Category: Miscellaneous

Yamunashtakam – యమునాష్టకం

మురారికాయకాలిమాలలామవారిధారిణీ – తృణీకృతత్రివిష్టపా త్రిలోకశోకహారిణీ | మనోనుకూలకూలకుంజపుంజధూతదుర్మదా – ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౧ || మలాపహారివారిపూరిభూరిమండితామృతా – భృశం ప్రవాతకప్రపంచనాతిపండితానిశా | సునందనందినాంగసంగరాగరంజితా హితా – ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౨ || లసత్తరంగసంగధూతభూతజాతపాతకా – నవీనమధురీధురీణభక్తిజాతచాతకా...

Maya panchakam – మాయా పంచకం

నిరుపమనిత్యనిరంశకేఽప్యఖండే – మయి చితి సర్వవికల్పనాదిశూన్యే | ఘటయతి జగదీశజీవభేదం – త్వఘటితఘటనాపటీయసీ మాయా || ౧ || శ్రుతిశతనిగమాంతశోధకాన- ప్యహహ ధనాదినిదర్శనేన సద్యః | కలుషయతి చతుష్పదాద్యభిన్నా- నఘటితఘటనాపటీయసీ మాయా || ౨ || సుఖచిదఖండవిబోధమద్వితీయం – వియదనలాదివినిర్మితే నియోజ్య | భ్రమయతి భవసాగరే నితాంతం...

Manikarnika ashtakam – మణికర్ణికాష్టకం

త్వత్తీరే మణికర్ణికే హరిహరౌ సాయుజ్యముక్తిప్రదౌ వాదంతౌ కురుతః పరస్పరముభౌ జంతోః ప్రయాణోత్సవే | మద్రూపో మనుజోఽయమస్తు హరిణా ప్రోక్తః శివస్తత్క్షణా- త్తన్మధ్యాద్భృగులాంఛనో గరుడగః పీతాంబరో నిర్గతః || ౧ || ఇంద్రాద్యాస్త్రిదశాః పతంతి నియతం భోగక్షయే యే పున- ర్జాయంతే మనుజాస్తతోపి పశవః కీటాః పతంగాదయః |...

Nirvana Shatkam – నిర్వాణషట్కం

మనోబుద్ధ్యహంకారచిత్తాని నాహం – న చ శ్రోత్రజిహ్వే న చ ఘ్రాణనేత్రే న చ వ్యోమభూమిః న తేజో న వాయుః – చిదానందరూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ || ౧ || న చ ప్రాణసంజ్ఞో న వై పంచవాయుః – న వా సప్తధాతుర్న వా...

Nirvana Dasakam – నిర్వాణ దశకం (దశశ్లోకీ)

న భూమిర్న తోయం న తేజో న వాయుః న ఖం నేంద్రియం వా న తేషాం సమూహః అనేకాంతికత్వాత్సుషుప్త్యేకసిద్ధః తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్ || ౧ || న వర్ణా న వర్ణాశ్రమాచారధర్మా న మే ధారణాధ్యానయోగాదయోపి అనాత్మాశ్రయాహం మమాధ్యాసహానా- త్తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్ ||...

Nirguna manasa puja – నిర్గుణమానసపూజా

శిష్య ఉవాచ – అఖండే సచ్చిదానందే నిర్వికల్పైకరూపిణి | స్థితేఽద్వితీయభావేఽపి కథం పూజా విధీయతే || ౧ || పూర్ణస్యావాహనం కుత్ర సర్వాధారస్య చాసనమ్ | స్వచ్ఛస్య పాద్యమర్ఘ్యం చ శుద్ధస్యాచమనం కుతః || ౨ || నిర్మలస్య కుతః స్నానం వాసో విశ్వోదరస్య చ |...

Narmadashtakam – నర్మదాష్టకం

సబిందుసింధుసుస్ఖలత్తరంగభంగరంజితం ద్విషత్సు పాపజాతజాతకాదివారిసంయుతమ్ | కృతాంతదూతకాలభూతభీతిహారివర్మదే త్వదీయపాదపంకజం నమామి దేవి నర్మదే || ౧ || త్వదంబులీనదీనమీనదివ్యసంప్రదాయకం కలౌ మలౌఘభారహారిసర్వతీర్థనాయకమ్ | సుమచ్ఛకచ్ఛనక్రచక్రవాకచక్రశర్మదే త్వదీయపాదపంకజం నమామి దేవి నర్మదే || ౨ || మహాగభీరనీరపూరపాపధూతభూతలం ధ్వనత్సమస్తపాతకారిదారితాపదాచలమ్ | జగల్లయే మహాభయే మృకండుసూనుహర్మ్యదే త్వదీయపాదపంకజం నమామి దేవి నర్మదే...

Dhanyashtakam – ధన్యాష్టకం

తత్ జ్ఞానం ప్రశమకరం యదింద్రియాణాం తత్ జ్ఞేయం యదుపనిషత్సునిశ్చితార్థమ్ | తే ధన్యా భువి పరమార్థనిశ్చితేహాః శేషాస్తు భ్రమనిలయే పరిభ్రమంతః || ౧ || ఆదౌ విజిత్య విషయాన్మదమోహరాగ- ద్వేషాదిశత్రుగణమాహృతయోగరాజ్యాః | జ్ఞాత్వా మతం సమనుభూయపరాత్మవిద్యా- కాంతాసుఖం వనగృహే విచరంతి ధన్యాః || ౨ || త్యక్త్వా...

Sri Ganga Ashtakam – శ్రీ గంగాష్టకం

భగవతి తవ తీరే నీరమాత్రాశనోఽహమ్ విగతవిషయతృష్ణః కృష్ణమారాధయామి | సకల కలుషభంగే స్వర్గసోపానసంగే తరలతరతరంగే దేవి గంగే ప్రసీద || ౧ || భగవతి భవలీలా మౌళిమాలే తవాంభః కణమణుపరిమాణం ప్రాణినో యే స్పృశంతి | అమరనగరనారీ చామర గ్రాహిణీనాం విగత కలికలంకాతంకమంకే లుఠంతి || ౨...

Kasi panchakam – కాశీపంచకం

మనో నివృత్తిః పరమోపశాంతిః సా తీర్థవర్యా మణికర్ణికా చ జ్ఞానప్రవాహా విమలాదిగంగా సా కాశికాహం నిజబోధరూపా || ౧ || యస్యామిదం కల్పితమింద్రజాలం చరాచరం భాతి మనోవిలాసం సచ్చిత్సుఖైకా పరమాత్మరూపా సా కాశికాహం నిజబోధరూపా || ౨ || కోశేషు పంచస్వధిరాజమానా బుద్ధిర్భవానీ ప్రతిదేహగేహం సాక్షీ శివః...

శివాయ గురవే నమః

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే || గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుదేవో మహేశ్వరః గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః || వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయే వాసిష్టాయ నమో నమః || కూజంతం...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.