Category: Raama Stotras

Sri Raama Shodasopachara Puja – శ్రీ రామ షోడశోపచార పూజ

గమనిక – ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను. పూర్వాంగం చూ. || పసుపు గణపతి పూజ చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ మమ సంకల్పిత మనోవాంఛాఫల సిద్ధ్యర్థం...

Sri Raama Sahasranama Stotram – శ్రీ రామ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ రామాయ నమః | అస్య శ్రీరామసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య, భగవాన్ ఈశ్వర ఋషిః, అనుష్టుప్ఛన్దః, శ్రీరామః పరమాత్మా దేవతా, శ్రీమాన్మహావిష్ణురితి బీజమ్, గుణభృన్నిర్గుణో మహానితి శక్తిః, సంసారతారకో రామ ఇతి మన్త్రః, సచ్చిదానన్దవిగ్రహ ఇతి కీలకమ్, అక్షయః పురుషః సాక్షీతి కవచమ్, అజేయః సర్వభూతానాం ఇత్యస్త్రమ్, రాజీవలోచనః శ్రీమానితి...

Sri Raghuveera Gadyam (Sri Maha veera gadyam) – శ్రీ రఘువీర గద్యం (శ్రీ మహావీర వైభవం)

శ్రీమాన్వేంకటనాథార్య కవితార్కిక కేసరి వేదాంతాచార్యవర్యోమే సన్నిధత్తాం సదాహృది || జయత్యాశ్రిత సంత్రాస ధ్వాంత విధ్వంసనోదయః | ప్రభావాన్ సీతయా దేవ్యా పరమవ్యోమ భాస్కరః || జయ జయ మహావీర మహాధీర ధౌరేయ, దేవాసుర సమర సమయ సముదిత నిఖిల నిర్జర నిర్ధారిత నిరవధికమాహాత్మ్య, దశవదన దమిత దైవత...

Sri Rama Ashtottara Satanamavali – శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామావళిః

ఓం శ్రీరామాయ నమః | ఓం రామభద్రాయ నమః | ఓం రామచంద్రాయ నమః | ఓం శాశ్వతాయ నమః | ఓం రాజీవలోచనాయ నమః | ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం రాజేంద్రాయ నమః | ఓం రఘుపుంగవాయ నమః | ఓం జానకీవల్లభాయ...

Sri Sita Rama Stotram – సీతారామస్తోత్రం

అయోధ్యాపురనేతారం మిథిలాపురనాయికామ్ | రాఘవాణామలంకారం వైదేహానామలంక్రియామ్ || ౧ || రఘూణాం కులదీపం చ నిమీనాం కులదీపికామ్ | సూర్యవంశసముద్భూతం సోమవంశసముద్భవామ్ || ౨ || పుత్రం దశరథస్యాద్యం పుత్రీం జనకభూపతేః | వశిష్ఠానుమతాచారం శతానందమతానుగామ్ || ౩ || కౌసల్యాగర్భసంభూతం వేదిగర్భోదితాం స్వయమ్ | పుండరీకవిశాలాక్షం...

Sri Raama Dwadasa Nama Stotram – రామ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

ప్రథమం శ్రీధరం విద్యాద్ద్వితీయం రఘునాయకం | తృతీయం రామచంద్రం చ చతుర్థం రావణాంతకం || ౧ || పంచమం లోకపూజ్యం చ షష్ఠమం జానకీపతిం | సప్తమం వాసుదేవం చ శ్రీరామం చాష్టమం తథా || ౨ || నవమం జలదశ్యామం దశమం లక్ష్మణాగ్రజం | ఏకాదశం...

Gayatri Ramayanam – గాయత్రీ రామాయణం

తపః స్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ | నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవమ్ || ౧ స హత్వా రాక్షసాన్ సర్వాన్ యజ్ఞఘ్నాన్ రఘునందనః | ఋషిభిః పూజితః సమ్యగ్యథేంద్రో విజయీ పురా || ౨ విశ్వామిత్రస్తు ధర్మాత్మా శ్రుత్వా జనకభాషితమ్ | వత్స రామ ధనుః పశ్య...

Ahalya Kruta Sri Rama stotram in Telugu – అహల్యాకృత రామస్తోత్రం

అహల్యోవాచః | అహో కృతార్థాఽస్మి జగన్నివాస తే పాదాబ్జసంలగ్నరజః కణాదహమ్ | స్పృశామి యత్పద్మజశంకరాదిభిః విమృగ్యతే రంధితమానసైః సదా || ౧ || అహో విచిత్రం తవ రామ చేష్టితం మనుష్యభావేన విమోహితం జగత్ | చలస్యజస్రం చరణాదివర్జితః సంపూర్ణ ఆనందమయోఽతిమాయికః || ౨ || యత్పాదపంకజపరాగపవిత్రగాత్రా...

Sri Rama Apaduddharana Stotram in Telugu – ఆపదుద్ధారణ స్తోత్రం

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ | లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్ || ౧ || ఆర్తానామార్తిహంతారం భీతానాం భీతినాశనమ్ | ద్విషతాం కాలదండం తం రామచంద్రం నమామ్యహమ్ || ౨ || నమః కోదండహస్తాయ సంధీకృతశరాయ చ | ఖండితాఖిలదైత్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౩ ||...

Sankshepa Ramayanam (Shatashloki) – సంక్షేప రామాయణం

తపస్స్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ | నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవమ్ || ౧ || కోఽన్వస్మిన్సామ్ప్రతం లోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ | ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః || ౨ || చారిత్రేణ చ కో యుక్తః సర్వభూతేషు కో హితః | విద్వాన్ కః...

Rama raksha stotram in telugu – రామ రక్షా స్తోత్రం

అస్య శ్రీరామరక్షాస్తోత్రమంత్రస్య | బుధకౌశిక ఋషిః | శ్రీసీతారామచంద్రో దేవతా | అనుష్టుప్ ఛందః | సీతా శక్తిః | శ్రీమద్ హనుమాన కీలకమ్ | శ్రీరామచంద్రప్రీత్యర్థే రామరక్షాస్తోత్రజపే వినియోగః || ధ్యానమ్- ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశరధనుషం బద్ధపద్మాసనస్థమ్ పీతం వాసో వసానం నవకమలదళస్పర్ధినేత్రం ప్రసన్నమ్ | వామాంకారూఢ...

Rama Apaduddharaka Stotram – రామ ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ | లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయోభూయో నమామ్యహమ్ || నమః కోదండహస్తాయ సంధీకృతశరాయ చ | దండితాఖిలదైత్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧ || ఆపన్నజనరక్షైకదీక్షాయామితతేజసే | నమోస్తు విష్ణవేతుభ్యం రామాయాపన్నివారిణే || ౨ || పదాంభోజరజస్స్పర్శ పవిత్రమునియోషితే | నమోస్తు సీతాపతయే రామాయాపన్నివారిణే ||...

Sri Raama Ashtakam – రామాష్టకం

భజే విశేషసుందరం సమస్తపాపఖండనమ్ | స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవ రామమద్వయమ్ || ౧ || జటాకలాపశోభితం సమస్తపాపనాశకమ్ | స్వభక్తభీతిభంజనం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౨ || నిజస్వరూపబోధకం కృపాకరం భవాఽపహమ్ | సమం శివం నిరంజనం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౩ || సదా ప్రపంచకల్పితం హ్యనామరూపవాస్తవమ్...

Eka sloki ramayanam – ఏక శ్లోకీ రామాయణం

ఆదౌ రామ తపోవనాదిగమనం హత్వా మృగం కాంచనమ్ | వైదేహీ హరణం జటాయు మరణం సుగ్రీవ సంభాషణమ్ || వాలీ నిగ్రహణం సముద్రతరణం లంకాపురీదాహనమ్ | పశ్చాద్రావణకుంభకర్ణహననం చేతద్ధి రామాయణమ్ || Related posts: Sri Raama Shodasopachara Puja – శ్రీ రామ షోడశోపచార పూజ...

Nama ramayanam in telugu – నామరామాయణం

రామ రామ జయ రాజారామ | రామ రామ జయ సీతారామ | బాలకాండము- శుద్ధబ్రహ్మపరాత్పర రామ | కాలాత్మకపరమేశ్వర రామ | శేషతల్పసుఖనిద్రిత రామ | బ్రహ్మాద్యమరప్రార్థిత రామ | చండకిరణకులమండన రామ | శ్రీమద్దశరథనందన రామ | కౌసల్యాసుఖవర్ధన రామ | విశ్వామిత్రప్రియధన రామ...

Sri Rama ashtottara satanama stotram – శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామ స్తోత్రం

శ్రీరామో రామభద్రశ్చ రామచంద్రశ్చ శాశ్వతః | రాజీవలోచనః శ్రీమాన్రాజేంద్రో రఘుపుంగవః || ౧ || జానకీవల్లభో జైత్రో జితామిత్రో జనార్దనః | విశ్వామిత్రప్రియో దాంతః శరణత్రాణతత్పరః || ౨ || వాలిప్రమథనో వాగ్మీ సత్యవాక్సత్యవిక్రమః | సత్యవ్రతో వ్రతధరః సదాహనుమదాశ్రితః || ౩ || కౌసలేయః ఖరధ్వంసీ...

Rama bhujanga prayata stotram – రామభుజంగప్రయాత స్తోత్రం

విశుద్ధం పరం సచ్చిదానందరూపం – గుణాధారమాధారహీనం వరేణ్యమ్ | మహాంతం విభాంతం గుహాంతం గుణాంతం – సుఖాంతం స్వయం ధామ రామం ప్రవద్యే || ౧ || శివం నిత్యమేకం విభుం తారకాఖ్యం – సుఖాకారమాకారశూన్యం సుమాన్యమ్ | మహేశం కలేశం సురేశం పరేశం – నరేశం...

error: Download Stotra Nidhi mobile app