Sri Dattatreya Shanti Stotram – श्री दत्तात्रेय शान्ति स्तोत्रम्


नमस्ते भगवन्देव दत्तात्रेय जगत्प्रभो ।
सर्वबाधाप्रशमनं कुरु शान्तिं प्रयच्छमे ॥ १ ॥

अनसूयासुत श्रीशः जनपातकनाशन ।
दिगम्बर नमो नित्यं तुभ्यं मे वरदो भव ॥ २ ॥

भूतप्रेतपिशाचाद्याः यस्य स्मरण मात्रतः ।
दूरादेव पलायन्ते दत्तात्रेयं नमामि तम् ॥ ३ ॥

यन्नामस्मरणाद्दैन्यं पापं तापं च नश्यति ।
भीतर्ग्रहार्ति दुस्स्वप्नं दत्तात्रेयं नमामि तम् ॥ ४ ॥

दद्रुस्फोटक कुष्टादि महामारी विषूचिकाः ।
नश्यन्त्यन्येपि रोगाश्च दत्तात्रेयं नमामि तम् ॥ ५ ॥

सङ्गजा देशकालोत्थाः तापत्रय समुद्दिताः ।
शाम्यन्ति यत्स्मरणतो दत्तात्रेयं नमामि तम् ॥ ६ ॥

सर्पवृश्चिक दष्टाणां विषार्तानां शरीरिणाम् ।
यन्नाम शान्तिदं शीघ्रं दत्तात्रेयं नमामि तम् ॥ ७ ॥

त्रिविधोत्पातशमनं विविधारिष्टनाशनम् ।
यन्नाम क्रूरभीतिघ्नं दत्तात्रेयं नमामि तम् ॥ ८ ॥

वैर्यादिकृतमन्त्रादि प्रयोगा यस्य कीर्तनात् ।
नश्यन्ति देहबाधाश्च दत्तात्रेयं नमामि तम् ॥ ९ ॥

यच्छिष्यस्मरणात्सद्यो गतनष्टादि लभ्यते ।
यश्चमे सर्वतस्त्राता दत्तात्रेयं नमामि तम् ॥ १० ॥

जय लाभ यशः काम दातुर्दत्तस्य यः स्तवम् ।
भोगमोक्षप्रदस्येमं पठेद्दत्तप्रियो भवेत् ॥ ११ ॥

देवनाथगुरो स्वामिन् देशिक स्वात्मनायक ।
त्राहि त्राहि कृपासिन्धो पूर्णपारायणं कुरु ॥

इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य श्रीवासुदेवानन्द सरस्वतीविरचित दत्तात्रेयशान्तिस्तोत्रम् सम्पूर्णम् ।

दत्तात्रेय शान्तिस्तोत्र पारायणेन भगवान् सर्वात्मकं सर्वं श्रीदत्तात्रेय परब्रह्मार्पणमस्तु ।

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: