Sri Aditya Stotram 2 (Mahabharatam) – ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮಹಾಭಾರತೇ)


ತವ ಯದ್ಯುದಯೋ ನ ಸ್ಯಾದಂಧಂ ಜಗದಿದಂ ಭವೇತ್ |
ನ ಚ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮೇಷು ಪ್ರವರ್ತೇರನ್ ಮನೀಷಿಣಃ || ೧ ||

ಆಧಾನಪಶುಬನ್ಧೇಷ್ಟಿಮಂತ್ರಯಜ್ಞತಪಃಕ್ರಿಯಾಃ |
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದವಾಪ್ಯಂತೇ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರವಿಶಾಂ ಗಣೈಃ || ೨ ||

ಯದಹರ್ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸಹಸ್ರಯುಗಸಂಮಿತಮ್ |
ತಸ್ಯ ತ್ವಮಾದಿರಂತಶ್ಚ ಕಾಲಜ್ಞೈಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ || ೩ ||

ಮನೂನಾಂ ಮನುಪುತ್ರಾಣಾಂ ಜಗತೋಽಮಾನವಸ್ಯ ಚ |
ಮನ್ವಂತರಾಣಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮೀಶ್ವರಾಣಾಂ ತ್ವಮೀಶ್ವರಃ || ೪ ||

ಸಂಹಾರಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ತವ ಕ್ರೋಧವಿನಿಃಸೃತಃ |
ಸಂವರ್ತಕಾಗ್ನಿಃ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಭಸ್ಮೀಕೃತ್ಯಾವತಿಷ್ಠತೇ || ೫ ||

ತ್ವದ್ದೀಧಿತಿಸಮುತ್ಪನ್ನಾಃ ನಾನಾವರ್ಣಾ ಮಹಾಘನಾಃ |
ಸೈರಾವತಾಃ ಸಾಶನಯಃ ಕುರ್ವಂತ್ಯಾಭೂತಸಂಪ್ಲವಮ್ || ೬ ||

ಕೃತ್ವಾ ದ್ವಾದಶಧಾಽಽತ್ಮಾನಂ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯತಾಂ ಗತಃ |
ಸಂಹೃತ್ಯೈಕಾರ್ಣವಂ ಸರ್ವಂ ತ್ವಂ ಶೋಷಯಸಿ ರಶ್ಮಿಭಿಃ || ೭ ||

ತ್ವಾಮಿಂದ್ರಮಾಹುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ತ್ವಮಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ಮನಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಪ್ರಭುಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಶ್ವತಮ್ || ೮ ||

ತ್ವಂ ಹಂಸಃ ಸವಿತಾ ಭಾನುರಂಶುಮಾಲೀ ವೃಷಾಕಪಿಃ |
ವಿವಸ್ವಾನ್ಮಿಹಿರಃ ಪೂಷಾ ಮಿತ್ರೋ ಧರ್ಮಸ್ತಥೈವ ಚ || ೯ ||

ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿರಾದಿತ್ಯಸ್ತಪನಸ್ತ್ವಂ ಗವಾಂ ಪತಿಃ |
ಮಾರ್ತಾಂಡೋಽರ್ಕೋ ರವಿಃ ಸೂರ್ಯಃ ಶರಣ್ಯೋ ದಿನಕೃತ್ತಥಾ || ೧೦ ||

ದಿವಾಕರಃ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿರ್ಧಾಮಕೇಶೀ ವಿರೋಚನಃ |
ಆಶುಗಾಮೀ ತಮೋಘ್ನಶ್ಚ ಹರಿತಾಶ್ವಚ್ಚ ಕೀರ್ತ್ಯಸೇ || ೧೧ ||

ಸಪ್ತಮ್ಯಾಮಥವಾ ಷಷ್ಠ್ಯಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪೂಜಾಂ ಕರೋತಿ ಯಃ |
ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣೋಽನಹಂಕಾರೀ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭಜತೇ ನರಮ್ || ೧೨ ||

ನ ತೇಷಾಮಾಪದಃ ಸಂತಿ ನಾಧಯೋ ವ್ಯಾಧಯಸ್ತಥಾ |
ಯೇ ತವಾನನ್ಯಮನಸಃ ಕುರ್ವಂತ್ಯರ್ಚನವಂದನಮ್ || ೧೩ ||

ಸರ್ವರೋಗೈರ್ವಿರಹಿತಾಃ ಸರ್ವಪಾಪವಿವರ್ಜಿತಾಃ |
ತ್ವದ್ಭಾವಭಕ್ತ್ಯಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತಿ ಚಿರಜೀವಿನಃ || ೧೪ ||

ತ್ವಂ ಮಮಾಪನ್ನಕಾಮಸ್ಯ ಸರ್ವಾತಿಥ್ಯಂ ಚಿಕೀರ್ಷತಃ |
ಅನ್ನಮನ್ನಪತೇ ದಾತುಮಭಿತಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾಽರ್ಹಸಿ || ೧೫ ||

ಯೇಚ ತೇಽನುಚರಾಃ ಸರ್ವೇ ಪಾದೋಪಾಂತಂ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ |
ಮಾಠರಾರುಣದಂಡಾದ್ಯಾಸ್ತಾಂಸ್ಯಾನ್ವಂದೇಽಶನಿಕ್ಷುಭಾನ್ || ೧೬ ||

ಕ್ಷುಭಯಾ ಸಹಿತಾ ಮೈತ್ರೀ ಯಾಶ್ಚಾನ್ಯಾ ಭೂತಮಾತರಃ |
ತಾಶ್ಚ ಸರ್ವಾ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಪಾತುಂ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತೇ ಅರಣ್ಯಪರ್ವಣಿ ಆದಿತ್ಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed