Sri Hanuman Mala Mantram – ஶ்ரீ ஹனுமன்மாலா மந்த்ரம்


ஓம் ஹ்ரௌம் க்ஷ்ரௌம் க்³ளௌம் ஹும் ஹ்ஸௌம் ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவக்த்ர ஹநூமதே ப்ரகட பராக்ரமாக்ராந்த ஸகலதி³ங்மண்ட³லாய, நிஜகீர்தி ஸ்பூ²ர்திதா⁴வல்ய விதாநாயமாந ஜக³த்த்ரிதயாய, அதுலப³லைஶ்வர்ய ருத்³ராவதாராய, மைராவண மத³வாரண க³ர்வ நிர்வாபணோத்கண்ட² கண்டீ²ரவாய, ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரக³ர்வ ஸர்வங்கஷாய, வஜ்ரஶரீராய, லங்காலங்காரஹாரிணே, த்ருணீக்ருதார்ணவலங்க⁴நாய, அக்ஷஶிக்ஷண விசக்ஷணாய, த³ஶக்³ரீவ க³ர்வபர்வதோத்பாடநாய, லக்ஷ்மண ப்ராணதா³யிநே, ஸீதாமநோல்லாஸகராய, ராமமாநஸ சகோராம்ருதகராய, மணிகுண்ட³லமண்டி³த க³ண்ட³ஸ்த²லாய, மந்த³ஹாஸோஜ்ஜ்வலந்முகா²ரவிந்தா³ய, மௌஞ்ஜீ கௌபீந விராஜத்கடிதடாய, கநகயஜ்ஞோபவீதாய, து³ர்வார வாரகீலித லம்ப³ஶிகா²ய, தடித்கோடி ஸமுஜ்ஜ்வல பீதாம்ப³ராளங்க்ருதாய, தப்த ஜாம்பூ³நத³ப்ரபா⁴பா⁴ஸுர ரம்ய தி³வ்யமங்க³ள விக்³ரஹாய, மணிமயக்³ரைவேயாங்க³த³ ஹாரகிங்கிணீ கிரீடோதா³ரமூர்தயே, ரக்தபங்கேருஹாக்ஷாய, த்ரிபஞ்சநயந ஸ்பு²ரத்பஞ்சவக்த்ர க²ட்வாங்க³ த்ரிஶூல க²ட்³கோ³க்³ர பாஶாங்குஶ க்ஷ்மாத⁴ர பூ⁴ருஹ கௌமோத³கீ கபால ஹலப்⁴ருத்³த³ஶபு⁴ஜாடோபப்ரதாப பூ⁴ஷணாய, வாநர ந்ருஸிம்ஹ தார்க்ஷ்ய வராஹ ஹயக்³ரீவாநந த⁴ராய, நிரங்குஶ வாக்³வைப⁴வப்ரதா³ய, தத்த்வஜ்ஞாநதா³யிநே, ஸர்வோத்க்ருஷ்ட ப²லப்ரதா³ய, ஸுகுமார ப்³ரஹ்மசாரிணே, ப⁴ரத ப்ராணஸம்ரக்ஷணாய, க³ம்பீ⁴ரஶப்³த³ஶாலிநே, ஸர்வபாபவிநாஶாய, ராம ஸுக்³ரீவ ஸந்தா⁴ந சாதுர்ய ப்ரபா⁴வாய, ஸுக்³ரீவாஹ்லாத³காரிணே, வாலி விநாஶகாரணாய, ருத்³ரதேஜஸ்விநே வாயுநந்த³நாய, அஞ்ஜநாக³ர்ப⁴ரத்நாகராம்ருதகராய, நிரந்தர ராமசந்த்³ரபாதா³ரவிந்த³ மகரந்த³ மத்த மது⁴ரகராயமாண மாநஸாய, நிஜவால வலயீக்ருத கபிஸைந்ய ப்ராகாராய, ஸகல ஜக³ந்மோத³கோத்க்ருஷ்டகார்ய நிர்வாஹகாய, கேஸரீநந்த³நாய, கபிகுஞ்ஜராய, ப⁴விஷ்யத்³ப்³ரஹ்மணே, ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவக்த்ர ஹநூமதே தேஜோராஶே ஏஹ்யேஹி தே³வப⁴யம் அஸுரப⁴யம் க³ந்த⁴ர்வப⁴யம் யக்ஷப⁴யம் ப்³ரஹ்மராக்ஷஸப⁴யம் பூ⁴தப⁴யம் ப்ரேதப⁴யம் பிஶாசப⁴யம் வித்³ராவய வித்³ராவய, ராஜப⁴யம் சோரப⁴யம் ஶத்ருப⁴யம் ஸர்பப⁴யம் வ்ருஶ்சிகப⁴யம் ம்ருக³ப⁴யம் பக்ஷிப⁴யம் க்ரிமிப⁴யம் கீடகப⁴யம் கா²த³ய கா²த³ய, ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவக்த்ர ஹநூமதே ஜக³தா³ஶ்சர்யகர ஶௌர்யஶாலிநே ஏஹ்யேஹி ஶ்ரவணஜபூ⁴தாநாம் த்³ருஷ்டிஜபூ⁴தாநாம் ஶாகிநீ டா⁴கிநீ காமிநீ மோஹிநீநாம் பே⁴தால ப்³ரஹ்மராக்ஷஸ ஸகல கூஶ்மாண்டா³நாம் விஷயது³ஷ்டாநாம் விஷமவிஶேஷஜாநாம் ப⁴யம் ஹர ஹர மத² மத² பே⁴த³ய பே⁴த³ய சே²த³ய சே²த³ய மாரய மாரய ஶோஷய ஶோஷய ப்ரஹாரய ப்ரஹாரய, ட²ட²ட²ட² க²க²க²க² கே²கே² ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவக்த்ர ஹநூமதே ஶ்ருங்க²லாப³ந்த⁴ விமோசநாய உமாமஹேஶ்வர தேஜோ மஹிமாவதார ஸர்வவிஷபே⁴த³ந ஸர்வப⁴யோத்பாடந ஸர்வஜ்வரச்சே²த³ந ஸர்வப⁴யப⁴ஞ்ஜந, ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவக்த்ர ஹநூமதே கப³லீக்ருதார்கமண்ட³ல பூ⁴தமண்ட³ல ப்ரேதமண்ட³ல பிஶாசமண்ட³லாந்நிர்கா⁴டய நிர்கா⁴டாய பூ⁴தஜ்வர ப்ரேதஜ்வர பிஶாசஜ்வர மாஹேஶ்வரஜ்வர பே⁴தாலஜ்வர ப்³ரஹ்மராக்ஷஸஜ்வர ஐகாஹிகஜ்வர த்³வ்யாஹிகஜ்வர த்ர்யாஹிகஜ்வர சாதுர்தி²கஜ்வர பாஞ்சராத்ரிகஜ்வர விஷமஜ்வர தோ³ஷஜ்வர ப்³ரஹ்மராக்ஷஸஜ்வர பே⁴தாலபாஶ மஹாநாக³குலவிஷம் நிர்விஷம் குரு குரு ஜ²ட ஜ²ட த³ஹ த³ஹ, ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவக்த்ர ஹநூமதே காலருத்³ர ரௌத்³ராவதார ஸர்வக்³ரஹாநுச்சாடயோச்சாடய ஆஹ ஆஹ ஏஹி ஏஹி த³ஶதி³ஶோ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ ஸர்வதோ ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வஶத்ரூந் கம்பய கம்பய மாரய மாரய தா³ஹய தா³ஹய கப³லய கப³லய ஸர்வஜநாநாவேஶய ஆவேஶய மோஹய மோஹய ஆகர்ஷய ஆகர்ஷய, ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவக்த்ர ஹநூமதே ஜக³த்³கீ³தகீர்தயே ப்ரத்யர்தி²த³ர்ப த³ளநாய பரமந்த்ரத³ர்ப த³ளநாய பரமந்த்ரப்ராணநாஶாய ஆத்மமந்த்ர பரிரக்ஷணாய பரப³லம் கா²த³ய கா²த³ய க்ஷோப⁴ய க்ஷோப⁴ய ஹாரய ஹாரய த்வத்³ப⁴க்த மநோரதா²நி பூரய பூரய ஸகலஸஞ்ஜீவிநீநாயக வரம் மே தா³பய தா³பய, ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவக்த்ர ஹநூமதே ஓம் ஹ்ரௌம் க்ஷ்ரௌம் க்³ளௌம் ஹும் ஹ்ஸௌம் ஶ்ரீம் ப்⁴ரீம் க்⁴ரீம் ஓம் ந்ரூம் க்லீம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர꞉ ஹும் ப²ட் கே² கே² ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா ।

இதி ஶ்ரீ பஞ்சமுக² ஹநுமந்மாலா மந்த்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ஹனுமான் ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed