Sri Vishnu Stotras – श्री विष्णु स्तोत्राणि

श्री विष्णु स्तोत्राणि

श्री आदिवराह स्तोत्रम् (भूदेवी कृतम्)

श्री वराह स्तुतिः (ब्रह्मादि कृतम्)

आर्तत्राणपरायणाष्टकम्

एक श्लोकी भागवतम्

एक श्लोकी भारतम्

कमलापत्यष्टकम्

कल्कि स्तोत्रम्

श्री कूर्म स्तोत्रम्

केवलाष्टकम्

श्री गरुड कवचम्

श्री गरुड दण्डकम्

चतुश्श्लोकी भागवतम्

श्री जगन्नाथाष्टकम्

दशावतारस्तुति (अकॄर कृतम्)

दशावतारस्तुति

दशावतार स्तोत्रम्

श्री दामोदराष्टकम्

श्री देवराजाष्टकम्

श्री नारायण कवचम्

श्री नारायण स्तोत्रम् – १

श्री नारायण स्तोत्रम् – २

श्री नारायण हृदय स्तोत्रम्

श्री नारायणाष्टाक्षरी स्तुतिः

नारायणीयम्

न्यास दशकम्

पञ्चायुध स्तोत्रम्

भगवन्मानसपूजा

बालग्रहरक्षा स्तोत्रम्

श्री मत्स्य स्तोत्रम्

श्री महाविष्णु स्तोत्रम् (गरुडगमन तव)

मोहमुद्गरम् (भज गोविन्दम्)

श्री रमापत्यष्टकम्

श्री रङ्गनाथ गद्यम्

श्री रङ्गनाथाष्टकम्

श्री वरदराज स्तोत्रम्

श्री वराह स्तोत्रम्

वाक्यवृत्तिः

श्री वामन स्तोत्रम्

श्री वामन स्तोत्रम् – २

श्री विष्णुः अष्टाविम्शतिनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु कवच स्तोत्रम्

श्री विष्णुपञ्जर स्तोत्रम्

श्री विष्णु पादादिकेशान्त वर्णन स्तोत्रम्

श्री विष्णु भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम्

श्री विष्णु महिम्नः स्तोत्रम्

श्री विष्णु षट्पदी स्तोत्रम्

श्री विष्णु षोडशनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु स्तवराजः

श्री विष्णु स्तुतिः (ध्रुव कृत भगवत् स्तुति)

श्री विष्णु हृदय स्तोत्रम्

शालग्राम स्तोत्रम्

श्री सुदर्शन अष्टकम्

श्री सुदर्शन कवचम्

श्री सुदर्शन कवचम् – २

श्री सुदर्शन षट्कम्

श्री हयग्रीव कवचम्

श्री हयग्रीव स्तोत्रम्

श्री हर्यष्टकम्

श्री हरि नाममाला स्तोत्रम्

श्री हरि नमाष्टकम्

श्री हरि शरणाष्टकम्

श्री हरि स्तुति (हरिमीडे स्तोत्रम्)

श्री हरि स्तोत्रम्

 

वेदसूक्त

नारायण सूक्तम्

नारायणोपनिषत्

पुरुष सूक्तम्

महानारायणोपनिषत्

मन्त्रपुष्पम्

विष्णु सूक्तम्

 

अष्टोत्तरशतनामानि

श्री रङ्गनाथाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री रङ्गनाथाष्टोत्तरशतनामावली

श्री महाविष्णु अष्टोत्तरशतनामावलिः

श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु अष्टोत्तरशतनामावली

श्री सत्यनारायण अष्टोत्तरशतनामावली

श्री सत्यनारायण अष्टोत्तरशतनामावली-2

श्री हयग्रीव अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री हयग्रीव अष्टोत्तरशतनामावलिः

श्री हरिहर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

श्री हरिहर अष्टोत्तरशतनामावली

 

सहस्रनामानि

श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्

श्री विष्णु सहस्रनामावली

 

पूजा विधि

श्री लक्ष्मी नारायण षोडशोपचार पूजा

श्री कार्तीक दामोदर षोडशोपचार पूजा

 

व्रत

श्री सत्यनारायण व्रतकल्पम्

श्री अनन्तपद्मनाभ व्रतकल्पम्

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: