Category: Vishnu Stotras

Sri Narayana Kavacham – శ్రీ నారాయణ కవచం

రాజోవాచ | యేన గుప్తః సహస్రాక్షః సవాహానరిసైనికాన్ | క్రీడన్నివ వినిర్జిత్య త్రిలోక్యం బుభుజే శ్రియమ్ || ౧ || భగవంస్తన్మమాఖ్యాహి వర్మ నారాయణాత్మకమ్ | యథాఽఽతతాయినః శత్రూన్ యేన గుప్తోఽజయన్మృధే || ౨ || శ్రీ శుక ఉవాచ | వృతః పురోహితస్త్వాష్ట్రో మహేన్ద్రాయానుపృచ్ఛతే |...

Sri Sudarshana Ashtakam – శ్రీ సుదర్శన అష్టకం

ప్రతిభటశ్రేణి భీషణ, వరగుణస్తోమ భూషణ జనిభయస్థాన తారణ, జగదవస్థాన కారణ | నిఖిలదుష్కర్మ కర్శన, నిగమసద్ధర్మ దర్శన జయ జయ శ్రీ సుదర్శన, జయ జయ శ్రీ సుదర్శన || ౧ || శుభజగద్రూప మండన, సురగణత్రాస ఖండన శతమఖబ్రహ్మ వందిత, శతపథబ్రహ్మ నందిత | ప్రథితవిద్వత్...

Sri Satyanarayana Ashtottara Satanamavali – శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం సత్యదేవాయ నమః | ఓం సత్యాత్మనే నమః | ఓం సత్యభూతాయ నమః | ఓం సత్యపురుషాయ నమః | ఓం సత్యనాథాయ నమః | ఓం సత్యసాక్షిణే నమః | ఓం సత్యయోగాయ నమః | ఓం సత్యజ్ఞానాయ నమః | ఓం సత్యజ్ఞానప్రియాయ...

Nyasa Dasakam – న్యాస దశకం

శ్రీమాన్ వేంకటనాథార్యః కవితార్కిక కేసరీ | వేదాంతాచార్య వర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది || అహం మద్రక్షణభరో మద్రక్షణ ఫలం తథా | న మమ శ్రీపతేరేవేత్యాత్మానం నిక్షిపేత్ బుధః || ౧ || న్యస్యామ్యకించనః శ్రీమన్ అనుకూలోన్యవర్జితః | విశ్వాస ప్రార్థనాపూర్వమ్ ఆత్మరక్షాభరం త్వయి...

Sri Devaraja Ashtakam – శ్రీ దేవరాజాష్టకం

శ్రీమత్కాఞ్చీమునిం వన్దే కమలాపతినన్దనమ్ | వరదాఙ్ఘ్రిసదాసఙ్గరసాయనపరాయణమ్ దేవరాజదయాపాత్రం శ్రీకాఞ్చీపూర్ణముత్తమమ్ | రామానుజమునేర్మాన్యం వన్దేఽహం సజ్జనాశ్రయమ్ నమస్తే హస్తిశైలేశ శ్రీమన్నమ్బుజలోచనః | శరణం త్వాం ప్రపన్నోఽస్మి ప్రణతార్తిహరాచ్యుత || ౧ || సమస్తప్రాణిసన్త్రాణప్రవీణ కరుణోల్బణ | విలసన్తు కటాక్షస్తే మయ్యస్మిన్ జగతాంపతే || ౨ || నిన్దితాచారకరణం నివృత్తం...

Panchayudha Stotram – పంచాయుధ స్తోత్రం

  స్ఫురత్సహస్రారశిఖాతితీవ్రం సుదర్శనం భాస్కర కోటితుల్యం సురద్విషాం ప్రాణవినాశి విష్ణోః చక్రం సదాఽహం శరణం ప్రపద్యే || ౧ || విష్ణోర్ముఖోత్థానిల పూరితస్య యస్య ధ్వనిర్దానవదర్పహంతా తం పాంచజన్యం శశికోటిశుభ్రం శంఖం సదాఽహం శరణం ప్రపద్యే || ౨ || హిరణ్మయీం మేరుసమానసారాం కౌమోదకీం దైత్యకులైక హంత్రీం...

Matsya Stotram – శ్రీ మత్స్య స్తోత్రం

నూనం త్వం భగవాన్ సాక్షాద్ధరిర్నారాయణోఽవ్యయః | అనుగ్రహాయభూతానాం ధత్సే రూపం జలౌకసామ్ || ౧ || నమస్తే పురుషశ్రేష్ఠ స్థిత్యుత్పత్యప్యయేశ్వర | భక్తానాం నః ప్రపన్నానాం ముఖ్యోహ్యాత్మగతిర్విభో || ౨ || సర్వే లీలావతారాస్తే భూతానాం భూతిహేతవః | జ్ఞాతుమిచ్ఛామ్యదో రూపం యదర్థం భవతాధృతమ్ || ౩...

Narayana Suktam – నారాయణ సూక్తం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం...

Narayana upanishat – నారాయణోపనిషత్

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం...

Sri Kurma Stotram – శ్రీ కూర్మ స్తోత్రం

నమామ తే దేవ పదారవిందం ప్రపన్న తాపోపశమాతపత్రం | యన్మూలకేతా యతయోఽంజసోరు సంసారదుఃఖం బహిరుత్క్షిపంతి || ౧ || ధాతర్యదస్మిన్భవ ఈశ జీవా- స్తాపత్రయేణోపహతా న శర్మ | ఆత్మన్లభంతే భగవంస్తవాంఘ్రి- చ్ఛాయాం స విద్యామత ఆశ్రయేమ || ౨ || మార్గంతి యత్తే ముఖపద్మనీడై- శ్ఛన్దస్సుపర్ణైరృషయో...

Eka Sloki Bhagavatham – ఏకశ్లోకీ భాగవతం

ఆదౌ దేవకిదేవి గర్భజననం గోపీ గృహేవర్ధనం | మాయాపూతన జీవితాపహరణం గోవర్ధనోద్ధారణమ్ || కంసచ్ఛేదన కౌరవాది హననం కుంతీసుతాపాలనం | హ్యేతద్భాగవతం పురాణకథితం శ్రీకృష్ణలీలామృతమ్ || Related posts: Pandurangashtakam – పాండురంగాష్టకం … Sri Govardhana Ashtakam – శ్రీ గోవర్ధనాష్టకం … Sri Ahobala...

Sri Varaha Stotram – శ్రీ వరాహ స్తోత్రం

ఋషయ ఊచు | జితం జితం తేఽజిత యజ్ఞభావనా త్రయీం తనూం స్వాం పరిధున్వతే నమః | యద్రోమగర్తేషు నిలిల్యురధ్వరాః తస్మై నమః కారణసూకరాయ తే || ౧ || రూపం తవైతన్నను దుష్కృతాత్మనాం దుర్దర్శనం దేవ యదధ్వరాత్మకం | ఛన్దాంసి యస్య త్వచి బర్హిరోమ- స్స్వాజ్యం...

Sri Vamana Stotram (2) – శ్రీ వామన స్తోత్రం (2)

అదితిరువాచ | నమస్తే దేవదేవేశ సర్వవ్యాపిఞ్జనార్దన | సత్త్వాదిగుణభేదేన లోకవ్యాపారకారణే || ౧ || నమస్తే బహురూపాయ అరూపాయ నమో నమః | సర్వైకాద్భుతరూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే || ౨ || నమస్తే లోకనాథాయ పరమజ్ఞానరూపిణే | సద్భక్తజనవాత్సల్యశీలినే మంగళాత్మనే || ౩ || యస్యావతారరూపాణి హ్యర్చయంతి...

Sri Vamana Stotram – శ్రీ వామన స్తోత్రం

అదితిరువాచ | యజ్ఞేశ యజ్ఞపురుషాచ్యుత తీర్థపాద తీర్థశ్రవశ్శ్రవణ మంగళనామధేయ | ఆపన్నలోకవృజినోపశమోదాఽఽద్య శం నః కృధీశ భగవన్నసి దీననాథః || ౧ || విశ్వాయ విశ్వభవనస్థితి సంయమాయ స్వైరం గృహీతపురుశక్తిగుణాయ భూమ్నే | స్వస్థాయ శశ్వదుపబృంహితవూర్ణబోధ- వ్యాపాదితాత్మతమసే హరయే నమస్తే || ౨ || ఆయుః పరం...

Sri Narayana Hrudaya Stotram – శ్రీ నారాయణ హృదయ స్తోత్రం

అస్య శ్రీనారాయణ-హృదయ-స్తోత్ర-మహామంత్రస్య భార్గవ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీ లక్ష్మీనారాయణో దేవతా, ఓం బీజం, నమశ్శక్తిః, నారాయణాయేతి కీలకం, నారాయణ-ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః || నారాయణః పరం జ్యోతిరితి అంగుష్ఠాభ్యాం నమః, నారాయణః పరం బ్రహ్మేతి తర్జనీభ్యాం నమః, నారాయణః పరో దేవ ఇతి మధ్యమాభ్యాం...

Sri Ahobala Narasimha Stotram – శ్రీ అహోబల నృసింహ స్తోత్రం

Video – https://www.youtube.com/watch?v=7Q5mFAfhLAI లక్ష్మీకటాక్షసరసీరుహరాజహంసం పక్షీంద్రశైలభవనం భవనాశమీశం | గోక్షీరసార ఘనసారపటీరవర్ణం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౧ || ఆద్యంతశూన్యమజమవ్యయమప్రమేయం ఆదిత్యచంద్రశిఖిలోచనమాదిదేవం | అబ్జాముఖాబ్జమదలోలుపమత్తభృంగం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౨ || కోటీరకోటిఘటితోజ్జ్వలకాంతికాంతం కేయూరహారమణికుండలమండితాంగం | చూడాగ్రరంజితసుధాకరపూర్ణబింబం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౩ || వరాహవామననృసింహసుభాగ్యమీశం క్రీడావిలోలహృదయం...

Sri Hayagriva Stotram – శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం

జ్ఞానానన్దమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే ||౧|| స్వతస్సిద్ధం శుద్ధస్ఫటికమణిభూ భృత్ప్రతిభటం సుధాసధ్రీచీభిర్ద్యుతిభిరవదాతత్రిభువనం అనంతైస్త్రయ్యంతైరనువిహిత హేషాహలహలం హతాశేషావద్యం హయవదనమీడేమహిమహః ||౨|| సమాహారస్సామ్నాం ప్రతిపదమృచాం ధామ యజుషాం లయః ప్రత్యూహానాం లహరివితతిర్బోధజలధేః కథాదర్పక్షుభ్యత్కథకకులకోలాహలభవం హరత్వంతర్ధ్వాన్తం హయవదనహేషాహలహలః ||౩|| ప్రాచీ సన్ధ్యా కాచిదన్తర్నిశాయాః ప్రజ్ఞాదృష్టే రఞ్జనశ్రీరపూర్వా వక్త్రీ వేదాన్...

Sri Vishnu Sahasra namavali – శ్రీ విష్ణు సహస్రనామావళిః

  Related posts: Pandurangashtakam – పాండురంగాష్టకం … Sri Narayana Kavacham – శ్రీ నారాయణ కవచం … Matsya Stotram – శ్రీ మత్స్య స్తోత్రం … Narayana Suktam – నారాయణ సూక్తం … Eka Sloki Bhagavatham – ఏకశ్లోకీ భాగవతం...

Sri Vishnu Ashtottara Satanamavali – శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం శ్రీ విష్ణవే నమః ఓం జిష్ణవే నమః ఓం వషట్కారాయ నమః ఓం దేవదేవాయ నమః ఓం వృషాకవయే నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం దీనబంధవే నమః ఓం ఆదిదేవాయ నమః ఓం అదితేస్స్తుతాయ నమః ఓం పుండరీకాయ నమః || ౧౦ ||...

Sri Vishnu Ashtottara Satanama stotram – శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

అష్టోత్తర శతం నామ్నాం విష్ణోరతుల తేజసః | అస్య శ్రవణమాత్రేణ నరోనారాయణో భవేత్ || ౧ || విష్ణుర్జిష్ణుర్వషట్కారో దేవదేవో వృషాకపిః | దమోదరో దీనబంధురాదిదేవోఽదితేస్స్తుతః || ౨ || పుండరీకః పరానందః పరమాత్మా పరాత్పరః | పరశుధారీచ విశ్వాత్మా కృష్ణః కలిమలాపహః || ౩ ||...

Sri Adi Varaha stotram (Bhudevi krutam) – శ్రీ ఆదివరాహ స్తోత్రం (భూదేవీ కృతం)

నమస్తే దేవ దేవేశ వరాహవదనాచ్యుత | క్షీరసాగరసంకాశ వజ్రశృంగ మహాభుజ || ౧ || అనేకదివ్యాభరణయజ్ఞసూత్రవిరాజిత | అరుణారుణాంబరధర దివ్యరత్నవిభూషిత || ౨ || ఉద్యద్భానుప్రతీకాశపాదపద్మ నమో నమః | బాలచంద్రాభదంష్ట్రాగ్ర మహాబలపరాక్రమః || ౩ || దివ్యచందనలిప్తాంగ తప్తకాంచనకుండల | ఇంద్రనీలమణిద్యోతిహేమాంగదవిభూషిత || ౪ ||...

Sri Vishnu stavaraja – శ్రీ విష్ణుస్తవరాజః

పద్మోవాచ | యోగేన సిద్ధవిబుధైః పరిభావ్యమానం లక్ష్మ్యాలయం తులసికాచితభక్తభృంగమ్ | ప్రోత్తుంగరక్తనఖరాంగుళిపత్రచిత్రం గంగారసం హరిపదాంబుజమాశ్రయేఽహమ్ || ౧ || గుంభన్మణిప్రచయఘట్టితరాజహంస -సింజత్సునూపురయుతం పదపద్మవృందమ్ | పీతాంబరాంచలవిలోలచలత్పతాకం స్వర్ణత్రివక్రవలయం చ హరేః స్మరామి || ౨ || జంఘే సుపర్ణ గళ నీలమణిప్రవృద్ధే శోభాస్పదారుణమణిద్యుతిచుంచుమధ్యే | ఆరక్తపాదతలలంబనశోభమానే లోకేక్షణోత్సవకరే...

Akrura kruta Dasavatara Stuthi – అకౄరకృత దశావతారస్తుతిః

నమః కారణమత్స్యాయ ప్రలయాబ్ధిచరాయ చ | హయశ్రీర్ష్ణే నమస్తుభ్యం మధుకైటభమృత్యవే || ౧ || అకూపారాయ బృహతే నమో మందరధారిణే | క్షిత్యుద్ధారవిహారాయ నమః శూకరమూర్తయే || ౨ || నమస్తేఽద్భుతసింహాయ సాధులోకభయాపహ | వామనాయ నమస్తుభ్యం క్రాంతత్రిభువనాయ చ || ౩ || నమో భృగుణాం...

Sri Damodarashtakam – దామోదరాష్టకం

నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమానం | యశోదాభియోలూఖలాద్ధావమానం పరామృష్టమత్యంతతో ద్రుత్య గోప్యా || ౧ || రుదంతం ముహుర్నేత్రయుగ్మం మృజంతం కరాంభోజయుగ్మేన సాతంకనేత్రం | ముహుః శ్వాసకంపత్రిరేఖాంకకంఠ- స్థితగ్రైవ-దామోదరం భక్తిబద్ధమ్ || ౨ || ఇతీదృక్ స్వలీలాభిరానందకుండే స్వఘోషం నిమజ్జంతమాఖ్యాపయంతమ్ | తదీయేషితాజ్ఞేషు భక్తైర్జితత్వం పునః...

error: Download Stotra Nidhi mobile app