³ந்திவக்த்ராபி பஞ்சாஸ்யமாந்யா ।
விதீ⁴ந்த்³ராதி³ம்ருக்³யா க³ணேஶாபி⁴தா⁴ மே
வித⁴த்தாம் ஶ்ரியம் காபி கல்யாணமூர்தி꞉ ॥ 1 ॥

ந ஜாநாமி ஶப்³த³ம் ந ஜாநாமி சார்த²ம்
ந ஜாநாமி பத்³யம் ந ஜாநாமி க³த்³யம் ।
சிதே³கா ஷடா³ஸ்யா ஹ்ருதி³ த்³யோததே மே
முகா²ந்நி꞉ஸரந்தே கி³ரஶ்சாபி சித்ரம் ॥ 2 ॥

மயூராதி⁴ரூட⁴ம் மஹாவாக்யகூ³ட⁴ம்
மநோஹாரிதே³ஹம் மஹச்சித்தகே³ஹம் ।
மஹீதே³வதே³வம் மஹாவேத³பா⁴வம்
மஹாதே³வபா³லம் ப⁴ஜே லோகபாலம் ॥ 3 ॥

யதா³ ஸம்நிதா⁴நம் க³தா மாநவா மே
ப⁴வாம்போ⁴தி⁴பாரம் க³தாஸ்தே ததை³வ ।
இதி வ்யஞ்ஜயந்ஸிந்து⁴தீரே ய ஆஸ்தே
தமீடே³ பவித்ரம் பராஶக்திபுத்ரம் ॥ 4 ॥

யதா²ப்³தே⁴ஸ்தரங்கா³ லயம் யாந்தி துங்கா³-
-ஸ்ததை²வாபத³꞉ ஸம்நிதௌ⁴ ஸேவதாம் மே ।
இதீவோர்மிபங்க்தீர்ந்ருணாம் த³ர்ஶயந்தம்
ஸதா³ பா⁴வயே ஹ்ருத்ஸரோஜே கு³ஹம் தம் ॥ 5 ॥

கி³ரௌ மந்நிவாஸே நரா யே(அ)தி⁴ரூடா⁴-
-ஸ்ததா³ பர்வதே ராஜதே தே(அ)தி⁴ரூடா⁴꞉ ।
இதீவ ப்³ருவந்க³ந்த⁴ஶைலாதி⁴ரூட⁴꞉
ஸ தே³வோ முதே³ மே ஸதா³ ஷண்முகோ²(அ)ஸ்து ॥ 6 ॥

மஹாம்போ⁴தி⁴தீரே மஹாபாபசோரே
முநீந்த்³ராநுகூலே ஸுக³ந்தா⁴க்²யஶைலே ।
கு³ஹாயாம் வஸந்தம் ஸ்வபா⁴ஸா லஸந்தம்
ஜநார்திம் ஹரந்தம் ஶ்ரயாமோ கு³ஹம் தம் ॥ 7 ॥

லஸத்ஸ்வர்ணகே³ஹே ந்ருணாம் காமதோ³ஹே
ஸுமஸ்தோமஸஞ்ச²ந்நமாணிக்யமஞ்சே ।
ஸமுத்³யத்ஸஹஸ்ரார்கதுல்யப்ரகாஶம்
ஸதா³ பா⁴வயே கார்திகேயம் ஸுரேஶம் ॥ 8 ॥

ரணத்³த⁴ம்ஸகே மஞ்ஜுளே(அ)த்யந்தஶோணே
மநோஹாரிலாவண்யபீயூஷபூர்ணே ।
மந꞉ஷட்பதோ³ மே ப⁴வக்லேஶதப்த꞉
ஸதா³ மோத³தாம் ஸ்கந்த³ தே பாத³பத்³மே ॥ 9 ॥

ஸுவர்ணாப⁴தி³வ்யாம்ப³ரைர்பா⁴ஸமாநாம்
க்வணத்கிங்கிணீமேக²லாஶோப⁴மாநாம் ।
லஸத்³தே⁴மபட்டேந வித்³யோதமாநாம்
கடிம் பா⁴வயே ஸ்கந்த³ தே தீ³ப்யமாநாம் ॥ 10 ॥

புலிந்தே³ஶகந்யாக⁴நாபோ⁴க³துங்க³-
-ஸ்தநாலிங்க³நாஸக்தகாஶ்மீரராக³ம் ।
நமஸ்யாம்யஹம் தாரகாரே தவோர꞉
ஸ்வப⁴க்தாவநே ஸர்வதா³ ஸாநுராக³ம் ॥ 11 ॥

விதௌ⁴ க்லுப்தத³ண்டா³ந்ஸ்வலீலாத்⁴ருதாண்டா³-
-ந்நிரஸ்தேப⁴ஶுண்டா³ந்த்³விஷத்காலத³ண்டா³ன் ।
ஹதேந்த்³ராரிஷண்டா³ன் ஜக³த்ராணஶௌண்டா³-
-ந்ஸதா³ தே ப்ரசண்டா³ன் ஶ்ரயே பா³ஹுத³ண்டா³ன் ॥ 12 ॥

ஸதா³ ஶாரதா³꞉ ஷண்ம்ருகா³ங்கா யதி³ ஸ்யு꞉
ஸமுத்³யந்த ஏவ ஸ்தி²தாஶ்சேத்ஸமந்தாத் ।
ஸதா³ பூர்ணபி³ம்பா³꞉ கலங்கைஶ்ச ஹீநா-
-ஸ்ததா³ த்வந்முகா²நாம் ப்³ருவே ஸ்கந்த³ ஸாம்யம் ॥ 13 ॥

ஸ்பு²ரந்மந்த³ஹாஸை꞉ ஸஹம்ஸாநி சஞ்ச-
-த்கடாக்ஷாவளீப்⁴ருங்க³ஸங்கோ⁴ஜ்ஜ்வலாநி ।
ஸுதா⁴ஸ்யந்தி³பி³ம்பா³த⁴ராணீஶஸூநோ
தவாலோகயே ஷண்முகா²ம்போ⁴ருஹாணி ॥ 14 ॥

விஶாலேஷு கர்ணாந்ததீ³ர்கே⁴ஷ்வஜஸ்ரம்
த³யாஸ்யந்தி³ஷு த்³வாத³ஶஸ்வீக்ஷணேஷு ।
மயீஷத்கடாக்ஷ꞉ ஸக்ருத்பாதிதஶ்சே-
-த்³ப⁴வேத்தே த³யாஶீல கா நாம ஹாநி꞉ ॥ 15 ॥

ஸுதாங்கோ³த்³ப⁴வோ மே(அ)ஸி ஜீவேதி ஷட்³தா⁴
ஜபந்மந்த்ரமீஶோ முதா³ ஜிக்⁴ரதே யான் ।
ஜக³த்³பா⁴ரப்⁴ருத்³ப்⁴யோ ஜக³ந்நாத² தேப்⁴ய꞉
கிரீடோஜ்ஜ்வலேப்⁴யோ நமோ மஸ்தகேப்⁴ய꞉ ॥ 16 ॥

ஸ்பு²ரத்³ரத்நகேயூரஹாராபி⁴ராம-
-ஶ்சலத்குண்ட³லஶ்ரீலஸத்³க³ண்ட³பா⁴க³꞉ ।
கடௌ பீதவாஸா꞉ கரே சாருஶக்தி꞉
புரஸ்தாந்மமாஸ்தாம் புராரேஸ்தநூஜ꞉ ॥ 17 ॥

இஹாயாஹி வத்ஸேதி ஹஸ்தாந்ப்ரஸார்யா-
-ஹ்வயத்யாத³ராச்ச²ங்கரே மாதுரங்காத் ।
ஸமுத்பத்ய தாதம் ஶ்ரயந்தம் குமாரம்
ஹராஶ்லிஷ்டகா³த்ரம் ப⁴ஜே பா³லமூர்திம் ॥ 18 ॥

குமாரேஶஸூநோ கு³ஹ ஸ்கந்த³ ஸேநா-
-பதே ஶக்திபாணே மயூராதி⁴ரூட⁴ ।
புலிந்தா³த்மஜாகாந்த ப⁴க்தார்திஹாரின்
ப்ரபோ⁴ தாரகாரே ஸதா³ ரக்ஷ மாம் த்வம் ॥ 19 ॥

ப்ரஶாந்தேந்த்³ரியே நஷ்டஸஞ்ஜ்ஞே விசேஷ்டே
கபோ²த்³கா³ரிவக்த்ரே ப⁴யோத்கம்பிகா³த்ரே ।
ப்ரயாணோந்முகே² மய்யநாதே² ததா³நீம்
த்³ருதம் மே த³யாளோ ப⁴வாக்³ரே கு³ஹ த்வம் ॥ 20 ॥

க்ருதாந்தஸ்ய தூ³தேஷு சண்டே³ஷு கோபா-
-த்³த³ஹச்சி²ந்த்³தி⁴ பி⁴ந்த்³தீ⁴தி மாம் தர்ஜயத்ஸு ।
மயூரம் ஸமாருஹ்ய மா பை⁴ரிதி த்வம்
புர꞉ ஶக்திபாணிர்மமாயாஹி ஶீக்⁴ரம் ॥ 21 ॥

ப்ரணம்யாஸக்ருத்பாத³யோஸ்தே பதித்வா
ப்ரஸாத்³ய ப்ரபோ⁴ ப்ரார்த²யே(அ)நேகவாரம் ।
ந வக்தும் க்ஷமோ(அ)ஹம் ததா³நீம் க்ருபாப்³தே⁴
ந கார்யாந்தகாலே மநாக³ப்யுபேக்ஷா ॥ 22 ॥

ஸஹஸ்ராண்ட³போ⁴க்தா த்வயா ஶூரநாமா
ஹதஸ்தாரக꞉ ஸிம்ஹவக்த்ரஶ்ச தை³த்ய꞉ ।
மமாந்தர்ஹ்ருதி³ஸ்த²ம் மந꞉க்லேஶமேகம்
ந ஹம்ஸி ப்ரபோ⁴ கிம் கரோமி க்வ யாமி ॥ 23 ॥

அஹம் ஸர்வதா³ து³꞉க²பா⁴ராவஸந்நோ
ப⁴வான் தீ³நப³ந்து⁴ஸ்த்வத³ந்யம் ந யாசே ।
ப⁴வத்³ப⁴க்திரோத⁴ம் ஸதா³ க்லப்தபா³த⁴ம்
மமாதி⁴ம் த்³ருதம் நாஶயோமாஸுத த்வம் ॥ 24 ॥

அபஸ்மாரகுஷ்ட²க்ஷயார்ஶ꞉ ப்ரமேஹ-
-ஜ்வரோந்மாத³கு³ள்மாதி³ரோகா³ மஹாந்த꞉ ।
பிஶாசாஶ்ச ஸர்வே ப⁴வத்பத்ரபூ⁴திம்
விளோக்ய க்ஷணாத்தாரகாரே த்³ரவந்தே ॥ 25 ॥

த்³ருஶி ஸ்கந்த³மூர்தி꞉ ஶ்ருதௌ ஸ்கந்த³கீர்தி-
-ர்முகே² மே பவித்ரம் ஸதா³ தச்சரித்ரம் ।
கரே தஸ்ய க்ருத்யம் வபுஸ்தஸ்ய ப்⁴ருத்யம்
கு³ஹே ஸந்து லீநா மமாஶேஷபா⁴வா꞉ ॥ 26 ॥

முநீநாமுதாஹோ ந்ருணாம் ப⁴க்திபா⁴ஜா-
-மபீ⁴ஷ்டப்ரதா³꞉ ஸந்தி ஸர்வத்ர தே³வா꞉ ।
ந்ருணாமந்த்யஜாநாமபி ஸ்வார்த²தா³நே
கு³ஹாத்³தே³வமந்யம் ந ஜாநே ந ஜாநே ॥ 27 ॥

களத்ரம் ஸுதா ப³ந்து⁴வர்க³꞉ பஶுர்வா
நரோ வாத² நாரீ க்³ருஹே யே மதீ³யா꞉ ।
யஜந்தோ நமந்த꞉ ஸ்துவந்தோ ப⁴வந்தம்
ஸ்மரந்தஶ்ச தே ஸந்து ஸர்வே குமார ॥ 28 ॥

ம்ருகா³꞉ பக்ஷிணோ த³ம்ஶகா யே ச து³ஷ்டா-
-ஸ்ததா² வ்யாத⁴யோ பா³த⁴கா யே மத³ங்கே³ ।
ப⁴வச்ச²க்திதீக்ஷ்ணாக்³ரபி⁴ந்நா꞉ ஸுதூ³ரே
விநஶ்யந்து தே சூர்ணிதக்ரௌஞ்சஶைல ॥ 29 ॥

ஜநித்ரீ பிதா ச ஸ்வபுத்ராபராத⁴ம்
ஸஹேதே ந கிம் தே³வஸேநாதி⁴நாத² ।
அஹம் சாதிபா³லோ ப⁴வான் லோகதாத꞉
க்ஷமஸ்வாபராத⁴ம் ஸமஸ்தம் மஹேஶ ॥ 30 ॥

நம꞉ கேகிநே ஶக்தயே சாபி துப்⁴யம்
நமஶ்சா²க³ துப்⁴யம் நம꞉ குக்குடாய ।
நம꞉ ஸிந்த⁴வே ஸிந்து⁴தே³ஶாய துப்⁴யம்
புந꞉ ஸ்கந்த³மூர்தே நமஸ்தே நமோ(அ)ஸ்து ॥ 31 ॥

ஜயாநந்த³பூ⁴மம் ஜயாபாரதா⁴மம்
ஜயாமோக⁴கீர்தே ஜயாநந்த³மூர்தே ।
ஜயாநந்த³ஸிந்தோ⁴ ஜயாஶேஷப³ந்தோ⁴
ஜய த்வம் ஸதா³ முக்திதா³நேஶஸூநோ ॥ 32 ॥

பு⁴ஜங்கா³க்²யவ்ருத்தேந க்லப்தம் ஸ்தவம் ய꞉
படே²த்³ப⁴க்தியுக்தோ கு³ஹம் ஸம்ப்ரணம்ய ।
ஸ புத்ராந்களத்ரம் த⁴நம் தீ³ர்க⁴மாயு-
-ர்லபே⁴த்ஸ்கந்த³ஸாயுஜ்யமந்தே நர꞉ ஸ꞉ ॥ 33 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யபு⁴ஜங்க³ம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed