Category: Lakshmi Stotras

Sri Saubhagya Lakshmi Ashtottarasatanamavali – శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శుద్ధ లక్ష్మై నమః | ఓం బుద్ధి లక్ష్మై నమః | ఓం వర లక్ష్మై నమః | ఓం సౌభాగ్య లక్ష్మై నమః | ఓం వశో లక్ష్మై నమః | ఓం కావ్య లక్ష్మై నమః | ఓం గాన లక్ష్మై నమః...

Sri Sowbhagya Lakshmi Sthuthi – శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ స్తుతి

ఓం శుద్ధలక్ష్మ్యై బుద్ధిలక్ష్మై వరలక్ష్మై నమో నమః | నమస్తే సౌభాగ్యలక్ష్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧ వశోలక్ష్మై కావ్యలక్ష్మై గానలక్ష్మ్యై నమో నమః | నమస్తే శృంగారలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౨ || ధనలక్ష్మ్యై ధాన్యలక్ష్మ్యై ధరాలక్ష్మ్యై నమో నమః |...

Varalakshmi Vratam Special – శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతం ప్రత్యేకం

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు గమనిక: ఈ స్తోత్రాలు మొబైల్ యాప్ లో కూడా ఉన్నాయి. ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి. శ్రీ అష్టలక్ష్మీ స్తోత్రం కనకధారా స్తోత్రం శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తోత్రం కమలా స్తోత్రం శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం శ్రీ...

Sri Padmavathi Ashtottara Satanamavali – శ్రీ పద్మావతీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం పద్మావత్యై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం పద్మోద్భవాయై నమః ఓం కరుణప్రదాయిన్యై నమః ఓం సహృదయాయై నమః ఓం తేజస్వరూపిణ్యై నమః ఓం కమలముఖై నమః ఓం పద్మధరాయ నమః ఓం శ్రియై నమః ఓం పద్మనేత్రే నమః || ౧౦ || ఓం...

Sri Lakshmi Gadyam – శ్రీ లక్ష్మీగద్యం

శ్రీవేంకటేశమహిషీ శ్రితకల్పవల్లీ పద్మావతీ విజయతామిహ పద్మహస్తా | శ్రీవేంకటాఖ్య ధరణీభృదుపత్యకాయాం యా శ్రీశుకస్య నగరే కమలాకరేభూత్ || ౧ భగవతి జయ జయ పద్మావతి హే, భాగవత నికర బహుతర భయకర బహుళోద్యమయమ సద్మాయతి హే, భవిజన భయనాశి భాగ్యపయోరాశి వేలాతిగ లోల విపులతరోల్లోల వీచి లీలావహే,...

Sri Bhadralakshmi stotram – శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తోత్రం

శ్రీదేవీ ప్రథమం నామ ద్వితీయమమృతోద్భవా | తృతీయం కమలా ప్రోక్తా చతుర్థం లోకసుందరీ || ౧ || పంచమం విష్ణుపత్నీతి షష్ఠం శ్రీవైష్ణవీతి చ | సప్తమం తు వరారోహా అష్టమం హరివల్లభా || ౨ || నవమం శార్‍ఙ్గిణీ ప్రోక్తా దశమం దేవదేవికా | ఏకాదశం...

Sri Lakshmi Hrudaya Stotram – శ్రీ లక్ష్మీ హృదయస్తోత్రం

శ్రీ లక్ష్మీ హృదయస్తోత్రం అస్య శ్రీ మహాలక్ష్మీ-హృదయ-స్తోత్ర-మహామంత్రస్య భార్గవ ఋషిః, అనుష్టుపాది నానాఛందాంసి, ఆద్యాది శ్రీమహాలక్ష్మీ దేవతా, శ్రీం బీజం, హ్రీం శక్తిః, ఐం కీలకమ్ | శ్రీమహాలక్ష్మీ-ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః | ఓం ఐం శ్రీం అంగుష్టాభ్యాం నమః | ఓం ఐం...

Sri Maha Lakshmi Visesha Shodasopachara Puja – శ్రీ మహాలక్ష్మీ విశేష షోడశోపచార పూజ

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ మహాలక్ష్మీ అనుగ్రహప్రసాద సిద్ధ్యర్థం శ్రీ మహాలక్ష్మీ ప్రీత్యర్థం శ్రీ సూక్త విధనేన ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార...

Sri Lakshmi Ashtottara Satanamavali – శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం ప్రకృత్యై నమః | ఓం వికృత్యై నమః | ఓం విద్యాయై నమః | ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః | ఓం శ్రద్ధాయై నమః | ఓం విభూత్యై నమః | ఓం సురభ్యై నమః | ఓం పరమాత్మికాయై నమః | ఓం వాచే...

Sri Lakshmi Stotram (Indra rachitam) – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (ఇంద్రరచితం)

నమః కమలవాసిన్యై నారాయణ్యై నమో నమః | కృష్ణప్రియాయై సతతం మహాలక్ష్మై నమో నమః || ౧ || పద్మపత్రేక్షణాయై చ పద్మాస్యాయై నమో నమః | పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమో నమః || ౨ || సర్వసంపత్స్వరూపిణ్యై సర్వరాధ్యై నమో నమః |...

Sri Lakshmi Sahasranama stotram – శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం

నామ్నాం సాష్ట సహస్రం చ బ్రూహి గార్య మహామతే | మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యా భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే || ౧ || శ్రీ గార్గ్య ఉవాచ- సనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభం | అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థసిద్ధయే || ౨ || సర్వ లౌకిక కర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై | భుక్తిముక్తిప్రదం...

Sree lakShmyaShTaka stOtraM – శ్రీ లక్ష్మ్యష్టక స్తోత్రం

మహాలక్ష్మి భద్రే పరవ్యోమవాసిన్యనన్తే సుషుమ్నాహ్వయే సూరిజుష్టే | జయే సూరితుష్టే శరణ్యే సుకీర్తే ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వ || ౧ || సతి స్వస్తి తే గౌరి గాయత్రి గౌరి ధ్రువే కామధేనో సురాధీశ వంద్యే | సునీతే సుపూర్ణేందుశీతే కుమారి ప్రసాదం ప్రపన్నే...

Sri Stuti – శ్రీస్తుతిః

శ్రీమాన్వేంకటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ | వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది || ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతేర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షఃస్థలనిత్యవాసరసికాం తత్క్షాంతిసంవర్ధినీం | పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం || మానాతీతప్రథితవిభవాం మంగళం మంగళానాం వక్షఃపీఠీం మధువిజయినో భూషయంతీం స్వకాంత్యా...

Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti – శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః

శ్రీర్లక్ష్మీ కళ్యాణీ కమలా కమలాలయా పద్మా | మామకచేతస్సద్మని హృత్పద్మే వసతు విష్ణునా సాకమ్ || ౧ || తత్సదోం శ్రీమితిపదైః చతుర్భిశ్చతురాగమైః | చతుర్ముఖస్తుతా మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౨ || సచ్చిత్సుఖత్రయీమూర్తి సర్వపుణ్యఫలాత్మికా | సర్వేశమహిషీ మహ్యమిందిరేష్టం ప్రయచ్ఛతు || ౩ || విద్యా...

Sri Lakshmi Stotram (Agastya rachitam) – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (అగస్త్య రచితం)

జయ పద్మవిశాలాక్షి జయ త్వం శ్రీపతిప్రియే | జయ మాతర్మహాలక్ష్మి సంసారార్ణవతారిణి || మహాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం సురేశ్వరి | హరిప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే || పద్మాలయే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం చ సర్వదే | సర్వభూతహితార్థాయ వసువృష్టిం సదా కురు || జగన్మాతర్నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే...

Sri Lakshmi Stotram (Sarva deva krutam) – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (సర్వదేవకృతం)

దేవా ఊచుః- క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమాశీలే పరాత్పరే | శుద్ధసత్త్వస్వరూపే చ కోపాదిపరివర్జితే || ౧ || ఉపమే సర్వసాధ్వీనాం దేవీనాం దేవపూజితే | త్వయా వినా జగత్సర్వం మృతతుల్యం చ నిష్ఫలమ్ || ౨ || సర్వసంపత్స్వరూపా త్వం సర్వేషాం సర్వరూపిణీ | రాసేశ్వర్యధిదేవీ త్వం...

Sri Stotram (Agni puranam) – శ్రీ స్తోత్రం (అగ్నిపురాణం)

పుష్కర ఉవాచ – రాజలక్ష్మీస్థిరత్వాయ యథేంద్రేణ పురా శ్రియః | స్తుతిః కృతా తథా రాజన్ జయార్థం స్తుతిమాదరేత్ || ౧ || ఇంద్ర ఉవాచ- నమస్తే సర్వలోకానాం జననీమబ్ధిసంభవాం | శ్రియమున్నిద్రపద్మాక్షీం విష్ణువక్షస్స్థలస్థితామ్ || ౨ || త్వం సిద్ధిస్త్వం స్వధా స్వాహా సుధా త్వం...

Mahalakshmi ashtakam – మహాలక్ష్మ్యష్టకం

ఇంద్ర ఉవాచ – నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్రగదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోఽస్తుతే || ౧ || నమస్తే గరుడారూఢే డోలాసురభయంకరి | సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోఽస్తుతే || ౨ || సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వదుష్టభయంకరి | సర్వదుఃఖహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోఽస్తుతే || ౩...

Ashtalakshmi stotram – అష్టలక్ష్మీస్తోత్రం

|| ఆదిలక్ష్మీ || సుమనసవందిత సుందరి మాధవి చంద్రసహోదరి హేమమయే | మునిగణమండిత మోక్షప్రదాయిని మంజుళభాషిణి వేదనుతే || పంకజవాసిని దేవసుపూజిత సద్గుణవర్షిణి శాంతియుతే | జయజయ హే మధుసూదనకామిని ఆదిలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || ౧ || || ధాన్యలక్ష్మీ || అహికలికల్మషనాశిని కామిని...

Sri Lakshmi ashtottara satanama stotram – శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

దేవ్యువాచ- దేవదేవ మహాదేవ త్రికాలజ్ఞ మహేశ్వర | కరుణాకర దేవేశ భక్తానుగ్రహకారక || ౧ || అష్టోత్తరశతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః | ఈశ్వర ఉవాచ- దేవి సాధు మహాభాగే మహాభాగ్యప్రదాయకమ్ | సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ || ౨ || సర్వదారిద్ర్యశమనం శ్రవణాద్భుక్తిముక్తిదమ్ | రాజవశ్యకరం...

Kanakadhara stotram – కనకధారాస్తోత్రం

గమనిక: ఈ స్తోత్రం “Stotra Nidhi” మొబైల్ యాప్ లో కూడా ఉన్నది. యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.   వందే వందారు మందారం ఇందిరానంద కందలమ్ | అమందానందసందోహం బంధురం సింధురాననం || అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ...

error: Download Stotra Nidhi mobile app