Sri Ayyappa Stotras – श्री अय्यप्पा स्तोत्राणि

श्री अय्यप्पा स्तोत्राणि

श्री अय्यप्पा पञ्चरत्नम्

श्री अय्यप्पा शरणुघोष

श्री अय्यप्पा स्तोत्रम्

श्री महाशास्ता अनुग्रह कवचम्

हरिवरासनम् (हरिहरात्मजाष्टकम्)

 

अष्टोत्तरशतनामानि

श्री अय्यप्पा अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री अय्यप्पा अष्टोत्तरशतनामावली

 

पूजा विधि

श्री अय्यप्पा षोडशोपचार पूजा

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: