Navagraha Stotras – नवग्रह स्तोत्राणि

नवग्रह स्तोत्राणि

————

नवग्रह कवचं

नवग्रह पीडाहर स्तोत्रं

नवग्रह मङ्गलश्लोकाः(नवग्रह मङ्गलाष्टकं)

नवग्रह स्तोत्रं

 

श्री सूर्य स्तोत्राणि

—————

अरुण प्रश्नः

आदित्यहृदयं

द्वादशाऽदित्य ध्यान श्लोकालु

श्री द्वादशार्या सूर्य स्तुतिः

श्री सूर्य नमस्कार मन्त्रं

श्री सूर्यनारायण दण्डकमु

सूर्यमण्डल स्तोत्रं

श्री सूर्य स्तोत्रं

श्री सूर्याष्टकं

श्री सूर्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं

श्री सूर्य अष्टोत्तरशतनामावलिः

श्री सूर्यनारायण षोडशोपचार पूजा

 

श्री चन्द्र स्तोत्राणि

————-

श्री चन्द्र अष्टाविम्शति नाम स्तोत्रं

श्री चन्द्र स्तोत्रं

श्री चन्द्र अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं

श्री चन्द्र अष्टोत्तरशतनामावलिः

 

श्री अङ्गारक स्तोत्राणि

——————

श्री अङ्गारक स्तोत्रं

ऋणविमोचन अङ्गारक स्तोत्रं

श्री अङ्गारक अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं

श्री अङ्गारक अष्टोत्तरशतनामावलिः

 

श्री बुध स्तोत्राणि

——————

श्री बुध पञ्चविम्शतिनाम स्तोत्रं

श्री बुध स्तोत्रं

श्री बुध अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं

श्री बुध अष्टोत्तरशतनामावलिः

 

श्री बृहस्पति स्तोत्राणि

——————

श्री बृहस्पति स्तोत्रं

श्री बृहस्पति अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं

श्री बृहस्पति अष्टोत्तरशतनामावलिः

 

श्री शुक्र स्तोत्राणि

——————

श्री शुक्र स्तोत्रं

श्री शुक्र अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं

श्री शुक्र अष्टोत्तरशतनामावलिः

 

श्री शनि स्तोत्राणि

—————

श्री शनि कवचं

श्री शनि स्तोत्रं(दशरथ कृतं)

श्री शनि अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं

श्री शनि अष्टोत्तरशतनामावलिः

 

श्री राहु स्तोत्राणि

————–

श्री राहु स्तोत्रं

श्री राहु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं

श्री राहु अष्टोत्तरशतनामावलिः

 

श्री केतु स्तोत्राणि

—————

श्री केतु स्तोत्रं

श्री केतु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं

श्री केतु अष्तोत्तरशतनामावलिः

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.