Subrahmanya Ashtakam – श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम्

हे स्वामिनाथ करुणाकर दीनबन्धो ।
श्रीपार्वतीशमुखपङ्कज पद्मबन्धो ।
श्रीशादिदेवगणपूजितपादपद्म ।
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ॥ १ ॥

देवादिदेवनुत देवगणाधिनाथ ।
देवेन्द्रवन्द्य मृदुपङ्कजमञ्जुपाद ।
देवर्षिनारदमुनीन्द्रसुगीतकीर्ते ।
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ॥ २ ॥

नित्यान्नदान निरताखिल रोगहारिन् ।
तस्मात्प्रदान परिपूरितभक्तकाम ।
शृत्यागमप्रणववाच्यनिजस्वरूप ।
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ॥ ३ ॥

क्रौञ्चासुरेन्द्र परिखण्डन शक्तिशूल ।
पाशादिशस्त्रपरिमण्डितदिव्यपाणे ।
श्रीकुण्डलीश धृततुण्ड शिखीन्द्रवाह ।
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ॥ ४ ॥

देवादिदेव रथमण्डल मध्य वेद्य ।
देवेन्द्र पीठनगरं दृढचापहस्तम् ।
शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान ।
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ॥ ५ ॥

हारादिरत्नमणियुक्तकिरीटहार ।
केयूरकुण्डललसत्कवचाभिराम ।
हे वीर तारक जयाऽमरबृन्दवन्द्य ।
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ॥ ६ ॥

पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रित गाङ्गतोयैः ।
पञ्चामृतैः प्रमुदितेन्द्रमुखैर्मुनीन्द्रैः ।
पट्टाभिषिक्त हरियुक्त परासनाथ ।
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ॥ ७ ॥

श्रीकार्तिकेय करुणामृतपूर्णदृष्ट्या ।
कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तम् ।
भक्त्वा तु मामवकलाधर कान्तिकान्त्या ।
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ॥ ८ ॥

सुब्रह्मण्य करावलम्बं पुण्यं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ।
ते सर्वे मुक्ति मायान्ति सुब्रह्मण्य प्रसादतः ।
सुब्रह्मण्य करावलम्बमिदं प्रातरुत्थाय यः पठेत् ।
कोटिजन्मकृतं पापं तत्‍क्षणादेव नश्यति ॥ ९ ॥

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Download Stotra Nidhi mobile app