Mukunda Mala Stotram – முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ரம்


கு⁴ஷ்யதே யஸ்ய நக³ரே ரங்க³யாத்ரா தி³நே தி³நே ।
தமஹம் ஶிரஸா வந்தே³ ராஜாநம் குலஶேக²ரம் ॥

ஶ்ரீவல்லபே⁴தி வரதே³தி த³யாபரேதி
ப⁴க்தப்ரியேதி ப⁴வலுண்ட²நகோவிதே³தி ।
நாதே²தி நாக³ஶயநேதி ஜக³ந்நிவாஸே-
-த்யாளாபநம் ப்ரதிபத³ம் குரு மே முகுந்த³ ॥ 1 ॥

ஜயது ஜயது தே³வோ தே³வகீநந்த³நோ(அ)யம்
ஜயது ஜயது க்ருஷ்ணோ வ்ருஷ்ணிவம்ஶப்ரதீ³ப꞉ ।
ஜயது ஜயது மேக⁴ஶ்யாமள꞉ கோமளாங்கோ³
ஜயது ஜயது ப்ருத்²வீபா⁴ரநாஶோ முகுந்த³꞉ ॥ 2 ॥

முகுந்த³ மூர்த்⁴நா ப்ரணிபத்ய யாசே
ப⁴வந்தமேகாந்தமியந்தமர்த²ம் ।
அவிஸ்ம்ருதிஸ்த்வச்சரணாரவிந்தே³
ப⁴வே ப⁴வே மே(அ)ஸ்து ப⁴வத்ப்ரஸாதா³த் ॥ 3 ॥

நாஹம் வந்தே³ தவ சரணயோர்த்³வந்த்³வமத்³வந்த்³வஹேதோ꞉
கும்பீ⁴பாகம் கு³ருமபி ஹரே நாரகம் நாபநேதும் ।
ரம்யாராமாம்ருது³தநுலதா நந்த³நே நாபி ரந்தும்
பா⁴வே பா⁴வே ஹ்ருத³யப⁴வநே பா⁴வயேயம் ப⁴வந்தம் ॥ 4 ॥

நாஸ்தா² த⁴ர்மே ந வஸுநிசயே நைவ காமோபபோ⁴கே³
யத்³யத்³ப⁴வ்யம் ப⁴வது ப⁴க³வந் பூர்வகர்மாநுரூபம் ।
ஏதத்ப்ரார்த்²யம் மம ப³ஹுமதம் ஜந்மஜந்மாந்தரே(அ)பி
த்வத்பாதா³ம்போ⁴ருஹயுக³க³தா நிஶ்சலா ப⁴க்திரஸ்து ॥ 5 ॥

தி³வி வா பு⁴வி வா மமாஸ்து வாஸோ
நரகே வா நரகாந்தக ப்ரகாமம் ।
அவதீ⁴ரித ஶாரதா³ரவிந்தௌ³
சரணௌ தே மரணே(அ)பி சிந்தயாமி ॥ 6 ॥

க்ருஷ்ண த்வதீ³ய பத³பங்கஜபஞ்ஜராந்த-
-மத்³யைவ மே விஶது மாநஸராஜஹம்ஸ꞉ ।
ப்ராணப்ரயாணஸமயே கப²வாதபித்தை꞉
கண்டா²வரோத⁴நவிதௌ⁴ ஸ்மரணம் குதஸ்தே ॥ 7 ॥

சிந்தயாமி ஹரிமேவ ஸந்ததம்
மந்த³மந்த³ ஹஸிதாநநாம்பு³ஜம்
நந்த³கோ³பதநயம் பராத்பரம்
நாரதா³தி³முநிப்³ருந்த³வந்தி³தம் ॥ 8 ॥

கரசரணஸரோஜே காந்திமந்நேத்ரமீநே
ஶ்ரமமுஷி பு⁴ஜவீசிவ்யாகுலே(அ)கா³த⁴மார்கே³ ।
ஹரிஸரஸி விகா³ஹ்யாபீய தேஜோஜலௌக⁴ம்
ப⁴வமருபரிகி²ந்ந꞉ கே²த³மத்³ய த்யஜாமி ॥ 9 ॥

ஸரஸிஜநயநே ஸஶங்க²சக்ரே
முரபி⁴தி³ மா விரம ஸ்வசித்த ரந்தும் ।
ஸுக²தரமபரம் ந ஜாது ஜாநே
ஹரிசரணஸ்மரணாம்ருதேந துல்யம் ॥ 10 ॥

மா பீ⁴ர்மந்த³மநோ விசிந்த்ய ப³ஹுதா⁴ யாமீஶ்சிரம் யாதநா꞉
நாமீ ந꞉ ப்ரப⁴வந்தி பாபரிபவ꞉ ஸ்வாமீ நநு ஶ்ரீத⁴ர꞉ ।
ஆலஸ்யம் வ்யபநீய ப⁴க்திஸுலப⁴ம் த்⁴யாயஸ்வ நாராயணம்
லோகஸ்ய வ்யஸநாபநோத³நகரோ தா³ஸஸ்ய கிம் ந க்ஷம꞉ ॥ 11 ॥

ப⁴வஜலதி⁴க³தாநாம் த்³வந்த்³வவாதாஹதாநாம்
ஸுதது³ஹித்ருகளத்ரத்ராணபா⁴ரார்தி³தாநாம் ।
விஷமவிஷயதோயே மஜ்ஜதாமப்லவாநாம்
ப⁴வது ஶரணமேகோ விஷ்ணுபோதோ நராணாம் ॥ 12 ॥

ப⁴வஜலதி⁴மகா³த⁴ம் து³ஸ்தரம் நிஸ்தரேயம்
கத²மஹமிதி சேதோ மா ஸ்ம கா³꞉ காதரத்வம் ।
ஸரஸிஜத்³ருஶி தே³வே தாவகீ ப⁴க்திரேகா
நரகபி⁴தி³ நிஷண்ணா தாரயிஷ்யத்யவஶ்யம் ॥ 13 ॥

த்ருஷ்ணாதோயே மத³நபவநோத்³தூ⁴த மோஹோர்மிமாலே
தா³ராவர்தே தநயஸஹஜக்³ராஹஸங்கா⁴குலே ச ।
ஸம்ஸாராக்²யே மஹதி ஜலதௌ⁴ மஜ்ஜதாம் நஸ்த்ரிதா⁴மந்
பாதா³ம்போ⁴ஜே வரத³ ப⁴வதோ ப⁴க்திநாவம் ப்ரயச்ச² ॥ 14 ॥

மாத்³ராக்ஷம் க்ஷீணபுண்யாந் க்ஷணமபி ப⁴வதோ ப⁴க்திஹீநாந்பதா³ப்³ஜே
மாஶ்ரௌஷம் ஶ்ராவ்யப³ந்த⁴ம் தவ சரிதமபாஸ்யாந்யதா³க்²யாநஜாதம் ।
மாஸ்மார்ஷம் மாத⁴வ த்வாமபி பு⁴வநபதே சேதஸாபஹ்நுவாநா-
-ந்மாபூ⁴வம் த்வத்ஸபர்யாவ்யதிகரரஹிதோ ஜந்மஜந்மாந்தரே(அ)பி ॥ 15 ॥

ஜிஹ்வே கீர்தய கேஶவம் முரரிபும் சேதோ ப⁴ஜ ஶ்ரீத⁴ரம்
பாணித்³வந்த்³வ ஸமர்சயாச்யுதகதா²꞉ ஶ்ரோத்ரத்³வய த்வம் ஶ்ருணு ।
க்ருஷ்ணம் லோகய லோசநத்³வய ஹரேர்க³ச்சா²ங்க்⁴ரியுக்³மாலயம்
ஜிக்⁴ர க்⁴ராண முகுந்த³பாத³துலஸீம் மூர்த⁴ந்நமாதோ⁴க்ஷஜம் ॥ 16 ॥

ஹே லோகா꞉ ஶ்ருணுத ப்ரஸூதிமரணவ்யாதே⁴ஶ்சிகித்ஸாமிமாம்
யோக³ஜ்ஞா꞉ ஸமுதா³ஹரந்தி முநயோ யாம் யாஜ்ஞவல்க்யாத³ய꞉ ।
அந்தர்ஜ்யோதிரமேயமேகமம்ருதம் க்ருஷ்ணாக்²யமாபீயதாம்
தத்பீதம் பரமௌஷத⁴ம் விதநுதே நிர்வாணமாத்யந்திகம் ॥ 17 ।

ஹே மர்த்யா꞉ பரமம் ஹிதம் ஶ்ருணுத வோ வக்ஷ்யாமி ஸங்க்ஷேபத꞉
ஸம்ஸாரார்ணவமாபதூ³ர்மிப³ஹுளம் ஸம்யக்ப்ரவிஶ்ய ஸ்தி²தா꞉ ।
நாநாஜ்ஞாநமபாஸ்ய சேதஸி நமோ நாராயணாயேத்யமும்
மந்த்ரம் ஸப்ரணவம் ப்ரணாமஸஹிதம் ப்ராவர்தயத்⁴வம் முஹு꞉ ॥ 18 ॥

ப்ருத்²வீரேணுரணு꞉ பயாம்ஸி கணிகா꞉ ப²ல்கு³꞉ ஸ்பு²லிங்கோ³(அ)லகு⁴-
-ஸ்தேஜோ நி꞉ஶ்வஸநம் மருத்தநுதரம் ரந்த்⁴ரம் ஸுஸூக்ஷ்மம் நப⁴꞉ ।
க்ஷுத்³ரா ருத்³ரபிதாமஹப்ரப்⁴ருதய꞉ கீடா꞉ ஸமஸ்தா꞉ ஸுரா꞉
த்³ருஷ்டே யத்ர ஸ தாவகோ விஜயதே பூ⁴மாவதூ⁴தாவதி⁴꞉ ॥ 19 ॥

ப³த்³தே⁴நாஞ்ஜலிநா நதேந ஶிரஸா கா³த்ரை꞉ ஸரோமோத்³க³மை꞉
கண்டே²ந ஸ்வரக³த்³க³தே³ந நயநேநோத்³கீ³ர்ணபா³ஷ்பாம்பு³நா ।
நித்யம் த்வச்சரணாரவிந்த³யுக³ள த்⁴யாநாம்ருதாஸ்வாதி³நா-
-மஸ்மாகம் ஸரஸீருஹாக்ஷ ஸததம் ஸம்பத்³யதாம் ஜீவிதம் ॥ 20 ॥

ஹே கோ³பாலக ஹே க்ருபாஜலநிதே⁴ ஹே ஸிந்து⁴கந்யாபதே
ஹே கம்ஸாந்தக ஹே க³ஜேந்த்³ரகருணாபாரீண ஹே மாத⁴வ ।
ஹே ராமாநுஜ ஹே ஜக³த்த்ரயகு³ரோ ஹே புண்ட³ரீகாக்ஷ மாம்
ஹே கோ³பீஜநநாத² பாலய பரம் ஜாநாமி ந த்வாம் விநா ॥ 21 ॥

ப⁴க்தாபாயபு⁴ஜங்க³கா³ருட³மணிஸ்த்ரைலோக்யரக்ஷாமணி꞉
கோ³பீலோசநசாதகாம்பு³த³மணி꞉ ஸௌந்த³ர்யமுத்³ராமணி꞉ ।
ய꞉ காந்தாமணி ருக்மிணீ க⁴நகுசத்³வந்த்³வைகபூ⁴ஷாமணி꞉
ஶ்ரேயோ தே³வஶிகா²மணிர்தி³ஶது நோ கோ³பாலசூடா³மணி꞉ ॥ 22 ॥

ஶத்ருச்சே²தை³கமந்த்ரம் ஸகலமுபநிஷத்³வாக்யஸம்பூஜ்யமந்த்ரம்
ஸம்ஸாரோத்தாரமந்த்ரம் ஸமுபசிததம꞉ ஸங்க⁴நிர்யாணமந்த்ரம் ।
ஸர்வைஶ்வர்யைகமந்த்ரம் வ்யஸநபு⁴ஜக³ஸந்த³ஷ்டஸந்த்ராணமந்த்ரம்
ஜிஹ்வே ஶ்ரீக்ருஷ்ணமந்த்ரம் ஜப ஜப ஸததம் ஜந்மஸாப²ல்யமந்த்ரம் ॥ 23 ॥

வ்யாமோஹ ப்ரஶமௌஷத⁴ம் முநிமநோவ்ருத்தி ப்ரவ்ருத்த்யௌஷத⁴ம்
தை³த்யேந்த்³ரார்திகரௌஷத⁴ம் த்ரிபு⁴வநீ ஸஞ்ஜீவநைகௌஷத⁴ம் ।
ப⁴க்தாத்யந்தஹிதௌஷத⁴ம் ப⁴வப⁴யப்ரத்⁴வம்ஸநைகௌஷத⁴ம்
ஶ்ரேய꞉ப்ராப்திகரௌஷத⁴ம் பிப³ மந꞉ ஶ்ரீக்ருஷ்ணதி³வ்யௌஷத⁴ம் ॥ 24 ॥

ஆம்நாயாப்⁴யஸநாந்யரண்யருதி³தம் வேத³வ்ரதாந்யந்வஹம்
மேத³ஶ்சே²த³ப²லாநி பூர்தவித⁴ய꞉ ஸர்வே ஹுதம் ப⁴ஸ்மநி ।
தீர்தா²நாமவகா³ஹநாநி ச க³ஜஸ்நாநம் விநா யத்பத³-
-த்³வந்த்³வாம்போ⁴ருஹஸம்ஸ்ம்ருதிர்விஜயதே தே³வ꞉ ஸ நாராயண꞉ ॥ 25 ॥

ஶ்ரீமந்நாம ப்ரோச்ய நாராயணாக்²யம்
கே ந ப்ராபுர்வாஞ்சி²தம் பாபிநோ(அ)பி ।
ஹா ந꞉ பூர்வம் வாக்ப்ரவ்ருத்தா ந தஸ்மிந்
தேந ப்ராப்தம் க³ர்ப⁴வாஸாதி³து³꞉க²ம் ॥ 26 ॥

மஜ்ஜந்மந꞉ ப²லமித³ம் மது⁴கைடபா⁴ரே
மத்ப்ரார்த²நீய மத³நுக்³ரஹ ஏஷ ஏவ ।
த்வத்³ப்⁴ருத்யப்⁴ருத்ய பரிசாரக ப்⁴ருத்யப்⁴ருத்ய
ப்⁴ருத்யஸ்ய ப்⁴ருத்ய இதி மாம் ஸ்மர லோகநாத² ॥ 27 ॥

நாதே² ந꞉ புருஷோத்தமே த்ரிஜக³தாமேகாதி⁴பே சேதஸா
ஸேவ்யே ஸ்வஸ்ய பத³ஸ்ய தா³தரி ஸுரே நாராயணே திஷ்ட²தி ।
யம் கஞ்சித்புருஷாத⁴மம் கதிபயக்³ராமேஶமல்பார்த²த³ம்
ஸேவாயை ம்ருக³யாமஹே நரமஹோ மூகா வராகா வயம் ॥ 28 ॥

மத³ந பரிஹர ஸ்தி²திம் மதீ³யே
மநஸி முகுந்த³பதா³ரவிந்த³தா⁴ம்நி ।
ஹரநயநக்ருஶாநுநா க்ருஶோ(அ)ஸி
ஸ்மரஸி ந சக்ரபராக்ரமம் முராரே꞉ ॥ 29 ॥

தத்த்வம் ப்³ருவாணாநி பரம் பரஸ்மா-
-ந்மது⁴ க்ஷரந்தீவ ஸதாம் ப²லாநி ।
ப்ராவர்தய ப்ராஞ்ஜலிரஸ்மி ஜிஹ்வே
நாமாநி நாராயண கோ³சராணி ॥ 30 ॥

இத³ம் ஶரீரம் பரிணாமபேஶலம்
பதத்யவஶ்யம் ஶ்லத²ஸந்தி⁴ஜர்ஜரம் ।
கிமௌஷதை⁴꞉ க்லிஶ்யஸி மூட⁴ து³ர்மதே
நிராமயம் க்ருஷ்ணரஸாயநம் பிப³ ॥ 31 ॥

தா³ரா வாராகரவரஸுதா தே தநூஜோ விரிஞ்சி꞉
ஸ்தோதா வேத³ஸ்தவ ஸுரக³ணோ ப்⁴ருத்யவர்க³꞉ ப்ரஸாத³꞉ ।
முக்திர்மாயா ஜக³த³விகலம் தாவகீ தே³வகீ தே
மாதா மித்ரம் ப³லரிபுஸுதஸ்த்வய்யதோ(அ)ந்யந்ந ஜாநே ॥ 32 ॥

க்ருஷ்ணோ ரக்ஷது நோ ஜக³த்த்ரயகு³ரு꞉ க்ருஷ்ணம் நமஸ்யாம்யஹம்
க்ருஷ்ணேநாமரஶத்ரவோ விநிஹதா꞉ க்ருஷ்ணாய தஸ்மை நம꞉ ।
க்ருஷ்ணாதே³வ ஸமுத்தி²தம் ஜக³தி³த³ம் க்ருஷ்ணஸ்ய தா³ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம்
க்ருஷ்ணே திஷ்ட²தி ஸர்வமேதத³கி²லம் ஹே க்ருஷ்ண ரக்ஷஸ்வ மாம் ॥ 33 ॥

தத்த்வம் ப்ரஸீத³ ப⁴க³வந் குரு மய்யநாதே²
விஷ்ணோ க்ருபாம் பரமகாருணிக꞉ கில த்வம் ।
ஸம்ஸாரஸாக³ரநிமக்³நமநந்ததீ³ந-
-முத்³த⁴ர்துமர்ஹஸி ஹரே புருஷோத்தமோ(அ)ஸி ॥ 34 ॥

நமாமி நாராயணபாத³பங்கஜம்
கரோமி நாராயணபூஜநம் ஸதா³ ।
வதா³மி நாராயணநாம நிர்மலம்
ஸ்மராமி நாராயணதத்த்வமவ்யயம் ॥ 35 ॥

ஶ்ரீநாத² நாராயண வாஸுதே³வ
ஶ்ரீக்ருஷ்ண ப⁴க்தப்ரிய சக்ரபாணே ।
ஶ்ரீபத்³மநாபா⁴ச்யுத கைடபா⁴ரே
ஶ்ரீராம பத்³மாக்ஷ ஹரே முராரே ॥ 36 ॥

அநந்த வைகுண்ட² முகுந்த³ க்ருஷ்ண
கோ³விந்த³ தா³மோத³ர மாத⁴வேதி ।
வக்தும் ஸமர்தோ²(அ)பி ந வக்தி கஶ்சி-
-த³ஹோ ஜநாநாம் வ்யஸநாபி⁴முக்²யம் ॥ 37 ॥

த்⁴யாயந்தி யே விஷ்ணுமநந்தமவ்யயம்
ஹ்ருத்பத்³மமத்⁴யே ஸததம் வ்யவஸ்தி²தம் ।
ஸமாஹிதாநாம் ஸததாப⁴யப்ரத³ம்
தே யாந்தி ஸித்³தி⁴ம் பரமாம் ச வைஷ்ணவீம் ॥ 38 ॥

க்ஷீரஸாக³ரதரங்க³ஶீகரா-
-(ஆ)ஸாரதாரகிதசாருமூர்தயே ।
போ⁴கி³போ⁴க³ஶயநீயஶாயிநே
மாத⁴வாய மது⁴வித்³விஷே நம꞉ ॥ 39 ॥

யஸ்ய ப்ரியௌ ஶ்ருதித⁴ரௌ கவிளோகவீரௌ
மித்ரே த்³விஜந்மவரபத்³மஶராவபூ⁴தாம் ।
தேநாம்பு³ஜாக்ஷசரணாம்பு³ஜஷட்பதே³ந
ராஜ்ஞா க்ருதா க்ருதிரியம் குலஶேக²ரேண ॥ 40 ॥

இதி குலஶேக²ர ப்ரணீதம் முகுந்த³மாலா ।


மேலும் ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed