Category: Veda Sukthani

Ratri Suktam – रात्रिसूक्तम्

(ऋग्वेद मं।१०, सू।१२७) अस्य श्री रात्रीति सूक्तस्य कुशिक ऋषिः रात्रिर्देवता, गायत्रीच्छन्दः, श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठादौ जपे विनियोगः । रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्य१क्षभिः । विश्वा अधि श्रियोऽधित ॥ १ ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो देव्यु१द्वतः । ज्योतिषा बाधते...

Sanusvara Prashna (Sunnala Pannam) – सानुस्वार प्रश्नः (सुन्नाल पन्नं)

[कृष्णयजुर्वेदं तैत्तरीय ब्राह्मण ३-४-१-१] श्री गुरुभ्यो नमः । हरिः ओं । ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते । क्षत्त्राय राजन्यम् । मरुद्भ्यो वैश्यम् । तपसे शूद्रम् । तमसे तस्करम् । नारकाय वीरहणम् । पाप्मने क्लीबम् । आक्रयायायोगूम् ।...

Mantra Pushpam – मन्त्रपुष्पं

धा॒ता पु॒रस्ता॒द्यमु॑दाज॒हार॑ । श॒क्रः प्रवि॒द्वान्प्र॒दिश॒श्चत॑स्रः । तमे॒वं वि॒द्वान॒मृत॑ इ॒ह भ॑वति । नान्यः पन्था॒ अय॑नाय विद्यते । ओं स॒ह॒स्र॒शी॑र्षं दे॒व॒ं वि॒श्वाक्ष॑ं वि॒श्वश॑म्भुवम् । विश्व॑ं ना॒राय॑णं दे॒व॒म॒क्षर॑ं पर॒मं प॒दम् । वि॒श्वत॒ः पर॑मं नि॒त्य॒ वि॒श्वं ना॑राय॒णग्ं ह॑रिम्...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.