Sri Kubera Puja Vidhanam – ஶ்ரீ குபே³ர ஷோட³ஶோபசார பூஜா


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா பஶ்யது ॥

மஹாலக்ஷ்மி பூஜா பஶ்யது ।

புந꞉ ஸங்கல்பம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² மம ஸஹகுடும்ப³ஸ்ய மம ச ஸர்வேஷாம் க்ஷேம ஸ்தை²ர்ய தை⁴ர்ய வீர்ய விஜய அப⁴ய ஆயுராரோக்³ய அஷ்டைஶ்வர்யாபி⁴வ்ருத்³த்⁴யர்த²ம் புத்ரபௌத்ர அபி⁴வ்ருத்³த்⁴யர்த²ம் ஸமஸ்த மங்க³ளாவாப்த்யர்த²ம் த⁴ந கநக வஸ்து வாஹந தே⁴நு காஞ்சந ஸித்³த்⁴யர்த²ம் மம மநஶ்சிந்தித ஸகல கார்ய அநுகூலதா ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்ட ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஶ்ரீ ஸூக்த விதா⁴நேந ஶ்ரீ குபே³ர ஷோட³ஶோபசார பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

அஸ்மின் பி³ம்பே³ ஸாங்க³ம் ஸாயுத⁴ம் ஸவாஹநம் ஸபரிவாரஸமேத ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநம் ஆவாஹயாமி ஸ்தா²பயாமி பூஜயாமி ॥

த்⁴யாநம் –
மநுஜ பா³ஹ்ய விமாந வர ஸ்தி²தம்
க³ருட³ ரத்நநிப⁴ம் நிதி⁴நாயகம் ।
ஶிவஸக²ம் முகுடாதி³ விபூ⁴ஷிதம்
வர க³தே³ த³த⁴தம் ப⁴ஜ துந்தி³ளம் ॥
குபே³ரம் மநுஜாஸீநம் ஸக³ர்வம் க³ர்வவிக்³ரஹம் ।
ஸ்வர்ணச்சா²யம் க³தா³ஹஸ்தம் உத்தராதி⁴பதிம் ஸ்மரேத் ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ த்⁴யாயாமி ।

ஆவாஹநம் –
ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸு॒வர்ண॑ரஜ॒தஸ்ர॑ஜாம் ।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥
ஆவாஹயாமி தே³வேஶ குபே³ர வரதா³யக ।
ஶக்திஸம்யுத மாம் ரக்ஷ பி³ம்பே³(அ)ஸ்மின் ஸந்நிதி⁴ம் குரு ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம் –
தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம் வி॒ந்தே³யம்॒ கா³மஶ்வம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
விசித்ரரத்நக²சிதம் தி³வ்யாம்ப³ரஸமந்விதம் ।
கல்பிதம் ச மயா ப⁴க்த்யா ஸ்வீகுருஷ்வ த³யாநிதே⁴ ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ நவரத்நக²சித ஸுவர்ண ஸிம்ஹாஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
அ॒ஶ்வ॒பூ॒ர்வாம் ர॑த²ம॒த்⁴யாம் ஹ॒ஸ்திநா॑த³ப்ர॒போ³தி⁴॑நீம் ।
ஶ்ரியம்॑ தே³॒வீமுப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரீர்மா॑தே³॒வீர்ஜு॑ஷதாம் ॥
ஸர்வதீர்த² ஸமாநீதம் பாத்³யம் க³ந்தா⁴தி³ ஸம்யுதம் ।
யக்ஷேஶ்வர க்³ருஹாணேத³ம் ப⁴க³வன் ப⁴க்தவத்ஸல ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
காம்॒ ஸோ᳚ஸ்மி॒தாம் ஹிர॑ண்யப்ரா॒காரா॑மா॒ர்த்³ராம் ஜ்வல॑ந்தீம் த்ரு॒ப்தாம் த॒ர்பய॑ந்தீம் ।
ப॒த்³மே॒ ஸ்தி²॒தாம் ப॒த்³மவ॑ர்ணாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
ரக்தக³ந்தா⁴க்ஷதோபேதம் ஸலிலம் பாவநம் ஶுப⁴ம் ।
அர்க்⁴யம் க்³ருஹாண தே³வேஶ யக்ஷராஜ த⁴நப்ரிய ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநீயம் –
ச॒ந்த்³ராம் ப்ர॑பா⁴॒ஸாம் ய॒ஶஸா॒ ஜ்வல॑ந்தீம்॒ ஶ்ரியம்॑ லோ॒கே தே³॒வஜு॑ஷ்டாமுதா³॒ராம் ।
தாம் ப॒த்³மிநீ॑மீம்॒ ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரப॑த்³யே(அ)ல॒க்ஷ்மீர்மே॑ நஶ்யதாம்॒ த்வாம் வ்ரு॑ணே ॥
குபே³ர தே³வதே³வேஶ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யக ।
மயா த³த்தம் யக்ஷராஜ க்³ருஹாணாசமநீயகம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ முகே² ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

ஸ்நாநம் –
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணே॒ தப॒ஸோ(அ)தி⁴॑ஜா॒தோ வந॒ஸ்பதி॒ஸ்தவ॑ வ்ரு॒க்ஷோ(அ)த² பி³॒ல்வ꞉ ।
தஸ்ய॒ ப²லா॑நி॒ தப॒ஸா நு॑த³ந்து மா॒யாந்த॑ரா॒யாஶ்ச॑ பா³॒ஹ்யா அ॑ல॒க்ஷ்மீ꞉ ॥
க³ங்கா³தி³ ஸர்வதீர்தே²ப்⁴யைராநீதம் தோயமுத்தமம் ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பிதம் துப்⁴யம் க்³ருஹாண த⁴நநாயக ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³த⁴ ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
உபை॑து॒ மாம் தே³॑வஸ॒க²꞉ கீ॒ர்திஶ்ச॒ மணி॑நா ஸ॒ஹ ।
ப்ரா॒து³॒ர்பூ⁴॒தோ(அ)ஸ்மி॑ ராஷ்ட்ரே॒(அ)ஸ்மின் கீ॒ர்திம்ரு॑த்³தி⁴ம் த³॒தா³து॑ மே ॥
ரக்தவஸ்த்ரத்³வயம் சாரு தே³வயோக்³யம் ச மங்க³ளம் ।
ஶுப⁴ப்ரத³ம் க்³ருஹாண த்வம் ரக்ஷ யக்ஷகுலேஶ்வர ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ வஸ்த்ரார்த²ம் அக்ஷதான் ஸமர்பயாமி ।

யஜ்ஞோபவீதம் –
க்ஷுத்பி॑பா॒ஸாம॑லாம் ஜ்யே॒ஷ்டா²ம॑ல॒க்ஷ்மீம் நா॑ஶயா॒ம்யஹம் ।
அபூ⁴॑தி॒மஸ॑ம்ருத்³தி⁴ம்॒ ச ஸர்வாம்॒ நிர்ணு॑த³ மே॒ க்³ருஹா॑த் ॥
ஸ்வர்ணஸூத்ரஸமாயுக்தம் உபவீதம் த⁴நேஶ்வர ।
உத்தரீயேண ஸஹிதம் க்³ருஹாண த⁴நநாயக ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ யஜ்ஞோபவீதார்த²ம் அக்ஷதான் ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம் –
க³॒ந்த⁴॒த்³வா॒ராம் து³॑ராத⁴॒ர்ஷாம்॒ நி॒த்யபு॑ஷ்டாம் கரீ॒ஷிணீ᳚ம் ।
ஈ॒ஶ்வரீ॑க்³ம் ஸர்வ॑பூ⁴தா॒நாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
சந்த³நாக³ரு கர்பூர கஸ்தூரீ குங்குமாந்விதம் ।
க³ந்த⁴ம் க்³ருஹாண வித்தேஶ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யக ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ தி³வ்ய ஶ்ரீ சந்த³நம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஹரித்³ரா குங்கும கஜ்ஜல கஸ்தூரீ கோ³ரோஜநாதி³ ஸுக³ந்த⁴ த்³ரவ்யாணி ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம் –
மந॑ஸ॒: காம॒மாகூ॑திம் வா॒ச꞉ ஸ॒த்யம॑ஶீமஹி ।
ப॒ஶூ॒நாம் ரூ॒பமந்ந॑ஸ்ய॒ மயி॒ ஶ்ரீ꞉ ஶ்ர॑யதாம்॒ யஶ॑: ॥
ரத்நகங்கண வைடூ⁴ர்ய முக்தாஹாராதி³காநி ச ।
ஸுப்ரஸந்நேந மநஸா த³த்தாநி ஸ்வீகுருஷ்வ போ⁴꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஆப⁴ரணார்த²ம் அக்ஷதான் ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பாணி –
க॒ர்த³மே॑ந ப்ர॑ஜாபூ⁴॒தா॒ ம॒யி॒ ஸம்ப⁴॑வ க॒ர்த³ம ।
ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே மா॒தரம்॑ பத்³ம॒மாலி॑நீம் ॥
மால்யாதீ³நி ஸுக³ந்தீ⁴நி மாலத்யாதீ³நி வை ப்ரபோ⁴ ।
மயாஹ்ருதாநி பூஜார்த²ம் புஷ்பாணி ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ நாநாவித⁴ பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

அங்க³பூஜா –
ஓம் அலகாபுராதீ⁴ஶாய நம꞉ – பாதௌ³ பூஜயாமி ।
ஓம் கு³ஹ்யேஶ்வராய நம꞉ – கு³ள்பௌ² பூஜயாமி ।
ஓம் கோஶாதீ⁴ஶாய நம꞉ – ஜங்கே⁴ பூஜயாமி ।
ஓம் தி³வ்யாம்ப³ரத⁴ராய நம꞉ – ஊரூம் பூஜயாமி ।
ஓம் யக்ஷராஜாய நம꞉ – கடிம் பூஜயாமி ।
ஓம் அஶ்வாரூடா⁴ய நம꞉ – நாபி⁴ம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஶிவப்ரியாய நம꞉ – ஹ்ருத³யம் பூஜயாமி ।
ஓம் த⁴நாதி⁴பாய நம꞉ – பா³ஹூன் பூஜயாமி ।
ஓம் மணிகர்ணிகாய நம꞉ – கண்ட²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் ப்ரஸந்நவத³நாய நம꞉ – முக²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஸுநாஸிகாய நம꞉ – நாஸிகாம் பூஜயாமி ।
ஓம் விஶாலநேத்ராய நம꞉ – நேத்ரௌ பூஜயாமி ।
ஓம் குபே³ராய நம꞉ – ஸர்வாண்யங்கா³நி பூஜயாமி ।

அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜா –

ஶ்ரீ குபே³ர அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ।

தூ⁴பம் –
ஆப॑: ஸ்ரு॒ஜந்து॑ ஸ்நி॒க்³தா⁴॒நி॒ சி॒க்லீ॒த வ॑ஸ மே॒ க்³ருஹே ।
நி ச॑ தே³॒வீம் மா॒தரம்॒ ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே ॥
த³ஶாங்க³ம் கு³க்³கு³ளோபேதம் ஸுக³ந்த⁴ம் ஸுமநோஹரம் ।
தூ⁴பம் குபே³ர க்³ருஹ்ணீஷ்வ ப்ரஸந்நோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ தூ⁴பம் ஆக்⁴ராபயாமி ।

தீ³பம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் ய॒: கரி॑ணீம் ய॒ஷ்டிம்॒ பி॒ங்க³॒லாம் ப॑த்³மமா॒லிநீம் ।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம்॒ ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆ வ॑ஹ ॥
ஸாஜ்யம் த்ரிவர்திஸம்யுக்தம் வஹிநா த்³யோதிதம் மயா
க்³ருஹாண மங்க³ளம் தீ³பம் யக்ஷேஶ்வர நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।

நைவேத்³யம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் பு॒ஷ்கரி॑ணீம் பு॒ஷ்டிம்॒ ஸு॒வ॒ர்ணாம் ஹே॑மமா॒லிநீம் ।
ஸூ॒ர்யாம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம்॒ ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆ வ॑ஹ ॥
நைவேத்³யம் ஷட்³ரஸோபேதம் ப²லயுக்தம் மநோஹரம் ।
இத³ம் க்³ருஹாண நைவேத்³யம் மயா த³த்தம் த⁴நாதி⁴ப ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்ய॒ம் ।
ப⁴॒ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி (ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அ॒ம்ரு॒தோ॒ப॒ஸ்தர॑ணமஸி ।
ஓம் ப்ரா॒ணாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் அ॒பா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் வ்யா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் உ॒தா³॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் ஸ॒மா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி । அ॒ம்ரு॒தா॒பி॒தா⁴॒நம॑ஸி ।
உத்தராபோஶநம் ஸமர்பயாமி । ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி ।
ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

தாம்பூ³லம் –
தாம் ம॒ ஆ வ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹி॑ரண்யம்॒ ப்ரபூ⁴॑தம்॒ கா³வோ॑ தா³॒ஸ்யோ(அ)ஶ்வா᳚ந்வி॒ந்தே³யம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
பூகீ³ப²லை꞉ ஸகர்பூரைர்நாக³வல்லீ த³ளைர்யுதம் ।
முக்தாசூர்ணஸமாயுக்தம் தாம்பூ³லம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம் –
ஸ॒ம்ராஜம்॑ ச வி॒ராஜம்॑ சாபி⁴॒ஶ்ரீர்யா ச॑ நோ க்³ரு॒ஹே ।
ல॒க்ஷ்மீ ரா॒ஷ்ட்ரஸ்ய॒ யா முகே²॒ தயா॑ மா॒ ஸக்³ம் ஸ்ரு॒ஜாமஸி ।
ஸந்தத ஶ்ரீரஸ்து ஸமஸ்த மங்க³ளாநி ப⁴வந்து ।
நித்ய ஶ்ரீரஸ்து நித்யமங்க³ளாநி ப⁴வந்து ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ கர்பூர நீராஜநம் த³ர்ஶயாமி ।
நீராஜநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।
நமஸ்கரோமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் –
ஓம் ரா॒ஜா॒தி⁴॒ரா॒ஜாய॑ ப்ரஸஹ்யஸா॒ஹிநே᳚ ।
நமோ॑ வ॒யம் வை᳚ஶ்ரவ॒ணாய॑ குர்மஹே ।
ஸ மே॒ காமா॒ந்காம॒காமா॑ய॒ மஹ்யம்᳚ ।
கா॒மே॒ஶ்வ॒ரோ வை᳚ஶ்ரவ॒ணோ த³॑தா³து ।
கு॒பே³॒ராய॑ வைஶ்ரவ॒ணாய॑ ம॒ஹா॒ரா॒ஜாய॒ நம॑: ॥

ஓம் யக்ஷராஜாய வித்³மஹே வைஶ்ரவணாய தீ⁴மஹி தந்நோ குபே³ர꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரீம் க்லீம் வித்தேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் குபே³ராய நம꞉ ।
ஓம் யக்ஷாய குபே³ராய வைஶ்ரவணாய த⁴நதா⁴ந்யாதி⁴பதயே த⁴நதா⁴ந்யஸம்ருத்³தி⁴ம் மே தே³ஹி தா³பய ஸ்வாஹா ॥

ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஸுவர்ண தி³வ்ய மந்த்ரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।

ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரம் –
யாநிகாநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச
தாநி தாநி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ।
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ
த்ராஹி மாம் க்ருபயா தே³வ ஶரணாக³தவத்ஸலா ।
அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ மஹேஶ்வர ।
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காரம் –
உரஸா ஶிரஸா த்³ருஷ்ட்யா மநஸா வசஸா ததா² ।
பத்³ப்⁴யாம் கராப்⁴யாம் கர்ணாப்⁴யாம் ப்ரணாமோஷ்டாங்க³முச்யதே ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரார்த²நா –
த⁴நதா³ய நமஸ்துப்⁴யம் நிதி⁴பத்³மாதி⁴பாய ச ।
ப⁴வந்து த்வத்ப்ரஸாதா³ந்மே த⁴நதா⁴ந்யாதி³ஸம்பத³꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ ப்ரார்த²நா நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

புந꞉ பூஜா –
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ ச²த்ரமாச்சா²த³யாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ சாமரைர்வீஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஆந்தோ³ளிகாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ அஶ்வாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமிநே நம꞉ க³ஜாநாரோஹயாமி ।
ஸமஸ்த ராஜோபசாரான் தே³வோபசாரான் ஸமர்பயாமி ।

க்ஷமா ப்ரார்த²ந –
அபராத⁴ ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தே(அ)ஹர்நிஶம் மயா ।
தா³ஸோ(அ)யமிதி மாம் மத்வா க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வர ।
ஆவாஹநம் ந ஜாநாமி ந ஜாநாமி விஸர்ஜநம் ।
பூஜாவிதி⁴ம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வர ।
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் மஹேஶ்வர ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்துதே ।

அநயா ஶ்ரீஸூக்த விதா⁴ந பூர்வக த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜநேந ப⁴க³வான் ஸர்வாத்மக꞉ ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமி ஸுப்ரீதோ ஸுப்ரஸந்நோ வரதோ³ ப⁴வந்து ॥

தீர்த²ப்ரஸாத³ க்³ரஹணம் –
அகாலம்ருத்யஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
ஸமஸ்தபாபக்ஷயகரம் ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ குபே³ர பாதோ³த³கம் பாவநம் ஶுப⁴ம் ॥
ஶ்ரீ குபே³ர ஸ்வாமி ப்ரஸாத³ம் ஶிரஸா க்³ருஹ்ணாமி ।

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed