Sri Durga Stotras – श्री दुर्गा स्तोत्राणि

——-

अपराजिता स्तोत्रं

अर्गलास्तोत्रं

श्री दुर्गा आपदुद्धाराष्टकं

श्री दुर्गाद्वात्रिम्शन्नामावलि

श्री दुर्गासप्तश्लोकी

श्री दुर्गा स्तोत्रं

श्री दुर्गा स्तोत्रं (अर्जुनकृतं)

श्री नवदुर्गास्तोत्रं

श्री नारायणी स्तुति

श्री महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रं

दुर्गा सप्तशति

सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रं

वेद सूक्तमुलु

————-

दुर्गा सूक्तं

अष्टोत्तर शतनाममुलु

———————-

श्री दुर्गाष्टोत्तशतनामस्तोत्रं-१

श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामावलिः-१

श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनामस्तोत्रं-२

श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामावलिः-२

सहस्रनाममुलु

—————

श्री दुर्गासहस्रनामस्तोत्रं

पूजा विधानं

———–

श्री दुर्गा षोडशोपचार पूजा

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.