Sri Hanuman Stotras – श्री हनुमान् स्तोत्राणि

श्री हनुम स्तोत्राणि

श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम्

श्री आञ्जनेय नवरत्नमाला स्तोत्रम्

श्री आञ्जनेय भुजङ्ग स्तोत्रम्

श्री आञ्जनेय मङ्गलाष्टकम्

श्री आपदुद्धारक हनुमत् स्तोत्रम्

कार्यसिद्धि श्री हनुमान् मन्त्र

पञ्चमुख हनुमत्कवचम्

बजरंग बाण

मन्त्रात्मक श्री मारुति स्तोत्रम्

श्री यन्त्रोधारक हनुमत् (प्राणदेवर) स्तोत्रम्

हनुमान् चालीसा

श्री हनुमत् कवचम्

श्री हनुमदष्टकम्

श्री हनुमन्नमस्कारः

श्री हनुमत्पञ्चरत्नम्

श्री हनुमन्माला मन्त्रम्

श्री हनुमान् मङ्गलाष्टकम्

श्री हनुमान् लांगूलास्त्र स्तोत्रम्

श्री हनुमान् बडबानल स्तोत्रम्

 

अष्टोत्तरशतनामावली

श्री आञ्जनेय अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री आञ्जनेय अष्टोत्तरशतनामावली

 

सहस्रनामावली

श्री आञ्जनेय सहस्रनाम स्तोत्रम्

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: