Sri Krishna Stotras – श्री कृष्ण स्तोत्राणि

श्री कृष्ण स्तोत्राणि

अच्युताष्टकम्

श्री अच्युताष्टकम् – २

एकश्लोकी भागवतम्

एकश्लोकी भारतम्

चतुश्श्लोकी भागवतम्

चतुःश्लोकी स्तोत्रम्

श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे

श्री कृष्णचन्द्राष्टकम्

श्री कृष्ण द्वादशनाम स्तोत्रम्

श्री कृष्णलहरी स्तोत्रम्

श्री कृष्ण शरणाष्टकम्

श्री कृष्ण स्तवराजः

श्री कृष्ण स्तवराजः – २

श्री कृष्ण स्तोत्रम् (इन्द्र कृतम्)

श्री कृष्ण स्तोत्रम् (बाल कृतम्)

श्री कृष्ण स्तोत्रम् (ब्रह्म कृतम्)

श्री कृष्ण स्तोत्रम् (मोहिनी रचितम्)

श्री कृष्ण स्तोत्रम् (नारद रचितम्)

श्री कृष्ण स्तोत्रम् (वसुदेव कृतम्)

श्री कृष्ण स्तोत्रम् (विप्रपत्नी कृतम्)

श्री कृष्णाष्टकम् – १

श्री कृष्णाष्टकम् – २

श्री कृष्णाष्टकम् – ३

श्री कृष्णाश्रय स्तोत्रम्

गर्भ स्तुति (देव कृतम्)

श्री गिरिधार्यष्टकम्

श्री गिरिराजधार्यष्टकम्

श्री गोकुलाष्टकम्

श्री गोकुलेशाष्टकम्

श्री गोपाल विम्शति

श्री गोपाल स्तवः

श्री गोपाल स्तोत्रम्

श्री गोपालाष्टकम्

श्री गोपीजनवल्लभाष्टकम्-१

श्री गोपीजनवल्लभाष्टकम्-२

श्री गोवर्धनाष्टकम्

श्री गोविन्दाष्टकम्

त्रैलोक्यमङ्गल कवचम्

श्री दामोदर स्तोत्रम्

दामोदराष्टकम्

श्री देवराजाष्टकम्

दैन्याष्टकम्

नारायणीयम्

श्री नन्दकुमाराष्टकम्

श्री पञ्चाक्षरमन्त्रगर्भ स्तोत्रम्

श्री पाण्डुरङ्गाष्टकम्

श्री बालकृष्ण अष्टकम्

श्री बालकृष्णाष्टकम् – २

श्री बालरक्षा स्तोत्रम् (गोपी कृतम्)

श्री बालमुकुन्दाष्टकम्

भुजङ्गप्रयाताष्टकम्

मधुराष्टकम्

मुकुन्दमाला

मुरारि पञ्चरत्नम्

श्री राधाकृष्णाष्टकम्

श्री विठ्ठल कवचम्

श्री विठ्ठल स्तवराजः

सन्तान गोपाल स्तोत्रम्

हरे कृष्ण मन्त्रम्

 

अष्टोत्तरशतनामानि

श्री कृष्ण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री कृष्ण अष्टोत्तरशतनामावली

श्री दामोदर अष्टोत्तरशतनामावली

 

सहस्रनामानि

श्री कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम्

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: