Category: Guru Stotras

Sri Datta Ashtakam – శ్రీ దత్తాష్టకం

గురుమూర్తిం చిదాకాశం సచ్చిదానందవిగ్రహం | నిర్వికల్పం నిరాబాధం దత్తమానందమాశ్రయే || ౧ || యోగాతీతం గుణాతీతం సర్వరక్షాకరం విభుం | సర్వదుఃఖహరం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || ౨ || అవధూతం సదాధ్యానం ఔదుంబరసుశోభితం | అనఘాప్రియా విభుం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || ౩ || నిరాకారం నిరాభాసం...

Sri Dattatreya Vajra Kavacham – శ్రీ దత్తాత్రేయ వజ్రకవచం

ఋషయ ఊచుః | కథం సంకల్పసిద్ధిః స్యాద్ వేదవ్యాస కలౌయుగే | ధర్మార్థకామమోక్షాణాం సాధనం కిముదాహృతమ్ || ౧ || వ్యాస ఉవాచ | శృణ్వంతు ఋషయస్సర్వే శీఘ్రం సంకల్పసాధనమ్ | సకృదుచ్చారమాత్రేణ భోగమోక్షప్రదాయకమ్ || ౨ || గౌరీశృంగే హిమవతః కల్పవృక్షోపశోభితమ్ | దీప్తే దివ్యమహారత్న...

Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanama Stotram – శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

ధ్యానం | కైలాసాచల మధ్యస్థం కామితాభీష్టదాయకమ్ | బ్రహ్మాది-ప్రార్థనా-ప్రాప్త-దివ్యమానుష-విగ్రహమ్ || భక్తానుగ్రహణైకాన్త-శాంత-స్వాన్త-సముజ్జ్వలమ్ | సంయజ్ఞం సంయమీంద్రాణాం సార్వభౌమం జగద్గురుమ్ || కింకరీభూతభక్తైనః పంకజాతవిశోషణమ్ | ధ్యాయామి శంకరాచార్యం సర్వలోకైకశంకరమ్ || స్తోత్రం | శ్రీశంకరాచార్యవర్యో బ్రహ్మానందప్రదాయకః | అజ్ఞానతిమిరాదిత్యః సుజ్ఞానామ్బుధిచంద్రమా || ౧ || వర్ణాశ్రమప్రతిష్ఠాతా శ్రీమాన్...

Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanamavali – శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం శ్రీశంకరాచార్యవర్యాయ నమః | ఓం బ్రహ్మానందప్రదాయకాయ నమః | ఓం అజ్ఞానతిమిరాదిత్యాయ నమః | ఓం సుజ్ఞానామ్బుధిచంద్రమసే నమః | ఓం వర్ణాశ్రమప్రతిష్ఠాత్రే నమః | ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం ముక్తిప్రదాయకాయ నమః | ఓం శిష్యోపదేశనిరతాయ నమః | ఓం భక్తాభీష్టప్రదాయకాయ...

Yathiraja Vimsathi – యతిరాజవింశతిః

యః స్తుతిం యతిపతిప్రసాదనీం వ్యాజహార యతిరాజవింశతిమ్ | తం ప్రపన్న జనచాతకాంబుదం నౌమి సౌమ్యవరయోగిపుంగవమ్ || శ్రీమాధవాంఘ్రి జలజద్వయనిత్యసేవా ప్రేమావిలాశయపరాంకుశపాదభక్తమ్ | కామాదిదోషహరమాత్మ పదాశ్రితానాం రామానుజం యతిపతిం ప్రణమామి మూర్ధ్నా || ౧ || శ్రీరంగరాజచరణాంబుజరాజహంసం శ్రీమత్పరాంకుశపదాంబుజభృంగరాజమ్ | శ్రీభట్టనాథపరకాలముఖాబ్జమిత్రం శ్రీవత్సచిహ్నశరణం యతిరాజమీడే || ౨ ||...

Sri Ramanuja Ashtakam – శ్రీ రామానుజాష్టకం

రామానుజాయ మునయే నమ ఉక్తి మాత్రం కామాతురోఽపి కుమతిః కలయన్నభీక్షమ్ | యామామనన్తి యమినాం భగవజ్జనానాం తామేవ విందతి గతిం తమసః పరస్తాత్ || ౧ || సోమావచూడసురశేఖరదుష్కరేణ కామాతిగోఽపి తపసా క్షపయన్నఘాని | రామానుజాయ మునయే నమ ఇత్యనుక్త్వా కోవా మహీసహచరే కురుతేఽనురాగమ్ || ౨...

Sri Datta Stavam – శ్రీ దత్త స్తవం

దత్తాత్రేయం మహాత్మానం వరదం భక్తవత్సలం | ప్రపన్నార్తిహరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౧ || దీనబంధుం కృపాసింధుం సర్వకారణకారణం | సర్వ రక్షాకరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౨ || శరణాగత దీనార్త పరిత్రాణ పరాయణం | నారాయణం విభుం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు...

Sri Guru Paduka Stotram – శ్రీ గురుపాదుకాస్తోత్రం

అనంతసంసారసముద్రతార- నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యాం | వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || ౧ || కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం దౌర్భాగ్యదావాంబుదమాలికాభ్యామ్ | దూరీకృతానమ్రవిపత్తితాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || ౨ || నతా యయోః శ్రీపతితాం సమీయుః కదాచిదప్యాశు దరిద్రవర్యాః | మూకాశ్చ వాచస్పతితాం హి తాభ్యాం నమో నమః...

Sri Raghavendra Stotram – శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రం

శ్రీపూర్ణబోధగురుతీర్థపయోబ్ధిపారా కామారిమాక్షవిషమాక్షశిరః స్పృశంతీ | పూర్వోత్తరామితతరంగచరత్సుహంసా దేవాళిసేవితపరాంఘ్రిపయోజలగ్నా || ౧ || జీవేశభేదగుణపూర్తిజగత్సుసత్త్వ నీచోచ్చభావముఖనక్రగణైః సమేతా | దుర్వాద్యజాపతిగిళైః గురురాఘవేంద్ర వాగ్దేవతాసరిదముం విమలీ కరోతు || ౨ || శ్రీరాఘవేంద్రః సకలప్రదాతా స్వపాదకంజద్వయభక్తిమద్భ్యః | అఘాద్రిసంభేదనదృష్టివజ్రః క్షమాసురేంద్రోఽవతు మాం సదాఽయమ్ || ౩ || శ్రీరాఘవేంద్రో హరిపాదకంజ-...

Sri Dattatreya Stotram – శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం

జటాధరం పాండురంగం శూలహస్తం కృపానిధిం | సర్వరోగహరం దేవం దత్తాత్రేయమహం భజే || జగదుత్పత్తికర్త్రే చ స్థితిసంహారహేతవే | భవపాశవిముక్తాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౧ || జరాజన్మవినాశాయ దేహశుద్ధికరాయ చ | దిగంబరదయామూర్తే దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౨ || కర్పూరకాంతిదేహాయ బ్రహ్మమూర్తిధరాయ చ |...

Sri Chandrasekharendra Saraswati (Paramacharya) Stuti in Telugu – శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్తుతి

శృతిస్మృతిపురాణోక్త ధర్మమార్గరతం గురుమ్ | భక్తానాం హిత వక్తారం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౧ || అద్వైతానందభరితం సాధూనాముపకారిణమ్ | సర్వశాస్త్రవిదం శాంతం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౨ || ధర్మభక్తిజ్ఞానమార్గప్రచారే బద్ధకంకణమ్ | అనుగ్రహప్రదాతారం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౩ || భగవత్పాదపాదాబ్జవినివేశిత చేతసః |...

Guru Stotram – గురుస్తోత్రం

అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరమ్ | తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || ౧ || అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా | చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || ౨ || గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః | గురురేవ పరం బ్రహ్మ తస్మై...

Totakashtakam in telugu – తోటకాష్టకం

విదితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే మహితోపనిషత్ కథితార్థనిధే | హృదయే కలయే విమలం చరణం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ౧ || కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం భవసాగరదుఃఖవిదూనహృదమ్ | రచయాఖిలదర్శనతత్త్వవిదం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ౨ || భవతా జనతా సుహితా భవితా...

Gurvashtakam (Guru Ashtakam) – గుర్వష్టకం

శరీరం సురూపం తథా వా కళత్రం యశశ్చారు చిత్రం ధనం మేరుతుల్యమ్ | మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరంఘ్రిపద్మే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || ౧ || కళత్రం ధనం పుత్రపౌత్రాది సర్వం గృహం బాంధవాః సర్వమేతద్ధి జాతమ్ | మనశ్చేన్న...

error: Download Stotra Nidhi mobile app