Sri Panchamukha Hanuman Kavacham – ஶ்ரீ பஞ்சமுக ஹனுமத்கவசம்


அஸ்ய ஶ்ரீ பஞ்சமுக²ஹநுமந்மந்த்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ கா³யத்ரீச²ந்த³꞉ பஞ்சமுக²விராட் ஹநுமாந் தே³வதா ஹ்ரீம் பீ³ஜம் ஶ்ரீம் ஶக்தி꞉ க்ரௌம் கீலகம் க்ரூம் கவசம் க்ரைம் அஸ்த்ராய ப²ட் இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

ஶ்ரீ க³ருட³ உவாச ।
அத² த்⁴யாநம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருணு ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரி ।
யத்க்ருதம் தே³வதே³வேந த்⁴யாநம் ஹநுமத꞉ ப்ரியம் ॥ 1 ॥

பஞ்சவக்த்ரம் மஹாபீ⁴மம் த்ரிபஞ்சநயநைர்யுதம் ।
பா³ஹுபி⁴ர்த³ஶபி⁴ர்யுக்தம் ஸர்வகாமார்த²ஸித்³தி⁴த³ம் ॥ 2 ॥

பூர்வம் து வாநரம் வக்த்ரம் கோடிஸூர்யஸமப்ரப⁴ம் ।
த³ம்ஷ்ட்ராகராளவத³நம் ப்⁴ருகுடீகுடிலேக்ஷணம் ॥ 3 ॥

அஸ்யைவ த³க்ஷிணம் வக்த்ரம் நாரஸிம்ஹம் மஹாத்³பு⁴தம் ।
அத்யுக்³ரதேஜோவபுஷம் பீ⁴ஷணம் ப⁴யநாஶநம் ॥ 4 ॥

பஶ்சிமம் கா³ருட³ம் வக்த்ரம் வக்ரதுண்ட³ம் மஹாப³லம் ।
ஸர்வநாக³ப்ரஶமநம் விஷபூ⁴தாதி³க்ருந்தநம் ॥ 5 ॥

உத்தரம் ஸௌகரம் வக்த்ரம் க்ருஷ்ணம் தீ³ப்தம் நபோ⁴பமம் ।
பாதாலஸிம்ஹவேதாலஜ்வரரோகா³தி³க்ருந்தநம் ॥ 6 ॥

ஊர்த்⁴வம் ஹயாநநம் கோ⁴ரம் தா³நவாந்தகரம் பரம் ।
யேந வக்த்ரேண விப்ரேந்த்³ர தாரகாக்²யம் மஹாஸுரம் ॥ 7 ॥

ஜகா⁴ந ஶரணம் தத்ஸ்யாத்ஸர்வஶத்ருஹரம் பரம் ।
த்⁴யாத்வா பஞ்சமுக²ம் ருத்³ரம் ஹநூமந்தம் த³யாநிதி⁴ம் ॥ 8 ॥

க²ட்³க³ம் த்ரிஶூலம் க²ட்வாங்க³ம் பாஶமங்குஶபர்வதம் ।
முஷ்டிம் கௌமோத³கீம் வ்ருக்ஷம் தா⁴ரயந்தம் கமண்ட³லும் ॥ 9 ॥

பி⁴ந்தி³பாலம் ஜ்ஞாநமுத்³ராம் த³ஶபி⁴ர்முநிபுங்க³வம் ।
ஏதாந்யாயுத⁴ஜாலாநி தா⁴ரயந்தம் ப⁴ஜாம்யஹம் ॥ 10 ॥

ப்ரேதாஸநோபவிஷ்டம் தம் ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் ।
தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ரம் தி³வ்யக³ந்தா⁴நுலேபநம் ।
ஸர்வாஶ்சர்யமயம் தே³வம் ஹநுமத்³விஶ்வதோமுக²ம் ॥ 11 ॥

பஞ்சாஸ்யமச்யுதமநேகவிசித்ரவர்ண-
-வக்த்ரம் ஶஶாங்கஶிக²ரம் கபிராஜவர்யம் ।
பீதாம்ப³ராதி³முகுடைருபஶோபி⁴தாங்க³ம்
பிங்கா³க்ஷமாத்³யமநிஶம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 12 ॥

மர்கடேஶம் மஹோத்ஸாஹம் ஸர்வஶத்ருஹரம் பரம் ।
ஶத்ரும் ஸம்ஹர மாம் ரக்ஷ ஶ்ரீமந்நாபத³முத்³த⁴ர ॥ 13 ॥

ஹரிமர்கட மர்கட மந்த்ரமித³ம்
பரிலிக்²யதி லிக்²யதி வாமதலே ।
யதி³ நஶ்யதி நஶ்யதி ஶத்ருகுலம்
யதி³ முஞ்சதி முஞ்சதி வாமலதா ॥ 14 ॥

ஓம் ஹரிமர்கடாய ஸ்வாஹா ।

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவத³நாய பூர்வகபிமுகா²ய ஸகலஶத்ருஸம்ஹாரகாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவத³நாய த³க்ஷிணமுகா²ய கராளவத³நாய நரஸிம்ஹாய ஸகலபூ⁴தப்ரமத²நாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவத³நாய பஶ்சிமமுகா²ய க³ருடா³நநாய ஸகலவிஷஹராய ஸ்வாஹா ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவத³நாய உத்தரமுகா²ய ஆதி³வராஹாய ஸகலஸம்பத்கராய ஸ்வாஹா ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவத³நாய ஊர்த்⁴வமுகா²ய ஹயக்³ரீவாய ஸகலஜநவஶங்கராய ஸ்வாஹா ।

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ பஞ்சமுக²ஹநுமந்மந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீராமசந்த்³ர ருஷி꞉ அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ பஞ்சமுக²வீரஹநுமாந் தே³வதா ஹநுமாந் இதி பீ³ஜம் வாயுபுத்ர இதி ஶக்தி꞉ அஞ்ஜநீஸுத இதி கீலகம் ஶ்ரீராமதூ³தஹநுமத்ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।
இதி ருஷ்யாதி³கம் விந்யஸேத் ।

அத² கரந்யாஸ꞉ ।
ஓம் அஞ்ஜநீஸுதாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ரமூர்தயே தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் வாயுபுத்ராய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் அக்³நிக³ர்பா⁴ய அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ராமதூ³தாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சமுக²ஹநுமதே கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
அத² அங்க³ந்யாஸ꞉ ।
ஓம் அஞ்ஜநீஸுதாய ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ரமூர்தயே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் வாயுபுத்ராய ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் அக்³நிக³ர்பா⁴ய கவசாய ஹும் ।
ஓம் ராமதூ³தாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் பஞ்சமுக²ஹநுமதே அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பஞ்சமுக²ஹநுமதே ஸ்வாஹா இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

அத² த்⁴யாநம் ।
வந்தே³ வாநரநாரஸிம்ஹக²க³ராட்க்ரோடா³ஶ்வவக்த்ராந்விதம்
தி³வ்யாளங்கரணம் த்ரிபஞ்சநயநம் தே³தீ³ப்யமாநம் ருசா ।
ஹஸ்தாப்³ஜைரஸிகே²டபுஸ்தகஸுதா⁴கும்பா⁴ங்குஶாத்³ரிம் ஹலம்
க²ட்வாங்க³ம் ப²ணிபூ⁴ருஹம் த³ஶபு⁴ஜம் ஸர்வாரிவீராபஹம் ।

அத² மந்த்ர꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீராமதூ³தாய ஆஞ்ஜநேயாய வாயுபுத்ராய மஹாப³லபராக்ரமாய ஸீதாது³꞉க²நிவாரணாய லங்காத³ஹநகாரணாய மஹாப³லப்ரசண்டா³ய பா²ல்கு³நஸகா²ய கோலாஹலஸகலப்³ரஹ்மாண்ட³விஶ்வரூபாய
ஸப்தஸமுத்³ரநிர்லங்க⁴நாய பிங்க³ளநயநாய அமிதவிக்ரமாய ஸூர்யபி³ம்ப³ப²லஸேவநாய து³ஷ்டநிவாரணாய த்³ருஷ்டிநிராளங்க்ருதாய ஸஞ்ஜீவிநீஸஞ்ஜீவிதாங்க³த³-லக்ஷ்மணமஹாகபிஸைந்யப்ராணதா³ய
த³ஶகண்ட²வித்⁴வம்ஸநாய ராமேஷ்டாய மஹாபா²ல்கு³நஸகா²ய ஸீதாஸஹிதராமவரப்ரதா³ய ஷட்ப்ரயோகா³க³மபஞ்சமுக²வீரஹநுமந்மந்த்ரஜபே விநியோக³꞉ ।

ஓம் ஹரிமர்கடமர்கடாய ப³ம்ப³ம்ப³ம்ப³ம்ப³ம் வௌஷட் ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஹரிமர்கடமர்கடாய ப²ம்ப²ம்ப²ம்ப²ம்ப²ம் ப²ட் ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஹரிமர்கடமர்கடாய கே²ங்கே²ங்கே²ங்கே²ங்கே²ம் மாரணாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஹரிமர்கடமர்கடாய லும்லும்லும்லும்லும் ஆகர்ஷிதஸகலஸம்பத்கராய ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஹரிமர்கடமர்கடாய த⁴ந்த⁴ந்த⁴ந்த⁴ந்த⁴ம் ஶத்ருஸ்தம்ப⁴நாய ஸ்வாஹா ।

ஓம் டண்டண்டண்டண்டம் கூர்மமூர்தயே பஞ்சமுக²வீரஹநுமதே பரயந்த்ர பரதந்த்ரோச்சாடநாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் கங்க²ங்க³ங்க⁴ம்ஙம் சஞ்ச²ஞ்ஜஞ்ஜ²ம்ஞம் டண்ட²ண்ட³ண்ட⁴ம்ணம் தந்த²ந்த³ந்த⁴ம்நம் பம்ப²ம்ப³ம்ப⁴ம்மம் யம்ரம்லம்வம் ஶம்ஷம்ஸம்ஹம் லங்க்ஷம் ஸ்வாஹா ।
இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

ஓம் பூர்வகபிமுகா²ய பஞ்சமுக²ஹநுமதே டண்டண்டண்டண்டம் ஸகலஶத்ருஸம்ஹரணாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் த³க்ஷிணமுகா²ய பஞ்சமுக²ஹநுமதே கராளவத³நாய நரஸிம்ஹாய ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர꞉ ஸகலபூ⁴தப்ரேதத³மநாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் பஶ்சிமமுகா²ய க³ருடா³நநாய பஞ்சமுக²ஹநுமதே மம்மம்மம்மம்மம் ஸகலவிஷஹராய ஸ்வாஹா ।
ஓம் உத்தரமுகா²ய ஆதி³வராஹாய லம்லம்லம்லம்லம் ந்ருஸிம்ஹாய நீலகண்ட²மூர்தயே பஞ்சமுக²ஹநுமதே ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஊர்த்⁴வமுகா²ய ஹயக்³ரீவாய ரும்ரும்ரும்ரும்ரும் ருத்³ரமூர்தயே ஸகலப்ரயோஜநநிர்வாஹகாய ஸ்வாஹா ।

ஓம் அஞ்ஜநீஸுதாய வாயுபுத்ராய மஹாப³லாய ஸீதாஶோகநிவாரணாய ஶ்ரீராமசந்த்³ரக்ருபாபாது³காய மஹாவீர்யப்ரமத²நாய ப்³ரஹ்மாண்ட³நாதா²ய காமதா³ய பஞ்சமுக²வீரஹநுமதே ஸ்வாஹா ।

பூ⁴தப்ரேதபிஶாசப்³ரஹ்மராக்ஷஸ ஶாகிநீடா³கிந்யந்தரிக்ஷக்³ரஹ பரயந்த்ர பரதந்த்ரோச்சடநாய ஸ்வாஹா ।
ஸகலப்ரயோஜநநிர்வாஹகாய பஞ்சமுக²வீரஹநுமதே ஶ்ரீராமசந்த்³ரவரப்ரஸாதா³ய ஜஞ்ஜஞ்ஜஞ்ஜஞ்ஜம் ஸ்வாஹா ।

இத³ம் கவசம் படி²த்வா து மஹாகவசம் படே²ந்நர꞉ ।
ஏகவாரம் ஜபேத் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வஶத்ருநிவாரணம் ॥ 15 ॥

த்³விவாரம் து படே²ந்நித்யம் புத்ரபௌத்ரப்ரவர்த⁴நம் ।
த்ரிவாரம் ச படே²ந்நித்யம் ஸர்வஸம்பத்கரம் ஶுப⁴ம் ॥ 16 ॥

சதுர்வாரம் படே²ந்நித்யம் ஸர்வரோக³நிவாரணம் ।
பஞ்சவாரம் படே²ந்நித்யம் ஸர்வலோகவஶங்கரம் ॥ 17 ॥

ஷட்³வாரம் ச படே²ந்நித்யம் ஸர்வதே³வவஶங்கரம் ।
ஸப்தவாரம் படே²ந்நித்யம் ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யகம் ॥ 18 ॥

அஷ்டவாரம் படே²ந்நித்யமிஷ்டகாமார்த²ஸித்³தி⁴த³ம் ।
நவவாரம் படே²ந்நித்யம் ராஜபோ⁴க³மவாப்நுயாத் ॥ 19 ॥

த³ஶவாரம் படே²ந்நித்யம் த்ரைலோக்யஜ்ஞாநத³ர்ஶநம் ।
ருத்³ராவ்ருத்திம் படே²ந்நித்யம் ஸர்வஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ॥ 20 ॥

நிர்ப³லோ ரோக³யுக்தஶ்ச மஹாவ்யாத்⁴யாதி³பீடி³த꞉ ।
கவசஸ்மரணேநைவ மஹாப³லமவாப்நுயாத் ॥ 21 ॥

இதி ஸுத³ர்ஶநஸம்ஹிதாயாம் ஶ்ரீராமசந்த்³ரஸீதாப்ரோக்தம் ஶ்ரீ பஞ்சமுக²ஹநுமத்கவசம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ஹனுமான் ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed