Sri Raama, Hanuma Stotras – श्री राम,हनुम स्तोत्राणि

श्री राम स्तोत्राणि

एकश्लोकी रामायणम्

गायत्री रामायणम्

नाम रामायणम्

श्री रघुवीर गद्यम् (श्री महावीर वैभवम्)

श्री राम आपदुद्धारक स्तोत्रम्

श्री राम आपदुद्धारण स्तोत्रम्

श्री राम द्वादशनाम स्तोत्रम्

श्री राम पञ्चरत्नम्

श्री राम रक्षा स्तोत्रम्

श्री राम स्तोत्रम् (अहल्या कृतम्)

श्री रामाष्टकम्

श्री राम भुजङ्गप्रयात स्तोत्रम्

श्री सीताराम स्तोत्रम्

सङ्क्षेप रामायणम्

 

श्री हनुम स्तोत्राणि

श्री आञ्जनेय दण्डकम्

श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम्

श्री आञ्जनेय भुजङ्ग स्तोत्रम्

श्री आञ्जनेय मङ्गलाष्टकम्

श्री आपदुद्धारक हनुमत् स्तोत्रम्

कार्यसिद्धि श्री हनुमान् मन्त्र

पञ्चमुख हनुमत्कवचम्

मन्त्रात्मक श्री मारुति स्तोत्रम्

हनुमान् चालीसा

श्री हनुमदष्टकम्

श्री हनुमन्नमस्कारः

श्री हनुमत्पञ्चरत्नम्

श्री हनुमान् लांगूलास्त्र स्तोत्रम्

श्री हनुमान् बडबानल स्तोत्रम्

 

अष्टोत्तर शतनामालु

श्री राम अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री राम अष्टोत्तरशतनामावली

श्री सीता अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री सीता अष्टोत्तरशतनामावली

श्री आञ्जनेय अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री आञ्जनेय अष्टोत्तरशतनामावली

 

सहस्रनामानि

श्री राम सहस्रनाम स्तोत्रम्

श्री आञ्जनेय सहस्रनाम स्तोत्रम्

 

पूजा विधि

श्री राम षोडशोपचार पूजा

Facebook Comments
error: Download Stotra Nidhi mobile app