Category: Devi

Sri Shashti Devi Stotram – श्री षष्टी देवि स्तोत्रम्

ध्यानम् । श्रीमन्मातरमम्बिकां विधिमनोजातां सदाभीष्टदां स्कन्देष्टां च जगत्प्रसूं विजयदां सत्पुत्र सौभाग्यदां । सद्रत्नाभरणान्वितां सकरुणां शुभ्रां शुभां सुप्रभां षष्टाम्शां प्रकृतेः परं भगवतीं श्री देवसेनां भजे ॥ षष्टाम्शां प्रकृतेः शुद्धां सुप्रतिष्टां च सुव्रतां सुपुत्रदां च शुभदां...

Vasavi Stotram – श्री वासवी स्तोत्रम्

कैलासाचलसन्निभे गिरिपुरे सौवर्णशृङ्गे मह- स्तंभोद्यन् मणिमण्टपे सुरुचिर प्रान्ते च सिंहासने । आसीनं सकलाऽमरार्चितपदां भक्तार्ति विध्वंसिनीं वन्दे वासवि कन्याकं स्मितमुखीं सर्वार्थदामम्बिकाम् ॥ १ ॥ नमस्ते वासवी देवी नमस्ते विश्वपावनि । नमस्ते व्रतसम्बद्धा क्ॐआत्रे ते नमो...

Sri Mahishasura mardini Ashtottara Satanamavali – श्री महिषासुरमर्दिनी अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं महत्यै नमः । ओं चेतनायै नमः । ओं मायायै नमः । ओं महागौर्यै नमः । ओं महेश्वर्यै नमः । ओं महोदरायै नमः । ओं महाबुद्ध्यै नमः । ओं महाकाल्यै नमः । ओं महाबलायै...

Sri Rajarajeshwari Ashtottara Satanamavali – श्री राजराजेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं भुवनेश्वर्यै नमः । ओं राजेश्वर्यै नमः । ओं राजराजेश्वर्यै नमः । ओं कामेश्वर्यै नमः । ओं बालात्रिपुरसुन्दर्यै नमः । ओं सर्वेश्वर्यै नमः । ओं कल्याण्यै नमः । ओं सर्वसङ्क्षोभिण्यै नमः । ओं सर्वलोकशरीरिण्यै...

Sri Bala Ashtottara Satanama Stotram – श्री बाला अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

कल्याणी त्रिपुरा बाला माया त्रिपुरसुन्दरी । सुन्दरी सौभाग्यवती क्लीङ्कारी सर्वमङ्गला ॥ १ ॥ ह्रीङ्कारी स्कन्दजननी परा पञ्चदशाक्षरी । त्रिलोकी मोहनाधीशा सर्वेशी सर्वरूपिणी ॥ २ ॥ सर्वसङ्क्षोभिणी पूर्णा नवमुद्रेश्वरी शिवा । अनङ्गकुसुमा ख्याता अनङ्गा भुवनेश्वरी...

Sri Padmavathi Ashtottara Satanamavali – श्री पद्मावती अष्टोत्तर शतनामावलिः

ओं पद्मावत्यै नमः ओं देव्यै नमः ओं पद्मोद्भवायै नमः ओं करुणप्रदायिन्यै नमः ओं सहृदयायै नमः ओं तेजस्वरूपिण्यै नमः ओं कमलमुखै नमः ओं पद्मधराय नमः ओं श्रियै नमः ओं पद्मनेत्रे नमः ॥ १० ॥ ओं...

Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Satanamavali – श्री बालात्रिपुरसुन्दरी अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं कल्याण्यै नमः । ओं त्रिपुरायै नमः । ओं बालायै नमः । ओं मायायै नमः । ओं त्रिपुरसुन्दर्यै नमः । ओं सुन्दर्यै नमः । ओं सौभाग्यवत्यै नमः । ओं क्लीङ्कार्यै नमः । ओं सर्वमङ्गलायै...

Sri Annapurna Ashtottara Satanama Stotram – श्री अन्नपूर्णा अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

अस्य श्री अन्नपूर्णाष्टोत्तर शतनामस्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री अन्नपूर्णेश्वरी देवता स्वधा बीजं स्वाहा शक्तिः ओं कीलकं मम सर्वाभीष्टप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । ओं अन्नपूर्णा शिवा देवी भीमा पुष्टिस्सरस्वती । सर्वज्ञा पार्वती दुर्गा शर्वाणी शिववल्लभा...

Sri Annapurna Ashtottara Satanamavali – श्री अन्नपूर्णा अष्टोत्तर शतनामावलिः

ओं अन्नपूर्णायै नमः ओं शिवायै नमः ओं देव्यै नमः ओं भीमायै नमः ओं पुष्ट्यै नमः ओं सरस्वत्यै नमः ओं सर्वज्ञायै नमः ओं पार्वत्यै नमः ओं दुर्गायै नमः ओं शर्वाण्यै नमः ॥ १० ओं शिववल्लभायै...

Sri Kali Hrudayam – श्री काली हृदयम्

श्रीमहाकाल उवाच । महाकौतूहलस्तोत्रं हृदयाख्यं महोत्तमम् । शृणु प्रिये महागोप्यं दक्षिणायाः सुगोपितम् ॥ १ ॥ अवाच्यमपि वक्ष्यामि तव प्रीत्या प्रकाशितम् । अन्येभ्यः कुरु गोप्यं च सत्यं सत्यं च शैलजे ॥ २ ॥ श्रीदेव्युवाच ।...

Sri Taramba (Tara) Hrudayam – श्री ताराम्बा हृदयम्

श्री शिव उवाच । शृणु पार्वति भद्रं ते लोकानां हितकारकं । कथ्यते सर्वदा गोप्यं ताराहृदयमुत्तमम् ॥ १ ॥ श्री पार्वत्युवाच । स्तोत्रं कथं समुत्पन्नं कृतं केन पुरा प्रभो । कथ्यतां सर्ववृत्तान्तं कृपां कृत्वा ममोपरि...

Sri Dhumavathi Hrudayam – श्री धूमावती हृदयम्

ओं अस्य श्री धूमावतीहृदयस्तोत्र महामन्त्रस्य-पिप्पलादऋषिः- अनुष्टुप्छन्दः- श्री धूमावती देवता- धूं बीजं- ह्रीं शक्तिः- क्लीं कीलकं -सर्वशत्रु संहारार्थे जपे विनियोगः करन्यासः – ओं धां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ओं धीं तर्जनीभ्यां नमः । ओं धूं मध्यमाभ्य़ां...

Sri Mathangi Hrudayam – श्री मातङ्गी हृदयं

एकदा कौतुकाविष्टा भैरवं भूतसेवितम् । भैरवी परिपप्रच्छ सर्वभूतहिते रता ॥ १ ॥ श्रीभैरव्युवाच । भगवन्सर्वधर्मज्ञ भूतवात्सल्यभावन । अहं तु वेत्तुमिच्छामि सर्वभूतोपकारम् ॥ २ ॥ केन मन्त्रेण जप्तेन स्तोत्रेण पठितेन च । सर्वथा श्रेयसां प्राप्तिर्भूतानां...

Sri Mathangi Stotram – श्री मातङ्गी स्तोत्रम्

ईश्वर उवाच । आराध्य मातश्चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विस्तृत कीर्तिमायुः । अन्ये परं वा विभवं मुनीन्द्राः परां श्रियं भक्ति परेण चान्ये ॥ १ नमामि देवीं नवचन्द्रमौले- र्मातङ्गिनी चन्द्रकलावतंसां । आम्नायप्राप्ति प्रतिपादितार्थं प्रबोधयन्तीं प्रियमादरेण ॥ २...

Sri Bagalamukhi Hrudayam – श्री बगलामुखी हृदयं

ओं अस्य श्रीबगलामुखीहृदयमालामन्त्रस्य नारदऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । श्रीबगलामुखी देवता । ह्लीं बीजम् । क्लीं शक्तिः । ऐं कीलकम् । श्रीबगलामुखीप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॥ अथ न्यासः । ओं नारदऋषये नमः शिरसि । ओं अनुष्टुप् छन्दसे...

Sri Bagalamukhi Stotram – 2 – श्री बगलामुखी स्तोत्रम् २

अस्य श्रीबगलामुखीमहामन्त्रस्य – नारदो भगवान् ऋषिः – अतिजगतीछन्दः – श्री बगलामुखी देवता – लां बीजं इं शक्तिः – लं कीलकं-मम दूरस्थानां समीपस्थानां गति मति वाक्त्सम्भनार्थे जपे विनियोगः ओं ह्रीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः बगलामुखी तर्जनीभ्यां नमः...

Sri Bagalamukhi stotram – 1 – श्री बगलामुखी स्तोत्रम् -1

ओं अस्य श्रीबगलामुखीस्तोत्रस्य-नारदऋषिः श्री बगलामुखी देवता- मम सन्निहितानां विरोधिनां वाङ्मुख-पदबुद्धीनां स्तम्भनार्थे स्तोत्रपाठे विनियोगः मध्येसुधाब्धि मणिमण्टप रत्नवेदि सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां । पीताम्बराभरण माल्यविभूषिताङ्गीं देवीं भजामि धृतमुद्गरवैरि जिह्वाम् ॥ १ ॥ जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं...

Sri Dhumavathi Stotram – श्री धूमावती स्तोत्रम्

प्रातर्या स्य़ात्कुमारी कुसुमकलिकया जापमालां जपन्ती मध्याह्ने प्रौढरूपा विकसितवदना चारुनेत्रा निशायां । सन्ध्यायां वृद्धरूपा गलितकुचयुगा मुण्डमालां वहन्ती सा देवी देवदेवी त्रिभुवनजननी कालिका पातु युष्मान् ॥ १ ॥ बध्वा खट्वाङ्गखेटौ कपिलवरजटामण्डलं पद्मयोनेः कृत्वा दैत्योत्तमाङ्गैः स्रजमुरसि शिरश्शेखरं...

Sri Chinnamastha Devi Hridayam –

श्री छिन्नमस्ता देवि हृदयं श्रीपार्वत्युवाच । श्रुतं पूजादिकं सम्यग्भवद्वक्त्राब्ज निस्सृतम् । हृदयं छिन्नमस्तायाः श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम् ॥ १ ॥ श्री महादेव उवाच । नाद्यावधि मया प्रोक्तं कस्यापि प्राणवल्लभे । यत्त्वया परिपृष्टोऽहं वक्ष्ये प्रीत्यै तव प्रिये...

Sri Chinnamastha devi stotram – श्री छिन्नमस्ता देवि स्तोत्रम्

ईश्वर उवाच । स्तवराजमहं वन्दे वै रोचन्याश्शुभप्रदं । नाभौ शुभ्रारविन्दं तदुपरि विलसन्मण्डलं चण्डरश्मेः संसारस्यैकसारां त्रिभुवनजननीं धर्मकामार्थदात्रीं । तस्मिन्नध्ये त्रिभागे त्रितयतनुधरां छिन्नमस्तां प्रशस्तां तां वन्दे छिन्नमस्तां शमनभयहरां योगिनीं योगमुद्राम् ॥ १ ॥ नाभौ शुद्धसरोजवक्त्रविलसद्बन्धूकपुष्पारुणं भास्वद्भास्करमण्डलं...

Sri Tripura Bhairavi Hrudayam – श्री त्रिपुरभैरवी हृदयं

मेरौ गिरिवरेगौरी शिवध्यानपरायणा । पार्वती परिपप्रच्छ परानुग्रहवाञ्छया ॥ १ ॥ श्रीपार्वत्युवाच- भगवंस्त्वन्मुखाम्भोजाच्छ्रुता धर्मा अनेकशः । पुनश्श्रोतुं समिच्छामि भैरवीस्तोत्रमुत्तमम् ॥ २ ॥ श्रीशङ्कर उवाच- शृणु देवि प्रवक्ष्यामि भैरवी हृदयाह्वयं । स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सर्वकल्य़ाणकारकम्...

Sri Bhuvaneshwari Hrudayam – श्री भुवनेश्वरी हृदयम्

श्रीदेव्युवाच । भगवन् ब्रूहि तत् स्तोत्रं सर्वकामप्रसाधनं । यस्य श्रवणमात्रेण नान्यच्छ्रोतव्यमिष्यते ॥ १ ॥ यदि मेऽनुग्रहः कार्यः प्रीतिश्चापि ममोपरि । तदिदं कथय ब्रह्मन् विमलं यन्महीतले ॥ २ ॥ ईश्वर उवाच । शृणु देवि प्रवक्ष्यामि...

Sri Bhuvaneshwari Stotram – श्री भुवनेश्वरी स्तोत्रम्

अथानन्दमयीं साक्षाच्छब्दब्रह्मस्वरूपिणीं ईडे सकलसम्पत्त्यै जगत्कारणमम्बिकाम् ॥ १ ॥ विद्यामशेषजननीमरविन्दयोने- र्विष्णोश्शिवस्यचवपुः प्रतिपादयित्रीं सृष्टिस्थितिक्षयकरीं जगतां त्रयाणां स्तोष्येगिराविमलयाप्यहमम्बिके त्वाम् ॥ २ ॥ पृथ्व्या जलेन शिखिना मरुताम्बरेण होत्रेन्दुना दिनकरेण च मूर्तिभाजः देवस्य मन्मथरिपोः परशक्तिमत्ता हेतुस्त्वमेव खलु पर्वतराजपुत्रि ॥...

Sri Tripura sundari stotram – श्री त्रिपुरसुन्दरी स्तोत्रम्

ध्यानम् । बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहां त्रिलोचनाम् । पाशाङ्कुश शराञ्श्चापान् धारयन्तीं शिवां भजे ॥ १ ॥ बालार्कयुततैजसां त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासिनीं । नानालङ्कृतिराजमानवपुषं बालेन्दु युक् शेखरां । हस्तैरिक्षुधनुः सृणिं सुमशरां पाशं मुदाबिभ्रतीं श्रीचक्रस्थित सुन्दरीं त्रिजगतामाधारभूतां भजे ॥ २...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.