Sri Chidambareshwara Stotram – श्री चिदम्बरेश्वर स्तोत्रम्

कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वतीवामभागम् ।
सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ १ ॥

वाचामतीतं फणिभूषणाङ्गं गणेशतातं धनदस्य मित्रम् ।
कन्दर्पनाशं कमलोत्पलाक्षं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ २ ॥

रमेशवन्द्यं रजताद्रिनाथं श्रीवामदेवं भवदुःखनाशम् ।
रक्षाकरं राक्षसपीडितानां चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ ३ ॥

देवादिदेवं जगदेकनाथं देवेशवन्द्यं शशिखण्डचूडम् ।
गौरीसमेतं कृतविघ्नदक्षं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ ४ ॥

वेदान्तवेद्यं सुरवैरिविघ्नं शुभप्रदं भक्तिमदन्तराणाम् ।
कालान्तकं श्रीकरुणाकटाक्षं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ ५ ॥

हेमाद्रिचापं त्रिगुणात्मभावं गुहात्मजं व्याघ्रपुरीशमाद्यम् ।
श्मशानवासं वृषवाहनस्थं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ ६ ॥

आद्यन्तशून्यं त्रिपुरारिमीशं नन्दीशमुख्यस्तुतवैभवाढ्यम् ।
समस्तदेवैः परिपूजिताङ्घ्रिं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ ७ ॥

तमेव भान्तं ह्यनुभातिसर्वमनेकरूपं परमार्थमेकम् ।
पिनाकपाणिं भवनाशहेतुं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ ८ ॥

विश्वेश्वरं नित्यमनन्तमाद्यं त्रिलोचनं चन्द्रकलावतंसम् ।
पतिं पशूनां हृदि सन्निविष्टं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ ९ ॥

विश्वाधिकं विष्णुमुखैरुपास्यं त्रिलोचनं पञ्चमुखं प्रसन्नं ।
उमापतिं पापहरं प्रशान्तं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ १० ॥

कर्पूरगात्रं कमनीयनेत्रं कंसारिमित्रं कमलेन्दुवक्त्रम् ।
कन्दर्पगात्रं कमलेशमित्रं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ ११ ॥

विशालनेत्रं परिपूर्णगात्रं गौरीकलत्रं हरिदंबरेशम् ।
कुबेरमित्रं जगतः पवित्रं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ १२ ॥

कळ्याणमूर्तिं कनकाद्रिचापं कान्तासमाक्रान्तनिजर्धदेहम् ।
कपर्दिनं कामरिपुं पुरारिं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ १३ ॥

कल्पान्तकालाहितचण्डनृत्तं समस्तवेदान्तवचोनिगूढम् ।
अयुग्मनेत्रं गिरिजासहायं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ १४ ॥

दिगंबरं शङ्खसिताल्पहासं कपालिनं शूलिनमप्रयेम् ।
नागात्मजावक्त्रपयोजसूर्यं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ १५ ॥

सदाशिवं सत्पुरुषैरनेकैः सदार्चितं सामशिरस्सुगीतम् ।
वैय्याघ्रचर्मांबरमुग्रमीशं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ १६ ॥

चिदंबरस्य स्त्वनं पठेद्यः प्रदोषकालेषु पुमान् स धन्यः ।
भोगानशेषाननुभूय भूयः सायुज्यमप्येति चिदम्बरस्य ॥ १७ ॥

इति श्रीचिदम्बरेश्वरस्तोत्रम् सम्पूर्णम् ।

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Download Stotra Nidhi mobile app