Dasa Maha Vidya – दशमहाविद्या

दशमहाविद्या

 

१। श्री महाकाली

श्री महाकाली स्तोत्रम्

श्री काली हृदयम्

श्री काली अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री काली अष्टोत्तरशतनामावली

 

२। श्री तारा देवी

श्री तारा स्तोत्रम् (ताराष्टकम्)

श्री ताराम्बा हृदयम्

श्री नीलसरस्वती स्तोत्रम्

श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनामावली

 

३। श्री त्रिपुरसुन्दरी

श्री त्रिपुरसुन्दरी स्तोत्रम्

श्री त्रिपुरसुन्दर्यष्टकम्

श्री षोडशी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री षोडशी अष्टोत्तरशतनामावली

श्री त्रिपुरसुन्दरि मानसपूजा स्तोत्रम्

 

४।श्री भुवनेश्वरि

श्री भुवनेश्वरी स्तोत्रम्

श्री भुवनेश्वरी हृदयम्

श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली

 

५। श्री त्रिपुरभैरवी

श्री त्रिपुरभैरवी स्तोत्रम्

श्री त्रिपुरभैरवी हृदयम्

श्री त्रिपुरभैरवी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री त्रिपुरभैरवी अष्टोत्तरशतनामावली

 

६। श्री छिन्नमस्ता देवी

श्री छिन्नमस्ता देवि स्तोत्रम्

श्री छिन्नमस्ता देवि हृदयम्

श्री छिन्नमस्ता देवी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री छिन्नमस्ता देवी अष्टोत्तरशतनामावली

 

७। श्री धूमावती

श्री धूमावती स्तोत्रम्

श्री धूमावती हृदयम्

श्री धूमावती अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री धूमावती अष्टोत्तरशतनामावली

 

८। श्री बगलामुखी 

श्री बगलामुखी स्तोत्रम् – १

श्री बगलामुखी स्तोत्रम् – २

श्री बगलामुखी हृदयम्

श्री बगलामुखी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री बगलामुखी अष्टोत्तरशतनामावली

 

९। श्री मातङ्गी

श्री मातङ्गी स्तोत्रम्

श्री मातङ्गी हृदयम्

श्री मातङ्गी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री मातङ्गी अष्टोत्तरशतनामावली

 

१०। श्री कमला

श्री कमला स्तोत्रम्

श्री कमला अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री कमला अष्टोत्तरशतनामावली

Facebook Comments
error: Download Stotra Nidhi mobile app