Sri Chinnamastha Devi Hrudayam – ஶ்ரீ சி²ன்னமஸ்தா தே³வீ ஹ்ருத³யம்


ஶ்ரீபார்வத்யுவாச |
ஶ்ருதம் பூஜாதி³கம் ஸம்யக்³ப⁴வத்³வக்த்ராப்³ஜ நிஸ்ஸ்ருதம் |
ஹ்ருத³யம் சி²ன்னமஸ்தாயா꞉ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ஸாம்ப்ரதம் || 1 ||

ஶ்ரீ மஹாதே³வ உவாச |
நாத்³யாவதி⁴ மயா ப்ரோக்தம் கஸ்யாபி ப்ராணவல்லபே⁴ |
யத்த்வயா பரிப்ருஷ்டோ(அ)ஹம் வக்ஷ்யே ப்ரீத்யை தவ ப்ரியே || 2 ||

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீசி²ன்னமஸ்தாஹ்ருத³யஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய – பை⁴ரவ ருஷி꞉ – ஸம்ராட் ச²ந்த³꞉ -சி²ன்னமஸ்தா தே³வதா – ஹூம் பீ³ஜம் – ஓம் ஶக்தி꞉ – ஹ்ரீம் கீலகம் – ஶத்ருக்ஷயகரணார்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ||

அத² கரன்யாஸ꞉ |
ஓம் ஓம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹூம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹ்ரீம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்லீம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஐம் கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹூம் கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |

அத² கரன்யாஸ꞉ |
ஓம் ஓம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் ஹூம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் ஹ்ரீம் ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் க்லீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஓம் ஐம் கவசாய ஹும் |
ஓம் ஹூம் அஸ்த்ராய ப²ட் |
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ |

த்⁴யானம் |
ரக்தாபா⁴ம் ரக்தகேஶீம் கரகமலலஸத்கர்த்ருகாம் காலகாந்திம்
விச்சி²ன்னாத்மீயமுண்டா³ஸ்ருக³ருணப³ஹுளாம் சக்ரதா⁴ராம் பிப³ந்தீம் |
விக்⁴னாப்⁴ரௌக⁴ப்ரசண்ட³ஶ்வஸனஸமனிபா⁴ம் ஸேவிதாம் ஸித்³த⁴ஸங்கை⁴꞉
பத்³மாக்ஷீம் சி²ன்னமஸ்தாம் ச²லகரதி³திஜச்சே²தி³னீம் ஸம்ஸ்மராமி || 1 ||

வந்தே³(அ)ஹம் சி²ன்னமஸ்தாம் தாம் சி²ன்னமுண்ட³த⁴ராம் பராம் |
சி²ன்னக்³ரீவோச்ச²டாச்ச²ன்னாம் க்ஷௌமவஸ்த்ரபரிச்ச²தா³ம் || 2 ||

ஸர்வதா³ ஸுரஸங்கே⁴ன ஸேவிதாங்க்⁴ரிஸரோருஹாம் |
ஸேவே ஸகலஸம்பத்யை சி²ன்னமஸ்தாம் ஶுப⁴ப்ரதா³ம் || 3 ||

யஜ்ஞானாம் யோக³யஜ்ஞாய யா து ஜாதா யுகே³ யுகே³ |
தா³னவாந்தகரீம் தே³வீம் சி²ன்னமஸ்தாம் ப⁴ஜாமி தாம் || 4 ||

வைரோசனீம் வராரோஹாம் வாமதே³மவிவர்தி⁴தாம் |
கோடிஸூர்யப்ரபா⁴ம் வந்தே³ வித்³யுத்³வர்ணாக்ஷிமண்டி³தாம் || 5 ||

நிஜகண்டோ²ச்ச²லத்³ரக்ததா⁴ரயா யா முஹுர்முஹு꞉ |
யோகி³னீ க³ணஸம்ஸ்துத்யா தஸ்யாஶ்சரணமாஶ்ரயே || 6 ||

ஹூமித்யேகாக்ஷரம் மந்த்ரம் யதீ³யம் யுக்தமானஸ꞉ |
யோ ஜபேத்தஸ்ய வித்³வேஷீ ப⁴ஸ்மதாம் யாதி தாம் ப⁴ஜே || 7 ||

ஹூம் ஸ்வாஹேதி மனும் ஸம்யக்³யஸ்ஸ்மரத்யார்திமான்னர꞉ |
சி²னத்தி சி²ன்னமஸ்தாயா தஸ்ய பா³தா⁴ம் நமாமி தாம் || 8 ||

யஸ்யா꞉ கடாக்ஷமாத்ரேண க்ரூரபூ⁴தாத³யோ த்³ருதம் |
தூ³ரே தஸ்ய பலாயந்தே சி²ன்னமஸ்தாம் ப⁴ஜாமி தாம் || 9 ||

க்ஷிதிதலபரிரக்ஷாக்ஷாந்தரோஷா ஸுத³க்ஷா
ச²லயுதகலகக்ஷாச்சே²த³னே க்ஷாந்திலக்ஷ்யா |
க்ஷிதிதி³திஜஸுபக்ஷா க்ஷோணிபாக்ஷய்யஶிக்ஷா
ஜயது ஜயது சாக்ஷா சி²ன்னமஸ்தாரிப⁴க்ஷா || 10 ||

கலிகலுஷகலானாம் கர்தனே கர்த்ரிஹஸ்தா
ஸுரகுவலயகாஶா மந்த³பா⁴னுப்ரகாஶா |
அஸுரகுலகலாபத்ராஸிகாகாலமூர்தி-
ர்ஜயது ஜயது காளீ சி²ன்னமஸ்தா கராளீ || 11 ||

பு⁴வனப⁴ரணபூ⁴ரீ ப்⁴ராஜமானானுபா⁴வா
ப⁴வ ப⁴வ விப⁴வானாம் பா⁴ரணோத்³பா⁴தபூ⁴தி꞉ |
த்³விஜகுலகமலானாம் பா⁴ஸினீ பா⁴னுமூர்தி-
ர்ப⁴வது ப⁴வது வாணீ சி²ன்னமஸ்தா ப⁴வானீ || 12 ||

மம ரிபுக³ணமாஶு ச்சே²த்துமுக்³ரம் க்ருபாணம்
ஸபதி³ ஜனநி தீக்ஷ்ணம் சி²ன்னமுண்ட³ம் க்³ருஹாண |
ப⁴வது தவ யஶோ(அ)லம் சி²ந்தி⁴ ஶத்ரூன்கலான்மே
மம ச பரிதி³ஶேஷ்டம் சி²ன்னமஸ்தே க்ஷமஸ்வ || 13 ||

சி²ன்னக்³ரீவா சி²ன்னமஸ்தா சி²ன்னமுண்ட³த⁴ரா(அ)க்ஷதா |
க்ஷோத³க்ஷேமகரீ ஸ்வக்ஷா க்ஷோணீஶாச்சா²த³ன க்ஷமா || 14 ||

வைரோசனீ வராரோஹா ப³லிதா³னப்ரஹர்ஷிதா |
ப³லியோஜிதபாதா³ப்³ஜா வாஸுதே³வ ப்ரபூஜிதா || 15 ||

இதி த்³வாத³ஶனாமானி சி²ன்னமஸ்தா ப்ரியாணி ய꞉ |
ஸ்மரேத்ப்ராதஸ்ஸமுத்தா²ய தஸ்ய நஶ்யந்தி ஶத்ரவ꞉ || 16 ||

யாம் ஸ்ம்ருத்வா ஸந்தி ஸத்³ய꞉ ஸகல꞉ ஸுரக³ணா꞉ ஸர்வதா³ ஸம்பதா³ட்⁴யா꞉
ஶத்ரூணாம் ஸங்க⁴மாஹத்ய விஶத³வத³னா꞉ ஸ்வஸ்த²சித்தா꞉ ஶ்ரயந்தி |
தஸ்யா꞉ ஸங்கல்பவந்த꞉ ஸரஸிஜசரணஸ்ஸந்ததம் ஸம்ஶ்ரயந்தி
ஸா(ஆ)த்³யா ஶ்ரீஶாதி³ஸேவ்யா ஸுப²லது ஸுதராம் சி²ன்னமஸ்தா ப்ரஶஸ்தா || 17 ||

ஹ்ருத³யமிதிமஜ்ஞாத்வா ஹந்துமிச்ச²தி யோ த்³விஷம் |
கத²ம் தஸ்யாசிரம் ஶத்ருர்னாஶமேஷ்யதி பார்வதி || 18 ||

யதீ³ச்சே²ன்னாஶனம் ஶத்ரோ꞉ ஶீக்⁴ரமேதத்படே²ன்னர꞉ |
சி²ன்னமஸ்தா ப்ரஸன்னாபி த³தா³தி ப²லமீப்ஸிதம் || 19 ||

ஶத்ருப்ரஶமனம் புண்யம் ஸமீப்ஸிதப²லப்ரத³ம் |
ஆயுராரோக்³யத³ம் சைவ பட²தாம் புண்யஸாத⁴னம் || 20 ||

இதி ஶ்ரீனந்த்³யாவர்தே மஹாதே³வபார்வதீஸம்வாதே³ ஶ்ரீசி²ன்னமஸ்தாஹ்ருத³யஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed