Category: Navagraha Stotras

Sri Surya Shodasopachara Puja – శ్రీ సూర్యనారాయణ షోడశోపచార పూజ

(కృతజ్ఞతలు – శ్రీ కే.పార్వతీకుమార్ గారికి) (గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతిపూజ చేయవలెను) పూర్వాంగం చూ. || శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ, మమ శరీరే వర్తమాన వర్తిష్యమాన...

Sri Surya Kavacham – శ్రీ సూర్య కవచస్తోత్రం

యాజ్ఞవల్క్య ఉవాచ | శృణుష్వ మునిశార్దూల సూర్యస్య కవచం శుభమ్ | శరీరారోగ్యదం దివ్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ || ౧ || దేదీప్యమానముకుటం స్ఫురన్మకరకుండలమ్ | ధ్యాత్వా సహస్రకిరణం స్తోత్రమేతదుదీరయేత్ || ౨ || శిరో మే భాస్కరః పాతు లలాటం మేఽమితద్యుతిః | నేత్రే దినమణిః పాతు...

Sri Ketu Ashtottara Satanamavali – శ్రీ కేతు అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం కేతవే నమః | ఓం స్థూలశిరసే నమః | ఓం శిరోమాత్రాయ నమః | ఓం ధ్వజాకృతయే నమః | ఓం నవగ్రహయుతాయ నమః | ఓం సింహికాసురీగర్భసంభవాయ నమః | ఓం మహాభీతికరాయ నమః | ఓం చిత్రవర్ణాయ నమః | ఓం పింగళాక్షకాయ...

Sri Rahu Ashtottara Satanamavali – శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం రాహవే నమః | ఓం సైంహికేయాయ నమః | ఓం విధుంతుదాయ నమః | ఓం సురశత్రవే నమః | ఓం తమసే నమః | ఓం ఫణినే నమః | ఓం గార్గ్యాయణాయ నమః | ఓం సురాగవే నమః | ఓం నీలజీమూతసంకాశాయ...

Sri Sani Ashtottara Satanamavali – శ్రీ శని అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శనైశ్చరాయ నమః | ఓం శాంతాయ నమః | ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయినే నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం వరేణ్యాయ నమః | ఓం సర్వేశాయ నమః | ఓం సౌమ్యాయ నమః | ఓం సురవంద్యాయ నమః | ఓం సురలోకవిహారిణే...

Sri Sukra Ashtottara Satanamavali – శ్రీ శుక్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శుక్రాయ నమః | ఓం శుచయే నమః | ఓం శుభగుణాయ నమః | ఓం శుభదాయ నమః | ఓం శుభలక్షణాయ నమః | ఓం శోభనాక్షాయ నమః | ఓం శుభ్రరూపాయ నమః | ఓం శుద్ధస్ఫటికభాస్వరాయ నమః | ఓం దీనార్తిహరకాయ...

Sri Brihaspati Ashtottara Satanamavali – శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం గురవే నమః | ఓం గుణవరాయ నమః | ఓం గోప్త్రే నమః | ఓం గోచరాయ నమః | ఓం గోపతిప్రియాయ నమః | ఓం గుణినే నమః | ఓం గుణవతాం శ్రేష్ఠాయ నమః | ఓం గురూణాం గురవే నమః |...

Sri Budha Ashtottara Satanamavali – శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం బుధాయ నమః | ఓం బుధార్చితాయ నమః | ఓం సౌమ్యాయ నమః | ఓం సౌమ్యచిత్తాయ నమః | ఓం శుభప్రదాయ నమః | ఓం దృఢవ్రతాయ నమః | ఓం దృఢఫలాయ నమః | ఓం శ్రుతిజాలప్రబోధకాయ నమః | ఓం సత్యవాసాయ...

Sri Angaraka (Mangala) Ashtottara Satanamavali – శ్రీ అంగారక అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం మహీసుతాయ నమః | ఓం మహాభాగాయ నమః | ఓం మంగళాయ నమః | ఓం మంగళప్రదాయ నమః | ఓం మహావీరాయ నమః | ఓం మహాశూరాయ నమః | ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః | ఓం మహారౌద్రాయ నమః | ఓం మహాభద్రాయ...

Sri Chandra Ashtottara Satanamavali – శ్రీ చంద్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం శశధరాయ నమః | ఓం చంద్రాయ నమః | ఓం తారాధీశాయ నమః | ఓం నిశాకరాయ నమః | ఓం సుధానిధయే నమః | ఓం సదారాధ్యాయ నమః | ఓం సత్పతయే నమః | ఓం సాధుపూజితాయ...

Sri Surya Ashtottara Satanamavali – శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం అరుణాయ నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం కరుణారససింధవే నమః | ఓం అసమానబలాయ నమః | ఓం ఆర్తరక్షకాయ నమః | ఓం ఆదిత్యాయ నమః | ఓం ఆదిభూతాయ నమః | ఓం అఖిలాగమవేదినే నమః | ఓం అచ్యుతాయ...

Aruna Prashna – అరుణ ప్రశ్నః 

(తై.ఆ.౧.౦.౦) ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః | భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః | స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగ్ంసస్తనూభిః | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః | స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః | స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః | స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ||...

Navagraha Kavacham – నవగ్రహ కవచం

శిరో మే పాతు మార్తాండో కపాలం రోహిణీపతిః | ముఖమంగారకః పాతు కంఠశ్చ శశినందనః || ౧ || బుద్ధిం జీవః సదా పాతు హృదయం భృగునందనః | జఠరం చ శనిః పాతు జిహ్వాం మే దితినందనః || ౨ || పాదౌ కేతుః సదా...

Sri Sani Kavacham – శ్రీ శని కవచం

ఓం అస్య శ్రీ శనైశ్చర కవచ స్తోత్రమహామంత్రస్య కాశ్యప ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శనైశ్చరో దేవతా, శం బీజం, వాం శక్తిః, యం కీలకం, మమ శనైశ్చరకృతపీడాపరిహారార్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః || శాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | శీం తర్జనీభ్యాం నమః | శూం మధ్యమాభ్యాం...

Sri Dwadasa Arya Surya Stuti – శ్రీ ద్వాదశార్యా సూర్య స్తుతిః

ఉద్యన్నద్యవివస్వానారోహన్నుత్తరాం దివం దేవః | హృద్రోగం మమ సూర్యో హరిమాణం చాఽఽశు నాశయతు || ౧ || నిమిషార్ధేనైకేన ద్వే చ శతే ద్వే సహస్రే ద్వే | క్రమమాణ యోజనానాం నమోఽస్తు తే నళిననాథాయ || ౨ || కర్మ-జ్ఞాన-ఖ-దశకం మనశ్చ జీవ ఇతి విశ్వసర్గాయ...

Sri Surya Namaskara Mantram – శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం

ఓం ధ్యాయేస్సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ నారాయణస్సరసిజాసన సన్నివిష్టః| కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ హారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః || ఓం మిత్రాయ నమః | ఓం రవయే నమః | ఓం సూర్యాయ నమః | ఓం భానవే నమః | ఓం ఖగాయ నమః | ఓం పూష్ణే...

Navagraha Suktam – నవగ్రహసూక్తం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం...

Sri Surya Narayana dandakam – శ్రీ సూర్యనారాయణ దండకము

శ్రీ సూర్యనారాయణా వేదపారాయణా లోకరక్షామణీ దైవ చూడామణీ ఆత్మ రక్షా నమః పాపశిక్షా నమో విశ్వకర్తా నమో విశ్వభర్తా నమో దేవతా చక్రవర్తీ పరబ్రహ్మమూర్తీ త్రిలోకైకనాథా మహాభూత ప్రేతంబులన్నీవయై బ్రోవు నెల్లప్పుడున్ భాస్కర హస్కరా. పద్మినీ వల్లభా వల్లకీగానలోలా త్రిమూర్తి స్వరూపా విరూపాక్ష నేత్రా మహాదివ్యగాత్రా అచింత్యావతారా...

Navagraha Peedahara Stotram – నవగ్రహ పీడాహర స్తోత్రం

గ్రహాణామాదిరాదిత్యో లోకరక్షణకారకః | విషమస్థానసంభూతాం పీడాం హరతు మే రవిః || ౧ || రోహిణీశః సుధామూర్తిః సుధాగాత్రః సుధాశనః | విషమస్థానసంభూతాం పీడాం హరతు మే విధుః || ౨ || భూమిపుత్రో మహాతేజా జగతాం భయకృత్ సదా | వృష్టికృద్వృష్టిహర్తా చ పీడాం హరతు...

Dvadasa Aditya Dhyana Slokas – ద్వాదశాఽదిత్య ధ్యాన శ్లోకాలు

౧. ధాతా – ధాతా కృతస్థలీ హేతిర్వాసుకీ రథకృన్మునే | పులస్త్యస్తుంబురురితి మధుమాసం నయంత్యమీ || ధాతా శుభస్య మే దాతా భూయో భూయోఽపి భూయసః | రశ్మిజాలసమాశ్లిష్టః తమస్తోమవినాశనః || ౨. అర్యమ – అర్యమా పులహోఽథౌజాః ప్రహేతి పుంజికస్థలీ | నారదః కచ్ఛనీరశ్చ నయంత్యేతే...

Sri Ketu Stotram – శ్రీ కేతు స్తోత్రం

అస్య శ్రీ కేతుస్తోత్రమంత్రస్య వామదేవ ఋషిః | అనుష్టుప్ఛందః | కేతుర్దేవతా | శ్రీ కేతు గ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | గౌతమ ఉవాచ | మునీంద్ర సూత తత్త్వజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద | సర్వరోగహరం బ్రూహి కేతోః స్తోత్రమనుత్తమమ్ || ౧ || సూత ఉవాచ...

Sri Rahu Stotram – శ్రీ రాహు స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ రాహుస్తోత్రమహామంత్రస్య వామదేవ ఋషిః | అనుష్టుప్చ్ఛందః | రాహుర్దేవతా | శ్రీ రాహు గ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | కాశ్యప ఉవాచ | శృణ్వంతు మునయః సర్వే రాహుప్రీతికరం స్తవమ్ | సర్వరోగప్రశమనం విషభీతిహరం పరమ్ || ౧ || సర్వసంపత్కరం...

Sri Sani stotram (Dasaratha Kritam) – శ్రీ శని స్తోత్రం (దశరథ కృతం)

నమః కృష్ణాయ నీలాయ శిఖిఖండనిభాయ చ | నమో నీలమధూకాయ నీలోత్పలనిభాయ చ || ౧ || నమో నిర్మాంసదేహాయ దీర్ఘశ్రుతిజటాయ చ | నమో విశాలనేత్రాయ శుష్కోదర భయానక || ౨ || నమః పౌరుషగాత్రాయ స్థూలరోమాయ తే నమః | నమో నిత్యం క్షుధార్తాయ...

Sri Sukra Stotram – శ్రీ శుక్రస్తోత్రం

శృణ్వంతు మునయః సర్వే శుక్రస్తోత్రమిదం శుభమ్ | రహస్యం సర్వభూతానాం శుక్రప్రీతికరం పరమ్ || ౧ || యేషాం సంకీర్తనైర్నిత్యం సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ | తాని శుక్రస్య నామాని కథయామి శుభాని చ || ౨ || శుక్రః శుభగ్రహః శ్రీమాన్ వర్షకృద్వర్షవిఘ్నకృత్ | తేజోనిధిః జ్ఞానదాతా...

error: Download Stotra Nidhi mobile app