Shirdi Sai Night Shej Aarathi – षेज आरति


ओवालु आरती माझ्या सद्गुरु नाथा माझा सायिनाथा ।
पाञ्चाही तत्त्वाञ्चा दीप लाविला आता ॥

निर्गुणाचीस्थिति कैसि आकारा आली बाबा आकारा आली ।
सर्वाघटी भरूनि उरली सायी मा ऊली ॥ १ ॥

ओवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझा सायिनाथा ।
पाञ्चाही तत्त्वाञ्चा दीप लाविला आता ॥

रजतमसत्वतिघेमाया प्रसावली बाबा मायाप्रसावली ।
माये चीया पोटी कैसी माया उद्भवली ॥ २ ॥

ओवालु आरती माझ्या सद्गुरु नाथा माझा सायिनाथा ।
पाञ्चाही तत्त्वाञ्चा दीप लाविला आता ॥

सप्त सागरी कैसा खेल माण्डिला बाबा खेल माण्डिला ।
खेलूनीया खेल अवघा विस्तारकेला ॥ ३ ॥

ओवालु आरती माझ्या सद्गुरु नाथा माझा सायिनाथा ।
पाञ्चाही तत्त्वाञ्चा दीप लाविला आता ॥

ब्रह्माण्डीची रचना कैसी दाखविली डोला बाबा दाखविलीडोला ।
तुकाह्मणे माझा स्वामी कृपालू भोला ॥ ४ ॥

ओवालु आरती माझ्या सद्गुरु नाथा माझा सायिनाथा ।
पाञ्चही तत्त्वाञ्चा दीप लाविला आता ॥

आरति ज्ञान राजा । महा कैवल्यतेजा ।
सेविति साधु सन्ता । मनु वेधल माझा ।
आरति ज्ञान राजा ।

लोपले ज्ञान जागी । हित नेणति कोणी ।
अवतार पाण्डुरङ्गा । नाम ठेविले ज्ञानी ।
आरति ज्ञान राजा । महा कैवल्यतेजा ।
सेविति साधु सन्ता । मनु वेधल माझा ।
आरति ज्ञान राजा ।

कनकाचे ताटकारी । उभ्या गोपिकानारी ।
नारद तुम्बरहो । साम गायक करी ।
आरति ज्ञान राजा । महा कैवल्यतेजा ।
सेविति साधु सन्ता । मनु वेधल माझा ।
आरति ज्ञान राजा ।

प्रगट गुह्यबोले । विश्वब्रह्मचि केले ।
राम जनार्दनी । पायि मस्तक ठेविले ।
आरति ज्ञान राजा । महा कैवल्यतेजा ।
सेविति साधु सन्ता । मनु वेधल माझा ।
आरति ज्ञान राजा ।

आरति तुकरामा । स्वामि सद्गुरु धामा ।
सच्चिदानन्दमूर्ती । पाय दाखनि आह्मा ।
आरति तुकरामा ।

राघवे सागराता । पाषाण तारीले ।
तैसेतु कोबाचे । आभङ्ग रक्षीले ।
आरति तुकरामा । स्वामि सद्गुरु धामा ।
सच्चिदानन्दमूर्ती । पाय दाखनि आह्मा ।
आरति तुकरामा ।

तूकी ततुलनेसि । ब्रह्म तुकासि आले ।
ह्मणोनि रामेश्वरे । चरणि मस्तक ठेविले ।
आरति तुकरामा । स्वामि सद्गुरु धामा ।
सच्चिदानन्दमूर्ती । पाय दाखनि आह्मा ।
आरति तुकरामा ।

जैजै सायिनाथ आता पहुडावे मन्दिरी हो ।
जैजै सायिनाथ आता पहुडावे मन्दिरी हो ।
आलवितो सप्रेमे तुजला आरति घेवुनि करीहो ।
जैजै सायिनाथ आता पहुडावे मन्दिरी हो ।

रञ्जविसी तू मधुर बोलुनी माय जशी निजमुलाहे ॥ _२_ ॥

भोगिसि व्याधी तू चहरुनिया निजसेवकदुःखालाहो ॥ _२_ ॥

धावुनिभक्त व्यसन हरीसी दर्शन दे शीत्या लाहो ॥ _२_ ॥

झाले असतिल कष्ट अतीशयतुमचे यादे हाल हो ।

जैजै सायिनाथ आता पहुडावे मन्दिरी हो ।
आलवितो सप्रेमे तुजला आरति घेवुनि करीहो ।
जैजै सायिनाथ आता पहुडावे मन्दिरी हो ।

क्षमाशयन सुन्दर ही शोभासुमन शेजत्या परीहो ॥ _२_ ॥

घ्यावी धोडीभक्त जनाञ्ची पूजनादि सा करीहो ॥ _२_ ॥

ओवालीतो पञ्चप्राण ज्योती सुमती करीहो ॥ _२_ ॥

सेवा किङ्कर भक्त प्रीति अत्तर परिमल वारिहो ।

जैजै सायिनाथ आता पहुडावे मन्दिरी हो ।
आलवितो सप्रेमे तुजला आरति घेवुनि करीहो ।
जैजै सायिनाथ आता पहुडावे मन्दिरी हो ।

सोडुनि जाया दुःखवाटते बाबाञ्चा चरणासिहो
सोडुनि जाया दुःखवाटते सायीञ्चा चरणासिहो
आज्ञेस्तवहा आशिर प्रसाद घेवुनि निजसदनासिहो ॥ _२_ ॥

जातो आता येवु पुनरपि तवचरणाचे पाशिहो ॥ _२_ ॥

उदवूतु जलासायि मावुले निजहित सादायासिहो ।

जैजै सायिनाथ आता पहुडावे मन्दिरी हो ।
आलवितो सप्रेमे तुजला आरति घेवुनि करीहो ।
जैजै सायिनाथ आता पहुडावे मन्दिरी हो ।

अता स्वामी सुखेनिद्रा करा अवधूता बाबा करा सायिनाथा ।
चिन्मय हे सुखदाम जावुनि पहुडा एकान्ता ।
वैराग्याचा कुञ्च घेवुनि चौक झाडिला बाबा चौकझाडिला ।
तयावरी सुप्रिमाचा शिडकावादिधला ।
अता स्वामी सुखेनिद्रा करा अवधूता बाबा करा सायिनाथा ।
चिन्मय हे सुखदाम जावुनि पहुडा एकान्ता ।

पायघड्याघातल्या सुन्दर नवविधा भक्ति बाबा नवविधा भक्ती ।
ज्ञानाञ्च्या समयालावुनि उजलल्याज्योति ।
अता स्वामी सुखेनिद्रा करा अवधूता बाबा करा सायिनाथा ।
चिन्मय हे सुखदाम जावुनि पहुडा एकान्ता ।

भावार्था चा मञ्चक हृदयाकाशी टाङ्गिला हृदयाकाशी टाङ्गिला
मनाचि सुमने करूनि केलेशेजेला ।
अता स्वामी सुखेनिद्रा करा अवधूता बाबा करा सायिनाथा ।
चिन्मय हे सुखदाम जावुनि पहुडा एकान्ता ।

द्वैताचे कपाटलावुनि एकत्रकेले बाबा एकत्रकेले ।
दुर्बुद्दीञ्च्या गाण्ठी सोडुनि पडदे सोडिले ।
अता स्वामी सुखेनिद्रा करा अवधूता बाबा करा सायिनाथा ।
चिन्मय हे सुखदाम जावुनि पहुडा एकान्ता ।

आशा तृष्णा कल्पनेचा सोडुनि गल्‍बला बाबा सोडुनि गल्‍बला ।
दया क्षमा शान्ति दासी उभ्य़ासेवेला ।
अता स्वामी सुखेनिद्रा करा अवधूता बाबा करा सायिनाथा ।
चिन्मय हे सुखदाम जावुनि पहुडा एकान्ता ।

अलक्ष उन्मनी घेवुनि नाजुक दुश्शाला बाबा नाजुक दुश्शाला ।
निरञ्जन सद्गुरु स्वामि निजविलशेजेला ।
अता स्वामी सुखेनिद्रा करा अवधूता बाबा करा सायिनाथा ।
चिन्मय हे सुखदाम जावुनि पहुडा एकान्ता ।

सद्गुरु सायिनाथ महराज की जै ।
श्री गुरुदेव दत्त ।

पाहे प्रसादा चीवाट। द्यावेदु ओनिया ताटा ।
शेषा घेवुनी जा ईल। तुमचे झालिया भोजन ।
झालो एकसवा। तुह्म आलं विया देवा ।
शेषा घेवुनी जा ईल। तुमचे झालिया भोजन ।
तुकाह्मणे चित्ता करुनि ॥ राहीलो निवाण्टा ।
तुकाह्मणे चित्ता करुनि ॥ राहीलो निवाण्टा ।
शेषा घेवुनी जा ईल। तुमचे झालिया भोजन ।

पावला प्रसाद आता विठोनिजावे बाबा आता निजावे ।
आपुलातो श्रम कलौ य़ेतसे भावे ।
अता स्वामी सुखे निद्राकरा गोपाला बाबा सायी दयाला ।
पुरले मनोरथा जातो अवुल्य़ास्थला ।

तुह्मासी जागावु आह्मी आपुल्या चाडा बाबा आपुल्य़ा चाडा ।
शुभाशुभ कर्मे दोष हरावया पीडा ।
अता स्वामी सुखे निद्राकरा गोपाला बाबा सायी दयाला ।
पुरले मनोरथा जातो अवुल्य़ास्थला ।

तुकाह्मणे दिधिले उच्चिष्टाचे भोजन उच्छिष्टाचे भोजन ।
नाहि निवडिले आह्म आपुल्याभिन्न ।
अता स्वामी सुखे निद्राकरा गोपाला बाबा सायी दयाला ।
पुरले मनोरथा जातो अवुल्य़ास्थला ।

सद्गुरु सायीनाथ महराज की जै ।
राजाऽधिराज योगिराज परब्रह्म सायिनाथ महराज ।

श्रीसच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाथ महराज की जै ।

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

Leave a Reply

error: Not allowed