Kishkindha Kanda Sarga 28 – கிஷ்கிந்தா⁴காண்ட³ அஷ்டாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (28)


॥ ப்ராவ்ருடு³ஜ்ஜ்ரும்ப⁴ணம் ॥

ஸ ததா² வாலினம் ஹத்வா ஸுக்³ரீவமபி⁴ஷிச்ய ச ।
வஸன்மால்யவத꞉ ப்ருஷ்டே² ராமோ லக்ஷ்மணமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

அயம் ஸ கால꞉ ஸம்ப்ராப்த꞉ ஸமயோ(அ)த்³ய ஜலாக³ம꞉ ।
ஸம்பஶ்ய த்வம் நபோ⁴ மேகை⁴꞉ ஸம்வ்ருதம் கி³ரிஸன்னிபை⁴꞉ ॥ 2 ॥

நவமாஸத்⁴ருதம் க³ர்ப⁴ம் பா⁴ஸ்கரஸ்ய க³ப⁴ஸ்திபி⁴꞉ ।
பீத்வா ரஸம் ஸமுத்³ராணாம் த்³யௌ꞉ ப்ரஸூதே ரஸாயனம் ॥ 3 ॥

ஶக்யமம்ப³ரமாருஹ்ய மேக⁴ஸோபானபங்க்திபி⁴꞉ ।
குடஜார்ஜுனமாலாபி⁴ரளங்கர்தும் தி³வாகரம் ॥ 4 ॥

ஸந்த்⁴யாராகோ³த்தி²தைஸ்தாம்ரைரந்தேஷ்வதி⁴கபாண்ட³ரை꞉ ।
ஸ்னிக்³தை⁴ரப்⁴ரபடச்சே²தை³ர்ப³த்³த⁴வ்ரணமிவாம்ப³ரம் ॥ 5 ॥

மந்த³மாருதநிஶ்வாஸம் ஸந்த்⁴யாசந்த³னரஞ்ஜிதம் ।
ஆபாண்டு³ஜலத³ம் பா⁴தி காமாதுரமிவாம்ப³ரம் ॥ 6 ॥

ஏஷா த⁴ர்மபரிக்லிஷ்டா நவவாரிபரிப்லுதா ।
ஸீதேவ ஶோகஸந்தப்தா மஹீ பா³ஷ்பம் விமுஞ்சதி ॥ 7 ॥

மேகோ⁴த³ரவிநிர்முக்தா꞉ கல்ஹாரஸுக²ஶீதளா꞉ ।
ஶக்யமஞ்ஜலிபி⁴꞉ பாதும் வாதா꞉ கேதகிக³ந்தி⁴ன꞉ ॥ 8 ॥

ஏஷ பு²ல்லார்ஜுன꞉ ஶைல꞉ கேதகைரதி⁴வாஸித꞉ ।
ஸுக்³ரீவ இவ ஶாந்தாரிர்தா⁴ராபி⁴ரபி⁴ஷிச்யதே ॥ 9 ॥

மேக⁴க்ருஷ்ணாஜினத⁴ரா தா⁴ராயஜ்ஞோபவீதின꞉ ।
மாருதாபூரிதகு³ஹா꞉ ப்ராதீ⁴தா இவ பர்வதா꞉ ॥ 10 ॥

கஶாபி⁴ரிவ ஹைமீபி⁴ர்வித்³யுத்³பி⁴ரிவ தாடி³தம் ।
அந்த꞉ஸ்தனிதநிர்கோ⁴ஷம் ஸவேத³னமிவாம்ப³ரம் ॥ 11 ॥

நீலமேகா⁴ஶ்ரிதா வித்³யுத் ஸ்பு²ரந்தீ ப்ரதிபா⁴தி மே ।
ஸ்பு²ரந்தீ ராவணஸ்யாங்கே வைதே³ஹீவ தபஸ்வினீ ॥ 12 ॥

இமாஸ்தா மன்மத²வதாம் ஹிதா꞉ ப்ரதிஹதா தி³ஶ꞉ ।
அனுலிப்தா இவ க⁴னைர்நஷ்டக்³ரஹநிஶாகரா꞉ ॥ 13 ॥

க்வசித்³பா³ஷ்பாபி⁴ஸம்ருத்³தா⁴ன் வர்ஷாக³மஸமுத்ஸுகான் ।
குடஜான் பஶ்ய ஸௌமித்ரே புஷ்பிதான் கி³ரிஸானுஷு ।
மம ஶோகாபி⁴பூ⁴தஸ்ய காமஸந்தீ³பனான் ஸ்தி²தான் ॥ 14 ॥

ரஜ꞉ ப்ரஶாந்தம் ஸஹிமோ(அ)த்³ய வாயு-
-ர்நிதா³க⁴தோ³ஷப்ரஸரா꞉ ப்ரஶாந்தா꞉ ।
ஸ்தி²தா ஹி யாத்ரா வஸுதா⁴தி⁴பானாம்
ப்ரவாஸினோ யாந்தி நரா꞉ ஸ்வதே³ஶான் ॥ 15 ॥

ஸம்ப்ரஸ்தி²தா மானஸவாஸலுப்³தா⁴꞉
ப்ரியான்விதா꞉ ஸம்ப்ரதி சக்ரவாகா꞉ ।
அபீ⁴க்ஷ்ணவர்ஷோத³கவிக்ஷதேஷு
யானானி மார்கே³ஷு ந ஸம்பதந்தி ॥ 16 ॥

க்வசித்ப்ரகாஶம் க்வசித³ப்ரகாஶம்
நப⁴꞉ ப்ரகீர்ணாம்பு³த⁴ரம் விபா⁴தி ।
க்வசித்க்வசித்பர்வதஸந்நிருத்³த⁴ம்
ரூபம் யதா² ஶாந்தமஹார்ணவஸ்ய ॥ 17 ॥

வ்யாமிஶ்ரிதம் ஸர்ஜகத³ம்ப³புஷ்பை-
-ர்னவம் ஜலம் பர்வததா⁴துதாம்ரம் ।
மயூரகேகாபி⁴ரனுப்ரயாதம்
ஶைலாபகா³꞉ ஶீக்⁴ரதரம் வஹந்தி ॥ 18 ॥

ரஸாகுலம் ஷட்பத³ஸன்னிகாஶம்
ப்ரபு⁴ஜ்யதே ஜம்பு³ப²லம் ப்ரகாமம் ।
அனேகவர்ணம் பவனாவதூ⁴தம்
பூ⁴மௌ பதத்யாம்ரப²லம் விபக்வம் ॥ 19 ॥

வித்³யுத்பதாகா꞉ ஸப³லாகமாலா꞉
ஶைலேந்த்³ரகூடாக்ருதிஸன்னிகாஶா꞉ ।
க³ர்ஜந்தி மேகா⁴꞉ ஸமுதீ³ர்ணநாதா³
மத்தா க³ஜேந்த்³ரா இவ ஸம்யுக³ஸ்தா²꞉ ॥ 20 ॥

வர்ஷோத³காப்யாயிதஶாத்³வலானி
ப்ரவ்ருத்தந்ருத்தோத்ஸவப³ர்ஹிணானி ।
வனானி நிர்வ்ருஷ்டப³லாஹகானி
பஶ்யாபராஹ்ணேஷ்வதி⁴கம் விபா⁴ந்தி ॥ 21 ॥

ஸமுத்³வஹந்த꞉ ஸலிலாதிபா⁴ரம்
ப³லாகினோ வாரித⁴ரா நத³ந்த꞉ ।
மஹத்ஸு ஶ்ருங்கே³ஷு மஹீத⁴ராணாம்
விஶ்ரம்ய விஶ்ரம்ய புன꞉ ப்ரயாந்தி ॥ 22 ॥

மேகா⁴பி⁴காமா பரிஸம்பதந்தீ
ஸம்மோதி³தா பா⁴தி ப³லாகபங்க்தி꞉ ।
வாதாவதூ⁴தா வரபௌண்ட³ரீகீ
லம்பே³வ மாலா ரசிதாம்ப³ரஸ்ய ॥ 23 ॥

பா³லேந்த்³ரகோ³பாந்தரசித்ரிதேன
விபா⁴தி பூ⁴மிர்னவஶாத்³வலேன ।
கா³த்ரானுவ்ருத்தேன ஶுகப்ரபே⁴ண
நாரீவ லாக்ஷோக்ஷிதகம்ப³லேன ॥ 24 ॥

நித்³ரா ஶனை꞉ கேஶவமப்⁴யுபைதி
த்³ருதம் நதீ³ ஸாக³ரமப்⁴யுபைதி ।
ஹ்ருஷ்டா ப³லாகா க⁴னமப்⁴யுபைதி
காந்தா ஸகாமா ப்ரியமப்⁴யுபைதி ॥ 25 ॥

ஜாதா வனாந்தா꞉ ஶிகி²ஸம்ப்ரந்ருத்தா
ஜாதா꞉ கத³ம்பா³꞉ ஸகத³ம்ப³ஶாகா²꞉ ।
ஜாதா வ்ருஷா கோ³ஷு ஸமானகாமா
ஜாதா மஹீ ஸஸ்யவராபி⁴ராமா ॥ 26 ॥

வஹந்தி வர்ஷந்தி நத³ந்தி பா⁴ந்தி
த்⁴யாயந்தி ந்ருத்யந்தி ஸமாஶ்வஸந்தி ।
நத்³யோ க⁴னா மத்தக³ஜா வனாந்தா꞉
ப்ரியாவிஹீனா꞉ ஶிகி²ன꞉ ப்லவங்கா³꞉ ॥ 27 ॥

ப்ரஹர்ஷிதா꞉ கேதகபுஷ்பக³ந்த⁴-
-மாக்⁴ராய ஹ்ருஷ்டா வனநிர்ஜ²ரேஷு ।
ப்ரபாதஶப்³தா³குலிதா க³ஜேந்த்³ரா꞉
ஸார்த⁴ம் மயூரை꞉ ஸமதா³ நத³ந்தி ॥ 28 ॥

தா⁴ரானிபாதைரபி⁴ஹன்யமானா꞉
கத³ம்ப³ஶாகா²ஸு விளம்ப³மானா꞉ ।
க்ஷணார்ஜிதம் புஷ்பரஸாவகா³ட⁴ம்
ஶனைர்மத³ம் ஷட்சரணாஸ்த்யஜந்தி ॥ 29 ॥

அங்கா³ரசூர்ணோத்கரஸன்னிகாஶை꞉
ப²லை꞉ ஸுபர்யாப்தரஸை꞉ ஸம்ருத்³தை⁴꞉ ।
ஜம்பூ³த்³ருமாணாம் ப்ரவிபா⁴ந்தி ஶாகா²
நிலீயமானா இவ ஷட்பதௌ³கை⁴꞉ ॥ 30 ॥

தடி³த்பதாகாபி⁴ரளங்க்ருதானா-
-முதீ³ர்ணக³ம்பீ⁴ரமஹாரவாணாம் ।
விபா⁴ந்தி ரூபாணி ப³லாஹகானாம்
ரணோத்³யதாநாமிவ வாரணானாம் ॥ 31 ॥

மார்கா³னுக³꞉ ஶைலவனானுஸாரீ
ஸம்ப்ரஸ்தி²தோ மேக⁴ரவம் நிஶம்ய ।
யுத்³தா⁴பி⁴காம꞉ ப்ரதிநாக³ஶங்கீ
மத்தோ க³ஜேந்த³꞉ ப்ரதிஸந்நிவ்ருத்த꞉ ॥ 32 ॥

க்வசித்ப்ரகீ³தா இவ ஷட்பதௌ³கை⁴꞉
க்வசித்ப்ரந்ருத்தா இவ நீலகண்டை²꞉ ।
க்வசித்ப்ரமத்தா இவ வாரணேந்த்³ரை-
-ர்விபா⁴ந்த்யனேகாஶ்ரயிணோ வனாந்தா꞉ ॥ 33 ॥

கத³ம்ப³ஸர்ஜார்ஜுனகந்த³ளாட்⁴யா
வனாந்தபூ⁴மிர்னவவாரிபூர்ணா ।
மயூரமத்தாபி⁴ருதப்ரந்ருத்தை-
-ராபானபூ⁴மிப்ரதிமா விபா⁴தி ॥ 34 ॥

முக்தாஸகாஶம் ஸலிலம் பதத்³வை
ஸுநிர்மலம் பத்ரபுடேஷு லக்³னம் ।
ஹ்ருஷ்டா விவர்ணச்ச²த³னா விஹங்கா³꞉
ஸுரேந்த்³ரத³த்தம் த்ருஷிதா꞉ பிப³ந்தி ॥ 35 ॥

ஷட்பாத³தந்த்ரீமது⁴ராபி⁴தா⁴னம்
ப்லவங்க³மோதீ³ரிதகண்ட²தாலம் ।
ஆவிஷ்க்ருதம் மேக⁴ம்ருத³ங்க³நாதை³-
-ர்வனேஷு ஸங்கீ³தமிவ ப்ரவ்ருத்தம் ॥ 36 ॥

க்வசித்ப்ரந்ருத்தை꞉ க்வசிது³ன்னத³த்³பி⁴꞉
க்வசிச்ச வ்ருக்ஷாக்³ரநிஷண்ணகாயை꞉ ।
வ்யாளம்ப³ப³ர்ஹாப⁴ரணைர்மயூரை-
-ர்வனேஷு ஸங்கீ³தமிவ ப்ரவ்ருத்தம் ॥ 37 ॥

ஸ்வனைர்க⁴னானாம் ப்லவகா³꞉ ப்ரபு³த்³தா⁴
விஹாய நித்³ராம் சிரஸந்நிருத்³தா⁴ம் ।
அனேகரூபாக்ருதிவர்ணநாதா³
நவாம்பு³தா⁴ராபி⁴ஹதா நத³ந்தி ॥ 38 ॥

நத்³ய꞉ ஸமுத்³வாஹிதசக்ரவாகா-
-ஸ்தடானி ஶீர்ணான்யபவாஹயித்வா ।
த்³ருப்தா நவப்ராப்⁴ருதபூர்ணபோ⁴கா³
த்³ருதம் ஸ்வபா⁴ர்தாரமுபோபயாந்தி ॥ 39 ॥

நீலேஷு நீலா꞉ ப்ரவிபா⁴ந்தி ஸக்தா
மேகே⁴ஷு மேகா⁴ நவவாரிபூர்ணா꞉ ।
த³வாக்³னித³க்³தே⁴ஷு த³வாக்³னித³க்³தா⁴꞉
ஶைலேஷு ஶைலா இவ ப³த்³த⁴மூலா꞉ ॥ 40 ॥

ப்ரஹ்ருஷ்டஸந்நாதி³தப³ர்ஹிணானி
ஸஶக்ரகோ³பாகுலஶாத்³வலானி ।
சரந்தி நீபார்ஜுனவாஸிதானி
க³ஜா꞉ ஸுரம்யாணி வனாந்தராணி ॥ 41 ॥

நவாம்பு³தா⁴ராஹதகேஸராணி
த்³ருதம் பரித்யஜ்ய ஸரோருஹாணி ।
கத³ம்ப³புஷாணி ஸகேஸராணி
வனானி ஹ்ருஷ்டா ப்⁴ரமரா꞉ பதந்தி ॥ 42 ॥

மத்தா க³ஜேந்த்³ரா முதி³தா க³வேந்த்³ரா
வனேஷு விக்ராந்ததரா ம்ருகே³ந்த்³ரா꞉ ।
ரம்யா நகே³ந்த்³ரா நிப்⁴ருதா நரேந்த்³ரா꞉
ப்ரக்ரீடி³தோ வாரித⁴ரை꞉ ஸுரேந்த்³ர꞉ ॥ 43 ॥

மேகா⁴꞉ ஸமுத்³பூ⁴தஸமுத்³ரநாதா³
மஹாஜலௌகை⁴ர்க³க³னாவளம்பா³꞉ ।
நதீ³ஸ்தடாகானி ஸராம்ஸி வாபீ-
-ர்மஹீம் ச க்ருத்ஸ்நாமபவாஹயந்தி ॥ 44 ॥

வர்ஷப்ரவேகா³ விபுலா꞉ பதந்தீ
ப்ரவாந்தி வாதா꞉ ஸமுதீ³ர்ணகோ⁴ஷா꞉ ।
ப்ரநஷ்டகூலா꞉ ப்ரவஹந்தி ஶீக்⁴ரம்
நத்³யோ ஜலைர்விப்ரதிபன்னமார்கா³꞉ ॥ 45 ॥

நரைர்னரேந்த்³ரா இவ பர்வதேந்த்³ரா꞉
ஸுரேந்த்³ரத³த்தை꞉ பவனோபனீதை꞉ ।
க⁴னாம்பு³கும்பை⁴ரபி⁴ஷிச்யமானா
ரூபம் ஶ்ரியம் ஸ்வாமிவ த³ர்ஶயந்தி ॥ 46 ॥

க⁴னோபகூ³ட⁴ம் க³க³னம் ஸதாரம்
ந பா⁴ஸ்கரோ த³ர்ஶனமப்⁴யுபைதி ।
நவைர்ஜலௌகை⁴ர்த⁴ரணீ விஸ்ருப்தா
தமோவிளிப்தா ந தி³ஶ꞉ ப்ரகாஶா꞉ ॥ 47 ॥

மஹாந்தி கூடானி மஹீத⁴ராணாம்
தா⁴ராபி⁴தௌ⁴தான்யதி⁴கம் விபா⁴ந்தி ।
மஹாப்ரமாணைர்விபுலை꞉ ப்ரபாதை-
-ர்முக்தாகலாபைரிவ லம்ப³மானை꞉ ॥ 48 ॥

ஶைலோபலப்ரஸ்க²லமானவேகா³꞉
ஶைலோத்தமானாம் விபுலா꞉ ப்ரபாதா꞉ ।
கு³ஹாஸு ஸந்நாதி³தப³ர்ஹிணாஸு
ஹாரா விகீர்யந்த இவாபி⁴பா⁴ந்தி ॥ 49 ॥

ஶீக்⁴ரப்ரவேகா³ விபுலா꞉ ப்ரபாதா
நிர்தௌ⁴தஶ்ருங்கோ³பதலா கி³ரீணாம் ।
முக்தாகலாபப்ரதிமா꞉ பதந்தோ
மஹாகு³ஹோத்ஸங்க³தலைர்த்⁴ரியந்தே ॥ 50 ॥

ஸுரதாமர்த³விச்சி²ன்னா꞉ ஸ்வர்க³ஸ்த்ரீஹாரமௌக்திகா꞉ ।
பதந்தீவாகுலா தி³க்ஷு தோயத⁴ரா꞉ ஸமந்தத꞉ ॥ 51 ॥

நிலீயமானைர்விஹகை³ர்னிமீலத்³பி⁴ஶ்ச பங்கஜை꞉ ।
விகஸந்த்யா ச மாலத்யா க³தோ(அ)ஸ்தம் ஜ்ஞாயதே ரவி꞉ ॥ 52 ॥

வ்ருத்தா யாத்ரா நரேந்த்³ராணாம் ஸேனா ப்ரதிநிவர்ததே ।
வைராணி சைவ மார்கா³ஶ்ச ஸலிலேன ஸமீக்ருதா꞉ ॥ 53 ॥

மாஸி ப்ரோஷ்ட²பதே³ ப்³ரஹ்ம ப்³ராஹ்மணானாம் விவக்ஷதாம் ।
அயமத்⁴யாயஸமய꞉ ஸாமகா³நாமுபஸ்தி²த꞉ ॥ 54 ॥

நிவ்ருத்தகர்மாயதனோ நூனம் ஸஞ்சிதஸஞ்சய꞉ ।
ஆஷாடீ⁴மப்⁴யுபக³தோ ப⁴ரத꞉ கோஸலாதி⁴ப꞉ ॥ 55 ॥

நூனமாபூர்யமாணாயா꞉ ஸரய்வா வர்த⁴தே ரய꞉ ।
மாம் ஸமீக்ஷ்ய ஸமாயாந்தமயோத்⁴யாயா இவ ஸ்வன꞉ ॥ 56 ॥

இமா꞉ ஸ்பீ²தகு³ணா வர்ஷா꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ ஸுக²மஶ்னுதே ।
விஜிதாரி꞉ ஸதா³ரஶ்ச ராஜ்யே மஹதி ச ஸ்தி²த꞉ ॥ 57 ॥

அஹம் து ஹ்ருததா³ரஶ்ச ராஜ்யாச்ச மஹதஶ்ச்யுத꞉ ।
நதீ³கூலமிவ க்லின்னமவஸீதா³மி லக்ஷ்மண ॥ 58 ॥

ஶோகஶ்ச மம விஸ்தீர்ணோ வர்ஷாஶ்ச ப்⁴ருஶது³ர்க³மா꞉ ।
ராவணஶ்ச மஹான் ஶத்ருரபாரம் ப்ரதிபா⁴தி மே ॥ 59 ॥

அயாத்ராம் சைவ த்³ருஷ்ட்வேமாம் மார்கா³ம்ஶ்ச ப்⁴ருஶது³ர்க³மான் ।
ப்ரணதே சைவ ஸுக்³ரீவே ந மயா கிஞ்சிதீ³ரிதம் ॥ 60 ॥

அபி சாதிபரிக்லிஷ்டம் சிராத்³தா³ரை꞉ ஸமாக³தம் ।
ஆத்மகார்யக³ரீயஸ்த்வாத்³வக்தும் நேச்சா²மி வானரம் ॥ 61 ॥

ஸ்வயமேவ ஹி விஶ்ரம்ய ஜ்ஞாத்வா காலமுபாக³தம் ।
உபகாரம் ச ஸுக்³ரீவோ வேத்ஸ்யதே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 62 ॥

தஸ்மாத்காலப்ரதீக்ஷோ(அ)ஹம் ஸ்தி²தோ(அ)ஸ்மி ஶுப⁴லக்ஷண ।
ஸுக்³ரீவஸ்ய நதீ³னாம் ச ப்ரஸாத³மனுபாலயன் ॥ 63 ॥

உபகாரேண வீரோ ஹி ப்ரதிகாரேண யுஜ்யதே ।
அக்ருதஜ்ஞோ(அ)ப்ரதிக்ருதோ ஹந்தி ஸத்த்வவதாம் மன꞉ ॥ 64 ॥

தேனைவமுக்த꞉ ப்ரணிதா⁴ய லக்ஷ்மண꞉
க்ருதாஞ்ஜலிஸ்தத்ப்ரதிபூஜ்ய பா⁴ஷிதம் ।
உவாச ராமம் ஸ்வபி⁴ராமத³ர்ஶனம்
ப்ரத³ர்ஶயன் த³ர்ஶனமாத்மன꞉ ஶுப⁴ம் ॥ 65 ॥

யதோ²க்தமேதத்தவ ஸர்வமீப்ஸிதம்
நரேந்த்³ர கர்தா ந சிராத்³த⁴ரீஶ்வர꞉ ।
ஶரத்ப்ரதீக்ஷ꞉ க்ஷமதாமிமம் ப⁴வான்
ஜலப்ரபாதம் ரிபுநிக்³ரஹே த்⁴ருத꞉ ॥ 66 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே கிஷ்கிந்தா⁴காண்டே³ அஷ்டாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 28 ॥


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed