Sri Panchamukha Hanuman Kavacham – ஶ்ரீ பஞ்சமுக ஹனுமத்கவசம்

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ பஞ்சமுக²ஹனுமன்மந்த்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ | கா³யத்ரீச²ந்த³꞉ | பஞ்சமுக²விராட் ஹனுமான் தே³வதா | ஹ்ரீம் பீ³ஜம் | ஶ்ரீம் ஶக்தி꞉ | க்ரௌம் கீலகம் | க்ரூம் கவசம் | க்ரைம் அஸ்த்ராய ப²ட் | இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ |

ஶ்ரீ க³ருட³ உவாச |
அத² த்⁴யானம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருணு ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரி |
யத்க்ருதம் தே³வதே³வேன த்⁴யானம் ஹனுமத꞉ ப்ரியம் || 1 ||

பஞ்சவக்த்ரம் மஹாபீ⁴மம் த்ரிபஞ்சனயனைர்யுதம் |
பா³ஹுபி⁴ர்த³ஶபி⁴ர்யுக்தம் ஸர்வகாமார்த²ஸித்³தி⁴த³ம் || 2 ||

பூர்வம் து வானரம் வக்த்ரம் கோடிஸூர்யஸமப்ரப⁴ம் |
த³ம்ஷ்ட்ராகராளவத³னம் ப்⁴ருகுடீகுடிலேக்ஷணம் || 3 ||

அஸ்யைவ த³க்ஷிணம் வக்த்ரம் நாரஸிம்ஹம் மஹாத்³பு⁴தம் |
அத்யுக்³ரதேஜோவபுஷம் பீ⁴ஷணம் ப⁴யனாஶனம் || 4 ||

பஶ்சிமம் கா³ருட³ம் வக்த்ரம் வக்ரதுண்ட³ம் மஹாப³லம் ||
ஸர்வனாக³ப்ரஶமனம் விஷபூ⁴தாதி³க்ருந்தனம் || 5 ||

உத்தரம் ஸௌகரம் வக்த்ரம் க்ருஷ்ணம் தீ³ப்தம் நபோ⁴பமம் |
பாதாளஸிம்ஹவேதாலஜ்வரரோகா³தி³க்ருந்தனம் || 6 ||

ஊர்த்⁴வம் ஹயானநம் கோ⁴ரம் தா³னவாந்தகரம் பரம் |
யேன வக்த்ரேண விப்ரேந்த்³ர தாரகாக்²யம் மஹாஸுரம் || 7 ||

ஜகா⁴ன ஶரணம் தத்ஸ்யாத்ஸர்வஶத்ருஹரம் பரம் |
த்⁴யாத்வா பஞ்சமுக²ம் ருத்³ரம் ஹனுமந்தம் த³யானிதி⁴ம் || 8 ||

க²ட்³க³ம் த்ரிஶூலம் க²ட்வாங்க³ம் பாஶமங்குஶபர்வதம் |
முஷ்டிம் கௌமோத³கீம் வ்ருக்ஷம் தா⁴ரயந்தம் கமண்ட³லும் || 9 ||

பி⁴ந்தி³பாலம் ஜ்ஞானமுத்³ராம் த³ஶபி⁴ர்முனிபுங்க³வம் |
ஏதான்யாயுத⁴ஜாலானி தா⁴ரயந்தம் ப⁴ஜாம்யஹம் || 10 ||

ப்ரேதாஸனோபவிஷ்டம் தம் ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் |
தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ரம் தி³வ்யக³ந்தா⁴னுலேபனம் || 11 ||

ஸர்வாஶ்சர்யமயம் தே³வம் ஹனுமத்³விஶ்வதோமுக²ம் |

பஞ்சாஸ்யமச்யுதமனேகவிசித்ரவர்ணம்
வக்த்ரம் ஶஶாங்கஶிக²ரம் கபிராஜவர்யம் |
பீதாம்ப³ராதி³முகுடைருபஶோபி⁴தாங்க³ம்
பிங்கா³க்ஷமாத்³யமனிஶம் மனஸா ஸ்மராமி || 12 ||

மர்கடேஶம் மஹோத்ஸாஹம் ஸர்வஶத்ருஹரம் பரம் |
ஶத்ரும் ஸம்ஹர மாம் ரக்ஷ ஶ்ரீமன்னாபத³முத்³த⁴ர || 13 ||

ஓம் ஹரிமர்கட மர்கட மந்த்ரமித³ம் பரிலிக்²யதி லிக்²யதி வாமதலே |
யதி³ நஶ்யதி நஶ்யதி ஶத்ருகுலம் யதி³ முஞ்சதி முஞ்சதி வாமலதா || 14 ||

ஓம் ஹரிமர்கடாய ஸ்வாஹா |

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவத³னாய பூர்வகபிமுகா²ய ஸகலஶத்ருஸம்ஹாரகாய ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவத³னாய த³க்ஷிணமுகா²ய கராளவத³னாய நரஸிம்ஹாய ஸகலபூ⁴தப்ரமத²னாய ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவத³னாய பஶ்சிமமுகா²ய க³ருடா³னனாய ஸகலவிஷஹராய ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவத³னாய உத்தரமுகா²ய ஆதி³வராஹாய ஸகலஸம்பத்கராய ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவத³னாய ஊர்த்⁴வமுகா²ய ஹயக்³ரீவாய ஸகலஜனவஶங்கராய ஸ்வாஹா |

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ பஞ்சமுக²ஹனுமன்மந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீராமசந்த்³ர ருஷி꞉ | அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ | பஞ்சமுக²வீரஹனுமான் தே³வதா | ஹனுமான் இதி பீ³ஜம் | வாயுபுத்ர இதி ஶக்தி꞉ | அஞ்ஜனீஸுத இதி கீலகம் |
ஶ்ரீராமதூ³தஹனுமத்ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ |
இதி ருஷ்யாதி³கம் வின்யஸேத் ||

ஓம் அஞ்ஜனீஸுதாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ருத்³ரமூர்தயே தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் வாயுபுத்ராய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் அக்³னிக³ர்பா⁴ய அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ராமதூ³தாய கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் பஞ்சமுக²ஹனுமதே கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
இதி கரன்யாஸ꞉ ||

ஓம் அஞ்ஜனீஸுதாய ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் ருத்³ரமூர்தயே ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் வாயுபுத்ராய ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் அக்³னிக³ர்பா⁴ய கவசாய ஹும் |
ஓம் ராமதூ³தாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஓம் பஞ்சமுக²ஹனுமதே அஸ்த்ராய ப²ட் |
பஞ்சமுக²ஹனுமதே ஸ்வாஹா |
இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ||

அத² த்⁴யானம் |
வந்தே³ வானரனாரஸிம்ஹக²க³ராட்க்ரோடா³ஶ்வவக்த்ரான்விதம்
தி³வ்யாலங்கரணம் த்ரிபஞ்சனயனம் தே³தீ³ப்யமானம் ருசா |
ஹஸ்தாப்³ஜைரஸிகே²டபுஸ்தகஸுதா⁴கும்பா⁴ங்குஶாத்³ரிம் ஹலம்
க²ட்வாங்க³ம் ப²ணிபூ⁴ருஹம் த³ஶபு⁴ஜம் ஸர்வாரிவீராபஹம் |

அத² மந்த்ர꞉ |
ஓம் ஶ்ரீராமதூ³தாய ஆஞ்ஜனேயாய வாயுபுத்ராய மஹாப³லபராக்ரமாய ஸீதாது³꞉க²னிவாரணாய லங்காத³ஹனகாரணாய மஹாப³லப்ரசண்டா³ய பா²ல்கு³னஸகா²ய கோலாஹலஸகலப்³ரஹ்மாண்ட³விஶ்வரூபாய
ஸப்தஸமுத்³ரனிர்லங்க⁴னாய பிங்க³ளனயனாயாமிதவிக்ரமாய ஸூர்யபி³ம்ப³ப²லஸேவனாய து³ஷ்டனிவாரணாய த்³ருஷ்டினிராலங்க்ருதாய ஸஞ்ஜீவினீஸஞ்ஜீவிதாங்க³த³லக்ஷ்மணமஹாகபிஸைன்யப்ராணதா³ய
த³ஶகண்ட²வித்⁴வம்ஸனாய ராமேஷ்டாய மஹாபா²ல்கு³னஸகா²ய ஸீதாஸஹிதராமவரப்ரதா³ய ஷட்ப்ரயோகா³க³மபஞ்சமுக²வீரஹனுமன்மந்த்ரஜபே வினியோக³꞉ |

ஓம் ஹரிமர்கடமர்கடாய ப³ம்ப³ம்ப³ம்ப³ம்ப³ம் வௌஷட் ஸ்வாஹா |
ஓம் ஹரிமர்கடமர்கடாய ப²ம்ப²ம்ப²ம்ப²ம்ப²ம் ப²ட் ஸ்வாஹா |
ஓம் ஹரிமர்கடமர்கடாய கே²ங்கே²ங்கே²ங்கே²ங்கே²ம் மாரணாய ஸ்வாஹா |
ஓம் ஹரிமர்கடமர்கடாய லும்லும்லும்லும்லும் ஆகர்ஷிதஸகலஸம்பத்கராய ஸ்வாஹா |
ஓம் ஹரிமர்கடமர்கடாய த⁴ந்த⁴ந்த⁴ந்த⁴ந்த⁴ம் ஶத்ருஸ்தம்ப⁴னாய ஸ்வாஹா |

ஓம் டண்டண்டண்டண்டம் கூர்மமூர்தயே பஞ்சமுக²வீரஹனுமதே பரயந்த்ரபரதந்த்ரோச்சாடனாய ஸ்வாஹா |
ஓம் கங்க²ங்க³ங்க⁴ம்ஙம் சஞ்ச²ஞ்ஜஞ்ஜ²ம்ஞம் டண்ட²ண்ட³ண்ட⁴ம்ணம் தந்த²ந்த³ந்த⁴ம்நம் பம்ப²ம்ப³ம்ப⁴ம்மம் யம்ரம்லம்வம் ஶம்ஷம்ஸம்ஹம் ளங்க்ஷம் ஸ்வாஹா |
இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ |

ஓம் பூர்வகபிமுகா²ய பஞ்சமுக²ஹனுமதே டண்டண்டண்டண்டம் ஸகலஶத்ருஸம்ஹரணாய ஸ்வாஹா |
ஓம் த³க்ஷிணமுகா²ய பஞ்சமுக²ஹனுமதே கராளவத³னாய நரஸிம்ஹாய ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர꞉ ஸகலபூ⁴தப்ரேதத³மனாய ஸ்வாஹா |
ஓம் பஶ்சிமமுகா²ய க³ருடா³னனாய பஞ்சமுக²ஹனுமதே மம்மம்மம்மம்மம் ஸகலவிஷஹராய ஸ்வாஹா |
ஓம் உத்தரமுகா²ய ஆதி³வராஹாய லம்லம்லம்லம்லம் ந்ருஸிம்ஹாய நீலகண்ட²மூர்தயே பஞ்சமுக²ஹனுமதே ஸ்வாஹா |
ஓம் ஊர்த்⁴வமுகா²ய ஹயக்³ரீவாய ரும்ரும்ரும்ரும்ரும் ருத்³ரமூர்தயே ஸகலப்ரயோஜனநிர்வாஹகாய ஸ்வாஹா |

ஓம் அஞ்ஜனீஸுதாய வாயுபுத்ராய மஹாப³லாய ஸீதாஶோகனிவாரணாய ஶ்ரீராமசந்த்³ரக்ருபாபாது³காய மஹாவீர்யப்ரமத²னாய ப்³ரஹ்மாண்ட³னாதா²ய காமதா³ய பஞ்சமுக²வீரஹனுமதே ஸ்வாஹா |

பூ⁴தப்ரேதபிஶாசப்³ரஹ்மராக்ஷஸஶாகினீடா³கின்யந்தரிக்ஷக்³ரஹ-பரயந்த்ரபரதந்த்ரோச்சடனாய ஸ்வாஹா |
ஸகலப்ரயோஜனநிர்வாஹகாய பஞ்சமுக²வீரஹனுமதே ஶ்ரீராமசந்த்³ரவரப்ரஸாதா³ய ஜஞ்ஜஞ்ஜஞ்ஜஞ்ஜம் ஸ்வாஹா |

இத³ம் கவசம் படி²த்வா து மஹாகவசம் படே²ன்னர꞉ |
ஏகவாரம் ஜபேத் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வஶத்ருனிவாரணம் || 15 ||

த்³விவாரம் து படே²ன்னித்யம் புத்ரபௌத்ரப்ரவர்த⁴னம் |
த்ரிவாரம் ச படே²ன்னித்யம் ஸர்வஸம்பத்கரம் ஶுப⁴ம் || 16 ||

சதுர்வாரம் படே²ன்னித்யம் ஸர்வரோக³னிவாரணம் |
பஞ்சவாரம் படே²ன்னித்யம் ஸர்வலோகவஶங்கரம் || 17 ||

ஷட்³வாரம் ச படே²ன்னித்யம் ஸர்வதே³வவஶங்கரம் |
ஸப்தவாரம் படே²ன்னித்யம் ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யகம் || 18 ||

அஷ்டவாரம் படே²ன்னித்யமிஷ்டகாமார்த²ஸித்³தி⁴த³ம் |
நவவாரம் படே²ன்னித்யம் ராஜபோ⁴க³மவாப்னுயாத் || 19 ||

த³ஶவாரம் படே²ன்னித்யம் த்ரைலோக்யஜ்ஞானத³ர்ஶனம் |
ருத்³ராவ்ருத்திம் படே²ன்னித்யம் ஸர்வஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் || 20 ||

நிர்ப³லோ ரோக³யுக்தஶ்ச மஹாவ்யாத்⁴யாதி³பீடி³த꞉ |
கவசஸ்மரணேனைவ மஹாப³லமவாப்னுயாத் || 21 ||

இதி ஸுத³ர்ஶனஸம்ஹிதாயாம் ஶ்ரீராமசந்த்³ரஸீதாப்ரோக்தம் ஶ்ரீ பஞ்சமுக²ஹனுமத்கவசம் ஸம்பூர்ணம் ||


மேலும் ஶ்ரீ ஹனுமான் ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Facebook Comments

You may also like...

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: