Category: Siva Stotras

Shiva Mahimna Stotram – శివమహిమ్నస్తోత్రమ్

మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీ స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః | అథాఽవాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్ మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః || ౧|| అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయోః అతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి | స కస్య స్తోతవ్యః...

Lingashtakam in telugu – లింగాష్టకం

బ్రహ్మమురారిసురార్చితలింగం నిర్మలభాసితశోభితలింగం | జన్మజదుఃఖవినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం || ౧ || దేవమునిప్రవరార్చితలింగం కామదహన కరుణాకర లింగం | రావణదర్పవినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || ౨ || సర్వసుగంధిసులేపితలింగం బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం | సిద్ధసురాసురవందితలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || ౩ || కనకమహామణిభూషితలింగం ఫణిపతివేష్టిత శోభిత...

Vishvanathashtakam – విశ్వనాథాష్టకం

గంగాతరంగరమణీయజటాకలాపం – గౌరీనిరంతరవిభూషితవామభాగమ్ | నారాయణప్రియమనంగమదాపహారం – వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౧ || వాచామగోచరమనేకగుణస్వరూపం – వాగీశవిష్ణుసురసేవితపాదపీఠమ్ | వామేన విగ్రహవరేణ కలత్రవంతం – వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౨ || భూతాధిపం భుజగభూషణభూషితాంగం – వ్యాఘ్రాజినాంబరధరం జటిలం త్రినేత్రమ్ | పాశాంకుశాభయవరప్రదశూలపాణిం...

Vaidyanathashtakam – వైద్యనాథాష్టకం

శ్రీరామసౌమిత్రిజటాయువేద షడాననాదిత్య కుజార్చితాయ | శ్రీనీలకంఠాయ దయామయాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౧ || గంగాప్రవాహేందు జటాధరాయ త్రిలోచనాయ స్మర కాలహంత్రే | సమస్త దేవైరభిపూజితాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౨ || భక్తఃప్రియాయ త్రిపురాంతకాయ పినాకినే దుష్టహరాయ నిత్యమ్ | ప్రత్యక్షలీలాయ మనుష్యలోకే...

Rudrashtakam – రుద్రాష్టకం

నమామీశమీశాన నిర్వాణరూపం విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మవేదస్వరూపమ్ | అజం నిర్గుణం నిర్వికల్పం నిరీహం చిదాకారమాకాశవాసం భజేఽహమ్ || ౧ || నిరాకారమోంకారమూలం తురీయం గిరా జ్ఞాన గోతీతమీశం గిరీశమ్ | కరాలం మహాకాల కాలం కృపాలం గుణాగార సంసారపారం నతోఽహమ్ || ౨ || తుషారాద్రి సంకాశ...

Rudra panchamukha dhyanam – రుద్ర పంచముఖ ధ్యానం

సంవర్తాగ్నితటిత్ప్రదీప్తకనక ప్రస్పర్ధితేజోమయం | గమ్భీరధ్వనిమిశ్రితోగ్రదహన ప్రోద్భాసితామ్రాధరమ్ || అర్ధేన్దుద్యుతిలోలపిఙ్గళజటాభారప్రబద్ధోరగం | వందే సిద్ధసురాసురేంద్రనమితం పూర్వం ముఖః శూలినః || ౧ || కాలభ్రభ్రమరాంజనద్యుతినిభం వ్యావృత్తపింగేక్షణం | కర్ణోద్భాసితభోగిమస్తకమణి ప్రోద్భిన్నదంష్ట్రాంకురమ్ || సర్పప్రోతకపాలశుక్తిశకల వ్యాకీర్ణసంచారగం | వందే దక్షిణమీశ్వరస్య కుటిల భ్రూభంగరౌద్రం ముఖమ్ || ౨ || ప్రాలేయాచలచంద్రకున్దధవళం...

Sivashtakam – శివాష్టకం

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథనాథం సదానందభాజామ్ | భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || ౧ || గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాలకాలం గణేశాధిపాలమ్ | జటాజూటభంగోత్తరంగైర్విశాలం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || ౨ || ముదామాకరం మండనం మండయంతం మహామండలం భస్మభూషధరంతమ్...

Shiva tandava stotram – శివతాండవస్తోత్రం

జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే గలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్ | డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివమ్ || ౧ || జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ- -విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని | ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే కిశోరచంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ || ౨ || ధరాధరేంద్రనందినీవిలాసబంధుబంధుర స్ఫురద్దిగంతసంతతిప్రమోదమానమానసే | కృపాకటాక్షధోరణీనిరుద్ధదుర్ధరాపది క్వచిద్దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని...

Shiva mangalashtakam – శివమంగళాష్టకం

భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే | కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళమ్ || ౧ || వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ | పశూనాంపతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళమ్ || ౨ || భస్మోద్ధూళితదేహాయ నాగయజ్ఞోపవీతినే | రుద్రాక్షమాలాభూషాయ వ్యోమకేశాయ మంగళమ్ || ౩ || సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రాయ...

Mritasanjeevani stotram – మృతసంజీవన స్తోత్రం

ఏవమారాధ్య గౌరీశం దేవం మృత్యుంజయేశ్వరమ్ | మృతసంజీవనం నామ్నా కవచం ప్రజపేత్సదా || ౧ || సారాత్సారతరం పుణ్యం గుహ్యాద్గుహ్యతరం శుభమ్ | మహాదేవస్య కవచం మృతసంజీవనామకం || ౨ || సమాహితమనా భూత్వా శృణుష్వ కవచం శుభమ్ | శృత్వైతద్దివ్య కవచం రహస్యం కురు సర్వదా...

Shiva shadakshara stotram – శివషడక్షరస్తోత్రం

ఓంకారం బిందుసంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః | కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః || ౧ || నమంతి ఋషయో దేవా నమంత్యప్సరసాం గణాః | నరా నమంతి దేవేశం నకారాయ నమో నమః || ౨ || మహాదేవం మహాత్మానం మహాధ్యానం పరాయణమ్...

Maheshwara pancharatna stotram – మహేశ్వర పంచరత్న స్తోత్రం

ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర వక్త్రపద్మం ఫాలాక్షి కీల పరిశోషిత పంచబాణమ్ భస్మ త్రిపుండ్ర రచితం ఫణికుండలాఢ్యం కుందేందు చందన సుధారస మందహాసమ్ || ౧ || ప్రాతర్భజామి పరమేశ్వర బాహుదండాన్ ఖట్వాంగ శూల హరిణాః పినాకయుక్తాన్ గౌరీ కపోల కుచరంజిత పత్రరేఖాన్ సౌవర్ణ కంకణ మణిద్యుతి భాసమానామ్ ||...

Maha mrityunjaya stotram – మహామృత్యుంజయస్తోత్రం

రుద్రం పశుపతిం స్థాణుం నీలకంఠముమాపతిమ్ | నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౧ || నీలకంఠం కాలమూర్తిం కాలజ్ఞం కాలనాశనమ్ | నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౨ || నీలకంఠం విరూపాక్షం నిర్మలం నిలయప్రదమ్...

Bilvashtakam – బిల్వాష్టకం

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం | త్రిజన్మపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧ || త్రిశాఖైర్బిల్వపత్రైశ్చ హ్యచ్ఛిద్రైః కోమలైశ్శుభైః | శివపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨ || అఖండబిల్వపత్రేణ పూజితే నందికేశ్వరే | శుద్ధ్యంతి సర్వపాపేభ్యః ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩ ||...

Pradoshastotra ashtakam – ప్రదోషస్తోత్రాష్టకం

సత్యం బ్రవీమి పరలోకహితం బ్రవ్రీమి సారం బ్రవీమ్యుపనిషద్ధృదయం బ్రవీమి | సంసారముల్బణమసారమవాప్య జంతోః సారోzయమీశ్వరపదాంబురుహస్య సేవా || ౧ || యే నార్చయంతి గిరిశం సమయే ప్రదోషే యే నార్చితం శివమపి ప్రణమంతి చాన్యే | ఏతత్కథాం శ్రుతిపుటైర్న పిబంతి మూఢాస్తే జన్మజన్మసు భవంతి నరా దరిద్రాః...

Dvadasa Jyothirlingani – ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాని

సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకళావతంసమ్ | భక్తప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే || ౧ || శ్రీశైలశృంగే వివిధప్రసంగే శేషాద్రిశృంగేఽపి సదా వసంతమ్ | తమర్జునం మల్లికపూర్వమేనం నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ || ౨ || అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ | అకాలమృత్యోః...

Daridrya Dahana Siva stotram – దారిద్ర్యదహన శివస్తోత్రం

విశ్వేశ్వరాయ నరకార్ణవ తారణాయ కర్ణామృతాయ శశిశేఖరధారణాయ | కర్పూరకాంతిధవళాయ జటాధరాయ దారిద్ర్యదుఃఖదహనాయ నమః శివాయ || ౧ || గౌరీప్రియాయ రజనీశకళాధరాయ కాలాంతకాయ భుజగాధిపకంకణాయ | గంగాధరాయ గజరాజవిమర్దనాయ దారిద్ర్యదుఃఖదహనాయ నమః శివాయ || ౨ || భక్తిప్రియాయ భవరోగభయాపహాయ ఉగ్రాయ దుర్గభవసాగరతారణాయ | జ్యోతిర్మయాయ గుణనామసునృత్యకాయ...

Chandrasekharaashtakam – చంద్రశేఖరాష్టకం

చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహిమామ్ | చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్షమామ్ || ౧ || రత్నసానుశరాసనం రజతాద్రిశృంగనికేతనం శింజినీకృతపన్నగేశ్వరమచ్యుతానలసాయకమ్ | క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదివాలయైరభివందితం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || ౨ || పంచపాదపపుష్పగంధపదాంబుజద్వయశోభితం ఫాలలోచనజాతపావకదగ్ధమన్మథవిగ్రహమ్ | భస్మదిగ్ధకళేబరం భవనాశనం భవమవ్యయం చంద్రశేఖరమాశ్రయే...

Sri Shiva ashtottara satanama stotram – శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శివో మహేశ్వరశ్శంభుః పినాకీ శశిశేఖరః వామదేవో విరూపాక్షః కపర్దీ నీలలోహితః || ౧ || శంకరశ్శూలపాణిశ్చ ఖట్వాంగీ విష్ణువల్లభః శిపివిష్టోఽంబికానాథః శ్రీకంఠో భక్తవత్సలః || ౨ || భవశ్శర్వస్త్రిలోకేశశ్శితికంఠశ్శివాప్రియః ఉగ్రః కపాలీ కామారీ అంధకాసురసూదనః || ౩ || గంగాధరో లలాటాక్షః కాలకాలః కృపానిధిః భీమః పరశుహస్తశ్చ...

Suvarnamala stuti – సువర్ణమాలాస్తుతి

అథ కథమపి మద్రాసనాం త్వద్గుణలేశైర్విశోధయామి విభో | సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౧ || ఆఖండలమదఖండనపండిత తండుప్రియ చండీశ విభో | సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౨ || ఇభచర్మాంబర...

Shiva manasa puja stotram – శివమానసపూజ

రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం నానారత్నవిభూషితం మృగమదామోదాంకితం చందనమ్ | జాతీచంపకబిల్వపత్రరచితం పుష్పం చ ధూపం తథా దీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతామ్ || ౧ || సౌవర్ణే నవరత్నఖండరచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం భక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకమ్...

Shiva bhujanga stotram – శివభుజంగం

గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం చలచ్చారుశుండం జగత్త్రాణశౌండమ్ | కనద్దంతకాండం విపద్భంగచండం శివప్రేమపిండం భజే వక్రతుండమ్ || ౧ || అనాద్యంతమాద్యం పరం తత్త్వమర్థం చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయమ్ | హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం మనోవాగతీతం మహఃశైవమీడే || ౨ || స్వశక్త్యాది శక్త్యంత సింహాసనస్థం మనోహారి సర్వాంగరత్నోరుభూషమ్ | జటాహీందుగంగాస్థిశమ్యాకమౌళిం...

Shiva panchakshara stotram – శివపంచాక్షరస్తోత్రం

నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ | నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై నకారాయ నమః శివాయ || ౧ || మందాకినీసలిలచందనచర్చితాయ నందీశ్వరప్రమథనాథమహేశ్వరాయ | మందారముఖ్యబహుపుష్పసుపూజితాయ తస్మై మకారాయ నమః శివాయ || ౨ || శివాయ గౌరీవదనాబ్జవృంద-సూర్యాయ దక్షాధ్వరనాశకాయ | శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ తస్మై శికారాయ...

Shiva panchakshara nakshatramala stotram – శివపంచాక్షరనక్షత్రమాలాస్తోత్రం

శ్రీమదాత్మనే గుణైకసింధవే నమః శివాయ ధామలేశధూతకోకబంధవే నమః శివాయ | నామశోషితానమద్భవాంధవే నమః శివాయ పామరేతరప్రధానబంధవే నమః శివాయ || ౧ || కాలభీతవిప్రబాలపాల తే నమః శివాయ శూలభిన్నదుష్టదక్షఫాల తే నమః శివాయ | మూలకారణాయ కాలకాల తే నమః శివాయ పాలయాధునా దయాలవాల తే...

error: Download Stotra Nidhi mobile app