Category: Venkateshwara Stotras

Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం

మార్కండేయ ఉవాచ – నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణకారణమ్ | ప్రపద్యే వేంకటేశాఖ్యం తదేవ కవచం మమ || ౧ || సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరోఽవతు | ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణం రక్షతు మే హరిః || ౨ || ఆకాశరాట్ సురానాథ ఆత్మానం మే సదావతు |...

Sri Venkateshwara Puja Vidhanam – శ్రీ వేంకటేశ్వర షోడశోపచార పూజ

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినః అనుగ్రహప్రసాద సిద్ధ్యర్థం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినః ప్రీత్యర్థం (పురుష సూక్త విధాన పూజనేన) ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార...

Sri Venkateshwara Sahasranamavali – శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళిః

Related posts: Venkateshwara suprabhatam in telugu – శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్ … Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం … Sri Venkateshwara Puja Vidhanam – శ్రీ వేంకటేశ్వర షోడశోపచార పూజ … Sri Venkateshwara...

Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram – శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీవసిష్ఠ ఉవాచ | భగవన్ కేన విధినా నామభిర్వేంకటేశ్వరమ్ | పూజయామాస తం దేవం బ్రహ్మా తు కమలైః శుభైః || ౧ || పృచ్ఛామి తాని నామాని గుణ యోగపరాణి కిమ్ | ముఖ్యవృత్తీని కిం బ్రూహి లక్షకాణ్యథవా హరేః || ౨ || నారద...

Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః | ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః | ఓం వృషద్దృగ్గోచరాయ నమః | ఓం విష్ణవే నమః | ఓం సదంజనగిరీశాయ నమః | ఓం వృషాద్రిపతయే నమః | ఓం మేరుపుత్రగిరీశాయ నమః | ఓం సరస్వామితటీజుషే నమః | ఓం...

Sri Venkateshwara Ashtottara Satanama stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

ధ్యానం | శ్రీ వేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం | శ్రిత చేతన మందారం శ్రీనివాసమహం భజే || ఋషయ ఊచుః | సూత సర్వార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వవేదాంగపారగ | యేనచారాధితః సద్యః శ్రీమద్వేంకటనాయకః || ౧ || భవత్యభీష్టసర్వార్థప్రదస్తద్బ్రూహి నో మునే | ఇతి పృష్టస్తదా సూతో ధ్యాత్వా స్వాత్మని...

Sri Govinda Namalu – శ్రీ గోవింద నామాలు

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా |  శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా | భక్తవత్సల గోవిందా | భాగవతప్రియ గోవిందా | గోవిందా హరి గోవిందా | గోకులనందన గోవిందా | గోవిందా హరి గోవిందా | గోకులనందన గోవిందా | నిత్యనిర్మలా గోవిందా | నీలమేఘశ్యామ గోవిందా | పురాణపురుషా గోవిందా | పుండరీకాక్ష గోవిందా...

Sri Venkateshwara Mangalashasanam – శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం

శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేఽర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || ౧ || లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమచక్షుషే చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౨ || శ్రీ వేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || ౩ || సర్వావయవసౌందర్య...

Sri Venkateshwara Prapatti – శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి

ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతేః విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షస్స్థల నిత్య వాసరసికాం తత్‍క్షాంతి సంవర్ధినీం | పద్మాలంకృతపాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాదిగుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం || ౧ || శ్రీమన్ కృపాజలనిధే కృతసర్వలోక- సర్వజ్ఞ శక్త నతవత్సల సర్వశేషిన్ | స్వామిన్ సుశీలసులభాశ్రితపారిజాత శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం...

Sri Venkateshwara Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం

కమలా కుచ చూచుక కుంకుమతో నియతారుణితాతుల నీలతనో | కమలాయతలోచన లోకపతే విజయీ భవ వేంకటశైలపతే || ౧ || సచతుర్ముఖషణ్ముఖపంచముఖ ప్రముఖాఖిలదైవతమౌళిమణే | శరణాగతవత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే || ౨ || అతివేలతయా తవ దుర్విషహైరనువేలకృతైరపరాధశతైః | భరితం త్వరితం వృషశైలపతే పరయా...

Sri Venkatesha Karavalamba Stotram in Telugu – శ్రీ వేంకటేశ కరావలంబ స్తోత్రమ్

శ్రీశేషశైల సునికేతన దివ్యమూర్తే నారాయణాచ్యుత హరే నళినాయతాక్ష | లీలాకటాక్ష-పరిరక్షిత-సర్వలోక శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ || బ్రహ్మాదివందితపదాంబుజ శంఖపాణే శ్రీమత్సుదర్శన-సుశోభిత-దివ్యహస్త | కారుణ్యసాగర శరణ్య సుపుణ్యమూర్తే శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ || వేదాంత-వేద్య భవసాగర-కర్ణధార శ్రీపద్మనాభ కమలార్చితపాదపద్మ |...

Sri Venkatesha Ashtakam in Telugu – వేంకటేశ అష్టకం

వేంకటేశో వాసుదేవః ప్రద్యుమ్నోఽమితవిక్రమః | సంకర్షణోఽనిరుద్ధశ్చ శేషాద్రిపతిరేవ చ || ౧ || జనార్దనః పద్మనాభో వేంకటాచలవాసనః | సృష్టికర్తా జగన్నథో మాధవో భక్తవత్సలః || ౨ || గోవిందో గోపతిః కృష్ణః కేశవో గరుడధ్వజః | వరాహో వామనశ్చైవ నారాయణ అధోక్షజః || ౩ ||...

Sri Venkateshwara Dvadasha nama stotram in telugu – వేంకటేశ ద్వాదశనామస్తోత్రం

అస్య శ్రీ వేంకటేశ ద్వాదశనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ వేంకటేశ్వరో దేవతా ఇష్టార్థే వినియోగః | నారాయణో జగన్నాథో వారిజాసనవందితః | స్వామిపుష్కరిణీవాసీ శంఖచక్రగదాధరః || ౧ || పీతాంబరధరో దేవో గరుడాసనశోభితః | కందర్పకోటిలావణ్యః కమలాయతలోచనః || ౨ ||...

Srinivasa gadyam – శ్రీనివాసగద్యం

శ్రీమదఖిలమహీమండలమండనధరణిధర మండలాఖండలస్య, నిఖిలసురాసురవందిత వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనాచలాది శిఖరిమాలాకులస్య, నాదముఖ బోధనిధివీధిగుణసాభరణ సత్త్వనిధి తత్త్వనిధి భక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవశంవద పరమపురుషకృపాపూర విభ్రమదతుంగశృంగ గలద్గగనగంగాసమాలింగితస్య, సీమాతిగ గుణ రామానుజముని నామాంకిత బహు భూమాశ్రయ సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమాపరివృత విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస నిర్ఝరానంతార్యాహార్య...

Venkateshwara suprabhatam in telugu – శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే | ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ || ౧ || ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ | ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు || ౨ || మాతస్సమస్తజగతాం మధుకైటభారేః వక్షోవిహారిణి మనోహరదివ్యమూర్తే | శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియదానశీలే...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.